Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » ПОРЯДОК №1124 розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄСВ
Накази МінФіну

ПОРЯДОК №1124 розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄСВ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.12.2015 № 1124

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2016 р.
за № 178/28308

ПОРЯДОК
розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду контролюючим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – вимога) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, передбачених частинами десятою, одинадцятою статті 25 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон); скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій, передбачених частиною дванадцятою зазначеної статті.

2. Не підлягають адміністративному оскарженню:

зобов’язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником єдиного внеску у звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб;

вимоги про сплату боргу (недоїмки) єдиного внеску та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафів, які оскаржувались та були розглянуті згідно з вимогами цього Порядку;

вимоги про сплату боргу (недоїмки) єдиного внеску та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафів, які оскаржені платником у судовому порядку.

3. Дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг платників єдиного внеску або банків (далі – скаржники), зазначених у пункті 1 цього розділу, на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, винесені за результатами перевірок, проведених на підставі судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, що винесені ними відповідно до закону.

Скаржник має право оскаржити в суді вимогу, рішення про нарахування пені та накладення штрафу в будь-який момент після отримання відповідної вимоги або рішення. Вимога або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу, щодо яких подано позов до суду, не підлягають оскарженню відповідно до вимог цього Порядку. Одночасно скаржник письмово повідомляє контролюючий орган, який розглядає його скаргу, про кожний випадок судового оскарження його вимог або рішень про нарахування пені та накладення штрафу.

4. Відмова у прийнятті скарги на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, крім випадків, зазначених у цьому розділі, забороняється.

Перебіг строку розгляду скарги починається з наступного робочого дня після її надходження до контролюючого органу. Реєстрація скарг на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу здійснюється працівником контролюючого органу, уповноваженим на це керівником цього органу, у журналі реєстрації скарг, форму якого наведено у додатку 1 до цього Порядку.

5. У скарзі має бути зазначено:

повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платників єдиного внеску, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; прізвище, ім’я, по батькові громадянина або фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

найменування контролюючого органу, яким видано вимогу або рішення про нарахування пені та накладення штрафу, що оскаржуються, дата і номер такої вимоги або рішення;

суть порушеного питання, прохання чи вимога;

інформація про оскарження вимоги або рішення про нарахування пені та накладення штрафу в суді.

Скарга підписується скаржником – фізичною особою або уповноваженою нею особою, а для інших скаржників – керівником або представником, уповноваженим відповідно до законодавства, та має бути скріплена печаткою скаржника (за наявності).

Скарга повинна бути викладена в письмовій формі та надіслана до контролюючого органу поштою чи передана особисто або через представника.

Якщо скарга в інтересах скаржника подається його представником, то до скарги додається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

6. Скарга, оформлена без дотримання вимог, зазначених у пункті 5 цього розділу, залишається без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг.

7. Не розглядаються повторні скарги одним і тим самим контролюючим органом від одного і того самого скаржника з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

8. У разі оскарження вимоги або рішення про накладення штрафу в терміни, встановлені цим Порядком, нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до контролюючого органу або позову до суду.

9. Рішення за результатами розгляду скарг у межах процедури оскарження вимог та рішень про нарахування пені та накладення штрафу приймають:

у Державній фіскальній службі України (далі – ДФС) – Голова, його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень або уповноважена особа;

{Абзац другий пункту 9 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів № 692 від 14.08.2017}

у головних управліннях ДФС в областях, місті Києві – начальники головних управлінь, їх заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень або уповноважена особа.

{Абзац третій пункту 9 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів № 692 від 14.08.2017}

10. Попередній розгляд скарг на вимоги та рішення про нарахування пені та накладення штрафу, а також підготовка проектів рішень за скаргами в контролюючих органах здійснюються підрозділами правової роботи.

II. Подання первинної скарги

1. У разі якщо скаржник вважає, що контролюючий орган у районі, місті (крім міста Києва), районі у місті, об’єднаний чи спеціалізований неправильно визначив суму недоїмки або прийняв рішення про накладення штрафу та нарахування пені, що суперечить законодавству про загальнообов’язкове державне соціальне страхування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, він має право оскаржити таке рішення у відповідному головному управлінні ДФС в області, місті Києві.

2. Скарга на вимоги та на рішення контролюючих органів у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об’єднаних чи спеціалізованих про нарахування пені та накладення штрафу подається відповідно до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві в письмовій формі разом з документами, що підтверджують неправильність рішення.

