Головна » Бухгалтеру » Довідники » Звітність » Алгоритми заповнення форм фінансової звітності у таблицях
Звітність

Алгоритми заповнення форм фінансової звітності у таблицях

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Баланс

Вихідні дані для складання балансу — це залишки за рахунками синтетичного обліку на початок року та кінець звітного періоду (року, кварталу). Найзручнішим зведеним регістром бухобліку для складання балансу є оборотно-сальдова відомість, або, як її ще називають, оборотно-сальдовий баланс. Форма такого документа не є обов’язковою, кожне підприємство визначає її самостійно.

Найменування статті балансу Код рядка, порівняння з іншими рядками Коментар Пункт Методрекомендацій №433
Актив      
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 Залишкова вартість нематеріальних активів 2.7
1001 – 1002
Первісна вартість 1001 Д-т сальдо рах. 12 2.7
Накопичена амортизація 1002 К-т сальдо субрах. 133, наводиться в дужках 2.7
Незавершені капітальні інвестиції 1005 Д-т сальдо рах. 15

Додатково див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. №31-04200-04-5/5570

2.8
Основні засоби 1010 Залишкова вартість ОЗ 2.9
1011 – 1012
Первісна вартість 1011 Д-т сальдо субрах. 101 — 109 + Д-т сальдо рах. 11 2.9
Знос 1012 К-т сальдо субрах. 131 + 132, наводиться в дужках 2.9
Iнвестиційна нерухомість 1015 Якщо підприємство веде облік інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то тут відображається Д-т сальдо субрах. 100, а рядки 1016 та 1017 не наводяться.
Якщо підприємство веде облік інвестиційної нерухомості за залишковою вартістю, то заповнюються рядки 1016 та 1017, а у рядку 1015 — різниця між ними
2.10
1016 – 1017
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
(прим. 1)
Д-т сальдо субрах. 100 — якщо в рядку 1015 відображено залишкову вартість 2.10
Знос інвестиційної нерухомості 1017
(прим. 1)
К-т сальдо субрах. 135, наводиться в дужках — якщо в рядку 1015 відображено залишкову вартість 2.10
Довгострокові біологічні активи 1020 Якщо підприємство веде облік довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю, то тут відображається Д-т сальдо субрах. 161, 163, 165, а рядки 2021 та 1022 не наводяться.
Якщо підприємство веде облік довгострокових біологічних активів за залишковою вартістю, то заповнюються рядки 1021 та 1022, а у рядку 1020 — різниця між ними
2.11
1021 – 1022
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
(прим. 1)
Д-т сальдо субрах. 162, 164, 166 2.11
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
(прим. 1)
К-т сальдо субрах. 134, наводиться в дужках — якщо в рядку 1020 відображено залишкову вартість 2.11
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 Д-т сальдо субрах. 141 2.12
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 1035 Д-т сальдо субрах. 142 та 143 2.12
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Д-т сальдо субрах. 181, 182, 183 2.13
Відстрочені податкові активи 1045 Д-т сальдо рах. 17 2.14
Гудвіл 1050
(прим. 1)
Д-т сальдо рах. 19 2.15
Iнші необоротні активи 1090 Д-т сальдо субрах. 184 (прим. 5) 2.18
Усього за розділом I 1095 Сума рядків 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1090  
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 Д-т сальдо рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, крім субрах. 285 та 286. Див. примітку 3 до таблиці 2.19
Виробничі запаси 1101
(прим. 2)
Д-т сальдо рах. 20, 22, до розрахунку рядка 1195 не включається 2.20
Незавершене виробництво 1102
(прим. 2)
Д-т сальдо рах. 23 та 25, до розрахунку рядка 1195 не включається 2.21
Готова продукція 1103
(прим. 2)
Д-т сальдо рах. 26 та 27, до розрахунку рядка 1195 не включається 2.22
Товари 1104
(прим. 2)
Д-т сальдо рах. 28, крім субрах. 285 та 286, до розрахунку рядка 1195 не включається 2.23
Поточні біологічні активи 1110 Д-т сальдо рах. 21 2.24
Векселі одержані 1120
(прим. 1)
Д-т сальдо рах. 34 за мінусом резерву на цю заборгованість (К-т сальдо рах. 38) 2.26
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 Д-т сальдо рах. 36 за мінусом резерву сумнівних боргів на рах. 38.
Д-т сальдо рах. 34 за мінусом резерву на цю заборгованість (К-т сальдо рах. 38), якщо ця сума не виділена окремо в рядку 1120
2.27

