Слишком долгая загрузка. Просто закройте это окно
Вітаємо Вас на нашому порталі
Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера
Закони, положення, нормативи Нормативна база бухгалтера

Методичні рекомендації №73 Мінагрополітики наказ №73 (док-ти облік довгострокових та поточних біологічних активів)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Час читання:114 хвилин
Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21 лютого 2008 року № 73Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активівКеруючись , зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.95 за № 168/704, та з метою забезпечення методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку в сiльськогосподарських пiдприємствахНАКАЗУЮ:1. Затвердити Методичнi рекомендацiї щодо застосування спецiалiзованих форм первинних документiв з облiку довгострокових та поточних бiологiчних активiв в сiльськогосподарських пiдприємствах, що додаються.2. Управлiнню бухгалтерського облiку, звiтностi та ревiзiйної роботи (Гаврилюк В. М.) забезпечити опублiкування наказу на сайтi Мiнiстерства та довести його до вiдома сiльськогосподарських пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства аграрної полiтики.3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В. о. Мiнiстра Б. К. Супiханов

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Методичнi рекомендацiї щодо застосування спецiалiзованих форм первинних документiв з облiку довгострокових та поточних бiологiчних активiв в сiльськогосподарських пiдприємствах
1. Загальнi положення
Методичнi рекомендацiї щодо застосування спецiалiзованих форм первинних документiв з облiку довгострокових та поточних бiологiчних активiв в сiльськогосподарських пiдприємствах (далi — Методичнi рекомендацiї) розробленi з метою забезпечення методичних засад формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про бiологiчнi активи i про одержанi в процесi їх бiологiчних перетворень додатковi бiологiчнi активи та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдно до вимог: ; , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.95 за № 168/704; , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.99 за № 892/4185; , зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.99 за № 893/4186; ; , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 за № 391/3684 (далi — П(С)БО 1); , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 за № 396/3689 (далi — П(С)БО 2); , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 за № 397/3690 (далi — П(С)БО 3); , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.2000 за № 288/4509 (далi — П(С)БО 7); , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99 за № 751/4044 (далi — П(С)БО 9); , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.99 за № 860/4153 (далi — П(С)БО 15); , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.12.2005 за № 1456/11736 (далi — П(С)БО 30).
2. Органiзацiя документального оформлення довгострокових i поточних бiологiчних активiв
Бiологiчний актив — тварина або рослина, яка в процесi бiологiчних перетворень здатна давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, а також приносити в iнший спосiб економiчнi вигоди.Для цiлей бухгалтерського облiку бiологiчнi активи класифiкуються за такими групами:- довгостроковi;- поточнi;- додатковi.Довгостроковi бiологiчнi активи — це бiологiчнi активи, здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, приносити в iншiй спосiб економiчнi вигоди протягом перiоду, що перевищує 12 мiсяцiв.Довгостроковi бiологiчнi активи вiдображаються на рахунку 16 «Довгостроковi бiологiчнi активи», який призначено для облiку й узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух власних або отриманих на умовах фiнансової оренди довгострокових бiологiчних активiв.Довгостроковi бiологiчнi активи класифiкуються за такими групами:- довгостроковi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю;- довгостроковi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за первiсною вартiстю;- довгостроковi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю;- довгостроковi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за первiсною вартiстю;- незрiлi довгостроковi бiологiчнi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю;- незрiлi довгостроковi бiологiчнi активи, якi оцiнюються за первiсною вартiстю.До незрiлих довгострокових бiологiчних активiв вiдносяться бiологiчнi активи, операцiйний цикл створення яких перевищує 12 мiсяцiв (крiм тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлI), якi у звiтному перiодi ще не здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи визначеної якостi, зокрема, багаторiчнi насадження (сади, виноградники, ягiдники тощо), що не досягли пори плодоношення.Поточнi бiологiчнi активи — це бiологiчнi активи, здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, приносити в iншiй спосiб економiчнi вигоди протягом перiоду, що не перевищує 12 мiсяцiв, а також тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi.Поточнi бiологiчнi активи класифiкуються за такими групами:- поточнi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю;- поточнi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю;- поточнi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за первiсною вартiстю.Пiдприємство може розширювати зазначену класифiкацiю, подiляючи у розрiзi груп (пiдгруп) бiологiчнi активи на власнi та орендованi тощо.Об’єктом бухгалтерського облiку бiологiчних активiв рослинництва можуть бути види сiльськогосподарських рослин (зерновi, кормовi, олiйнi, ефiроолiйнi, технiчнi, прядивнi, овочевi, лiкарськi, квiтковi, плодовi та ягiднi рослини, виноград, картопля тощо) або однорiднi групи бiологiчних активiв, якi складаються з пiдвидiв сiльськогосподарських рослин (озимi та ярi зерновi, кiсточковi, зернятковi, горiхоплiднi тощо) чи окремих культур (ячмiнь, кукурудза, соняшник тощо).Об’єктом бухгалтерського облiку бiологiчних активiв тваринництва можуть бути види тварин (велика рогата худоба, свинi, вiвцi, птиця, хутровi звiрi, сiм’ї бджiл тощо) або однорiднi групи бiологiчних активiв, якi складаються з певних статевовiкових (технологiчних) груп (корови i бики плiдники основного стада, свинi i хряки плiдники основного стада, тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi тощо).Об’єктом бухгалтерського облiку незрiлих довгострокових бiологiчних активiв можуть бути види багаторiчних насаджень.В аналiтичному облiку бiологiчнi активи вiдображаються у вартiсному та кiлькiсному виразi.Одиницею вимiру довгострокових бiологiчних активiв є штуки, голови тощо.Окремi бiологiчнi активи тваринництва можуть додатково характеризуватися їх живою масою, якщо її на дату балансу можна достовiрно визначити (велика рогата худоба, свинi тощо).Бiологiчнi активи рослинництва в аналiтичному облiку кiлькiсно можуть вiдображатися у одиницях площi, яку вони фактично займають, у разi якщо їх кiлькiсть неможливо визначити або це економiчно недоцiльно (зерновi культури, соняшник, цукровi буряки, насадження тощо).