Про подання скарги скаржник зобов’язаний одночасно повідомити територіальний контролюючий орган, вимога або рішення якого оскаржуються.

3. Первинна скарга повинна бути подана до відповідного головного управління ДФС в області, місті Києві протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги або рішення територіальних контролюючих органів про нарахування пені та накладення штрафу.

Строк, встановлений для подання первинної скарги, не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу та інші документи до неї передано на пошту. Датою передачі скарги на пошту вважається дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку на конверті або в повідомлені про вручення поштового відправлення.

4. До документів, які свідчать про неправильність визначення суми недоїмки або прийняття рішення про накладення штрафу та нарахування пені, належать:

акт перевірки платника єдиного внеску;

вимога;

рішення про нарахування пені та накладення штрафу;

інші документи (розрахунки), на підставі яких визначено суму єдиного внеску, що належить до сплати, або застосовано штраф, нараховано пеню;

зауваження та пояснення, якщо вони були подані платником єдиного внеску під час перевірки та прийняття рішення;

висновки контролюючого органу щодо поданих зауважень і пояснень.

Платники єдиного внеску до скарги можуть додавати належним чином засвідчені копії документів, розрахунки та докази, які вони вважають за потрібне надати. Якщо платник єдиного внеску до скарги не додав копій зазначених документів, контролюючий орган вищого рівня, що уповноважений розглядати скаргу, витребовує копії зазначених документів від контролюючого органу, вимога, рішення якого оскаржуються. У скарзі платник єдиного внеску зазначає про подання чи неподання позовної заяви до суду про визнання недійсною вимоги або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу.

5. У випадках, передбачених статтею 8 Закону України «Про звернення громадян», контролюючий орган, що уповноважений розглядати скаргу, залишає скаргу без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг.

6. У разі незгоди платника єдиного внеску з рішенням контролюючого органу, прийнятого за результатом розгляду скарги, подальше його оскарження здійснюється відповідно до вимог цього Порядку щодо розгляду скарг на рішення контролюючих органів або в судовому порядку.

IІІ. Подання повторної скарги

1. У разі якщо головні управління ДФС в областях, місті Києві надсилають скаржнику рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий скаржник має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до ДФС.

Строк, встановлений для подання повторної скарги, не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу та інші документи до неї передано на пошту. Датою передачі скарги на пошту вважається дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку на конверті або в повідомленні про вручення поштового відправлення.

2. Скарга в письмовій формі подається безпосередньо до ДФС. Про подання повторної скарги до ДФС скаржник зобов’язаний одночасно повідомити відповідний територіальний контролюючий орган.

3. Скаржник подає скаргу до ДФС разом із необхідними для її розгляду документами, зазначеними в пункті 4 розділу II цього Порядку, що засвідчують обставини справи, та матеріалами розгляду первинної скарги.

4. Якщо платник єдиного внеску до скарги не додав копій документів, зазначених у пункті 4 розділу II цього Порядку, ДФС витребовує копії зазначених документів від відповідного головного управління ДФС в області, місті Києві, яким розглянуто первинну скаргу. У скарзі платник єдиного внеску зазначає про подання чи неподання позовної заяви до суду про визнання недійсною вимоги або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу. У випадках, передбачених статтею 8 Закону України «Про звернення громадян», ДФС залишає скаргу без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг.

5. Якщо в повторній скарзі, отриманій ДФС, порушуються питання, що не розглядалися в рішенні, винесеному за первинною скаргою, скарга направляється на новий розгляд до відповідного головного управління ДФС в області, місті Києві, рішення якого оскаржується. При цьому перебіг строків розгляду скарги, встановлених цим Порядком, починається з дня одержання таким територіальним контролюючим органом рішення про направлення скарги на новий розгляд за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

6. Рішення ДФС, прийняте за розглядом скарги, може бути оскаржене в судовому порядку.

ІV. Розгляд скарг

1. Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під підпис. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення контролюючим органом не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.

2. Скарга на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу подана з дотриманням порядку і строків, визначених пунктом 3 розділу II та пунктом 1. розділу IІІ цього Порядку, зупиняє строки їх сплати до винесення рішення контролюючим органом вищого рівня або дня набрання судовим рішенням законної сили.