2.33

Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
за виданими авансами; 1130 Д-т сальдо субрах. 371. Додатково див. лист Мінфіну від 29.04.2013 р. №31-08410-07-29/13727 2.28
з бюджетом, 1135 Д-т сальдо субрах. 641 та 642 (прим. 4) 2.29
у тому числі з податку на прибуток 1136 Д-т сальдо субрах. 641/податок на прибуток (прим. 4), до розрахунку рядка 1195 не включається 2.29
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
(прим. 1)
Д-т сальдо субрах. 373 2.30
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1145
(прим. 1)
Д-т сальдо субрах. 682 2.31
Iнша поточна дебіторська заборгованість 1155 Д-т сальдо субрах. 372, 374 — 379, 65, 66 та інших рахунків, які не включено до рядків 1125 — 1135, за мінусом резерву сумнівних боргів на рах. 38 2.32
2.33
Поточні фінансові інвестиції 1160 Д-т сальдо субрах. 352 2.34
Гроші та їх еквіваленти 1165 Д-т сальдо рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351 (прим. 5) 2.35
Готівка 1166
(прим. 1)
Д-т сальдо рах. 30 (прим. 5), до розрахунку рядка 1195 не включається 2.35
Рахунки в банках 1167
(прим. 1)
Д-т сальдо рах. 31, 33 (прим. 5), до розрахунку рядка 1195 не включається 2.35
Витрати майбутніх періодів 1170 Д-т сальдо рах. 39 2.36
Iнші оборотні активи 1190 Д-т сальдо субрах. 331, 332, 643, 644 та інших рахунків, які не включено складу оборотних активів 2.38
Усього за розділом II 1195 Сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135 (1140, 1145 — якщо є), 1155, 1160, 1165, 1170, 1190  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Д-т сальдо субрах. 286. Див. примітку 6 2.39
Баланс 1300 Сума рядків 1095, 1195, 1200  
Пасив      
I. Власний капітал   Щодо цього розділу див. примітку 7  
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 К-т сальдо рах. 40, крім субрах. 404 2.40
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 К-т сальдо субрах. 404. Це додатковий рядок, не включається до підсумку  
Капітал у дооцінках 1405 К-т сальдо рах. 41 2.41
Додатковий капітал 1410 К-т сальдо рах. 42 2.42
Емісійний дохід 1411 К-т сальдо рах. 421, до підсумку балансу не включається 2.42
Накопичені курсові різниці 1412 К-т сальдо рах. 423, до підсумку балансу не включається 2.42
Резервний капітал 1415 К-т сальдо рах. 43 2.43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 К-т сальдо субрах. 441 або Д-т сальдо 442 (якщо отримано збиток, сума збитку наводиться в дужках) 2.44
Неоплачений капітал 1425 К-т сальдо рах. 46 (наводиться в дужках) 2.45
Вилучений капітал 1430 К-т сальдо рах. 45 (наводиться в дужках) 2.46
Усього за розділом I 1495 Сума рядків 1400, 1405, 1410, 1415, 1420 (прибуток) за мінусом рядків 1420 (збиток), 1425, 1430  
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 К-т сальдо рах. 54 2.48
Довгострокові кредити банків 1510 К-т сальдо субрах. 501, 502, 503, 504 2.50
Iнші довгострокові зобов’язання 1515 К-т сальдо рах. 51, 52, 53 та субрах. 505, 506, 53, 55 (прим. 8) 2.51
Довгострокові забезпечення 1520 К-т сальдо рах. 47 у частині забезпечень, які планується використати пізніше, ніж 12 місяців з дати балансу 2.52
Цільове фінансування 1525 К-т сальдо рах. 48 2.53
Усього за розділом II 1595 Сума рядків 1500, 1510, 1515, 1520, 1525  
III. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 К-т сальдо субрах. 601, 602, 603, 604 2.59
Векселі видані 1605 К-т сальдо рах. 62 2.60
Поточна кредиторська заборгованість за:      
довгостроковими зобов’язаннями; 1610 К-т сальдо рах. 61, а також субрах. 605, 606 (у частині простроченої довгострокової заборгованості). Див. примітку 8 2.61
товарами, роботами, послугами; 1615 К-т сальдо рах. 63 2.62
розрахунками з бюджетом, 1620 К-т сальдо рах. 64 2.63
у тому числі з податку на прибуток; 1621 К-т сальдо рах. 64 у частині податку на прибуток, до розрахунку рядка 1195 не включається 2.63
розрахунками зі страхування; 1625 К-т сальдо рах. 65 2.64
розрахунками з оплати праці 1630 К-т сальдо рах. 66 2.65
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
(прим. 1)
К-т сальдо субрах. 681 2.66
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
(прим. 1)
К-т сальдо рах. 67 2.67
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 К-т сальдо субрах. 682 2.68
Поточні забезпечення 1660 К-т сальдо рах. 47 у частині забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу 2.70
Доходи майбутніх періодів 1665 К-т сальдо рах. 69 2.71
Iнші поточні зобов’язання 1690 К-т сальдо субрах. 605, 606 (у частині простроченої короткострокової заборгованості), 643, 644, 683, 684, 685, а також усі інші зобов’язання, що не потрапили до інших статей розділу III балансу 2.73
Усього за розділом III 1695 Сума рядків 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1660, 1665, 1690  
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 К-т сальдо рах. 680 2.74
Баланс 1900 Сума рядків 1495, 1595, 1695, 1700