3. Документальне оформлення довгострокових бiологiчних активiв
3.1. Складання Акта № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) i передачi їх в експлуатацiю (форма № ДБАСГ-1)До довгострокових бiологiчних активiв рослинництва належать штучнi багаторiчнi насадження: плодово-ягiднi насадження всiх видiв (дерева, чагарники, кущi тощо); виноградники; багаторiчнi насадження ботанiчних садiв та iнших науково-дослiдних установ та навчальних закладiв для наукових цiлей та iншi штучнi багаторiчнi насадження; сади дерева в лiсi (лiсовий масив).До основних видiв плодоносних плодово-ягiдних та виноградних багаторiчних насаджень належать:- плодовi насадження зернятковi (яблуня, груша, айва);- плодовi насадження кiсточковi (слива, вишня, абрикос тощо);- плодовi насадження горiхоплiднi (грецький горiх, фундук, мигдаль тощо);- ягiднi насадження (суниця, полуниця, смородина, аґрус, чорноплiдна горобина тощо);- винограднi насадження;- плантацiї хмелю.До початку плодоношення молодi насадження вiдносяться до незрiлих довгострокових бiологiчних активiв.Переведення незрiлих довгострокових бiологiчних активiв до групи зрiлих довгострокових бiологiчних активiв вiдбувається згiдно з , який передбачає наступнi термiни переведення молодих насаджень (незрiлих бiологiчних активiв) до складу плодоносних (зрiлих довгострокових бiологiчних активiв):- яблуня, груша (пiдщепа сильноросла, крона округла) — 7–8 рокiв вiд посадки;- яблуня, груша (пiдщепа середньоросла, крона округла або плоска) — 6 рокiв вiд посадки;- яблуня, груша (пiдщепа слаборосла, крона плоска) — 5 рокiв вiд посадки;- вишня, персик — 5 рокiв вiд посадки;- слива, черешня, абрикос — 6 рокiв вiд посадки;- горiх грецький — 8 рокiв вiд посадки;- суниця — 2 роки вiд посадки;- малина, малина на шпалерi — 3 роки вiд посадки;- смородина, аґрус, виноград — 4 роки вiд посадки.Введення багаторiчних насаджень в експлуатацiю здiйснюється комiсiєю, що призначається керiвником пiдприємства, та оформляється Актом № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) i передачi їх в експлуатацiю (форма № ДБАСГ-1). Складається цей документ декiлька разiв, а саме:- при збiльшеннi вартостi незрiлих довгострокових бiологiчних активiв на суму понесених витрат, пов’язаних з бiологiчними перетворенням (по закiнченнi посадкових робiт та щорiчному зростанню вартостi молодих насаджень на суму витрат по їх вирощуванню);- при досягненнi насадженнями вiку ефективного їх використання i зарахуванню їх до складу довгострокових бiологiчних активiв рослинництва.В Актi № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) i передачi їх в експлуатацiю (форма № ДБАСГ-1) наводяться такi вiдомостi: найменування насаджень, їх оцiнка, порода, вид i сорт, назва або номер дiлянки, площа, рiк посадки. В Актi вказуються також довжина насаджень в погонних метрах, порода, сортовий складi кiлькiсть дерев, чагарникiв по плодово-ягiдних насадженнях, приводиться схема посадки. При складаннi Акту по незрiлих довгострокових активах до досягнення продуктивного вiку вони оцiнюються за сумою витрат, понесених на їх закладку та вирощування. При їх переведеннi у вiдповiдну групу зрiлих довгострокових бiологiчних активiв вартiсть таких активiв переоцiнюється до справедливої вартостi, зменшеної на витрати на мiсцi продажу, якщо їх можна достовiрно визначити. Якщо справедливу вартiсть неможливо визначити, вони можуть оцiнюватися та облiковуватися в порядку, визначеному в П(С)БО 7.Незрiлi довгостроковi бiологiчнi активи об’єднуються в одну групу i облiковуються окремо у складi довгострокових бiологiчних активiв.3.2. Складання Акта приймання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (формування основного стада) (форма № ДБАСГ-2)Формування основного стада тварин оформляється Актом № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (формування основного стада тварин) (форма № ДБАСГ-2). Акт застосовується у випадках оформлення переведення тварин в основне стадо. Акт складає зоотехнiк, завiдувач фермою або бригадир у день формування основного стада. В ньому вказують облiковi групи — з якої i в яку переведенi тварини, iдентифiкацiйний номер (iнвентарний номер, кличку), стать, масть та iншi особливостi, час народження, кiлькiсть голiв, вагу, балансову вартiсть, прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi прийнятi тварини. Правильнiсть здiйснення цих господарських операцiй пiдтверджує своїм пiдписом особа, яка прийняла тварин пiд свою матерiальну вiдповiдальнiсть. Належно оформленi Акти приймання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (формування основного стада тварин) (форма № ДБАСГ-2) пiдписують керiвник структурного пiдроздiлу, завiдуючий фермою пiдприємства та використовують для облiку тварин в Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) i для зоотехнiчного облiку. В кiнцi мiсяця Акти разом iз Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) передають в бухгалтерiю пiдприємства, де їх використовують для вiдображення операцiй по руху тварин в реєстрах бухгалтерського облiку.Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцiнка наведенi в таблицi 1.
Таблиця 1
Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцiнка
Вид i групи тваринНазва i форма документаЧас складання документаПорядок оцiнки
що дiяв до запровадження П(С)БО 30згiдно вимог П(С)БО 30
12345
Телицi вiд 1 до 2-х рокiв осiмiненiАкт приймання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (формування основного стада тварин) (форма № ДБАСГ-2)При передачi в основне стадоЗа живою масою та її плановою собiвартiстю, яку наприкiнцi року корегують до фактичноїЗа живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Бугайцi на плем’яТе самеПри передачi в основне стадо у 18-мiсячному вiцiТе самеТе саме
Свиноматки перевiрюванiТе самеПри переведеннi в групу основних свиноматок пiсля вiдлучення поросят першого опоросуТе самеТе саме
Кнурцi перевiрюванiТе самеПри переведеннi в групу основних кнурiв у вiцi 18–22 мiсяцi пiсля оцiнки продуктивностi спарованих з ними свиноматокТе самеТе саме
Молодняк овець народження минулого рокуТе самеПри переведеннi в основне стадо у вiцi 18–20 мiсяцiв пiсля формування їх у маточнi отари та проведення парування (в племiнних вiвчарських господарствах, якi утримують овець тонкорунних порiд вовного i м’ясного напрямiв продуктивностi, при перетримцi — у вiцi 2,5 року)За живою масою та її плановою собiвартiстю, яку в кiнцi року корегують до фактичноїЗа живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Молодняк звiрiв усiх видiвТе самеПри переведеннi молодняку звiрiв в основне стадо 31 грудня, а перехiдного молодняку — не пiзнiше 28–29 лютого (крiм нутрiй). Молодняк нутрiй: самки — пiсля першого продуктивного парування на останнє число мiсяця, самцi — у вiцi 8 мiсяцiв на останнє число мiсяцяЗа плановою собiвартiстю утримання, обчисленою виходячи з кiлькостi кормо-днiв перебування в групi пiсля вiдлучення вiд маток. Молодняк народження минулого року — за вартiстю на початок року та планових витрат поточного року, обчислених за кiлькiстю кормо-днiв. У кiнцi року коригують до рiвня фактичних витратЗа собiвартiстю, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Молодняк кролiвТе самеПри переведеннi молодих самок в основне (доросле) стадо пiсля вiдлучення вiд них кроленят першого окролу на останнє число мiсяця, а молодняку самцiв — у вiцi 5 мiсяцiв на останнє число мiсяцяЗа живою масою i плановою собiвартiстю, яку в кiнцi року коригують до рiвня фактичноїЗа живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Жеребцi та кобили, мериниТе самеПри переведеннi в основне стадо у вiцi трьох або чотирьох рокiв залежно вiд розвитку (коней високого скакового та бiгового класiв переводять у старшому вiцI)За вартiстю на початок року та планових (а в кiнцi року фактичних) витрат на утримання у звiтному перiодiЗа балансовою вартiстю, за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
3.3. Складання Акта № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3)3.3.1. Документальне оформлення процедури списання багаторiчних насадженьДля визначення непридатностi багаторiчних насаджень i встановлення неможливостi та/або неефективностi їх використання, а також для оформлення документацiї на списання багаторiчних насаджень безпосередньо на пiдприємствi створюється комiсiя.Комiсiя створюється наказом керiвника пiдприємства та складається з голови комiсiї (керiвника або його заступника) та членiв комiсiї (головного бухгалтера або його заступника; осiб, на яких покладено вiдповiдальнiсть за збереження майна; працiвникiв iнженерних, технiчних, технологiчних та iнших служб пiдприємства, якi добре знають об’єкт основних засобiв).Комiсiя зi списання багаторiчних насаджень:- проводить iнвентаризацiю багаторiчних насаджень, якi пропонуються до списання, та за її результатами складає акт за встановленою формою;- установлює економiчну (технiчну) доцiльнiсть чи недоцiльнiсть вiдновлення та/або подальшого використання багаторiчних насаджень та вносить вiдповiднi пропозицiї;- установлює конкретнi причини списання багаторiчних насаджень: знищене, фiзичне зношення, реконструкцiя та iнше;- установлює можливiсть використання окремих матерiалiв знищених багаторiчних насаджень, що пiдлягають списанню i забезпечує контроль за проведенням їх оцiнки;- складає Акт № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3).В Актi № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3) вказують данi, якi характеризують об’єкт, а саме: рiк закладання; первiсну вартiсть (переоцiнку); суму нарахованого зносу за даними бухгалтерського облiку; причини списання; економiчну (технiчну) недоцiльнiсть та/або неможливiсть вiдновлення активiв.Протокол засiдання комiсiї, акт iнвентаризацiї та Акт № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3) затверджуються керiвником пiдприємства.3.3.2. Документальне оформлення процедури списання орендованих багаторiчних насадженьУ разi якщо багаторiчнi насадження стали непридатними для використання в силу зносу або iнших причин, незалежних вiд орендаря, вони пiдлягають списанню за погодженням сторiн. Погодження сторiн оформлюється письмово у вiдповiдностi до договору оренди або як окрема угода. Цей документ є свого роду погодженням сторiн про вилучення об’єкта зi складу орендованого майна та визначення умов використання матерiальних цiнностей, одержаних вiд його списання. Пiсля досягнення згоди мiж сторонами про списання об’єктiв багаторiчних насаджень здiйснюються процедури їх лiквiдацiї (розкорчовування).Лiквiдацiя багаторiчних насаджень оформлюється Актом № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3).Даний Акт складає комiсiя, до складу якої мають входити представники орендаря та уповноважена особа вiд спiввласникiв (орендодавцiв), а також представник комiсiї з органiзацiї вирiшення майнових питань. Акт складається у двох примiрниках, один iз яких зберiгається у орендаря, iнший — у орендодавця як пiдтверджуючий документ про змiну складу та вартостi орендованого майна. При цьому вiдразу необхiдно внести змiни до перелiку майна, що орендується у спiввласникiв, який є додатком до договору та Акта приймання-передачi орендованого майна.3.3.3. Документальне оформлення процедури списання багаторiчних насаджень внаслiдок дiї форс-мажорних обставинПроцедура лiквiдацiї багаторiчних насаджень внаслiдок дiї обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) розпочинається за наявностi вiдповiдних висновкiв пiдтверджених:
Читати по темі:  ЛИСТ ДФС від 18.06.2015 р. N 1505/99-99-24-02-01-18
- Торгово-промисловою палатою України про настання обставин непереборної сили чи стихiйного лиха на територiї України;- рiшеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологiчної ситуацiї в окремих мiсцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України про визнання окремих мiсцевостей України потерпiлими вiд повеней, пожежi та iнших видiв стихiйного лиха;- висновками iнших органiв, уповноважених згiдно з законодавством засвiдчувати форс-мажорнi обставини (висновки наукових закладiв та проектних органiзацiй «Укрдiпросад», довiдки Центрiв з гiдрометеорологiї та iншi пiдтверджуючи документи).За наявностi зазначених документiв, а також погодження комiсiї по списанню багаторiчних насаджень Мiнiстерства аграрної полiтики України (у разi якщо власником багаторiчних насаджень є державне пiдприємство) пiдприємство має право списувати загиблi насадження.Процедура списання багаторiчних насаджень оформлюється Актом № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) (форма № ДБАСГ-3).3.4. Складання Акта № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4)Вибракування продуктивної та робочої худоби, iнших видiв тварин вiдбувається при втратi ними господарсько-корисних якостей: значному зниженнi продуктивностi, втратi племiнної або робочої цiнностi, захворюваннi невилiковними хворобами, а також внаслiдок травматичних наслiдкiв, старостi або недостатньої розвиненостi на пiдставi Акта № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4).Для визначення непридатностi тварин до подальшого використання, а також для складання необхiдної документацiї утворюються постiйно дiючi комiсiї, якi проводять безпосереднiй огляд тварин основного стада, призначених до списання i встановлюють причини, що обумовили їх списання. Комiсiя складає Акт № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4) iз зазначенням клички (iнвентарного номера) тварини, породи, батькiв, живої маси на дату вибракування, стану вгодованостi, причин вибракування та визначає подальше використання тварин, вибракуваних з основного стада.
