Головна » Бухгалтеру » Консультації » ФОП загальна система: доходи та витрати
Консультації

ФОП загальна система: доходи та витрати

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Склад доходів

Доходи, які протягом року отримує ФОП на ЗС, можна розділити на два типи:

 1. Підприємницькі — доходи від здійснення підприємницької діяльності, види якої були ним обрані згідно з КВЕД і зазначені в ЄДРПОУ;
 • Виручка (компенсація й аванси)  в натуральній (негрошовій) формі
 • Відшкодування витрат за договором оренди – якщо підприємець-орендодавець за договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг у складі вартості орендної плати, сума такого відшкодування потрапить до складу оподатковуваного доходу ФОП-орендодавця 
 • Виручка, отримана в іноземній валюті -визначати дохід доведеться у два етапи: на дату зарахування частини (50 %) іноземної валюти на валютний (а не розподільчий) рахунок; на дату зарахування гривні на рахунок у національній валюті. Причому потрапляє в дохід уся сума 50 % валютної виручки за курсом МВРУ (курсу продажу), тобто без зменшення на суму комісії банку.
 • Додатна різниця між курсами при продажу валюти – йя різниця виникає при продажу іноземної валюти на МВРУ за курсом вище за курс НБУ і потрапляє в оподатковуваний дохід підприємця. При чому якщо курс іноземної валюти на МВРУ буде нижчий курсу НБУ, то ні зменшення доходів, ні збільшення витрат у підприємця не буде. (це не стосується виручки, що підлягає обов’язковому продажу, оскільки, як ми вже згадували, вона потрапить до доходу відразу за курсом продажу на МВРУ )
 • Суми штрафів і пені – якщо ці суми отримано від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру
 • Сума списаної контрагентом кредиторської заборгованості
 • Безоплатно отримані товари (роботи, послуги)
 • Доходом підприємця є виключно сума винагороди експедитора 

     2. «Особисті» — це інші доходи, які не «вписалися» в межі підприємницьких і підлягають оподаткуванню за загальними правилами, встановленими для фізичних осіб.

 • Безповоротна фінансова допомога
 • Транзитні кошти – транзитні кошти, отримані посередником за договорами транспортного експедирування, не є його власністю, тому вони, проходячи через рахунок посередника, не включаються до його виручки.
 • Банківські відсотки, нараховані на залишок коштів поточного банківського рахунку, відкритого для провадження підприємницької діяльності. Тому, що такий дохід отримано не від підприємницької діяльності (104.11 ЗІР).

Підприємницьким доходом,  спираючись на роз’яснення контролерів, вважаємо матеріальні і нематеріальні блага, отримані на безповоротній основі, якими підприємець може розпоряджатися на власний розсуд.

Не включають до підприємницького доходу

такі надходження, як (104.04 ЗІР):

 1. поповнення підприємницького рахунку власними коштами;
 2. банківський кредит, отриманий на підприємницький рахунок;
 3. сума депозиту, яка повертається банком на підприємницький рахунок;
 4. поворотна фінансова допомога, отримана ФОП (за умови, що вона буде повернена у строк);
 5. помилково отримані на підприємницький рахунок кошти, які були повернені;
 6. кошти, повернені постачальником у зв’язку з відмовою від договору або поверненням товару;
 7. сума коштів, отримана від Фонду страхування на випадок безробіття (Фонду соціального захисту інвалідів) у вигляді компенсації за створення робочих місць для працевлаштування безробітних. При цьому такі суми потрапляють у гр. 7 Книги з від’ємним значенням, тобто сума компенсації віднімається з витрат господарської діяльності підприємця (104.04 БЗ);
 8. сума, видана центром зайнятості на розвиток підприємництва відповідно до норм Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 15.06.2015 р. № 613;
 9. сума бюджетного відшкодування ПДВ, отримана ФОП — неплатником ПДВ за період, коли він ще був зареєстрований платником ПДВ (104.04ЗІР).

Крім того, вважаємо, оскільки підприємці не ведуть бухобліку, то вони також не зобов’язані розраховувати і відображати у складі доходів або витрат курсові різниці, що виникають за монетарними статтями балансу в іноземній валюті (П(С)БО 21).

Витрати

 Витрати мають бути обов’язково пов’язані

 1.  з господарською діяльністю;
 2. фактично понесені, тобто оплачені;
 3. документально підтверджені.

Увага!!: при віднесенні сум до складу підприємницьких витрат слід орієнтуватися на перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів (для прямих і непрямих витрат по-різному), який наведено в ст. 177.4 ПКУ.