 

Звіт про фінансові результати

Заповнення розділу I Звіту про фінансові результати

Стаття Код рядка Обороти за рахункомабо спосіб розрахунку рядка Бухгалтерський запис у кореспонденції з 79 рахунком
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 Рах. 70 без ПДВ, акцизу та туристичного збору за мінусом оборотів за субрах. 704 Д-т 70 К-т 791
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 90 Д-т 791 К-т 90
Валовий прибуток 2090 р. 2000 – р. 2050, додатна сума
Валовий збиток 2095 р. 2000 – р. 2050, від’ємна сума
Iнші операційні доходи 2120 71 Д-т 71 К-т 791
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 710
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 710
Адміністративні витрати 2130 92 Д-т 791 К-т 92
Витрати на збут 2150 93 Д-т 791 К-т 93
Iнші операційні витрати 2180 94 Д-т 791 К-т 94
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 р. 2090 – р. 2095 + р. 2120 – р. 2130 – р. 2150 – р. 2180, додатна сума
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 р. 2090 – р. 2095 + р. 2120 – р. 2130 – р. 2150 – р. 2180, від’ємна сума
Дохід від участі в капіталі 2200 72 Д-т 72 К-т 792
Iнші фінансові доходи 2220 73 Д-т 73 К-т 792
Iнші доходи 2240 74 Д-т 74 К-т 793
Фінансові витрати 2250 95 Д-т 792 К-т 95
Втрати від участі в капіталі 2255 96 Д-т 792 К-т 96
Iнші витрати 2270 97 Д-т 793 К-т 97
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 р. 2190 – р. 2195 + р. 2200 + р. 2220 + р. 2240 – р. 2250 – р. 2255 – р. 2270, додатна сума
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 р. 2190 – р. 2195 + р. 2200 + р. 2220 + р. 2240 – р. 2250 – р. 2255 – р. 2270, від’ємна сума
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 98 Д-т 79 К-т 98
або
Д-т 98 К-т 79
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 Аналітична вибірка  
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 79 Сальдо рахунку 79 до його перенесення на рах. 44
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 79

Заповнення розділу II Звіту про фінрезультати «Сукупний дохiд»

Стаття Код рядка Iз оборотів якого рахунку формується значення рядка
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 К-т 411, 412 за мінусом Д-т 411, 412 (від’ємне значення наводиться в дужках)**
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 К-т 413 за мінусом Д-т 413 (від’ємне значення наводиться в дужках)
Накопичені курсові різниці 2410 К-т 423 за мінусом Д-т 423 (від’ємне значення наводиться в дужках)
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 К-т 425 за мінусом Д-т 425 (від’ємне значення наводиться в дужках)
Iнший сукупний дохід 2445 К-т 414, 424, 425*** за мінусом Д-т 414, 424, 425*** (від’ємне значення наводиться в дужках)
Iнший сукупний дохід до оподаткування 2450 Ряд. 2400 + ряд. 2405 + ряд. 2410 + ряд. 2415 + ряд. 2445
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 Д-т 42 К-т 54, 641 мінус Д-т 17 К-т 42
Iнший сукупний дохід після оподаткування 2460 Ряд. 2450 +/- ряд. 2455
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 Ряд. 2350 (ряд. 2355) + 2460
** Сума дооцінки, яка включається до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, до складу сукупного доходу розділу II Звіту про фінансові результати не включається (п. 3.27 Методрекомендацій №433).
*** Та суми іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або який не може бути включений до інших статей.

Заповнення розділу III Звіту про фінрезультати «Елементи операцiйних витрат»

Назва статті Код рядка Iз оборотів якого рахунку формується значення рядка
Матеріальні затрати 2500 Д-т 23, 91 — 94 (або Д-т 80 для підприємств, що використовують 8-й клас рахунків) К-т 20, 21, 22, 27, 28
Витрати на оплату праці 2505 Д-т 23, 91 — 94 (або Д-т 81 для підприємств, що використовують 8-й клас рахунків) К-т 66, 471, 477
Відрахування на соціальні заходи 2510 Д-т 23, 91 — 94 (або Д-т 82 для підприємств, що використовують 8-й клас рахунків) К-т 65, 471, 472, 477
Амортизація 2515 Д-т 23, 91 — 94 (або Д-т 83 для підприємств, що використовують 8-й клас рахунків) К-т 13
Iнші операційні витрати 2520 Д-т 23, 91 — 94 (залишок суми, яка не увійшла до інших статей) К-т не врахованих вище рахунків
Разом 2550 Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520
11 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X