4. Документальне оформлення облiку поточних бiологiчних активiв
4.1. Документальне оформлення облiку поточних бiологiчних активiв рослинництва4.1.1. Складання Акта № ___ на оприбуткування поточних бiологiчних активiв рослинництва, оцiнених за справедливою вартiстю (форма № ПБАСГ-1)Оприбуткування поточних бiологiчних активiв рослинництва здiйснюється на дату складання Балансу.Експертною комiсiєю з оцiнки визначається справедлива вартiсть окремо по рослинах (озимi зерновi, з них озима пшениця; яровi зерновi, з них ячмiнь, горох; технiчнi культури; соняшник, цукровий буряк тощо) або по однорiдних групах, якi складаються з окремих пiдвидiв сiльськогосподарських рослин (озимi та ярi зерновI) чи окремих культурах (пшениця, ячмiнь, кукурудза на зерно, соняшник, цукровий буряк, картопля тощо) на певному полi, площi. Вони облiковуються як поточнi бiологiчнi активи рослинництва, оцiненi за справедливою вартiстю. Пiдставою для оприбуткування є Акт № ___ на оприбуткування поточних бiологiчних активiв, оцiнених за справедливою вартiстю (форма № ПБАСГ-1), який складається цiєю комiсiєю.В Актi зазначається склад експертної комiсiї, назва об’єкту облiку, площа в гектарах, оцiнка якостi посiву, прогнозованi врожайнiсть та валовий збiр, справедлива вартiсть поточного бiологiчного активу рослинництва.Акт пiдписується членами експертної комiсiї. Бухгалтером перевiряється правильнiсть заповнення реквiзитiв та складається кореспонденцiя рахункiв; дебет 211 «Поточнi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю» кредит 231 «Рослинництво».Акт на оприбуткування поточних бiологiчних активiв, оцiнених за справедливою вартiстю (форма № ПБАСГ-1), затверджується керiвником пiдприємства.4.1.2. Складання Акта № ___ на списання поточних бiологiчних активiв рослинництва, оцiнених за справедливою вартiстю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2)Списання поточних бiологiчних активiв рослинництва здiйснюється на момент збирання врожаю та оформляється Актом № ___ на списання поточних бiологiчних активiв рослинництва, оцiнених за справедливою вартiстю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2).В Актi зазначається назва об’єкту облiку, площа в гектарах та справедлива вартiсть поточного бiологiчного активу рослинництва.Акт складається та пiдписується керiвником структурного пiдроздiлу та бухгалтером.Акт № ___ на списання поточних бiологiчних активiв рослинництва, оцiнених за справедливою вартiстю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2) є пiдставою для вiдображення в бухгалтерському облiку вибуття поточних бiологiчних активiв рослинництва за кредитом субрахунку 211 «Поточнi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю» в кореспонденцiї з дебетом субрахунку 231 «Рослинництво».4.2. Документальне оформлення облiку поточних бiологiчних активiв тваринництваМолодняк тварин i тварини на вiдгодiвлi складають особливу групу бiологiчних активiв, якi в процесi бiологiчних перетворювань здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, а також приносити в iнший спосiб економiчнi вигоди.Бiологiчнi перетворення — це процес кiлькiсних i якiсних змiн бiологiчних активiв, що пов’язанi з витратами на утримання тварин, їх годiвлю до моменту їх реалiзацiї, забою або переведення до основного стада (довгострокових бiологiчних активiв тваринництва).Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi окресленi П(С)БО 9 та П(С)БО 30.Для вiдокремлення процесу бiологiчних перетворень в тваринництвi (процесу виробництва) вiд iнвентарного облiку тварин в бухгалтерському облiку введенi окремi синтетичнi рахунки, якi, з одного боку, дають змогу накопичувати i систематизувати витрати на вирощування та вiдгодiвлю тварин, стежити за збiльшенням їх живої маси, а з iншого — вести облiк наявного поголiв’я, його живої маси, вартостi на початок звiтного перiоду, а також змiни цих показникiв за звiтний перiод.В процесi бiологiчних перетворень (вирощування молодняку i вiдгодiвлi худоби) в стадi тварин вiдбуваються змiни. Збiльшується поголiв’я тварин за рахунок одержання приплоду в своєму господарствi, за рахунок придбання худоби в iнших господарствах та у фiзичних осiб. До вiдгодiвельної групи надходить худоба, вибракувана з основного стада. Тварини ростуть, переходять з однiєї вiкової групи в iншу, збiльшують свою живу масу, а вiдповiдно i вартiсть. Значна частина тварин вибуває з господарства внаслiдок реалiзацiї м’ясокомбiнатам, iншим пiдприємствам та громадянам; частину переводять до основного стада; частину забивають на м’ясо та мають мiсце випадки падежу тварин, вимушеного забою, нестач, крадiжок тощо. Всi цi процеси повиннi знайти своє вiдображення в первинних документах з облiку тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi.4.2.1. Складання Акта № ___ на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3)При одержаннi приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сiмей бджiл, курчат, гусенят, каченят, iндичат, щенят) потрiбно дотримуватися встановленого порядку його документального оформлення та оцiнки для цiлей оприбуткування i визначення матерiально вiдповiдальних осiб за подальше зберiгання поголiв’я тварин i птицi. Цей порядок наведено в таблицi 2.
