Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Форма Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)
Накази МінФіну

Форма Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Міністерства фінансів України
21.01.2016  № 13

ФОРМА № ЗВР-1

До державної податкової інспекції ___________________________

ЗВІТ
про використання книг обліку розрахункових операцій
(розрахункових книжок)
_____________________________________________
(реквізити суб’єкта господарювання)
за __________________ 20 ___ року
(місяць)

(грн, коп.)

№ з/п

Фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій

Сума розрахунків за звітний місяць

Сума податку на додану вартість

Сума акцизного податку

Сума, що видана при поверненні товару

загальна

за ставкою податку на додану вартість

за ставкою акцизного податку

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

Директор

__________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт прийняв

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

__________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.        
(за наявності)

   

« __» ________20___ року

                   

 

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
21.01.2016  № 13

     

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2016 р.
за № 222/28352

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1

  1. Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1(далі – Звіт) складається в розрізі всіх зареєстрованих книг обліку розрахункових операцій, які використовувались протягом звітного місяця.
  2. У рядку «До державної податкової інспекції» зазначається назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом). У рядку «реквізити суб’єкта господарювання» наводяться найменування суб’єкта господарювання (далі – СГ) та його місцезнаходження (для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця та його місце проживання), що зазначені у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
  3. У графах 1 – 3 вказуються такі дані:

у графі 1 – порядковий номер запису у Звіті;

у графі 2 – фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю;

у графах 3 – 5 – записуються такі суми розрахунків за звітний місяць:

у графі 3 – загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

у графі 4 – частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується податком на додану вартість (далі – ПДВ);

у графі 5 – частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується акцизним податком;

у графі 6 – сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 4;

у графі 7 – сума акцизного податку, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 5;

у графі 8 записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги тощо). Якщо протягом звітного місяця через розрахункову книжку були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 3-8. За бажанням СГ до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.

  1. У рядку «Разом» у графах 3-8 записуються підсумки показників за відповідними графами.
  2. Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер – для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець – для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту фіскальним органом засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.
  3. Звіт скріплюється печаткою СГ, якщо наявність такої у СГ передбачена чинним законодавством.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

 

11 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X