Головна » Які існують методи амортизації для основних засобів згідно НПСБО

Як ми можемо допомогти?

Які існують методи амортизації для основних засобів згідно НПСБО

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Метод амортизації підприємство обирає самостійно. Для цього слід урахувати очікуваний спосіб отримання економвигід від використання об’єкта ОЗ. П(С)БО 7 «Основні засоби» пропонує 5 методів амортизації ОЗ:

Прямолінійний метод

Прямолінійний метод найпоширеніший на практиці. Причина цьому, як не банально, простота. За цим методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта ОЗ.

Метод зменшення залишкової вартості

За цим методом річну суму амортизації розраховують як добуток залишкової вартості об’єкта ОЗ на початок звітного року (або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації.

Амр = ПВ (ЗВ) × РНА, де

Амр — річна сума амортизації;

ПВ — первісна вартість на дату початку нарахування амортизації;

ЗВ — залишкова вартість на початок звітного року;

РНА — річна норма амортизації.

У свою чергу, річну норму амортизації обчислюють як різницю між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта ОЗ із результату від ділення ліквідаційної вартості на первісну:

РНА = (1 –  ) × 100%, де

n — кількість років корисного використання об’єкта ОЗ;

ЛВ — ліквідаційна вартість;

ПВ — первісна вартість.

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Цей метод фактично схожий на попередній. Щоправда, за ним підприємство може більшу частину вартості ОЗ замортизувати в перші роки експлуатації.

Річну суму амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості визначають як добуток залишкової вартості ОЗ на початок звітного року (первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації. Останню розраховують виходячи із строку корисного використання об’єкта і подвоюють.

Амр = ПВ (ЗВ) × РНА, де

Амр — річна сума амортизації;

ПВ — первісна вартість на дату початку нарахування амортизації;

ЗВ — залишкова вартість на початок звітного року;

РНА — річна норма амортизації.

РНА =  × 100 % × 2, де

n — кількість років корисного використання об’єкта ОЗ.

4. Кумулятивний метод

За цим методом річну суму амортизації розраховують як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Останній обчислюють шляхом ділення кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання, на суму числа років його корисного використання.

Мовою формул кумулятивний метод виглядає так:

Амр = АмВ × Кк, де

Амр — річна сума амортизації;

АмВ — вартість, що амортизується (її визначають як різницю між первісною (переоціненою) та ліквідаційною вартостями);

Кк — кумулятивний коефіцієнт.

Кк = , де

N — кількість років, що лишилась до закінчення строку корисної експлуатації об’єкта ОЗ;

∑n — сума чисел років такої експлуатації.

5. Виробничий метод

Основа для розрахунку амортизації за виробничим методом — очікуваний обсяг продукції (робіт, послуг). А тому, щоб визначити місячну суму амортизації, потрібно перемножити фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг) та виробничу ставку амортизації. Розмір такої ставки обчислюють шляхом діленням вартості, яка амортизується, на загальний очікуваний обсяг продукції (робіт, послуг).