Таблиця 2
Порядок оприбуткування приплоду i його оцiнка
Вид тваринНазва i форма документаЧас складання документаПорядок оцiнки
Що дiяв до впровадження П(С)БО 30Згiдно вимог П(С)БО 30
12345
ТелятаАкт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3)У день народженняЗа плановою (в кiнцi року за фактичною) собiвартiстю 60 кормо-днiв утримання коровиЗа справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу, визначення справедливої вартостi ґрунтується на цiнах активного ринку. За наявностi кiлькох активних ринкiв бiологiчних активiв їх оцiнка ґрунтується на даних того ринку, на якому пiдприємство передбачає продавати бiологiчнi активи
ПоросятаТе самеУ день опоросуЗа плановою (в кiнцi року за фактичною) собiвартiстю 1 ц живої маси вiдлучених поросятТе саме
ЯгнятаАкт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3)У день окотуЗа плановою собiвартiстю голови приплоду (в кiнцi року роблять дооцiнку до фактичних витрат), виходячи з того, що на приплiд вiдносять 12% витрат основного стада романiвської породи, 15% каракульської та 10% витрат усiх iнших порiдТе саме
Курчата, гусенята, каченята, iндичатаАкт на вихiд i сортування добового молодняку птицi (форма № ПБАСГ-5)У добовому вiцiЗа плановою (в кiнцi року дооцiнюють до фактичної) собiвартiстю добового молоднякуТе саме
Щенята норок, лисиць, песцiв, нутрiй, соболiв i кроленятаНагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звiрiв (форма № ПБАСГ-7)У день огляду, а пiдсумковий акт — пiсля завершення щенiння, але не пiзнiше останнього дня мiсяцяЗа собiвартiстю в сумi 50% — на момент вiдлучення вiд маток iз коригуванням у кiнцi року до фактичної собiвартостiЗа справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу в сумi 50% — на момент вiдлучення вiд матки iз коригуванням при складаннi пiдсумкового акту пiсля завершення щенiння
Лошата коней: — робочих — племiннихАкт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3)У добовому вiцiЗа плановою (в кiнцi року за фактичною) собiвартiстю 60 кормо-днiв утримання дорослих конейЗа справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу
Застосовується для оформлення отриманого на фермi приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та iн. Акт складається у двох примiрниках завiдувачем фермою, зоотехнiком або бригадиром безпосередньо в день одержання приплоду окремо по кожному виду приплоду тварин. Один примiрник Акта передається до бухгалтерiї пiдприємства наступного дня пiсля його складання, де вiн стає пiдставою для оприбуткування приплоду в бухгалтерських регiстрах. Другий примiрник є пiдставою для здiйснення записiв у Книгу облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) i в кiнцi мiсяця також надходить до бухгалтерiї пiдприємства разом зi Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13). В Актi фiксуються прiзвище, iм’я, по батьковi працiвника, за яким закрiпленi тварини, кличка або номер матки, кiлькiсть голiв i маса отриманого приплоду, присвоєнi їм iнвентарнi номери, грошова оцiнка одержаного приплоду, пiдписи осiб, якi пiдтверджують одержання приплоду. Окремо фiксуються мертвонародженi тварини. Данi актiв, крiм свого основного призначення — для облiку поголiв’я тварин — використовуються в бухгалтерiї також для нарахування оплати працi працiвникам ферм.4.2.2. Складання Звiту № ___ про процеси iнкубацiї (форма № ПБАСГ-4)Для вiдображення в облiку операцiй процесу iнкубацiї птицi застосовується Звiт № ___ про процеси iнкубацiї (форма № ПБАСГ-4). Звiт складається у двох примiрниках начальником цеху iнкубацiї на пiдставi первинних документiв про рух яєць i виведених курчат. У звiтi по датах вiдображається закладка яєць на iнкубацiю iз зазначенням кiлькостi закладених яєць i залишку яєць у закладцi на кiнець дня (мiсяця). Кожнiй партiї закладених в iнкубацiю яєць присвоюється постiйний номер. У звiтi наводяться данi про вилучення яєць при мiражуваннi: при першому мiражi — незаплiдненi, з кров’яними кiльцями, розбитi; при другому мiражi -завмерлi, розбитi. На пiдставi всiх цих даних по кожнiй партiї виводиться залишок яєць у закладцi на кiнець дня (мiсяця). Наприкiнцi звiту наводяться данi про вихiд голiв курчат: здорових, слабких; визначається вiдсоток виходу (без слабких) та кiнцевий результат виходу: дооприбуткування iз слабких i загальний вiдсоток виходу.Виведенi курчата передаються в цех вирощування за накладною. Завмерлi курчата й задохлики утилiзують або передають у переробку на кiсткове борошно чи сухий корм. Звiт пiдписує начальник цеху iнкубацiї, старший оператор, оператори, затверджує керiвник пiдприємства, пiсля чого перший примiрник звiту разом з пiдтверджувальними документами передається до бухгалтерiї, другий — залишається в цеху iнкубацiї.4.2.3. Складання Акта № ___ на вихiд i сортування добового молодняку птицi (форма № ПБАСГ-5)Складовою процесу iнкубацiї є сортування яєць в цеху iнкубацiї. Для документального оформлення процесу сортування яєць складається Акт на сортування яєць в цеху iнкубацiї (для спецiалiзованих господарств) (форма № ПТ-9), який складається членами комiсiї в одному примiрнику. Яйця, що надiйшли в цех iнкубацiї зi складу, вiд батькiвського стада птицi, вiд постачальникiв тощо, пiдлягають сортуванню на предмет їхньої можливої iнкубацiї. Яйця, придатнi для iнкубацiї, сортуються по масi, товщинi шкаралупи, консистенцiї бiлка, пiгментацiї бiлка й з урахуванням якiсних показникiв розкладаються по лотках для закладки в iнкубатор. Товарнi (харчовI) i непридатнi для iнкубацiї яйця (насiчка, бiй, кров’янi та iн.) передають на склад для реалiзацiї або повернення постачальниковi. Яйця, непридатнi для iнкубацiї й харчових цiлей, але якi можуть бути використанi для кормових цiлей, указують в актi окремим рядком.Акт пiдписує начальник цеху iнкубацiї, оператор та сортувальник, пiсля чого вiн передається до бухгалтерiї для вiдповiдних записiв у регiстрах бухгалтерського облiку.Заключним етапом процесу iнкубацiї є сортування добового молодняку птицi. Для документального оформлення процесу сортування добового молодняку застосовується Акт № ___ на вихiд i сортування добового молодняку птицi (форма № ПБАСГ-5), який складається на спецiалiзованих птахiвничих господарствах i птахофабриках для приймання одержаних (виведених) пташенят у результатi iнкубацiї начальником цеху iнкубацiї або зоотехнiком в день виводу пташенят. Виходячи iз кiлькостi закладених на iнкубацiю яєць та виведених пташенят, визначається вiдсоток виходу пташенят. В актi також вiдображаються якiснi характеристики виведеного молодняку (кiлькiсть здорових, слабких або непридатнI). Акт слугує пiдставою для оприбуткування виведеного поголiв’я молодняку.Документ пiдписує керiвник структурного пiдроздiлу (начальник цеху iнкубацiї), зоотехнiк, старший оператор та оператор, пiсля чого данi акту використовуються для облiку руху птицi за зазначеними в ньому облiковими групами i списання вiдходiв.4.2.4. Складання Акта № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6)Для документального оформлення вибуття тварин та птицi в результатi забою, прирiзки та падежу використовується Акт № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6) й Облiковий лист забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8).Акт № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6) застосовується для облiку тварин, птицi у випадках їхнього падежу, вимушеної прирiзки, а також забою тварин всiх облiкових груп (молодняк тварин, тварини на вiдгодiвлi, птиця, тварини основного стада). Вибракування тварин iз основного стада для постановки на вiдгодiвлю й реалiзацiї, без забою на пiдприємствi оформлюється Актом № ___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4).На кожний випадок забою тварин, знятих з вiдгодiвлi або нагулу, вимушеної прирiзки, падежу чи загибелi вiд стихiйного лиха тварин, або з iнших причин, комiсiя, призначена керiвником пiдприємства, складає Акт № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6). В Актi повиннi бути докладно вказанi група тварин чи вид птицi за iнвентарними номерами та породою, стать, вiк тварин, вгодованiсть, причина та дiагноз чи обставини вибуття тварин i птицi, а також можливе використання продукцiї (в їжу, на годiвлю худобi, пiдлягає знищенню тощо).