Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Методичні рекомендації №73 Мінагрополітики наказ №73 (док-ти облік довгострокових та поточних біологічних активів)
Закони, положення, нормативи Нормативна база бухгалтера

Методичні рекомендації №73 Мінагрополітики наказ №73 (док-ти облік довгострокових та поточних біологічних активів)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21 лютого 2008 року № 73

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів

Керуючись , зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.95 за № 168/704, та з метою забезпечення методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку в сiльськогосподарських пiдприємствах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичнi рекомендацiї щодо застосування спецiалiзованих форм первинних документiв з облiку довгострокових та поточних бiологiчних активiв в сiльськогосподарських пiдприємствах, що додаються.

2. Управлiнню бухгалтерського облiку, звiтностi та ревiзiйної роботи (Гаврилюк В. М.) забезпечити опублiкування наказу на сайтi Мiнiстерства та довести його до вiдома сiльськогосподарських пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства аграрної полiтики.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. Мiнiстра
Б. К. Супiханов

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Методичнi рекомендацiї щодо застосування спецiалiзованих форм первинних документiв з облiку довгострокових та поточних бiологiчних активiв в сiльськогосподарських пiдприємствах

1. Загальнi положення

Методичнi рекомендацiї щодо застосування спецiалiзованих форм первинних документiв з облiку довгострокових та поточних бiологiчних активiв в сiльськогосподарських пiдприємствах (далi — Методичнi рекомендацiї) розробленi з метою забезпечення методичних засад формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про бiологiчнi активи i про одержанi в процесi їх бiологiчних перетворень додатковi бiологiчнi активи та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдно до вимог:

;

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.95 за № 168/704;

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.99 за № 892/4185;

, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.99 за № 893/4186;

;

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 за № 391/3684 (далi — П(С)БО 1);

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 за № 396/3689 (далi — П(С)БО 2);

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 за № 397/3690 (далi — П(С)БО 3);

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.2000 за № 288/4509 (далi — П(С)БО 7);

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99 за № 751/4044 (далi — П(С)БО 9);

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.99 за № 860/4153 (далi — П(С)БО 15);

, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.12.2005 за № 1456/11736 (далi — П(С)БО 30).

2. Органiзацiя документального оформлення довгострокових i поточних бiологiчних активiв

Бiологiчний актив — тварина або рослина, яка в процесi бiологiчних перетворень здатна давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, а також приносити в iнший спосiб економiчнi вигоди.

Для цiлей бухгалтерського облiку бiологiчнi активи класифiкуються за такими групами:

– довгостроковi;

– поточнi;

– додатковi.

Довгостроковi бiологiчнi активи — це бiологiчнi активи, здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, приносити в iншiй спосiб економiчнi вигоди протягом перiоду, що перевищує 12 мiсяцiв.

Довгостроковi бiологiчнi активи вiдображаються на рахунку 16 «Довгостроковi бiологiчнi активи», який призначено для облiку й узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух власних або отриманих на умовах фiнансової оренди довгострокових бiологiчних активiв.

Довгостроковi бiологiчнi активи класифiкуються за такими групами:

– довгостроковi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю;

– довгостроковi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за первiсною вартiстю;

– довгостроковi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю;

– довгостроковi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за первiсною вартiстю;

– незрiлi довгостроковi бiологiчнi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю;

– незрiлi довгостроковi бiологiчнi активи, якi оцiнюються за первiсною вартiстю.

До незрiлих довгострокових бiологiчних активiв вiдносяться бiологiчнi активи, операцiйний цикл створення яких перевищує 12 мiсяцiв (крiм тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлI), якi у звiтному перiодi ще не здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи визначеної якостi, зокрема, багаторiчнi насадження (сади, виноградники, ягiдники тощо), що не досягли пори плодоношення.

Поточнi бiологiчнi активи — це бiологiчнi активи, здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, приносити в iншiй спосiб економiчнi вигоди протягом перiоду, що не перевищує 12 мiсяцiв, а також тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi.

Поточнi бiологiчнi активи класифiкуються за такими групами:

– поточнi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю;

– поточнi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю;

– поточнi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за первiсною вартiстю.

Пiдприємство може розширювати зазначену класифiкацiю, подiляючи у розрiзi груп (пiдгруп) бiологiчнi активи на власнi та орендованi тощо.

Об’єктом бухгалтерського облiку бiологiчних активiв рослинництва можуть бути види сiльськогосподарських рослин (зерновi, кормовi, олiйнi, ефiроолiйнi, технiчнi, прядивнi, овочевi, лiкарськi, квiтковi, плодовi та ягiднi рослини, виноград, картопля тощо) або однорiднi групи бiологiчних активiв, якi складаються з пiдвидiв сiльськогосподарських рослин (озимi та ярi зерновi, кiсточковi, зернятковi, горiхоплiднi тощо) чи окремих культур (ячмiнь, кукурудза, соняшник тощо).

Об’єктом бухгалтерського облiку бiологiчних активiв тваринництва можуть бути види тварин (велика рогата худоба, свинi, вiвцi, птиця, хутровi звiрi, сiм’ї бджiл тощо) або однорiднi групи бiологiчних активiв, якi складаються з певних статевовiкових (технологiчних) груп (корови i бики плiдники основного стада, свинi i хряки плiдники основного стада, тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi тощо).

Об’єктом бухгалтерського облiку незрiлих довгострокових бiологiчних активiв можуть бути види багаторiчних насаджень.

В аналiтичному облiку бiологiчнi активи вiдображаються у вартiсному та кiлькiсному виразi.

Одиницею вимiру довгострокових бiологiчних активiв є штуки, голови тощо.

Окремi бiологiчнi активи тваринництва можуть додатково характеризуватися їх живою масою, якщо її на дату балансу можна достовiрно визначити (велика рогата худоба, свинi тощо).

Бiологiчнi активи рослинництва в аналiтичному облiку кiлькiсно можуть вiдображатися у одиницях площi, яку вони фактично займають, у разi якщо їх кiлькiсть неможливо визначити або це економiчно недоцiльно (зерновi культури, соняшник, цукровi буряки, насадження тощо).

3. Документальне оформлення довгострокових бiологiчних активiв

3.1. Складання Акта № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) i передачi їх в експлуатацiю (форма № ДБАСГ-1)

До довгострокових бiологiчних активiв рослинництва належать штучнi багаторiчнi насадження: плодово-ягiднi насадження всiх видiв (дерева, чагарники, кущi тощо); виноградники; багаторiчнi насадження ботанiчних садiв та iнших науково-дослiдних установ та навчальних закладiв для наукових цiлей та iншi штучнi багаторiчнi насадження; сади дерева в лiсi (лiсовий масив).

До основних видiв плодоносних плодово-ягiдних та виноградних багаторiчних насаджень належать:

– плодовi насадження зернятковi (яблуня, груша, айва);

– плодовi насадження кiсточковi (слива, вишня, абрикос тощо);

– плодовi насадження горiхоплiднi (грецький горiх, фундук, мигдаль тощо);

– ягiднi насадження (суниця, полуниця, смородина, аґрус, чорноплiдна горобина тощо);

– винограднi насадження;

– плантацiї хмелю.

До початку плодоношення молодi насадження вiдносяться до незрiлих довгострокових бiологiчних активiв.

Переведення незрiлих довгострокових бiологiчних активiв до групи зрiлих довгострокових бiологiчних активiв вiдбувається згiдно з , який передбачає наступнi термiни переведення молодих насаджень (незрiлих бiологiчних активiв) до складу плодоносних (зрiлих довгострокових бiологiчних активiв):

– яблуня, груша (пiдщепа сильноросла, крона округла) — 7–8 рокiв вiд посадки;

– яблуня, груша (пiдщепа середньоросла, крона округла або плоска) — 6 рокiв вiд посадки;

– яблуня, груша (пiдщепа слаборосла, крона плоска) — 5 рокiв вiд посадки;

– вишня, персик — 5 рокiв вiд посадки;

– слива, черешня, абрикос — 6 рокiв вiд посадки;

– горiх грецький — 8 рокiв вiд посадки;

– суниця — 2 роки вiд посадки;

– малина, малина на шпалерi — 3 роки вiд посадки;

– смородина, аґрус, виноград — 4 роки вiд посадки.

Введення багаторiчних насаджень в експлуатацiю здiйснюється комiсiєю, що призначається керiвником пiдприємства, та оформляється Актом № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) i передачi їх в експлуатацiю (форма № ДБАСГ-1). Складається цей документ декiлька разiв, а саме:

– при збiльшеннi вартостi незрiлих довгострокових бiологiчних активiв на суму понесених витрат, пов’язаних з бiологiчними перетворенням (по закiнченнi посадкових робiт та щорiчному зростанню вартостi молодих насаджень на суму витрат по їх вирощуванню);

– при досягненнi насадженнями вiку ефективного їх використання i зарахуванню їх до складу довгострокових бiологiчних активiв рослинництва.

В Актi № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) i передачi їх в експлуатацiю (форма № ДБАСГ-1) наводяться такi вiдомостi: найменування насаджень, їх оцiнка, порода, вид i сорт, назва або номер дiлянки, площа, рiк посадки. В Актi вказуються також довжина насаджень в погонних метрах, порода, сортовий складi кiлькiсть дерев, чагарникiв по плодово-ягiдних насадженнях, приводиться схема посадки. При складаннi Акту по незрiлих довгострокових активах до досягнення продуктивного вiку вони оцiнюються за сумою витрат, понесених на їх закладку та вирощування. При їх переведеннi у вiдповiдну групу зрiлих довгострокових бiологiчних активiв вартiсть таких активiв переоцiнюється до справедливої вартостi, зменшеної на витрати на мiсцi продажу, якщо їх можна достовiрно визначити. Якщо справедливу вартiсть неможливо визначити, вони можуть оцiнюватися та облiковуватися в порядку, визначеному в П(С)БО 7.

Незрiлi довгостроковi бiологiчнi активи об’єднуються в одну групу i облiковуються окремо у складi довгострокових бiологiчних активiв.

