Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Листи Мінфіна » Лист МінФіну від 28.03.17 р. № 35220-06-5/8303
Листи Мінфіна

Лист МінФіну від 28.03.17 р. № 35220-06-5/8303

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО  ФІНАНСІВ  УКРАЇНИ

 28.03.2017 № 35220-06-5/8303

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

 

Щодо складання фінансової звітності

суб’єктами державного сектору

Склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629) із змінами (далі – НП(С)БОДС 101).

Квартальна фінансова звітність складається з балансу (форма № 1-дс)  та звіту про фінансові результати (форма № 2-дс).

Порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів визначається Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2017 за № 384/30252.

Баланс відображає  узагальнені показники активів, зобов’язань і власного капіталу суб’єкта державного сектору, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

Ураховуючи, що НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» не набрав чинності, рядки 1040, 1041, 1042, 1090 балансу не заповнюються.

Підсумок балансу на початок звітного року повинен відповідати підсумку балансу на кінець 2016 року.

Звіт про фінансові результати відображає інформацію про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб’єкта державного сектору.

При заповненні звіту про фінансові результати слід користуватися Класифікацією доходів бюджету та Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».

За статтями розділу І звіту про фінансові результати  наводяться суми нарахованих доходів та визнаних витрат, відображені на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку. У статті «Бюджетні асигнування» відображаються доходи, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, або утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

У розділі ІІІ звіту про фінансові результати відображається інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету, яка накопичується в аналітичному обліку суб’єктів державного сектору за відповідними кодами класифікації доходів, видатків та кредитування. У статті «Бюджетні асигнування»  наводиться інформація про повноваження суб’єкта державного сектору, надані відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження (включаючи асигнування капітального характеру).

У розділі ІІІ звіту про фінансові результати планові показники за статтею «Бюджетні асигнування» за загальним та спеціальним фондами бюджету включають суми асигнувань відповідно загального та спеціального фондів бюджету за звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) наростаючим підсумком з початку звітного року. За статтею «Власні надходження бюджетних установ» наводяться планові показники надходження коштів, затверджені кошторисом на рік, та планові показники з урахуванням змін. За статтею «Витрати» планові показники виконання кошторису наводяться в такому ж порядку.

Фактична сума виконання кошторису містить інформацію про суми надходжень до загального та спеціального фондів бюджету з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів та суми проведених з початку звітного року касових видатків загального та спеціального фондів бюджету.

У розділах І, ІІ, IV звіту про фінансові результати у квартальній та річній фінансовій звітності за 2017 рік інформація за статтями доходів і витрат за аналогічний період попереднього року не наводиться.

Звіряння показників форм квартальної фінансової звітності з показниками бюджетної звітності не здійснюється.

Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у пояснювальній записці. Інформація про суб’єкт державного сектору, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, обрану облікову політику та додатковий аналіз статей фінансової звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості, наводиться відповідно до вимог розділу ХІ НП(С)БОДС 101.

Консолідована фінансова звітність складається за формами, визначеними НП(С)БОДС 101, шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб’єктів державного сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб’єкта державного сектору відповідно до вимог, визначених пунктом 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 87/18825.

Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової звітності окремо подають зведену фінансову звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.

У фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити  безпечний та безперешкодний доступ, та зобов’язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку.  Зокрема, для відображення таких даних в активі і пасиві балансу на початок звітного періоду суб’єктом державного сектору створюється комісія, якою може бути підтверджено достовірність інформації,  на основі даних бухгалтерського обліку, наявних первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а у разі їх відсутності – інших документів (інформації), визнаних достатніми для ідентифікації майна та встановлення його належності та розрахунків. Суб’єкти державного сектору, майно яких розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції, зобов’язані провести інвентаризацію зазначеного майна станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому виникла можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку за відповідний звітний період.  З метою належного застосування суб’єктами державного сектору Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, який запроваджений  з 01.01.2017, пропонуються рекомендації щодо співставлення статей балансу і субрахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів, що додаються. Додаток: на 6 арк. Державний секретар                                                                           Є. КАПІНУС

45 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X