Акт складає в день вибуття (забою, падежу тощо) комiсiя в складi зоотехнiка, ветеринарного лiкаря, завiдувача фермою (бригадира) та особи, за якою була закрiплена тварина. Пiсля оформлення Акт передається керiвнику пiдприємства на розгляд i затвердження.Якщо шкура тварини, що загинула, має товарну цiннiсть i може бути реалiзована, в Актi зазначається: «Шкура знята i здана на склад за накладною №...». Коли ж з певних причин її не використовують, то в документi вказують: «Труп утилiзовано разом зi шкурою». Пiсля затвердження Акта виконують записи про вибуття поголiв’я в Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) i його разом зi Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) подають до бухгалтерiї господарства.У випадку падежу або загибелi тварин i птицi з вини окремих працiвникiв вартiсть цих тварин i птицi вiдноситься на винного працiвника iз дооцiнкою до ринкової цiни й стягується з нього у встановленому порядку.Вiдправлення на забiйний пункт всiєї продукцiї окоту з товарною шкуркою (ягнята для забою на шкурку, мертвонародженi, випоротки, викиднi, що загинули i вимушено прирiзанi до бонiтування i пiсля нього) та нетоварною шкуркою (ембрiони) оформляють Накладними внутрiгосподарського призначення (форма № ВЗСГ-8) у трьох примiрниках, один з яких залишається в отарi. Для облiку кiлькостi каракулю, одержаного окремими бригадами, ягнятам, яких вiдправляють на забiйний пункт, прикрiплюють бирки iз зазначенням номера бригади. При забої тварин бирки переносять на зняту шкуру. Такi самi бирки прикрiплюють i на вiдправленi на забiйний пункт каракульськi шкурки ягнят, забитих в отарi.Всю продукцiю окоту каракульських овець, що надiйшли протягом дня на забiйний пункт, записують окремим рядком iз кожної накладної у вiдповiднi графи Акта № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6). Тут же показують вихiд шкурок, нетоварних шкурок, тушок, сивучiв, одержаних вiд переробки (забою).В кiнцi робочого дня Акт № ___ на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6) пiдписують всi члени комiсiї, призначеної керiвником пiдприємства, в кiнцi акта матерiально вiдповiдальна по забiйному пункту особа розписується про прийняття продукцiї вiд забою на вiдповiдальне зберiгання для наступного вiдправлення на склад чи для продажу.4.2.5. Складання Нагромаджувального акта № ___ на оприбуткування приплоду звiрiв (форма № ПБАСГ-7)Нагромаджувальний акт № ___ на оприбуткування приплоду звiрiв (форма № ПБАСГ-7) застосовується для облiку приплоду звiрiв i кроликiв окремо для кожного виду й породи. Акт складається завiдувачем фермою, зоотехнiком або бригадиром. Записи в Акт здiйснюються по мiрi одержання приплоду й закiнчуються пiсля закiнчення щенiння (окролу), але не пiзнiше останнього дня звiтного мiсяця. На наступний мiсяць у цьому випадку вiдкривається новий акт. В актi вказується кiлькiсть щенят (живих i мертвих) у кожнiм гнiздi. У бухгалтерському облiку оприбутковуються тiльки живi щенята (кроленята). Данi Актiв використовуються для зоотехнiчного облiку, вiдображення одержаного приплоду в Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12), нарахування оплати працi працiвникам ферми. Акти надають в бухгалтерiю пiдприємства разом iз Звiтами про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13).4.2.6. Складання Облiкового листа № ___ забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8)Облiковий лист № ___ забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8) застосовується для застосування в спецiалiзованих свинарських комплексах. Вiн включає три роздiли: I «Забiй», II «Вихiд продукцiї», III «Падiж».У роздiлi I «Забiй» вiдображається кiлькiсть голiв i маса тварин забитих i оброблених за день. Як правило, всi тварини, що надiйшли для забою, повиннi бути обробленi протягом цього ж дня. В окремих випадках, якщо санбойня не встигла за поточний день обробити всiх тварин, що надiйшли, то їхню масу показують по рядку «Залишок на кiнець дня», а в наступному Облiковому листi — по рядку «Залишок на початок дня». У цьому ж роздiлi проти рядкiв, по яких вiдображається надходження за вiдповiдними каналами, дається висновок ветеринарного лiкаря про причину забою по кожному каналу окремо.У роздiлi II «Вихiд продукцiї» показується вихiд продукцiї по видах вiд всiх тварин, забитих за звiтний день, зданої на склад. В окремих графах вiдображається кiлькiсть одержаної продукцiї в кiлограмах, її облiкова цiна (планова собiвартiсть) та сума. Якщо в процесi забою буде з’ясовано, що продукцiя вiд якої-небудь iз тварин не може бути використана й пiдлягає знищенню, то ветеринарний лiкар зобов’язаний сповiстити про це керiвниковi структурного пiдроздiлу, з якого надiйшла тварина, та до бухгалтерiї для перенесення даних з роздiлу I «Забiй» до роздiлу III «Падiж».
Читати по темі:  Лист Міністерства фінансів України від 25.07.2016 р. №31-11130-09-10/21370
У роздiлi «Падiж» вiдображається число голiв i маса загиблих тварин, що були вивезенi з рiзних структурних пiдроздiлiв, а також кiлькiсть знятих на санбойнi з таких тварин шкiр. Проти кожного рядка, по якому вiдображається полегле поголiв’я, обов’язково дається висновок ветеринарного лiкаря про причину падежу.Облiковий лист № ___ забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8) складається у двох примiрниках пiд копiрку й пiдписується керiвником структурного пiдроздiлу, головним ветлiкарем, ветлiкарем санбойнi та економiчною службою господарства. Данi про одержану на склад продукцiю вiд забою пiдписує комiрник, що прийняв цю продукцiю. Перший примiрник документа передається до бухгалтерiї для вiдображення проведених операцiй у вiдповiдних регiстрах синтетичного облiку.4.2.7. Складання Акта № ___ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних бiологiчних активiв (форма № ПБАСГ-9)Переведення тварин iз групи в групу оформляється Актом № ___ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних бiологiчних активiв (форма № ПБАСГ-9). Застосовується у всiх випадках оформлення переводу тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птицi, кролiв, звiрiв тощо) з однiєї статево-вiкової групи в iншу, включаючи i переведення тварин в основне стадо. Документ є унiверсальним, вiн використовується по всiх видах i облiкових групах тварин. Акт складає зоотехнiк, завiдувач фермою або бригадир у день переведення тварин i птицi з однiєї групи в iншу, вiдлучення молодняку звiрiв i кролiв. В ньому вказують облiкову групу, з якої i в яку переведенi тварини, iдентифiкацiйний номер (iнвентарний номер, кличка); стать, масть та iншi особливостi, час народження, кiлькiсть голiв, вагу, балансову вартiсть, прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi прийнятi тварини. Правильнiсть здiйснення цих господарських операцiй пiдтверджує своїм пiдписом особа, яка прийняла тварин пiд свою матерiальну вiдповiдальнiсть. У випадках, коли тварин передають в групу, що знаходиться на iншiй фермi або переводять в основне стадо, даний Акт складають у двох примiрниках. Перший залишають на фермi, що передає тварину, iнший передають пiдроздiлу, який одержує її. Належно оформленi Акти № ___ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних бiологiчних активiв (форма № ПБАСГ-9) пiдписує керiвник структурного пiдроздiлу, завiдуючий фермою пiдприємства i використовують для облiку тварин в Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) i для зоотехнiчного облiку. В кiнцi мiсяця Акти разом iз Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) передають в бухгалтерiю пiдприємства, де їх використовують для вiдображення операцiй по руху тварин в реєстрах бухгалтерського облiку.Порядок переведення тварин iз групи в групу та їх оцiнка наведена в таблицi 3.