3.2. Складання Акта приймання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (формування основного стада) (форма № ДБАСГ-2)

Формування основного стада тварин оформляється Актом № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (формування основного стада тварин) (форма № ДБАСГ-2). Акт застосовується у випадках оформлення переведення тварин в основне стадо. Акт складає зоотехнiк, завiдувач фермою або бригадир у день формування основного стада. В ньому вказують облiковi групи — з якої i в яку переведенi тварини, iдентифiкацiйний номер (iнвентарний номер, кличку), стать, масть та iншi особливостi, час народження, кiлькiсть голiв, вагу, балансову вартiсть, прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi прийнятi тварини. Правильнiсть здiйснення цих господарських операцiй пiдтверджує своїм пiдписом особа, яка прийняла тварин пiд свою матерiальну вiдповiдальнiсть. Належно оформленi Акти приймання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (формування основного стада тварин) (форма № ДБАСГ-2) пiдписують керiвник структурного пiдроздiлу, завiдуючий фермою пiдприємства та використовують для облiку тварин в Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) i для зоотехнiчного облiку. В кiнцi мiсяця Акти разом iз Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) передають в бухгалтерiю пiдприємства, де їх використовують для вiдображення операцiй по руху тварин в реєстрах бухгалтерського облiку.

Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцiнка наведенi в таблицi 1.

Таблиця 1
Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцiнка
Вид i групи тварин Назва i форма документа Час складання документа Порядок оцiнки
що дiяв до запровадження П(С)БО 30 згiдно вимог П(С)БО 30
1 2 3 4 5
Телицi вiд 1 до 2-х рокiв осiмiненi Акт приймання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (формування основного стада тварин) (форма № ДБАСГ-2) При передачi в основне стадо За живою масою та її плановою собiвартiстю, яку наприкiнцi року корегують до фактичної За живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Бугайцi на плем’я Те саме При передачi в основне стадо у 18-мiсячному вiцi Те саме Те саме
Свиноматки перевiрюванi Те саме При переведеннi в групу основних свиноматок пiсля вiдлучення поросят першого опоросу Те саме Те саме
Кнурцi перевiрюванi Те саме При переведеннi в групу основних кнурiв у вiцi 18–22 мiсяцi пiсля оцiнки продуктивностi спарованих з ними свиноматок Те саме Те саме
Молодняк овець народження минулого року Те саме При переведеннi в основне стадо у вiцi 18–20 мiсяцiв пiсля формування їх у маточнi отари та проведення парування (в племiнних вiвчарських господарствах, якi утримують овець тонкорунних порiд вовного i м’ясного напрямiв продуктивностi, при перетримцi — у вiцi 2,5 року) За живою масою та її плановою собiвартiстю, яку в кiнцi року корегують до фактичної За живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Молодняк звiрiв усiх видiв Те саме При переведеннi молодняку звiрiв в основне стадо 31 грудня, а перехiдного молодняку — не пiзнiше 28–29 лютого (крiм нутрiй). Молодняк нутрiй: самки — пiсля першого продуктивного парування на останнє число мiсяця, самцi — у вiцi 8 мiсяцiв на останнє число мiсяця За плановою собiвартiстю утримання, обчисленою виходячи з кiлькостi кормо-днiв перебування в групi пiсля вiдлучення вiд маток. Молодняк народження минулого року — за вартiстю на початок року та планових витрат поточного року, обчислених за кiлькiстю кормо-днiв. У кiнцi року коригують до рiвня фактичних витрат За собiвартiстю, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Молодняк кролiв Те саме При переведеннi молодих самок в основне (доросле) стадо пiсля вiдлучення вiд них кроленят першого окролу на останнє число мiсяця, а молодняку самцiв — у вiцi 5 мiсяцiв на останнє число мiсяця За живою масою i плановою собiвартiстю, яку в кiнцi року коригують до рiвня фактичної За живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Жеребцi та кобили, мерини Те саме При переведеннi в основне стадо у вiцi трьох або чотирьох рокiв залежно вiд розвитку (коней високого скакового та бiгового класiв переводять у старшому вiцI) За вартiстю на початок року та планових (а в кiнцi року фактичних) витрат на утримання у звiтному перiодi За балансовою вартiстю, за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення

3.3. Складання Акта № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3)

3.3.1. Документальне оформлення процедури списання багаторiчних насаджень

Для визначення непридатностi багаторiчних насаджень i встановлення неможливостi та/або неефективностi їх використання, а також для оформлення документацiї на списання багаторiчних насаджень безпосередньо на пiдприємствi створюється комiсiя.

Комiсiя створюється наказом керiвника пiдприємства та складається з голови комiсiї (керiвника або його заступника) та членiв комiсiї (головного бухгалтера або його заступника; осiб, на яких покладено вiдповiдальнiсть за збереження майна; працiвникiв iнженерних, технiчних, технологiчних та iнших служб пiдприємства, якi добре знають об’єкт основних засобiв).

Комiсiя зi списання багаторiчних насаджень:

– проводить iнвентаризацiю багаторiчних насаджень, якi пропонуються до списання, та за її результатами складає акт за встановленою формою;

– установлює економiчну (технiчну) доцiльнiсть чи недоцiльнiсть вiдновлення та/або подальшого використання багаторiчних насаджень та вносить вiдповiднi пропозицiї;

– установлює конкретнi причини списання багаторiчних насаджень: знищене, фiзичне зношення, реконструкцiя та iнше;

– установлює можливiсть використання окремих матерiалiв знищених багаторiчних насаджень, що пiдлягають списанню i забезпечує контроль за проведенням їх оцiнки;

– складає Акт № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3).

В Актi № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3) вказують данi, якi характеризують об’єкт, а саме: рiк закладання; первiсну вартiсть (переоцiнку); суму нарахованого зносу за даними бухгалтерського облiку; причини списання; економiчну (технiчну) недоцiльнiсть та/або неможливiсть вiдновлення активiв.

Протокол засiдання комiсiї, акт iнвентаризацiї та Акт № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3) затверджуються керiвником пiдприємства.

3.3.2. Документальне оформлення процедури списання орендованих багаторiчних насаджень

У разi якщо багаторiчнi насадження стали непридатними для використання в силу зносу або iнших причин, незалежних вiд орендаря, вони пiдлягають списанню за погодженням сторiн. Погодження сторiн оформлюється письмово у вiдповiдностi до договору оренди або як окрема угода. Цей документ є свого роду погодженням сторiн про вилучення об’єкта зi складу орендованого майна та визначення умов використання матерiальних цiнностей, одержаних вiд його списання. Пiсля досягнення згоди мiж сторонами про списання об’єктiв багаторiчних насаджень здiйснюються процедури їх лiквiдацiї (розкорчовування).

Лiквiдацiя багаторiчних насаджень оформлюється Актом № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3).

Даний Акт складає комiсiя, до складу якої мають входити представники орендаря та уповноважена особа вiд спiввласникiв (орендодавцiв), а також представник комiсiї з органiзацiї вирiшення майнових питань. Акт складається у двох примiрниках, один iз яких зберiгається у орендаря, iнший — у орендодавця як пiдтверджуючий документ про змiну складу та вартостi орендованого майна. При цьому вiдразу необхiдно внести змiни до перелiку майна, що орендується у спiввласникiв, який є додатком до договору та Акта приймання-передачi орендованого майна.

3.3.3. Документальне оформлення процедури списання багаторiчних насаджень внаслiдок дiї форс-мажорних обставин

Процедура лiквiдацiї багаторiчних насаджень внаслiдок дiї обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) розпочинається за наявностi вiдповiдних висновкiв пiдтверджених:

– Торгово-промисловою палатою України про настання обставин непереборної сили чи стихiйного лиха на територiї України;

– рiшеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологiчної ситуацiї в окремих мiсцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України про визнання окремих мiсцевостей України потерпiлими вiд повеней, пожежi та iнших видiв стихiйного лиха;

– висновками iнших органiв, уповноважених згiдно з законодавством засвiдчувати форс-мажорнi обставини (висновки наукових закладiв та проектних органiзацiй «Укрдiпросад», довiдки Центрiв з гiдрометеорологiї та iншi пiдтверджуючи документи).

За наявностi зазначених документiв, а також погодження комiсiї по списанню багаторiчних насаджень Мiнiстерства аграрної полiтики України (у разi якщо власником багаторiчних насаджень є державне пiдприємство) пiдприємство має право списувати загиблi насадження.

Процедура списання багаторiчних насаджень оформлюється Актом № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3).

3.4. Складання Акта № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4)

Вибракування продуктивної та робочої худоби, iнших видiв тварин вiдбувається при втратi ними господарсько-корисних якостей: значному зниженнi продуктивностi, втратi племiнної або робочої цiнностi, захворюваннi невилiковними хворобами, а також внаслiдок травматичних наслiдкiв, старостi або недостатньої розвиненостi на пiдставi Акта № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4).

Для визначення непридатностi тварин до подальшого використання, а також для складання необхiдної документацiї утворюються постiйно дiючi комiсiї, якi проводять безпосереднiй огляд тварин основного стада, призначених до списання i встановлюють причини, що обумовили їх списання. Комiсiя складає Акт № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4) iз зазначенням клички (iнвентарного номера) тварини, породи, батькiв, живої маси на дату вибракування, стану вгодованостi, причин вибракування та визначає подальше використання тварин, вибракуваних з основного стада.

4. Документальне оформлення облiку поточних бiологiчних активiв

4.1. Документальне оформлення облiку поточних бiологiчних активiв рослинництва

4.1.1. Складання Акта № ___ на оприбуткування поточних бiологiчних активiв рослинництва, оцiнених за справедливою вартiстю (форма № ПБАСГ-1)

Оприбуткування поточних бiологiчних активiв рослинництва здiйснюється на дату складання Балансу.