Строки сплати фінансових санкцій також призупиняються до дня набрання рішенням суду законної сили в разі оскарження платником вимоги, якщо накладення фінансових санкцій пов’язано з її виникненням або несвоєчасною сплатою суми недоїмки.

У разі якщо останній день строків, зазначених у пункті 1 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день.

3. Скарга, подана з порушенням порядку і строків, визначених пунктом 3 розділу II та пунктом 1 розділу IІІ цього Порядку, а також відкликана відповідно до цього Порядку, не підлягає розгляду контролюючими органами, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг.

4. Контролюючий орган при розгляді скарги перевіряє законність і обґрунтованість винесення вимоги або рішення, що оскаржується, і приймає одне з таких рішень:

залишає вимогу або рішення, що оскаржується, без змін, а скаргу – без задоволення;

скасовує в певній частині вимогу або рішення, що оскаржується, не задовольняє скаргу в певній частині;

скасовує в повному обсязі вимогу або рішення, що оскаржується, і задовольняє скаргу;

направляє скаргу на новий розгляд до відповідного територіального контролюючого органу;

залишає скаргу без розгляду.

5. У разі скасування вимоги або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу вони вважаються відкликаними з дня прийняття рішення контролюючим органом вищого рівня про повне або часткове задоволення скарги, про що зазначається в рішенні відповідного контролюючого органу.

6. Рішення, прийняте за розглядом скарги, може бути менш сприятливе для скаржника, ніж вимога або рішення, яка(е) оскаржувалася(ося).

У разі збільшення контролюючим органом суми єдиного внеску, пені та штрафів, які належать до сплати, або недоїмки раніше надіслані вимоги про сплату недоїмки або рішення про нарахування пені та накладення штрафу не відкликаються, а на суму такого збільшення контролюючим органом надсилається окрема вимога про сплату недоїмки (рішення про нарахування пені, накладення штрафу).

Збільшена сума вимоги про сплату недоїмки, штрафу та пені повинна бути сплачена або може бути оскаржена скаржником із застосуванням строків, визначених цим Порядком, до контролюючого органу вищого рівня.

V. Рішення за розглядом скарги

1. Рішення за розглядом скарги приймає керівник контролюючого органу, його заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень або уповноважена особа.

{Пункт 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 692 від 14.08.2017}

2. Рішення про результати розгляду скарги (додаток 4) оформлюється відповідно до вимог законодавства про мови. Рішення складаються зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

Рішення оформлюється на бланку контролюючого органу, який розглядав скаргу.

У вступній частині рішення зазначаються: повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платників єдиного внеску, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; прізвище, ім’я, по батькові громадянина або фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті; відомості про предмет оскарження, якого стосується скарга; дата прийняття скарги до розгляду (дата і номер зазначаються за даними журналу реєстрації вхідної кореспонденції).

Описова частина рішення повинна містити перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, дату і номер акта перевірки або вимоги про сплату недоїмки або оскаржуваного рішення, стисле викладення вимог і клопотання особи, яка подала скаргу.

У мотивувальній частині рішення мають бути наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки посадової особи контролюючого органу, яка розглядала скаргу, а також посилання на конкретні пункти та статті законів України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано прийняте рішення.

Резолютивна частина рішення повинна містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні скарги.

У рішенні також зазначається, що в разі незгоди особи, яка подала скаргу, з прийнятим рішенням, воно може бути оскаржене до контролюючих органів вищого рівня (із зазначенням строку такого оскарження) або в судовому порядку.

3. У разі повного або часткового задоволення скарги в рішенні даються розпорядження контролюючому органу, рішення якого скасовано повністю або в певній частині, про вчинення відповідних дій.

4. Перший примірник рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги контролюючим органом, після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (вручається) скаржнику.

Рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі цього скаржника під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Рішення вважається надісланим (врученим) скаржнику, який є фізичною особою, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові під підпис чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнім відомим її місцезнаходженням з повідомленням про вручення.

Якщо скаржник на день надсилання йому контролюючим органом рішення не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), рішення вважається належним чином врученим навіть у разі його повернення як такого, що не знайшло адресата, або за закінченням строку зберігання.

5. Другий примірник рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги контролюючим органом, надсилається територіальному контролюючому органу за місцем реєстрації скаржника (передається структурному підрозділу (працівнику), до повноважень якого входить підготовка вимог про сплату недоїмки) для виконання (вчинення установлених законодавством дій) і зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги, які долучаються до справи скаржника.