Таблиця 3
Порядок переведення тварин iз групи в групу та їх оцiнка
Вид i групи тваринНазва i форма документаЧас складання документаПорядок оцiнки
що дiяв до впровадження П(С)БО 30згiдно вимог П(С)БО 30
12345
Телята до рокуАкт на переведення тварин iз групи в групу в межах поточних бiологiчних активiв (форма № ПБАСГ-9)При переведеннi в групу: - телиць вiд 1 до 2-х рокiв осiмiнених; - телиць вiд 1 до 2-х рокiв не осiмiнених; - бичкiв в групу ремонтного молодняку (бугайцi на плем’я); - на вiдгодiвлю згiдно з технологiєюЗа живою масою та її плановою собiвартiстю, яку наприкiнцi року коригують до фактичноїЗа живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Телицi вiд 1 до 2-х рокiв осiмiненiТе самеПри передачi в основне стадоТе самеТе саме
Бугайцi на плем’яТе самеПри передачi в основне стадо у 18-мiсячному вiцiТе самеТе саме
Поросята до 2-х мiсяцiвТе самеПри переведеннi в групу вiд 2-х до 4-х мiсяцiвТе самеТе саме
Поросята вiд 2-х до 4-х мiсяцiвТе самеПри переведеннi в групу: - свинки ремонтнi; - кнурцi ремонтнi; - на вiдгодiвлю згiдно з технологiєюТе самеТе саме
Свинки ремонтнiТе самеПри переведеннi в групу очiкуваних свиноматок при масi 100–120 кг (через один мiсяць пiсля першого продуктивного парування)Те самеТе саме
Свиноматки перевiрюванiТе самеПри переведеннi в групу основних свиноматок пiсля вiдлучення поросят першого опоросуТе самеТе саме
Кнурцi ремонтнiТе самеПри переведеннi в групу очiкуваних кнурцiв у вiцi допуску до парування (12–14 мiсяцiв) та при досягненнi живої маси не менше 160 кг i пiсля перевiрки їхньої продуктивностiТе самеТе саме
Кнурцi перевiрюванiТе самеПри переведеннi в групу основних кнурiв у вiцi 18–22 мiсяцi пiсля оцiнки продуктивностi спарованих з ними свиноматокТе самеТе саме
Ягнята чи козлята народження звiтного рокуТе самеПри вiдлученнi вiд матки у 4–5 мiсячному вiцiПри вiдлученнi вiд маток дооцiнюють ще на 50% планової вартостi молодняку у момент вiдлучення; наприкiнцi року уточнюють оцiнку виходячи з фактичних витратПри вiдлученнi вiд маток дооцiнюють на 50% справедливої вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу
Молодняк овець народження минулого рокуТе самеПри переведеннi в основне стадо у вiцi 18–20 мiсяцiв пiсля формування їх у маточнi отари та проведення парування (в племiнних вiвчарських господарствах, якi утримують овець тонкорунних порiд вовного i м’ясного напрямiв продуктивностi, при перетримцi — у вiцi 2,5 року)За живою масою та її плановою собiвартiстю, яку в кiнцi року коригують до фактичноїЗа живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Молодняк птицi: - курей; - гусей; - качок; - iндикiвТе самеПри переведеннi в групу у вiцi: 150 днiв; 240 днiв; 180 днiв; 240 днiвТе самеТе саме
Молодняк звiрiв усiх видiвТе самеПри переведеннi молодняку звiрiв в основне стадо 31 грудня, а перехiдного молодняку — не пiзнiше 28–29 лютого (крiм нутрiй). Молодняк нутрiй: самки — пiсля першого продуктивного парування на останнє число мiсяця, самцi — у вiцi 8 мiсяцiв на останнє число мiсяцяЗа плановою собiвартiстю утримання, обчисленою, виходячи з кiлькостi кормо-днiв перебування в групi пiсля вiдлучення вiд маток. Молодняк народження минулого року — за вартiстю на початок року та планових витрат поточного року, обчислених за кiлькiстю кормо-днiв. У кiнцi року коригують до рiвня фактичних витратЗа собiвартiстю, що була визначена на останню дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Молодняк кролiвТе самеПри переведеннi молодих самок в основне (доросле) стадо пiсля вiдлучення вiд них кроленят першого окролу на останнє число мiсяця, а молодняку самцiв — у вiцi 5 мiсяцiв на останнє число мiсяцяЗа живою масою i плановою собiвартiстю, яку в кiнцi року коригують до рiвня фактичноїЗа живою масою та її собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, що була визначена на дату балансу i за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Жеребцi та кобили, мериниТе самеПри переведеннi в основне стадо у вiцi трьох або чотирьох рокiв залежно вiд розвитку (коней високого скакового та бiгового класiв переводять у старшому вiцI)За вартiстю на початок року та планових (а в кiнцi року фактичних) витрат на утримання у звiтному перiодiЗа балансовою вартiстю, за якою вони вiдображаються в облiку на дату переведення
Тварини основного стадаТе самеПри переведеннi на вiдгодiвлю пiсля втрати виробничого призначенняЗа балансовою вартiстюТе саме
4.2.8. Складання Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10)Для документального оформлення приросту тварин за звiтний перiод застосовують двi спецiалiзованi форми первинних документiв, а саме Вiдомiсть № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) i Розрахунок визначення приросту (форма № ПБАСГ-11).Вiдомiсть № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) застосовується для визначення фактичної живої маси тварин, яка у процесi вирощування або вiдгодiвлi тварин збiльшується. Основною продукцiєю, яку одержують вiд молодняку на вирощуваннi та вiдгодiвлi, є прирiст живої маси. Для того щоб його визначити, тварин необхiдно зважувати.Молодняк та вiдгодовуване поголiв’я великої рогатої худоби i свиней обов’язково зважують щомiсяця, а також при переведеннi у наступну вiкову групу, з ферми на ферму, вiд однiєї матерiально вiдповiдальної особи до iншої, в основне стадо, при вибракуваннi з основного стада, у момент падежу, забою, продажу тощо. Данi про масу тварин записують у вiдповiднi документи (Акти на переведення худоби i птицi та iн.). Результат зважування молодняку тварин i тварин на вiдгодiвлi, що залишилися в групi на кiнець звiтного перiоду, вiдображають у Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10). Вiдомiсть складає зоотехнiк, завiдувач фермою чи бригадир в одному примiрнику при щомiсячних, перiодичних i вибiркових зважуваннях тварин при визначеннi приросту їхньої живої маси, а також у випадках надходження й вибуття тварин з пiдприємства по видах i облiкових групах тварин.У Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) вказують вид i групу тварин, iдентифiкацiйний номер тварини (iнвентарний номер), вагу на дату попереднього зважування, вагу на дату зважування й рiзницю, яка складе прирiст живої маси або вiдвагу.Вiдомiсть пiдписує зоотехнiк, бригадир i працiвник, за яким закрiплена худоба. Загальнi пiдсумки Вiдомостi про масу тварин по вiдповiдних групах використовують для складання Розрахунку визначення приросту (форма № ПБАСГ-11). Вiдомостi зважування тварин надають до бухгалтерiї одночасно зi Звiтом про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13).4.2.9. Складання Розрахунку № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11)Розрахунок № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11) застосовується для розрахунку визначення приросту живої маси тварин. Прирiст живої маси тварин є продукцiєю вирощування молодняку тварин, птицi та тварин на вiдгодiвлi. Не визначають прирiст живої маси i не дооцiнюють доросле поголiв’я птицi, кролiв, звiрiв i бджiл. Цей документ є логiчним завершенням Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10). Прирiст живої маси у Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) можна визначити лише по поголiв’ю, що було на початок i кiнець перiодiв, по яких здiйснювалося зважування тварин, тобто на дату даного зважування й дату попереднього зважування. Але мiж цими двома датами в поголiв’ї тварин вiдбуваються змiни: надходження тварин у дану облiкову групу й вибуття тварин iз цiєї групи. Тому, для того, щоб визначити загальний прирiст живої маси по вiдповiднiй облiковiй групi, необхiдно крiм Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) взяти до уваги й змiни, що вiдбулися у складi поголiв’я за звiтний перiод (його надходження й вибуття). Розрахунок визначення приросту живої маси з урахуванням руху поголiв’я здiйснюється у Розрахунку № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11).При розрахунку кiлькостi приросту маси, до живої маси тварин даної групи на кiнець звiтного перiоду додається жива маса тварин, що вибули з даної вiкової групи протягом звiтного перiоду, включаючи i загиблих тварин. З одержаного пiдсумку вiднiмають масу тварин, якi надiйшли в дану вiкову групу за вiдповiдний звiтний перiод, i живу масу худоби та птицi, що була в групi на початок звiтного перiоду.Для визначення середньодобового приросту необхiдно одержаний прирiст по вiдповiднiй статево-вiковiй групi за звiтний перiод подiлити на кiлькiсть кормо-днiв у цьому перiодi. Кiлькiсть кормо-днiв визначається шляхом множення середнього поголiв’я за звiтний перiод на кiлькiсть днiв у цьому перiодi.Розрахунок № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11) складає завiдувач фермою чи бригадир щомiсяця в цiлому по фермi й облiкових групах тварин на пiдставi даних Вiдомостей № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) i вiдповiдних документiв на надходження й вибуття тварин. Розрахунок визначення приросту разом зi Звiтом про рух тварин i птицi на фермi передається до бухгалтерiї й служить пiдставою для оприбуткування отриманого приросту живої маси й нарахування заробiтної плати працiвникам тваринництва.По молодняку, прирiст маси якого не визначають (лошата, звiрI), щомiсяця розраховують вартiсть приросту тварин за фактичною кiлькiстю кормо-днiв та плановою собiвартiстю утримання голови протягом одного дня (кормо-дня).4.2.10. Складання Книги облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12)Книга облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) призначена для щоденного облiку руху тварин i птицi на фермi. На кожнiй тваринницькiй фермi вiдкривають Книгу облiку руху тварин i птицi на фермi, яку веде завiдуючий фермою або бригадир за облiковими групами тварин i птицi як по кiлькостi голiв, так i по живiй масi, також враховують отриманий прирiст. По кожнiй групi тварин i птицi у Книзi вiдкривається окремий аналiтичний рахунок у тому ж порядку, що i в бухгалтерiї пiдприємства. На початок мiсяця зазначається наявнiсть поголiв’я по кожнiй статево-вiковiй групi.