Експертною комiсiєю з оцiнки визначається справедлива вартiсть окремо по рослинах (озимi зерновi, з них озима пшениця; яровi зерновi, з них ячмiнь, горох; технiчнi культури; соняшник, цукровий буряк тощо) або по однорiдних групах, якi складаються з окремих пiдвидiв сiльськогосподарських рослин (озимi та ярi зерновI) чи окремих культурах (пшениця, ячмiнь, кукурудза на зерно, соняшник, цукровий буряк, картопля тощо) на певному полi, площi. Вони облiковуються як поточнi бiологiчнi активи рослинництва, оцiненi за справедливою вартiстю. Пiдставою для оприбуткування є Акт № ___ на оприбуткування поточних бiологiчних активiв, оцiнених за справедливою вартiстю (форма № ПБАСГ-1), який складається цiєю комiсiєю.

В Актi зазначається склад експертної комiсiї, назва об’єкту облiку, площа в гектарах, оцiнка якостi посiву, прогнозованi врожайнiсть та валовий збiр, справедлива вартiсть поточного бiологiчного активу рослинництва.

Акт пiдписується членами експертної комiсiї. Бухгалтером перевiряється правильнiсть заповнення реквiзитiв та складається кореспонденцiя рахункiв; дебет 211 «Поточнi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю» кредит 231 «Рослинництво».

Акт на оприбуткування поточних бiологiчних активiв, оцiнених за справедливою вартiстю (форма № ПБАСГ-1), затверджується керiвником пiдприємства.

4.1.2. Складання Акта № ___ на списання поточних бiологiчних активiв рослинництва, оцiнених за справедливою вартiстю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2)

Списання поточних бiологiчних активiв рослинництва здiйснюється на момент збирання врожаю та оформляється Актом № ___ на списання поточних бiологiчних активiв рослинництва, оцiнених за справедливою вартiстю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2).

В Актi зазначається назва об’єкту облiку, площа в гектарах та справедлива вартiсть поточного бiологiчного активу рослинництва.

Акт складається та пiдписується керiвником структурного пiдроздiлу та бухгалтером.

Акт № ___ на списання поточних бiологiчних активiв рослинництва, оцiнених за справедливою вартiстю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2) є пiдставою для вiдображення в бухгалтерському облiку вибуття поточних бiологiчних активiв рослинництва за кредитом субрахунку 211 «Поточнi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю» в кореспонденцiї з дебетом субрахунку 231 «Рослинництво».

4.2. Документальне оформлення облiку поточних бiологiчних активiв тваринництва

Молодняк тварин i тварини на вiдгодiвлi складають особливу групу бiологiчних активiв, якi в процесi бiологiчних перетворювань здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, а також приносити в iнший спосiб економiчнi вигоди.

Бiологiчнi перетворення — це процес кiлькiсних i якiсних змiн бiологiчних активiв, що пов’язанi з витратами на утримання тварин, їх годiвлю до моменту їх реалiзацiї, забою або переведення до основного стада (довгострокових бiологiчних активiв тваринництва).

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi окресленi П(С)БО 9 та П(С)БО 30.

Для вiдокремлення процесу бiологiчних перетворень в тваринництвi (процесу виробництва) вiд iнвентарного облiку тварин в бухгалтерському облiку введенi окремi синтетичнi рахунки, якi, з одного боку, дають змогу накопичувати i систематизувати витрати на вирощування та вiдгодiвлю тварин, стежити за збiльшенням їх живої маси, а з iншого — вести облiк наявного поголiв’я, його живої маси, вартостi на початок звiтного перiоду, а також змiни цих показникiв за звiтний перiод.

В процесi бiологiчних перетворень (вирощування молодняку i вiдгодiвлi худоби) в стадi тварин вiдбуваються змiни. Збiльшується поголiв’я тварин за рахунок одержання приплоду в своєму господарствi, за рахунок придбання худоби в iнших господарствах та у фiзичних осiб. До вiдгодiвельної групи надходить худоба, вибракувана з основного стада. Тварини ростуть, переходять з однiєї вiкової групи в iншу, збiльшують свою живу масу, а вiдповiдно i вартiсть. Значна частина тварин вибуває з господарства внаслiдок реалiзацiї м’ясокомбiнатам, iншим пiдприємствам та громадянам; частину переводять до основного стада; частину забивають на м’ясо та мають мiсце випадки падежу тварин, вимушеного забою, нестач, крадiжок тощо. Всi цi процеси повиннi знайти своє вiдображення в первинних документах з облiку тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi.

4.2.1. Складання Акта № ___ на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3)

При одержаннi приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сiмей бджiл, курчат, гусенят, каченят, iндичат, щенят) потрiбно дотримуватися встановленого порядку його документального оформлення та оцiнки для цiлей оприбуткування i визначення матерiально вiдповiдальних осiб за подальше зберiгання поголiв’я тварин i птицi. Цей порядок наведено в таблицi 2.

Таблиця 2
Порядок оприбуткування приплоду i його оцiнка
Вид тварин Назва i форма документа Час складання документа Порядок оцiнки
Що дiяв до впровадження П(С)БО 30 Згiдно вимог П(С)БО 30
1 2 3 4 5
Телята Акт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3) У день народження За плановою (в кiнцi року за фактичною) собiвартiстю 60 кормо-днiв утримання корови За справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу, визначення справедливої вартостi ґрунтується на цiнах активного ринку. За наявностi кiлькох активних ринкiв бiологiчних активiв їх оцiнка ґрунтується на даних того ринку, на якому пiдприємство передбачає продавати бiологiчнi активи
Поросята Те саме У день опоросу За плановою (в кiнцi року за фактичною) собiвартiстю 1 ц живої маси вiдлучених поросят Те саме
Ягнята Акт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3) У день окоту За плановою собiвартiстю голови приплоду (в кiнцi року роблять дооцiнку до фактичних витрат), виходячи з того, що на приплiд вiдносять 12% витрат основного стада романiвської породи, 15% каракульської та 10% витрат усiх iнших порiд Те саме
Курчата, гусенята, каченята, iндичата Акт на вихiд i сортування добового молодняку птицi (форма № ПБАСГ-5) У добовому вiцi За плановою (в кiнцi року дооцiнюють до фактичної) собiвартiстю добового молодняку Те саме
Щенята норок, лисиць, песцiв, нутрiй, соболiв i кроленята Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звiрiв (форма № ПБАСГ-7) У день огляду, а пiдсумковий акт — пiсля завершення щенiння, але не пiзнiше останнього дня мiсяця За собiвартiстю в сумi 50% — на момент вiдлучення вiд маток iз коригуванням у кiнцi року до фактичної собiвартостi За справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу в сумi 50% — на момент вiдлучення вiд матки iз коригуванням при складаннi пiдсумкового акту пiсля завершення щенiння
Лошата коней: — робочих — племiнних Акт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3) У добовому вiцi За плановою (в кiнцi року за фактичною) собiвартiстю 60 кормо-днiв утримання дорослих коней За справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу

Застосовується для оформлення отриманого на фермi приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та iн. Акт складається у двох примiрниках завiдувачем фермою, зоотехнiком або бригадиром безпосередньо в день одержання приплоду окремо по кожному виду приплоду тварин. Один примiрник Акта передається до бухгалтерiї пiдприємства наступного дня пiсля його складання, де вiн стає пiдставою для оприбуткування приплоду в бухгалтерських регiстрах. Другий примiрник є пiдставою для здiйснення записiв у Книгу облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) i в кiнцi мiсяця також надходить до бухгалтерiї пiдприємства разом зi Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13). В Актi фiксуються прiзвище, iм’я, по батьковi працiвника, за яким закрiпленi тварини, кличка або номер матки, кiлькiсть голiв i маса отриманого приплоду, присвоєнi їм iнвентарнi номери, грошова оцiнка одержаного приплоду, пiдписи осiб, якi пiдтверджують одержання приплоду. Окремо фiксуються мертвонародженi тварини. Данi актiв, крiм свого основного призначення — для облiку поголiв’я тварин — використовуються в бухгалтерiї також для нарахування оплати працi працiвникам ферм.

4.2.2. Складання Звiту № ___ про процеси iнкубацiї (форма № ПБАСГ-4)

Для вiдображення в облiку операцiй процесу iнкубацiї птицi застосовується Звiт № ___ про процеси iнкубацiї (форма № ПБАСГ-4). Звiт складається у двох примiрниках начальником цеху iнкубацiї на пiдставi первинних документiв про рух яєць i виведених курчат. У звiтi по датах вiдображається закладка яєць на iнкубацiю iз зазначенням кiлькостi закладених яєць i залишку яєць у закладцi на кiнець дня (мiсяця). Кожнiй партiї закладених в iнкубацiю яєць присвоюється постiйний номер. У звiтi наводяться данi про вилучення яєць при мiражуваннi: при першому мiражi — незаплiдненi, з кров’яними кiльцями, розбитi; при другому мiражi -завмерлi, розбитi. На пiдставi всiх цих даних по кожнiй партiї виводиться залишок яєць у закладцi на кiнець дня (мiсяця). Наприкiнцi звiту наводяться данi про вихiд голiв курчат: здорових, слабких; визначається вiдсоток виходу (без слабких) та кiнцевий результат виходу: дооприбуткування iз слабких i загальний вiдсоток виходу.

Виведенi курчата передаються в цех вирощування за накладною. Завмерлi курчата й задохлики утилiзують або передають у переробку на кiсткове борошно чи сухий корм. Звiт пiдписує начальник цеху iнкубацiї, старший оператор, оператори, затверджує керiвник пiдприємства, пiсля чого перший примiрник звiту разом з пiдтверджувальними документами передається до бухгалтерiї, другий — залишається в цеху iнкубацiї.