6. Третій примірник рішення, прийнятого контролюючим органом за розглядом скарги, залишається в цьому контролюючому органі і зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги.

7. Якщо вмотивоване рішення за скаргою не надсилається скаржнику протягом строку, встановленого для розгляду його скарги, така скарга вважається повністю задоволеною на користь скаржника з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

VI. Прикінцеві положення

1. Процедура оскарження відповідно до цього Порядку закінчується:

останнім днем строку, передбаченого пунктом 3 розділу II та пунктом 1 розділу IІІ цього Порядку для подання скарги про перегляд рішення (вимоги) контролюючого органу, у разі, якщо така скарга не була подана в зазначений строк;

днем отримання скаржником рішення контролюючого органу про повне задоволення скарги;

днем отримання контролюючим органом повернутого першого примірника рішення як такого, що не знайшло адресата, або за закінченням строку зберігання.

2. Платник єдиного внеску зобов’язаний самостійно сплатити узгоджену суму недоїмки (суми пені, штрафів) протягом десяти календарних днів після отримання рішення за результатом розгляду скарги.

3. Особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

бути присутньою при розгляді матеріалів скарги, про що зазначає у цій скарзі. Повідомлення контролюючого органу надсилається (вручається) скаржнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто під підпис, складається у письмовій формі, відповідним чином підписується та у випадках, передбачених законодавством, завіряється печаткою такого органу. У повідомленні зазначаються підстави запрошення, дата і час, на який запрошується скаржник, а також місцезнаходження контролюючого органу, який розглядає скаргу;

особисто викласти аргументи особі, яка розглядає скаргу, та брати участь у розгляді поданої скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали;

користуватися послугами представника;

одержувати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;

відкликати подану скаргу в будь-який час до прийняття рішення за результатами розгляду скарги.

Відкликання скарги проводиться за письмовою заявою особи, яка подала скаргу.

4. Структурні підрозділи (працівники) контролюючих органів, уповноважені розглядати скарги на вимоги та рішення, зазначені в пункті 1 розділу I цього Порядку, мають право одержувати у встановленому порядку від посадових осіб контролюючих органів документи, довідки, розрахунки, пояснення та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також залучати до розгляду скарг (за згодою керівника) інші структурні підрозділи (працівників) контролюючих органів та отримувати висновки з питань, що стали предметом оскарження.

5. Ведення обліку скарг покладається на структурні підрозділи (працівників) контролюючих органів, уповноважені(их) керівниками цих органів.

6. Скарги та матеріали, що засвідчують обставини справи, зберігаються протягом 5 років.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку

Ю.П. Романюк


 

Додаток 1
до Порядку розгляду контролюючими
органами скарг на вимоги про сплату
недоїмки зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та на рішення
про нарахування пені
та накладання штрафу
(пункт 4 розділу І)

ЖУРНАЛ
реєстрації скарг

№ з/п

Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові громадянина або фізичної особи – підприємця

Код за ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина або фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта *

Дата відправлення скарги, вихідний номер документа

Дата отримання скарги фіскальним органом

Суть порушеного питання

Залишення скарги без розгляду (пункт 6 розділу І, пункт 5 розділу ІІ, пункт 4 розділу ІІІ, пункт 3 розділу IV Порядку)

Результати розгляду

Дата відправлення рішення за скаргою, вихідний номер документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________
*Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку

Ю.П. Романюк


 

Додаток 2
до Порядку розгляду контролюючими
органами скарг на вимоги про сплату
недоїмки зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та на рішення
про нарахування пені
та накладання штрафу
(пункт 6 розділу І)

РІШЕННЯ про залишення скарги без розгляду

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 692 від 14.08.2017}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку

Ю.П. Романюк

 

Додаток 3
до Порядку розгляду контролюючими
органами скарг на вимоги про сплату
недоїмки зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та на рішення
про нарахування пені
та накладання штрафу
(пункт 5 розділу IIІ)

РІШЕННЯ про направлення скарги на новий розгляд

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 692 від 14.08.2017}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку

Ю.П. Романюк

 

Додаток 4
до Порядку розгляду контролюючими
органами скарг на вимоги про сплату
недоїмки зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та на рішення
про нарахування пені
та накладання штрафу
(пункт 2 розділу V)

РІШЕННЯ  про результати розгляду скарги

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 692 від 14.08.2017}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку

Ю.П. Романюк

36 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X