На пiдставi первинних документiв вiдображається надходження тварин i птицi за каналами: приплiд, переведення з iнших статево-вiкових груп, переведення з iнших ферм, придбання, одержання в обмiн. В кiнцi мiсяця за даними Розрахунку № ___ визначення приросту (форма № ПБАСГ-11) вiдображається прирiст облiкової групи тварин. В другiй частинi книги вiдображають вибуття тварин i птицi за каналами: продаж (переробним пiдприємствам, за iншими каналами тощо), переведення до iнших груп, переведення до iнших груп та до основного стада, переведення на iншi ферми, забiй та падiж. Пiсля запису всiх даних первинних документiв за мiсяць пiдраховують пiдсумки по руху тварин i виводять залишок на початок наступного мiсяця, якi вiдображають у кiлькiсних показниках (в головах, кiлограмах живої маси).Пiдсумковi данi Книги облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-12) є пiдставою для складання Звiту про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13).4.2.11. Складання Звiту про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13)Звiт про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) застосовується для узагальнення даних, що вiдображають наявнiсть i рух тварин i птицi на фермi за звiтний перiод. Звiт складається щомiсяця на фермi завiдувачем фермою або зоотехнiком у двох примiрниках. У Звiтi вказують по кожнiй облiковiй групi (в розрiзi окремих аналiтичних рахункiв) наявнiсть тварин та їх живу масу на початок мiсяця, рух за мiсяць i залишок на кiнець звiтного мiсяця. Пiдставою для складання Звiту є пiдсумковi данi по Книзi облiку руху тварин i птицi на фермi (форма № ПБА-12).Звiт складається окремо по дорослих тваринах, облiк яких ведеться на рахунку 10 «Основнi засоби» та по тваринах на вирощуваннi та вiдгодiвлi якi облiковуються на рахунку 21 «Поточнi бiологiчнi активи».Пiсля закiнчення звiтного перiоду перший примiрник Звiту разом iз первинними документами по руху тварин передається в бухгалтерiю для перевiрки даних i вiдображення їх в бухгалтерських регiстрах по облiку руху тварин. Другий примiрник залишається на фермi. Данi Звiту за основними показниками у бухгалтерiї звiряють: кiлькiсть кормо-днiв повинна вiдповiдати даним Вiдомостей витрат кормiв, прирiст живої ваги — розрахункам приросту живої ваги, приплiд тварин — даним Актiв на оприбуткування приплоду i т. д. На пiдставi Звiту про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) складають Журнал-ордер № 9 с.-г.4.2.12. Складання Журналу реєстрацiї приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби (форма № ПБАСГ-14)Для пiдвищення продуктивностi тварин необхiдно удосконалювати порiдний склад стада, проводити племiнну роботу в господарствi. Для виявлення i закрiплення в потомствi найкращих якiсних показникiв тварин необхiдно органiзувати суцiльний, безперервний облiк тварин, який називається племiнним або зоотехнiчним облiком. Вiн представляє собою оперативно-технiчний облiк.Вiдповiдальнiсть за ведення такого облiку покладено на службу головного (старшого) зоотехнiка господарства, в яку при наявностi племiнного тваринництва входить зоотехнiк-селекцiонер, який повинен бути конкретним органiзатором облiку.Журнал реєстрацiї приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби (форма № ПБАСГ-14) служить для фiксацiї даних про одержаний приплiд та його вирощування до моменту вибуття iз господарства. Журнал реєстрацiї приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби (форма № ПБАСГ-14) вiдкривається на кожний структурний пiдроздiл (ферму).Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, з пiдписом вiдповiдальних осiб й скрiплений печаткою. Повинна бути проставлена дата, коли записи розпочатi.На кожну кличку тварин згiдно статi та iдентифiкацiйного номеру цiєї тварини проставляються: дата її народження, жива вага при народженнi та порода й клички, iдентифiкацiйнi номери, породи та коди порiд матерi й батька. Щомiсячнi результати зважування тварин в перший рiк вирощування записуються на пiдставi Вiдомостi № ___ зважування тварин (форма № ПБАСГ-10).Крiм того, показники зважування тварин та їх оцiнка за екстер’єром (в балах) здiйснюється обов’язково у вiцi за 10 мiсяцiв, 12 мiсяцiв, 18 мiсяцiв, 2 роки та старше 2-х рокiв. В колонцi 40 та 41 проставляється вiк та жива вага тварин при першому осiменiннi.Пiдставою для записiв оцiнки за екстер’єром (у балах) за вiковими групами є: бонитировочна вiдомiсть молодняку великої рогатої худоби; журнал для оцiнки бичкiв молочних i молочно-м’ясних порiд по якостi потомства; вiдомостi якiсної оцiнки телиць i осiмiнених телиць на фермах та зведеної вiдомостi результатiв бонитировки ВРХ.4.2.13. Складання Журналу реєстрацiї осiменiння корiв i телиць (форма № ПБАСГ-15)Зоотехнiчна служба для контролю за осiменiнням та його результатами веде Журнал реєстрацiї осiменiння корiв i телиць (форма № ПБАСГ-15). В ньому по кожнiй коровi зазначаються її iдентифiкацiйний номер, кличка, порода i дата останнього отелення. За кожною коровою для осiменiння закрiплюються бугаї-плiдники (основний i допомiжний), за якими також зазначається її iдентифiкацiйний номер, кличка, порода. По перiодах вказується дата осiменiння i ставиться вiдмiтка про плiдне осiменiння. Також по кожнiй коровi в Журналi реєстрацiї осiменiння корiв i телиць (форма № ПБАСГ-15) зазначається дата запуску по плану i фактично.При одержаннi вiд корови приплоду зазначають його iдентифiкацiйний номер, живу вагу, стать, масть i породу. Також по кожнiй коровi робиться вiдмiтка про наступне осiменiння по плану i фактично.4.2.14. Складання Картки облiку руху дорослої птицi (для спецiалiзованих господарств) (форма № ПБАСГ-16)
Читати по темі:  Лист ДФС від 29.12.2016 № 3221/10/10-36-12-02-19
В спецiалiзованих птахiвничих господарствах замiсть Книги облiку руху тварин i птицi для щоденного облiку руху поголiв’я дорослої птицi, яка досягла 180 (210)-денного вiку застосовують Картку облiку руху дорослої птицi (форма № ПБАСГ-16). Цю картку в двох примiрниках складає керiвник цеху (бригадир) по поголiв’ю на кожну вiкову групу дорослої птицi, яка обслуговується пташницею. Записи в Картку облiку руху дорослої птицi (форма № ПБАСГ-16) здiйснюються на пiдставi оформлених первинних документiв з надходження та вибуття дорослої птицi за кiлькiстю голiв та живою вагою.На кожне число протягом мiсяця проставляється поголiв’я дорослої птицi на початок дня та фактичний збiр яєць вiдповiдно вiковiй групi. Щоденно зiбранi яйця здають по Накладним (внутрiгосподарського) призначення (форма № ВЗСГ-8) на яйцесклад, де їх сортують у вiдповiдностi до затверджених стандартiв за якiстю та категорiями.В кiнцi мiсяця визначають пiдсумки по поголiв’ю та живiй вазi дорослої птицi по надходженню та каналах вибуття i здiйснюють оцiнку за справедливою вартiстю живої ваги. Крiм того, проставляється за каналами надходження та вибуття рух всього поголiв’я з початку року та рух поголiв’я пiвнiв за мiсяць i з початку року. Окремим показником проставляється фактичне середнє поголiв’я несучок за мiсяць.Пiдписує цю картку птахiвниця, за якою закрiплена доросла птиця, завiдувач фермою та керiвник структурного пiдроздiлу.Пiдсумковi показники Картки облiку руху дорослої птицi (для спецiалiзованих господарств) (форма № ПБАСГ-16) служать пiдставою для складання Звiту про рух худоби та птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13) й подаються разом з ним в бухгалтерiю в установленi строки.4.2.15. Складання Картки облiку руху молодняку птицi (для спецiалiзованих господарств) (форма № ПБАСГ-17)В спецiалiзованих птахiвничих господарствах для щоденного облiку руху молодняку птицi застосовують Картку облiку руху молодняку птицi (форма № ПБАСГ-17). Облiкова Картка руху молодняку птицi вiдкривається працiвником цеху по дорощуванню на кожне робоче мiсце в двох примiрниках. Записи в Картку облiку руху молодняку птицi (форма № ПБАСГ-17) здiйснюються на пiдставi оформлених первинних документiв, пов’язаних з надходженням та вибуттям молодняку птицi за кiлькiстю голiв та їх живою вагою. Добовi пташенята пiсля сортування iз цеху iнкубацiї передаються в цех на дорощування окремими партiями за фактичною кiлькiстю та живою вагою по Накладнiй (внутрiгосподарського) призначення (форма № ВЗСГ-8). Тушки загиблого молодняку птицi передають на утилiзацiю по окремим Накладним (внутрiгосподарського) призначення, якi повиннi вiдповiдати показникам Актiв на вибуття поточних бiологiчних активiв тваринництва (забiй, прирiзка та падiж) (форма № ПБАСГ-6), якi оформлюються щоденно.Крiм того, на кожне число протягом звiтного мiсяця проставляється поголiв’я молодняку птицi на початок дня, жива вага на початок та на кiнець мiсяця та визначається прирiст живої ваги за мiсяць i середньодобовий прирiст молодняку птицi вiдповiдної вiкової групи, оцiнений за справедливою вартiстю живої ваги за вирахуванням витрат на мiсцi продажу.Пiдсумковi показники Картки використовуються для заповнення Звiту про рух тварин i птицi на фермi (форма № ПБАСГ-13), де записують наявнiсть птицi на початок i кiнець звiтного перiоду їх надходження i вибуття (голiв i живої ваги), передаються разом в бухгалтерiю для подальшої обробки в установленi строки.