4.2.3. Складання Акта № ___ на вихiд i сортування добового молодняку птицi (форма № ПБАСГ-5)

Складовою процесу iнкубацiї є сортування яєць в цеху iнкубацiї. Для документального оформлення процесу сортування яєць складається Акт на сортування яєць в цеху iнкубацiї (для спецiалiзованих господарств) (форма № ПТ-9), який складається членами комiсiї в одному примiрнику. Яйця, що надiйшли в цех iнкубацiї зi складу, вiд батькiвського стада птицi, вiд постачальникiв тощо, пiдлягають сортуванню на предмет їхньої можливої iнкубацiї. Яйця, придатнi для iнкубацiї, сортуються по масi, товщинi шкаралупи, консистенцiї бiлка, пiгментацiї бiлка й з урахуванням якiсних показникiв розкладаються по лотках для закладки в iнкубатор. Товарнi (харчовI) i непридатнi для iнкубацiї яйця (насiчка, бiй, кров’янi та iн.) передають на склад для реалiзацiї або повернення постачальниковi. Яйця, непридатнi для iнкубацiї й харчових цiлей, але якi можуть бути використанi для кормових цiлей, указують в актi окремим рядком.

Акт пiдписує начальник цеху iнкубацiї, оператор та сортувальник, пiсля чого вiн передається до бухгалтерiї для вiдповiдних записiв у регiстрах бухгалтерського облiку.

Заключним етапом процесу iнкубацiї є сортування добового молодняку птицi. Для документального оформлення процесу сортування добового молодняку застосовується Акт № ___ на вихiд i сортування добового молодняку птицi (форма № ПБАСГ-5), який складається на спецiалiзованих птахiвничих господарствах i птахофабриках для приймання одержаних (виведених) пташенят у результатi iнкубацiї начальником цеху iнкубацiї або зоотехнiком в день виводу пташенят. Виходячи iз кiлькостi закладених на iнкубацiю яєць та виведених пташенят, визначається вiдсоток виходу пташенят. В актi також вiдображаються якiснi характеристики виведеного молодняку (кiлькiсть здорових, слабких або непридатнI). Акт слугує пiдставою для оприбуткування виведеного поголiв’я молодняку.

Документ пiдписує керiвник структурного пiдроздiлу (начальник цеху iнкубацiї), зоотехнiк, старший оператор та оператор, пiсля чого данi акту використовуються для облiку руху птицi за зазначеними в ньому облiковими групами i списання вiдходiв.

4.2.4. Складання Акта № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6)

Для документального оформлення вибуття тварин та птицi в результатi забою, прирiзки та падежу використовується Акт № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6) й Облiковий лист забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8).

Акт № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6) застосовується для облiку тварин, птицi у випадках їхнього падежу, вимушеної прирiзки, а також забою тварин всiх облiкових груп (молодняк тварин, тварини на вiдгодiвлi, птиця, тварини основного стада). Вибракування тварин iз основного стада для постановки на вiдгодiвлю й реалiзацiї, без забою на пiдприємствi оформлюється Актом № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4).

На кожний випадок забою тварин, знятих з вiдгодiвлi або нагулу, вимушеної прирiзки, падежу чи загибелi вiд стихiйного лиха тварин, або з iнших причин, комiсiя, призначена керiвником пiдприємства, складає Акт № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6). В Актi повиннi бути докладно вказанi група тварин чи вид птицi за iнвентарними номерами та породою, стать, вiк тварин, вгодованiсть, причина та дiагноз чи обставини вибуття тварин i птицi, а також можливе використання продукцiї (в їжу, на годiвлю худобi, пiдлягає знищенню тощо).

Акт складає в день вибуття (забою, падежу тощо) комiсiя в складi зоотехнiка, ветеринарного лiкаря, завiдувача фермою (бригадира) та особи, за якою була закрiплена тварина. Пiсля оформлення Акт передається керiвнику пiдприємства на розгляд i затвердження.

Якщо шкура тварини, що загинула, має товарну цiннiсть i може бути реалiзована, в Актi зазначається: «Шкура знята i здана на склад за накладною №…». Коли ж з певних причин її не використовують, то в документi вказують: «Труп утилiзовано разом зi шкурою». Пiсля затвердження Акта виконують записи про вибуття поголiв’я в Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) i його разом зi Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) подають до бухгалтерiї господарства.

У випадку падежу або загибелi тварин i птицi з вини окремих працiвникiв вартiсть цих тварин i птицi вiдноситься на винного працiвника iз дооцiнкою до ринкової цiни й стягується з нього у встановленому порядку.

Вiдправлення на забiйний пункт всiєї продукцiї окоту з товарною шкуркою (ягнята для забою на шкурку, мертвонародженi, випоротки, викиднi, що загинули i вимушено прирiзанi до бонiтування i пiсля нього) та нетоварною шкуркою (ембрiони) оформляють Накладними внутрiгосподарського призначення (форма № ВЗСГ-8) у трьох примiрниках, один з яких залишається в отарi. Для облiку кiлькостi каракулю, одержаного окремими бригадами, ягнятам, яких вiдправляють на забiйний пункт, прикрiплюють бирки iз зазначенням номера бригади. При забої тварин бирки переносять на зняту шкуру. Такi самi бирки прикрiплюють i на вiдправленi на забiйний пункт каракульськi шкурки ягнят, забитих в отарi.

Всю продукцiю окоту каракульських овець, що надiйшли протягом дня на забiйний пункт, записують окремим рядком iз кожної накладної у вiдповiднi графи Акта № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6). Тут же показують вихiд шкурок, нетоварних шкурок, тушок, сивучiв, одержаних вiд переробки (забою).

В кiнцi робочого дня Акт № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6) пiдписують всi члени комiсiї, призначеної керiвником пiдприємства, в кiнцi акта матерiально вiдповiдальна по забiйному пункту особа розписується про прийняття продукцiї вiд забою на вiдповiдальне зберiгання для наступного вiдправлення на склад чи для продажу.

4.2.5. Складання Нагромаджувального акта № ___ на оприбуткування приплоду звiрiв (форма № ПБАСГ-7)

Нагромаджувальний акт № ___ на оприбуткування приплоду звiрiв (форма № ПБАСГ-7) застосовується для облiку приплоду звiрiв i кроликiв окремо для кожного виду й породи. Акт складається завiдувачем фермою, зоотехнiком або бригадиром. Записи в Акт здiйснюються по мiрi одержання приплоду й закiнчуються пiсля закiнчення щенiння (окролу), але не пiзнiше останнього дня звiтного мiсяця. На наступний мiсяць у цьому випадку вiдкривається новий акт. В актi вказується кiлькiсть щенят (живих i мертвих) у кожнiм гнiздi. У бухгалтерському облiку оприбутковуються тiльки живi щенята (кроленята). Данi Актiв використовуються для зоотехнiчного облiку, вiдображення одержаного приплоду в Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12), нарахування оплати працi працiвникам ферми. Акти надають в бухгалтерiю пiдприємства разом iз Звiтами про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13).

4.2.6. Складання Облiкового листа № ___ забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8)

Облiковий лист № ___ забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8) застосовується для застосування в спецiалiзованих свинарських комплексах. Вiн включає три роздiли: I «Забiй», II «Вихiд продукцiї», III «Падiж».

У роздiлi I «Забiй» вiдображається кiлькiсть голiв i маса тварин забитих i оброблених за день. Як правило, всi тварини, що надiйшли для забою, повиннi бути обробленi протягом цього ж дня. В окремих випадках, якщо санбойня не встигла за поточний день обробити всiх тварин, що надiйшли, то їхню масу показують по рядку «Залишок на кiнець дня», а в наступному Облiковому листi — по рядку «Залишок на початок дня». У цьому ж роздiлi проти рядкiв, по яких вiдображається надходження за вiдповiдними каналами, дається висновок ветеринарного лiкаря про причину забою по кожному каналу окремо.

У роздiлi II «Вихiд продукцiї» показується вихiд продукцiї по видах вiд всiх тварин, забитих за звiтний день, зданої на склад. В окремих графах вiдображається кiлькiсть одержаної продукцiї в кiлограмах, її облiкова цiна (планова собiвартiсть) та сума. Якщо в процесi забою буде з’ясовано, що продукцiя вiд якої-небудь iз тварин не може бути використана й пiдлягає знищенню, то ветеринарний лiкар зобов’язаний сповiстити про це керiвниковi структурного пiдроздiлу, з якого надiйшла тварина, та до бухгалтерiї для перенесення даних з роздiлу I «Забiй» до роздiлу III «Падiж».

У роздiлi «Падiж» вiдображається число голiв i маса загиблих тварин, що були вивезенi з рiзних структурних пiдроздiлiв, а також кiлькiсть знятих на санбойнi з таких тварин шкiр. Проти кожного рядка, по якому вiдображається полегле поголiв’я, обов’язково дається висновок ветеринарного лiкаря про причину падежу.

Облiковий лист № ___ забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8) складається у двох примiрниках пiд копiрку й пiдписується керiвником структурного пiдроздiлу, головним ветлiкарем, ветлiкарем санбойнi та економiчною службою господарства. Данi про одержану на склад продукцiю вiд забою пiдписує комiрник, що прийняв цю продукцiю. Перший примiрник документа передається до бухгалтерiї для вiдображення проведених операцiй у вiдповiдних регiстрах синтетичного облiку.

4.2.7. Складання Акта № ___ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних бiологiчних активiв (форма № ПБАСГ-9)

Переведення тварин iз групи в групу оформляється Актом № ___ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних бiологiчних активiв (форма № ПБАСГ-9). Застосовується у всiх випадках оформлення переводу тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птицi, кролiв, звiрiв тощо) з однiєї статево-вiкової групи в iншу, включаючи i переведення тварин в основне стадо. Документ є унiверсальним, вiн використовується по всiх видах i облiкових групах тварин. Акт складає зоотехнiк, завiдувач фермою або бригадир у день переведення тварин i птицi з однiєї групи в iншу, вiдлучення молодняку звiрiв i кролiв. В ньому вказують облiкову групу, з якої i в яку переведенi тварини, iдентифiкацiйний номер (iнвентарний номер, кличка); стать, масть та iншi особливостi, час народження, кiлькiсть голiв, вагу, балансову вартiсть, прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi прийнятi тварини. Правильнiсть здiйснення цих господарських операцiй пiдтверджує своїм пiдписом особа, яка прийняла тварин пiд свою матерiальну вiдповiдальнiсть. У випадках, коли тварин передають в групу, що знаходиться на iншiй фермi або переводять в основне стадо, даний Акт складають у двох примiрниках. Перший залишають на фермi, що передає тварину, iнший передають пiдроздiлу, який одержує її. Належно оформленi Акти № ___ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних бiологiчних активiв (форма № ПБАСГ-9) пiдписує керiвник структурного пiдроздiлу, завiдуючий фермою пiдприємства i використовують для облiку тварин в Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) i для зоотехнiчного облiку. В кiнцi мiсяця Акти разом iз Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) передають в бухгалтерiю пiдприємства, де їх використовують для вiдображення операцiй по руху тварин в реєстрах бухгалтерського облiку.