Крім того, загальносистемник має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних зі здійсненням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

 1. Суми ПДВ
 2. Суми «роздрібного» акцизу
 3. Прямі матеріальні витрати -закупівельну вартість товарів, а підприємці — виробничники — вартість сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, які ввійдуть до собівартості їх продукції. Крім того, в цих витратах можна відобразити вартість палива (ПММ) та енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари і тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (продукція, товар тощо) 
 4. Оплата праці, за роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами і сума нарахованого ЄСВ на ці суми
 5. Суми податків і зборів, пов’язаних із госпдіяльністю
 6. Інші витрати

Про інші витрати потрібно зазаначити окремо, через велику кількість нюансів посилаємось на категорію ЗІР 104.05

 • Витрати на відрядження найманих працівників. Врахуйте: відобразити у витратах витрати на власні ділові поїздки/відрядження підприємець не зможе. Щоправда, якщо ФОП їде в поїздку на власному або орендованому авто, яке використовується в підприємницькій діяльності, то витрати на проїзд (зокрема, на ПММ) він відобразити може;
 • витрати на послуги зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телефакс, мобільний зв’язок, Інтернет тощо). У тому числі, як стверджують податківці, у витрати можна включати придбання літератури та інших спеціалізованих видань (104.05 ЗІР). А щодо мобільних розмов податківці називають документами, що підтверджують такі витрати: договори, розрахункові документи, що надаються оператором мобільного зв’язку абонентові, у яких відображаються час переговорів, номер адресата, а також вартість розмов тощо ;
 • послуги реклами; плата за розрахунково-касове обслуговування банків ;
 • оплата оренди та комунальних послуг ;
 • витрати на ремонт і експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності;
 • витрати на транспортування готової продукції (товарів);
 • витрати на транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів);
 • вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг
 • витрати звітного року, безпосередньо пов’язані з придбанням малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) (у тому числі канцелярського приладдя та ін.) загальносистемник запросто може включити до складу підприємницьких витрат

Проте підприємець не має права включити до складу витрат вартість ремонту майна, яке використовується в господарській діяльності, що належить до ОЗ подвійного призначення (земельні ділянки; об’єкти житлової нерухомості, легкові й вантажні автомобілі).

Амортизаційні витрати

ФОП має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних зі здійсненням їх госпдіяльності, амортизаційні відрахування. Розрахунок амортизації ОЗ і НА здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості одиниці об’єкта на строк корисного використання об’єкта ОЗ і НА. При цьому облік вартості, яка амортизується, ведеться окремо за кожним об’єктом, витрати на придбання або самостійне виготовлення яких підтверджені документально.

При цьому амортизації підлягають:

 1. витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів, у тому числі програмного забезпечення;
 2. витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

У тому числі ФОП має право включити вартість монтажних та/або налагоджувальних робіт до первісної вартості об’єкта ОЗ (устаткування) з метою нарахування амортизаційних відрахувань за умови, що витрати безпосередньо пов’язані з отриманням доходів ФОП від господарської діяльності і за наявності первинних документів.

Важливо (!): підприємець не має права віднести на витрати амортизаційні нарахування з вартості основних засобів, придбаних до 01.01.2017 р.

Не підлягають амортизації і повністю включаються до складу витрат звітного періоду (крім витрат щодо ОЗ подвійного призначення і НА) витрати на:

 • проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;
 • ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

(!) не підлягають амортизації ОЗ подвійного призначення (земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі).

!Увага! сільскому господарству!, до ОЗ подвійного призначення фіскали відносять трактори на гусеничному ходу і трактори колісні (лист ДФСУ від 17.12.2018 р. )

До складу витрат не входять

 1. витрати на охорону приміщень, як власних, так і орендованих;
 2.  оренда землі комунальної власності, земельний податок, податок на нерухомість;
 3. інформаційні (консультаційні) послуги, бухгалтерські послуги, надані загальносистемнику іншим суб’єктом господарювання;
 4. банківські відсотки за користування кредитом і фіксована плата за надання кредиту, витрати на страхування;
 5.  суми сплачених роялті, у тому числі безпосередньо пов’язані з отриманням підприємницького доходу;
 6. витрати, що виникли внаслідок природного убутку (104.05 БЗ);
 7. суми благодійної (спонсорської) допомоги, що надається третім особам, у тому числі неприбутковим організаціям тощо.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X