Порядок переведення тварин iз групи в групу та їх оцiнка наведена в таблицi 3.

Таблиця 3
Порядок переведення тварин iз групи в групу та їх оцiнка
Вид i групи тварин Назва i форма документа Час складання документа Порядок оцiнки
що дiяв до впровадження П(С)БО 30 згiдно вимог П(С)БО 30
1 2 3 4 5
Телята до року Акт на переведення тварин iз групи в групу в межах поточних бiологiчних активiв (форма № ПБАСГ-9) При переведеннi в групу: – телиць вiд 1 до 2-х рокiв осiмiнених; – телиць вiд 1 до 2-х рокiв не осiмiнених; – бичкiв в групу ремонтного молодняку (бугайцi на плем’я); – на вiдгодiвлю згiдно з технологiєю За живою масою та її плановою собiвартiстю, яку наприкiнцi року коригують до фактичної За живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Телицi вiд 1 до 2-х рокiв осiмiненi Те саме При передачi в основне стадо Те саме Те саме
Бугайцi на плем’я Те саме При передачi в основне стадо у 18-мiсячному вiцi Те саме Те саме
Поросята до 2-х мiсяцiв Те саме При переведеннi в групу вiд 2-х до 4-х мiсяцiв Те саме Те саме
Поросята вiд 2-х до 4-х мiсяцiв Те саме При переведеннi в групу: – свинки ремонтнi; – кнурцi ремонтнi; – на вiдгодiвлю згiдно з технологiєю Те саме Те саме
Свинки ремонтнi Те саме При переведеннi в групу очiкуваних свиноматок при масi 100–120 кг (через один мiсяць пiсля першого продуктивного парування) Те саме Те саме
Свиноматки перевiрюванi Те саме При переведеннi в групу основних свиноматок пiсля вiдлучення поросят першого опоросу Те саме Те саме
Кнурцi ремонтнi Те саме При переведеннi в групу очiкуваних кнурцiв у вiцi допуску до парування (12–14 мiсяцiв) та при досягненнi живої маси не менше 160 кг i пiсля перевiрки їхньої продуктивностi Те саме Те саме
Кнурцi перевiрюванi Те саме При переведеннi в групу основних кнурiв у вiцi 18–22 мiсяцi пiсля оцiнки продуктивностi спарованих з ними свиноматок Те саме Те саме
Ягнята чи козлята народження звiтного року Те саме При вiдлученнi вiд матки у 4–5 мiсячному вiцi При вiдлученнi вiд маток дооцiнюють ще на 50% планової вартостi молодняку у момент вiдлучення; наприкiнцi року уточнюють оцiнку виходячи з фактичних витрат При вiдлученнi вiд маток дооцiнюють на 50% справедливої вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу
Молодняк овець народження минулого року Те саме При переведеннi в основне стадо у вiцi 18–20 мiсяцiв пiсля формування їх у маточнi отари та проведення парування (в племiнних вiвчарських господарствах, якi утримують овець тонкорунних порiд вовного i м’ясного напрямiв продуктивностi, при перетримцi — у вiцi 2,5 року) За живою масою та її плановою собiвартiстю, яку в кiнцi року коригують до фактичної За живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Молодняк птицi: – курей; – гусей; – качок; – iндикiв Те саме При переведеннi в групу у вiцi: 150 днiв; 240 днiв; 180 днiв; 240 днiв Те саме Те саме
Молодняк звiрiв усiх видiв Те саме При переведеннi молодняку звiрiв в основне стадо 31 грудня, а перехiдного молодняку — не пiзнiше 28–29 лютого (крiм нутрiй). Молодняк нутрiй: самки — пiсля першого продуктивного парування на останнє число мiсяця, самцi — у вiцi 8 мiсяцiв на останнє число мiсяця За плановою собiвартiстю утримання, обчисленою, виходячи з кiлькостi кормо-днiв перебування в групi пiсля вiдлучення вiд маток. Молодняк народження минулого року — за вартiстю на початок року та планових витрат поточного року, обчислених за кiлькiстю кормо-днiв. У кiнцi року коригують до рiвня фактичних витрат За собiвартiстю, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Молодняк кролiв Те саме При переведеннi молодих самок в основне (доросле) стадо пiсля вiдлучення вiд них кроленят першого окролу на останнє число мiсяця, а молодняку самцiв — у вiцi 5 мiсяцiв на останнє число мiсяця За живою масою i плановою собiвартiстю, яку в кiнцi року коригують до рiвня фактичної За живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Жеребцi та кобили, мерини Те саме При переведеннi в основне стадо у вiцi трьох або чотирьох рокiв залежно вiд розвитку (коней високого скакового та бiгового класiв переводять у старшому вiцI) За вартiстю на початок року та планових (а в кiнцi року фактичних) витрат на утримання у звiтному перiодi За балансовою вартiстю, за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Тварини основного стада Те саме При переведеннi на вiдгодiвлю пiсля втрати виробничого призначення За балансовою вартiстю Те саме

4.2.8. Складання Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10)

Для документального оформлення приросту тварин за звiтний перiод застосовують двi спецiалiзованi форми первинних документiв, а саме Вiдомiсть № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) i Розрахунок визначення приросту (форма № ПБАСГ-11).

Вiдомiсть № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) застосовується для визначення фактичної живої маси тварин, яка у процесi вирощування або вiдгодiвлi тварин збiльшується. Основною продукцiєю, яку одержують вiд молодняку на вирощуваннi та вiдгодiвлi, є прирiст живої маси. Для того щоб його визначити, тварин необхiдно зважувати.

Молодняк та вiдгодовуване поголiв’я великої рогатої худоби i свиней обов’язково зважують щомiсяця, а також при переведеннi у наступну вiкову групу, з ферми на ферму, вiд однiєї матерiально вiдповiдальної особи до iншої, в основне стадо, при вибракуваннi з основного стада, у момент падежу, забою, продажу тощо. Данi про масу тварин записують у вiдповiднi документи (Акти на переведення худоби i птицi та iн.). Результат зважування молодняку тварин i тварин на вiдгодiвлi, що залишилися в групi на кiнець звiтного перiоду, вiдображають у Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10). Вiдомiсть складає зоотехнiк, завiдувач фермою чи бригадир в одному примiрнику при щомiсячних, перiодичних i вибiркових зважуваннях тварин при визначеннi приросту їхньої живої маси, а також у випадках надходження й вибуття тварин з пiдприємства по видах i облiкових групах тварин.

У Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) вказують вид i групу тварин, iдентифiкацiйний номер тварини (iнвентарний номер), вагу на дату попереднього зважування, вагу на дату зважування й рiзницю, яка складе прирiст живої маси або вiдвагу.

Вiдомiсть пiдписує зоотехнiк, бригадир i працiвник, за яким закрiплена худоба. Загальнi пiдсумки Вiдомостi про масу тварин по вiдповiдних групах використовують для складання Розрахунку визначення приросту (форма № ПБАСГ-11). Вiдомостi зважування тварин надають до бухгалтерiї одночасно зi Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13).

4.2.9. Складання Розрахунку № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11)

Розрахунок № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11) застосовується для розрахунку визначення приросту живої маси тварин. Прирiст живої маси тварин є продукцiєю вирощування молодняку тварин, птицi та тварин на вiдгодiвлi. Не визначають прирiст живої маси i не дооцiнюють доросле поголiв’я птицi, кролiв, звiрiв i бджiл. Цей документ є логiчним завершенням Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10). Прирiст живої маси у Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) можна визначити лише по поголiв’ю, що було на початок i кiнець перiодiв, по яких здiйснювалося зважування тварин, тобто на дату даного зважування й дату попереднього зважування. Але мiж цими двома датами в поголiв’ї тварин вiдбуваються змiни: надходження тварин у дану облiкову групу й вибуття тварин iз цiєї групи. Тому, для того, щоб визначити загальний прирiст живої маси по вiдповiднiй облiковiй групi, необхiдно крiм Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) взяти до уваги й змiни, що вiдбулися у складi поголiв’я за звiтний перiод (його надходження й вибуття). Розрахунок визначення приросту живої маси з урахуванням руху поголiв’я здiйснюється у Розрахунку № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11).

При розрахунку кiлькостi приросту маси, до живої маси тварин даної групи на кiнець звiтного перiоду додається жива маса тварин, що вибули з даної вiкової групи протягом звiтного перiоду, включаючи i загиблих тварин. З одержаного пiдсумку вiднiмають масу тварин, якi надiйшли в дану вiкову групу за вiдповiдний звiтний перiод, i живу масу худоби та птицi, що була в групi на початок звiтного перiоду.

Для визначення середньодобового приросту необхiдно одержаний прирiст по вiдповiднiй статево-вiковiй групi за звiтний перiод подiлити на кiлькiсть кормо-днiв у цьому перiодi. Кiлькiсть кормо-днiв визначається шляхом множення середнього поголiв’я за звiтний перiод на кiлькiсть днiв у цьому перiодi.

Розрахунок № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11) складає завiдувач фермою чи бригадир щомiсяця в цiлому по фермi й облiкових групах тварин на пiдставi даних Вiдомостей № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) i вiдповiдних документiв на надходження й вибуття тварин. Розрахунок визначення приросту разом зi Звiтом про рух тварин i птицi на фермi передається до бухгалтерiї й служить пiдставою для оприбуткування отриманого приросту живої маси й нарахування заробiтної плати працiвникам тваринництва.

По молодняку, прирiст маси якого не визначають (лошата, звiрI), щомiсяця розраховують вартiсть приросту тварин за фактичною кiлькiстю кормо-днiв та плановою собiвартiстю утримання голови протягом одного дня (кормо-дня).

4.2.10. Складання Книги облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12)

Книга облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) призначена для щоденного облiку руху тварин i птицi на фермi. На кожнiй тваринницькiй фермi вiдкривають Книгу облiку руху тварин i птицi на фермi, яку веде завiдуючий фермою або бригадир за облiковими групами тварин i птицi як по кiлькостi голiв, так i по живiй масi, також враховують отриманий прирiст. По кожнiй групi тварин i птицi у Книзi вiдкривається окремий аналiтичний рахунок у тому ж порядку, що i в бухгалтерiї пiдприємства. На початок мiсяця зазначається наявнiсть поголiв’я по кожнiй статево-вiковiй групi.

На пiдставi первинних документiв вiдображається надходження тварин i птицi за каналами: приплiд, переведення з iнших статево-вiкових груп, переведення з iнших ферм, придбання, одержання в обмiн. В кiнцi мiсяця за даними Розрахунку № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11) вiдображається прирiст облiкової групи тварин. В другiй частинi книги вiдображають вибуття тварин i птицi за каналами: продаж (переробним пiдприємствам, за iншими каналами тощо), переведення до iнших груп, переведення до iнших груп та до основного стада, переведення на iншi ферми, забiй та падiж. Пiсля запису всiх даних первинних документiв за мiсяць пiдраховують пiдсумки по руху тварин i виводять залишок на початок наступного мiсяця, якi вiдображають у кiлькiсних показниках (в головах, кiлограмах живої маси).

Пiдсумковi данi Книги облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) є пiдставою для складання Звiту про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13).

4.2.11. Складання Звiту про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13)

Звiт про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) застосовується для узагальнення даних, що вiдображають наявнiсть i рух тварин i птицi на фермi за звiтний перiод. Звiт складається щомiсяця на фермi завiдувачем фермою або зоотехнiком у двох примiрниках. У Звiтi вказують по кожнiй облiковiй групi (в розрiзi окремих аналiтичних рахункiв) наявнiсть тварин та їх живу масу на початок мiсяця, рух за мiсяць i залишок на кiнець звiтного мiсяця. Пiдставою для складання Звiту є пiдсумковi данi по Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБА-12).

Звiт складається окремо по дорослих тваринах, облiк яких ведеться на рахунку 10 «Основнi засоби» та по тваринах на вирощуваннi та вiдгодiвлi якi облiковуються на рахунку 21 «Поточнi бiологiчнi активи».

Пiсля закiнчення звiтного перiоду перший примiрник Звiту разом iз первинними документами по руху тварин передається в бухгалтерiю для перевiрки даних i вiдображення їх в бухгалтерських регiстрах по облiку руху тварин. Другий примiрник залишається на фермi. Данi Звiту за основними показниками у бухгалтерiї звiряють: кiлькiсть кормо-днiв повинна вiдповiдати даним Вiдомостей витрат кормiв, прирiст живої ваги — розрахункам приросту живої ваги, приплiд тварин — даним Актiв на оприбуткування приплоду i т. д. На пiдставi Звiту про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) складають Журнал-ордер № 9 с.-г.

4.2.12. Складання Журналу реєстрацiї приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби (форма № ПБАСГ-14)

Для пiдвищення продуктивностi тварин необхiдно удосконалювати порiдний склад стада, проводити племiнну роботу в господарствi. Для виявлення i закрiплення в потомствi найкращих якiсних показникiв тварин необхiдно органiзувати суцiльний, безперервний облiк тварин, який називається племiнним або зоотехнiчним облiком. Вiн представляє собою оперативно-технiчний облiк.

Вiдповiдальнiсть за ведення такого облiку покладено на службу головного (старшого) зоотехнiка господарства, в яку при наявностi племiнного тваринництва входить зоотехнiк-селекцiонер, який повинен бути конкретним органiзатором облiку.

Журнал реєстрацiї приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби (форма № ПБАСГ-14) служить для фiксацiї даних про одержаний приплiд та його вирощування до моменту вибуття iз господарства. Журнал реєстрацiї приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби (форма № ПБАСГ-14) вiдкривається на кожний структурний пiдроздiл (ферму).

Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, з пiдписом вiдповiдальних осiб й скрiплений печаткою. Повинна бути проставлена дата, коли записи розпочатi.

На кожну кличку тварин згiдно статi та iдентифiкацiйного номеру цiєї тварини проставляються: дата її народження, жива вага при народженнi та порода й клички, iдентифiкацiйнi номери, породи та коди порiд матерi й батька. Щомiсячнi результати зважування тварин в перший рiк вирощування записуються на пiдставi Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10).

Крiм того, показники зважування тварин та їх оцiнка за екстер’єром (в балах) здiйснюється обов’язково у вiцi за 10 мiсяцiв, 12 мiсяцiв, 18 мiсяцiв, 2 роки та старше 2-х рокiв. В колонцi 40 та 41 проставляється вiк та жива вага тварин при першому осiменiннi.

Пiдставою для записiв оцiнки за екстер’єром (у балах) за вiковими групами є: бонитировочна вiдомiсть молодняку великої рогатої худоби; журнал для оцiнки бичкiв молочних i молочно-м’ясних порiд по якостi потомства; вiдомостi якiсної оцiнки телиць i осiмiнених телиць на фермах та зведеної вiдомостi результатiв бонитировки ВРХ.

4.2.13. Складання Журналу реєстрацiї осiменiння корiв i телиць (форма № ПБАСГ-15)

Зоотехнiчна служба для контролю за осiменiнням та його результатами веде Журнал реєстрацiї осiменiння корiв i телиць (форма № ПБАСГ-15). В ньому по кожнiй коровi зазначаються її iдентифiкацiйний номер, кличка, порода i дата останнього отелення. За кожною коровою для осiменiння закрiплюються бугаї-плiдники (основний i допомiжний), за якими також зазначається її iдентифiкацiйний номер, кличка, порода. По перiодах вказується дата осiменiння i ставиться вiдмiтка про плiдне осiменiння. Також по кожнiй коровi в Журналi реєстрацiї осiменiння корiв i телиць (форма № ПБАСГ-15) зазначається дата запуску по плану i фактично.

При одержаннi вiд корови приплоду зазначають його iдентифiкацiйний номер, живу вагу, стать, масть i породу. Також по кожнiй коровi робиться вiдмiтка про наступне осiменiння по плану i фактично.

4.2.14. Складання Картки облiку руху дорослої птицi (для спецiалiзованих господарств) (форма № ПБАСГ-16)

В спецiалiзованих птахiвничих господарствах замiсть Книги облiку руху тварин i птицi для щоденного облiку руху поголiв’я дорослої птицi, яка досягла 180 (210)-денного вiку застосовують Картку облiку руху дорослої птицi (форма № ПБАСГ-16). Цю картку в двох примiрниках складає керiвник цеху (бригадир) по поголiв’ю на кожну вiкову групу дорослої птицi, яка обслуговується пташницею. Записи в Картку облiку руху дорослої птицi (форма № ПБАСГ-16) здiйснюються на пiдставi оформлених первинних документiв з надходження та вибуття дорослої птицi за кiлькiстю голiв та живою вагою.

На кожне число протягом мiсяця проставляється поголiв’я дорослої птицi на початок дня та фактичний збiр яєць вiдповiдно вiковiй групi. Щоденно зiбранi яйця здають по Накладним (внутрiгосподарського) призначення (форма № ВЗСГ-8) на яйцесклад, де їх сортують у вiдповiдностi до затверджених стандартiв за якiстю та категорiями.

В кiнцi мiсяця визначають пiдсумки по поголiв’ю та живiй вазi дорослої птицi по надходженню та каналах вибуття i здiйснюють оцiнку за справедливою вартiстю живої ваги. Крiм того, проставляється за каналами надходження та вибуття рух всього поголiв’я з початку року та рух поголiв’я пiвнiв за мiсяць i з початку року. Окремим показником проставляється фактичне середнє поголiв’я несучок за мiсяць.

Пiдписує цю картку птахiвниця, за якою закрiплена доросла птиця, завiдувач фермою та керiвник структурного пiдроздiлу.

Пiдсумковi показники Картки облiку руху дорослої птицi (для спецiалiзованих господарств) (форма № ПБАСГ-16) служать пiдставою для складання Звiту про рух худоби та птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) й подаються разом з ним в бухгалтерiю в установленi строки.

4.2.15. Складання Картки облiку руху молодняку птицi (для спецiалiзованих господарств) (форма № ПБАСГ-17)

В спецiалiзованих птахiвничих господарствах для щоденного облiку руху молодняку птицi застосовують Картку облiку руху молодняку птицi (форма № ПБАСГ-17). Облiкова Картка руху молодняку птицi вiдкривається працiвником цеху по дорощуванню на кожне робоче мiсце в двох примiрниках. Записи в Картку облiку руху молодняку птицi (форма № ПБАСГ-17) здiйснюються на пiдставi оформлених первинних документiв, пов’язаних з надходженням та вибуттям молодняку птицi за кiлькiстю голiв та їх живою вагою. Добовi пташенята пiсля сортування iз цеху iнкубацiї передаються в цех на дорощування окремими партiями за фактичною кiлькiстю та живою вагою по Накладнiй (внутрiгосподарського) призначення (форма № ВЗСГ-8). Тушки загиблого молодняку птицi передають на утилiзацiю по окремим Накладним (внутрiгосподарського) призначення, якi повиннi вiдповiдати показникам Актiв на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6), якi оформлюються щоденно.

Крiм того, на кожне число протягом звiтного мiсяця проставляється поголiв’я молодняку птицi на початок дня, жива вага на початок та на кiнець мiсяця та визначається прирiст живої ваги за мiсяць i середньодобовий прирiст молодняку птицi вiдповiдної вiкової групи, оцiнений за справедливою вартiстю живої ваги за вирахуванням витрат на мiсцi продажу.

Пiдсумковi показники Картки використовуються для заповнення Звiту про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13), де записують наявнiсть птицi на початок i кiнець звiтного перiоду їх надходження i вибуття (голiв i живої ваги), передаються разом в бухгалтерiю для подальшої обробки в установленi строки.

Начальник Управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi та ревiзiйної роботи
В. Гаврилюк

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ДБАСГ-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Затверджую

_______________________________________
пiдпис керiвника

«___» ____________ 20__ р.

Рiк Мiсяць Число Сiльгосппiдприємство Код ЄДРПОУ Акт № ___
приймання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) i передачi їх в експлуатацiю
Структурний пiдроздiл
20__

Комiсiя у складi: голови _________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

i членiв комiсiї __________________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

зробила приймання насаджень, розташованих на територiї
Час закладання насаджень ________________________________________________________________________________________
рiк, сезон закладання

Код синтетичного облiку Номер смуги або iншої дiльницi Призначення насаджень Площа (га) або протяжнiсть смуги (пог. м) Схема насаджень Прийняв на рахунок основних засобiв, грн., коп. Інвентарний номер
дебет кредит рядки породи кiлькiсть дерев, чагарникiв стан насаджень фактичнi затрати, грн., коп.

Голова комiсiї        ____________                              Члени комiсiї        ____________

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ДБАСГ-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Ідентифiкацiйний номер (iнвентарний номер, кличка) Стать, клас, масть та iншi особливостi Час народження Кiлькiсть голiв Вага, кг Балансова вартiсть За ким закрiпленi прийнятi тварини
прiзвище, iм’я, по батьковi пiдпис
Разом Х Х
Код синтетичного облiку дебет
кредит

Керiвник структурного             ___________            _____________      Тварин здав            ____________           ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                     прiзвище,                                                пiдпис                          прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                       iм’я, по батьковi

Завiдуючий фермою                 ___________            _____________      Зоотехнiк               ____________           ____________
пiдпис                          прiзвище,                                                пiдпис                      прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                      iм’я, по батьковi

Перевiрив бухгалтер               ____________           _____________________
пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ДБАСГ-3

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Рiк Мiсяць Число Структурний пiдроздiл АКТ № ___
на списання багаторiчних насаджень

Комiсiя в складi голови __________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

i членiв комiсiї __________________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

______________________________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

призначена наказом/розпорядженням вiд»___» ____________ 20__ р. № _____, оглянула площу ________

______________________________________________________________________________________________________________
назва багаторiчних насаджень

Пор. № Порода i сорт Площа, га Рiк посадки Рiк переве-
дення в експлуа
-тацiю
Кiлькiсть дерев, чагарникiв за даними останньої iнвентаризацiї Наявнiсть придатних дерев, кущiв на 1 га % зрiдже-
ностi
Код синтетичного облiку Сума Інвен-тарний номер
дебет кредит первiсна зносу залиш-
кова

Примiтка.Данi про кожну дiльницю (iнвентарний об’єкт) багаторiчних насаджень, що списуються, наводять окремим рядком.
Висновок комiсiї ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Голова комiсiї  ____________                        Члени комiсiї              ____________                        ____________
____________                        ____________

РЕЗУЛЬТАТИ
розкорчування багаторiчних насаджень

У вiдповiдностi до цього акта зроблено розкорчування _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
назва i площа багаторiчних насаджень

При розкорчуваннi насаджень понесенi такi витрати i надiйшли такi цiнностi, що оприбуткованi:

Витрати по розкорчуванню Надiйшло вiд лiквiдацiї
назва документа статтi витрат сума назва документа види цiнностей кiлькiсть сума
Разом

Результати лiквiдацiї ____________________________________
В картцi (книзI) списання багаторiчних насаджень вiдмiчено «___» ____________ 20__ р.

Головний (старший) бухгалтер                                                                      ________________

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ДБАСГ-4

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Рiк Мiсяць Число Сiльгосп- пiдприємство Ідентифiкацiйний код ЄДРПОУ Структурний пiдроздiл АКТ №___
на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин)
20__
Код синтетичного облiку Жива вага, кг (фактично при вибракуваннI) Сума Ідентифiкацiйний номер Затверджую
____________ 20__ р.
__________________
пiдпис керiвника
дебет кредит первiсна зносу залишкова

Комiсiя в складi голови __________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

i членiв комiсiї __________________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

______________________________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

призначена ________________________________________________ провела вибракування тварин основного стада № i дата наказу
(розпорядження, рiшення)

____________________________________________, закрiплених за ____________________________________________________
вид i група тварин                                                                                 прiзвище, iм’я, по батьковi

Кличка (iдентифiкацiйний номер тварини) ____________________, стать ________, вiк ____________ порода ________, походження: батько _________, мати _______, клас за бонiтуванням ____________, вгодованiсть _______, жива вага за книгою облiку руху тварин та птицi _____ кг, фактично при вибуттi ________ кг

Причина вибракування ___________________________________________________________________________________________

Подальше призначення (використання) ______________________________________________________________________________

Голова комiсiї        ____________

Члени комiсiї         ____________

____________

____________

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Комiсiя в складi голови __________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

i членiв комiсiї __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
посада, прiзвище, iм’я, по батьковi

______________________________________________________________________________________________________________

   №
з/п
Назва об’єкта облiку поточного бiологiчного активу рослинництва Площа, га Оцiнка якостi посiву поточного бiологiчного активу рослинництва Прогнозовано, ц/га Справедлива вартiсть поточного бiологiчного активу рослинництва
врожайнiсть валовий збiр
Пiдписи голови комiсiї ______________________               членiв комiсiї: _____________________
________________________________________
Бухгалтер __________ _____________________                      пiдпис        iнiцiали та прiзвище
Разом
Код синтетичного облiку дебет
кредит

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 733


з/п
Назва об’єкта облiку поточного бiологiчного активу рослинництва Площа, га Справедлива вартiсть поточного бiологiчного активу рослинництва
Керiвник структурного
пiдроздiлу _________________
пiдпис

__________________________
iнiцiали та прiзвище

Разом
Код синтетичного облiку дебет
кредит

_______________________________                        Бухгалтер _______________________________
посада    пiдпис    iнiцiали та прiзвище                                                  пiдпис      iнiцiали та прiзвище

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-3

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Група тварин ___________________________________________________________________________________________________

Прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi тварини Ідентифiкацiйний номер (кличка або номер матки) Народились живими Ідентифiкацiйний номер (iнвентарний номер) Народились мертвими, голiв Вiдмiтки (кличка, масть та iншi данI) Пiдпис особи в отриманнi приплоду
бички, хрячки, баранчики та iн. телички, свинки, ярочки та iн.
голiв жива вага голiв жива вага
Всього
Цiна
Сума
Код синтетичного облiку дебет
кредит

Керiвник структурного             ___________            _____________      Завiдуючий фермою    ____________       ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                   прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Зоотехнiк                                ___________            _____________      Перевiрив бухгалтер    ____________       ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-4

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Закладка Залишок яєць в закладцi на початок мiсяця (дня), шт. Вилученi при мiражуваннi, шт. Залишок яєць в закладцi на кiнець мiсяця (дня), шт. Вихiд голiв Попереднiй вiдсоток виходу (без слабких) Кiнцевий результат виходу
дата № партiї кiлькiсть закладених яєць. шт. перший мiраж другий мiраж
не- заплiдненi кров’янi кiльця розбитi завмерлi розбитi здоровi слабкi оприбут-кування голiв iз слаб- кими загальний вiдсоток виходу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Разом
Цiна
Сума
Код синтетичного облiку дебет Х
кредит Х

Керiвник структурного             ___________            _____________      Старший оператор    ____________           ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Оператор                                ___________            _____________      Бухгалтер               ____________           ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-5

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Показники Код синтетичного облiку Кiлькiсть Цiна Сума
дебет кредит
Закладено яєць
Вихiд (голiв):
здорових
слабких
Виродки, калiки та завмерлi
Знищено
Вiдсоток виходу вiд закладеного

Керiвник структурного             ___________            _____________      Зоотехнiк                 ____________           ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Старший оператор                    ___________           _____________      Оператор                ____________          ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-6

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Група тварин, вид птицi Кличка, iдентифiкацiйний номер (iнвентарний номер), порода Стать Вiк Вгодованiсть Кiлькiсть голiв Жива вага Балансова вартiсть Причина вибуття Дiагноз Прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi тварини Пiдпис
Код синтетичного облiку дебет
кредит

Акти на вибракування тварин з основного стада                       № ___ вiд«___» ____________ 20__ р.
№ ___ вiд«___» ____________ 20__ р.

Керiвник структурного             ___________            _____________      Завiдувач фермою    ____________           ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Зоотехнiк                                 ___________          _____________      Гуртоправ               ____________          ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Ветлiкар                                 ___________          _____________         Веттехнiк               ____________          ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Чабан, свинар                         ___________          _____________         Перевiрив               ____________          ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Одержання продукцiї та її використання
Назва продукцiї Одиниця вимiру Кiлькiсть Цiна Сума Використання продукцiї

Продукцiя прийнята на склад за накладною № _____ вiд «___» ____________ 20__ р.

«___» ____________ 20__ р.               Зав. складом               ____________                    ___________________
пiдпис                         прiзвище, iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-7

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Дата реєстрацiї Дата щенiння Кiлькiсть пометiв Народилося (голiв) Прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi тварини Пiдпис особи в отриманнi приплоду
живими мертвими
Разом
Код синтетичного облiку Дебет Цiна
Кредит Сума

Керiвник структурного пiдроздiлу                          ____________________                      _____________________
пiдпис                                      прiзвище, iм’я, по батьковi

Завiдуючий фермою                                              ____________________                       _____________________
пiдпис                                      прiзвище, iм’я, по батьковi

Ветлiкар                                                              ____________________                       _____________________
пiдпис                                      прiзвище, iм’я, по батьковi

Зоотехнiк                                                             ____________________                       _____________________
пiдпис                                      прiзвище, iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-8

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

I. ЗАБІЙ
Звiдки надiйшло Голiв Жива вага, кг Висновок ветлiкаря про причини забою
без знижок за мiнусом знижок на вмiст шлунково-кишкового тракту
Залишок на початок дня
Надiйшло:
Разом
Забито
Залишок на кiнець дня

____________ кг           прийняв           ____________________           ____________________
пiдпис                         прiзвище, iм’я, по батьковi

здав                ____________________           ____________________
пiдпис                         прiзвище, iм’я, по батьковi

II. ВИХІД ПРОДУКЦІЇ
Найменування Код синтетичного облiку Кiлькiсть Цiна Сума
дебет кредит
1 2 3 4 5 6
М’ясо 2 кат.
М’ясо 3 кат.
М’ясо 4 кат.
М’ясо н/с
Разом
Субпродукти 1 кат.
Печiнка
Нирки
Язик
Серце
Дiафрагма
Разом
Субпродукти 2 кат.
Шлунок
Калтик
М’ясо обрiзне
Легенi
Ноги
Вуха
Голова
Разом
Жир-сирець
Шкiра

Продукцiю вiд забою прийняв           ____________________           ____________________           ____________________
№ накладної                                       пiдпис                      прiзвище, iм’я, по батьковi

III. ПАДІЖ
Звiдки надiйшло Голiв Вага Знято шкур, шт. Висновок ветлiкаря про причину падежу
кiлькiсть сума
Разом х Використано м’яса тварин, що пали, на технiчнi цiлi Кiлькiсть м’яса тварин, що пали, яке не пiдлягає використанню
кiлькiсть сума кiлькiсть сума
Код синтетичного облiку дебет
кредит

Керiвник структурного             ___________            _____________      Головний ветлiкар    ____________           ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Ветлiкар санбойнi                      ___________            _____________      Перевiрив економiст  ____________           ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-9

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Ідентифiкацiйний номер (iнвентарний номер, кличка) Стать, клас, масть та iншi особливостi Час народження Кiлькiсть голiв Вага, кг Балансова вартiсть За ким закрiпленi прийнятi тварини
прiзвище, iм’я, по батьковi пiдпис
Разом Х Х
Код синтетичного облiку дебет
кредит

Керiвник структурного             ___________            _____________      Тварин здав               ____________           ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Завiдуючий фермою                   ___________            _____________      Зоотехнiк                  ____________           ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi

Перевiрив бухгалтер                 ____________                ___________________
пiдпис                        прiзвище, iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-10

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Група тварин __________________________________________________________________________________________________

Ідентифiкацiйний номер тварини Кiлькiсть голiв Вага на
«__» _____20__ р. (попереднє зважування)
Вага на дату зважування Довага Ідентифi
кацiйний номер тварини
Кiлькiсть голiв Вага на
«___»______20__р. (попереднє зважування)
Вага на дату зважування Довага
Разом Разом

Всього доваги _____________ кг

Керiвник структурного пiдроздiлу                                    ____________                  ____________________
пiдпис                          прiзвище, iм’я, по батьковi

Зоотехнiк                                                                        ____________                  ____________________
пiдпис                        прiзвище, iм’я, по батьковi

Завiдуючий фермою                                                        ____________                   ____________________
пiдпис                        прiзвище, iм’я, по батьковi

Пiдпис особи, за якою закрiплено худобу                        ____________                    ____________________
пiдпис                        прiзвище, iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-11

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi тварини Облi- кова група тварин Залишок на початок мiсяця Поступило Вибуло (крiм падежу) Загинуло Залишок на кiнець мiсяця (на дату зважування) Код синте- тичного облiку Одиниця вимiру Прирiст (к. 10 + к. 8 + к. 6 — к. 4 — к. 2) Цiна Сума Кiлькiсть кормоднiв Середньо-добовий прирiст
голiв жива вага голiв жива вага голiв жива вага голiв жива вага голiв жива вага дебет кредит
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Г 11 12 13 14 15

Додаток: Вiдомостi зважування тварин № ____________________________

Керiвник структурного             ___________            _____________     Завiдуючий фермою   ____________           ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                     iм’я, по батьковi

Зоотехнiк                                ___________            _____________     Перевiрив бухгалтер   ____________           ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                     iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-12

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Група тварин ___________________________________________________________________________________________________

  Дата Наявнiсть на початок мiсяця Надходження
приплiд переведено з iнших груп переведено з iнших ферм куплено, одержано в обмiн прирiст Разом продано
переробним пiдприємствам iнший продаж
гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага вага гол вага гол вага гол вага
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Вибуття Наявнiсть на кiнець мiсяця ____________
переведено до iнших груп переведено до основного стада переведено на iншi ферми забiй загибель (падiж) разом
гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

В Книзi пронумерова но та прошнуровано
______________________ листiв

М. П.          ___________                    ___________                    __________________
посада                                 пiдпис                           iнiцiали та прiзвище

«___» ____________ 20__ р.

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-13

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Група тварин (птицI) Наявнiсть на початок мiсяця Надходження Вибуття
приплiд переведено з iнших груп переведено з iнших ферм куплено, одержано в обмiн прирiст Разом продано
переробним пiдприємствам iнший продаж
гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага вага гол вага гол вага гол вага
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Наявнiсть на кiнець мiсяця
переведено до iнших груп переведено до основного стада переведено на iншi ферми забiй загибель (падiж) разом
гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага гол вага
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Керiвник структурного             ___________            _____________     Завiдуючий фермою   ____________           ____________
пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                     iм’я, по батьковi

Зоотехнiк                                ___________            _____________     Перевiрив бухгалтер   ____________           ____________
пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище,
iм’я, по батьковi                                                                     iм’я, по батьковi

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-14

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Пор. № Кличка № паспорта ВРХ Ідентифi-кацiйний номер Дата народ-ження Стать Код по- роди По- рода Жива вага при народ-женнi МАТИ БАТЬКО Результати
Ідентифi-кацiйний номер Кличка Код породи Порода Ідентифi-кацiйний номер Кличка Код породи Порода I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
зважування по мiсяцях, кг Жива вага (кг) та оцiнка за екстер’єр (бали) у вiцi При першому осiменiннi або до початку використання
IV V VI VII VIII IX X XI XII 10 мiсяцiв 12 мiсяцiв 18 мiсяцiв 2 роки старше
2х рокiв
кг бал кг бал кг бал кг бал кг бал вiк, мiс. жива вага, кг
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

В Журналi пронумеровано та прошнуровано
______________________ листiв

М. П.          ___________                    ___________                    __________________
посада                                 пiдпис                           iнiцiали та прiзвище

«___» ____________ 20__ р.

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-15

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Пор.¼№ Кличка Ідентифi-кацiйний номер Порода, породнiсть Дата останнього отелення Закрiпленi бугаї-плiдники Корова
основний допомiжний мiсяцi
Кличка Ідентифi-кацiйний номер Порода, породнiсть Кличка Ідентифi-кацiйний номер Порода, породнiсть дата
кличка, iдентифiкацiйний номер бугая
I II III IV V VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19
осiмiнена Вiдмiтка про плiдне осiменiння Запуск Отелення Народжене теля Вiдмiтка про наступне осiменiння
року iдентифi-кацiйний номер жива вага стать масть порода, породнiсть
дата по плану фактично по плану фактично по плану фактично
кличка, iдентифiкацiйний номер бугая
VII VIII IX X XI XII
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
За 1 разом ____
За 2 разом ____
За 3 разом ____
За 1 разом ____
За 2 разом ____
За 3 разом ____
За 1 разом ____
За 2 разом ____
За 3 разом ____
За 1 разом ____
За 2 разом ____
За 3 разом ____

В Журналi пронумеровано та прошнуровано
______________________ листiв

М. П.          ___________                    ___________                    __________________
посада                                 пiдпис                           iнiцiали та прiзвище

«___» ____________ 20__ р.

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-16

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Структурний пiдроздiл       ________________      Вiк птиц      _________________

Ферма (птичник)              _________________      Птахiвниця _________________
прiзвище, iм’я, по батьковi

Число мiсяця Поголiв’я на початок дня Надiйшло Забито Падiж Інше вибуття Фактичний збiр яєць за день
голiв вага голiв вага голiв вага голiв вага
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Разом за мiсяць
Цiна Х Х Х
Сума Х Х Х
Код синтетичного облiку дебет Х Х Х
кредит Х Х Х
Рух поголiв’я пiвнiв за мiсяць
Рух всього поголiв’я з початку року
в т. ч. пiвнiв

Фактично: середнє поголiв’я несучок за мiсяць      ______________________      Птахiвниця               ______________________
пiдпис                                                        iнiцiали та прiзвище

яйценоснiсть на одну несучку за мiсяць                 ______________________       Завiдувач ферми       ______________________
пiдпис                                                        iнiцiали та прiзвище

Керiвник структурного пiдроздiлу                         ______________________         Перевiрив                ______________________
пiдпис iнiцiали та прiзвищепосада                                  пiдпис       iнiцiали та прiзвище

Додаток
до Методичних рекомендацiй
Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-17

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Структурний пiдроздiл             ____________________              Вiк птицi             ______________________

Ферма (птичник)                     ____________________              Птахiвниця          ______________________
прiзвище, iм’я, по батьковi

Число мiсяця Поголiв’я на початок дня Надiйшло Забито Падiж Інше вибуття
голiв вага голiв вага голiв вага голiв вага
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Разом за мiсяць
З початку року
Цiна
Сума
Код синтетич- ного облiку дебет
кредит

Жива вага на початок мiсяця             ____________________ кг             Прирiст за мiсяць                  _________________ кг

на кiнець мiсяця                               ____________________ кг             Середньодобовий прирiст      _________________ г

Збереженiсть                                    ____________________%              Птахiвниця       ___________            __________
пiдпис            iнiцiали та прiзвище

Завiдувач ферми            ________            _________________
пiдпис               iнiцiали та прiзвище

Перевiрив               _____________      ________            ______________      Керiвник      __________      __________________

структурного                         посада            пiдпис            iнiцiали та прiзвище                             пiдпис            iнiцiали та прiзвище
пiдроздiлу

55 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X