Начальник Управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi та ревiзiйної роботи В. Гаврилюк
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ДБАСГ-1
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73

Затверджую

 

_______________________________________ пiдпис керiвника

«___» ____________ 20__ р.
РiкМiсяцьЧислоСiльгосппiдприємствоКод ЄДРПОУАкт № ___ приймання довгострокових бiологiчних активiв рослинництва (багаторiчних насаджень) i передачi їх в експлуатацiюСтруктурний пiдроздiл
20__
Комiсiя у складi: голови _________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковii членiв комiсiї __________________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковiзробила приймання насаджень, розташованих на територiї Час закладання насаджень ________________________________________________________________________________________ рiк, сезон закладання
Код синтетичного облiкуНомер смуги або iншої дiльницiПризначення насадженьПлоща (га) або протяжнiсть смуги (пог. м)Схема насадженьПрийняв на рахунок основних засобiв, грн., коп.Інвентарний номер
дебеткредитрядкипородикiлькiсть дерев, чагарникiвстан насадженьфактичнi затрати, грн., коп.
Голова комiсiї        ____________                              Члени комiсiї        ____________
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ДБАСГ-2
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Ідентифiкацiйний номер (iнвентарний номер, кличка)Стать, клас, масть та iншi особливостiЧас народженняКiлькiсть голiвВага, кгБалансова вартiстьЗа ким закрiпленi прийнятi тварини
прiзвище, iм’я, по батьковiпiдпис
РазомХХ
Код синтетичного облiкудебет
кредит
Керiвник структурного             ___________            _____________      Тварин здав            ____________           ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                     прiзвище,                                                пiдпис                          прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                       iм’я, по батьковiЗавiдуючий фермою                 ___________            _____________      Зоотехнiк               ____________           ____________ пiдпис                          прiзвище,                                                пiдпис                      прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                      iм’я, по батьковiПеревiрив бухгалтер               ____________           _____________________ пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ДБАСГ-3
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
РiкМiсяцьЧислоСтруктурний пiдроздiлАКТ № ___ на списання багаторiчних насаджень
Комiсiя в складi голови __________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковii членiв комiсiї __________________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковi______________________________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковiпризначена наказом/розпорядженням вiд»___» ____________ 20__ р. № _____, оглянула площу ______________________________________________________________________________________________________________________ назва багаторiчних насаджень
Пор. №Порода i сортПлоща, гаРiк посадкиРiк переве- дення в експлуа -тацiюКiлькiсть дерев, чагарникiв за даними останньої iнвентаризацiїНаявнiсть придатних дерев, кущiв на 1 га% зрiдже- ностiКод синтетичного облiкуСумаІнвен-тарний номер
дебеткредитпервiсназносузалиш- кова
Примiтка.Данi про кожну дiльницю (iнвентарний об’єкт) багаторiчних насаджень, що списуються, наводять окремим рядком. Висновок комiсiї ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Голова комiсiї  ____________                        Члени комiсiї              ____________                        ____________ ____________                        ____________РЕЗУЛЬТАТИ розкорчування багаторiчних насадженьУ вiдповiдностi до цього акта зроблено розкорчування _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ назва i площа багаторiчних насадженьПри розкорчуваннi насаджень понесенi такi витрати i надiйшли такi цiнностi, що оприбуткованi:
Витрати по розкорчуваннюНадiйшло вiд лiквiдацiї
назва документастаттi витратсуманазва документавиди цiнностейкiлькiстьсума
Разом
Результати лiквiдацiї ____________________________________ В картцi (книзI) списання багаторiчних насаджень вiдмiчено «___» ____________ 20__ р.Головний (старший) бухгалтер                                                                      ________________
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ДБАСГ-4
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
РiкМiсяцьЧислоСiльгосп- пiдприємствоІдентифiкацiйний код ЄДРПОУСтруктурний пiдроздiлАКТ №___ на списання довгострокових бiологiчних активiв тваринництва (вибраковка тварин)
20__
Код синтетичного облiкуЖива вага, кг (фактично при вибракуваннI)СумаІдентифiкацiйний номерЗатверджую ____________ 20__ р. __________________ пiдпис керiвника
дебеткредитпервiсназносузалишкова
Комiсiя в складi голови __________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковii членiв комiсiї __________________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковi______________________________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковiпризначена ________________________________________________ провела вибракування тварин основного стада № i дата наказу (розпорядження, рiшення)____________________________________________, закрiплених за ____________________________________________________ вид i група тварин                                                                                 прiзвище, iм’я, по батьковiКличка (iдентифiкацiйний номер тварини) ____________________, стать ________, вiк ____________ порода ________, походження: батько _________, мати _______, клас за бонiтуванням ____________, вгодованiсть _______, жива вага за книгою облiку руху тварин та птицi _____ кг, фактично при вибуттi ________ кгПричина вибракування ___________________________________________________________________________________________Подальше призначення (використання) ______________________________________________________________________________Голова комiсiї        ____________Члени комiсiї         ____________________________________
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-1
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Комiсiя в складi голови __________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковii членiв комiсiї ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ посада, прiзвище, iм’я, по батьковi______________________________________________________________________________________________________________
   № з/пНазва об’єкта облiку поточного бiологiчного активу рослинництваПлоща, гаОцiнка якостi посiву поточного бiологiчного активу рослинництваПрогнозовано, ц/гаСправедлива вартiсть поточного бiологiчного активу рослинництва
врожайнiстьваловий збiр
Пiдписи голови комiсiї ______________________               членiв комiсiї: _____________________ ________________________________________ Бухгалтер __________ _____________________                      пiдпис        iнiцiали та прiзвищеРазом
Код синтетичного облiкудебет
кредит
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-2
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 733
№ з/пНазва об’єкта облiку поточного бiологiчного активу рослинництваПлоща, гаСправедлива вартiсть поточного бiологiчного активу рослинництва
Керiвник структурного пiдроздiлу _________________ пiдпис__________________________ iнiцiали та прiзвищеРазом
Код синтетичного облiкудебет
кредит
_______________________________                        Бухгалтер _______________________________ посада    пiдпис    iнiцiали та прiзвище                                                  пiдпис      iнiцiали та прiзвище
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-3
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Група тварин ___________________________________________________________________________________________________
Прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi твариниІдентифiкацiйний номер (кличка або номер матки)Народились живимиІдентифiкацiйний номер (iнвентарний номер)Народились мертвими, голiвВiдмiтки (кличка, масть та iншi данI)Пiдпис особи в отриманнi приплоду
бички, хрячки, баранчики та iн.телички, свинки, ярочки та iн.
голiвжива вагаголiвжива вага
Всього
Цiна
Сума
Код синтетичного облiкудебет
кредит
Керiвник структурного             ___________            _____________      Завiдуючий фермою    ____________       ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                   прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiЗоотехнiк                                ___________            _____________      Перевiрив бухгалтер    ____________       ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-4
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
ЗакладкаЗалишок яєць в закладцi на початок мiсяця (дня), шт.Вилученi при мiражуваннi, шт.Залишок яєць в закладцi на кiнець мiсяця (дня), шт.Вихiд голiвПопереднiй вiдсоток виходу (без слабких)Кiнцевий результат виходу
дата№ партiїкiлькiсть закладених яєць. шт.перший мiраждругий мiраж
не- заплiдненiкров’янi кiльцярозбитiзавмерлiрозбитiздоровiслабкiоприбут-кування голiв iз слаб- кимизагальний вiдсоток виходу
123456789101112131415
Разом
Цiна
Сума
Код синтетичного облiкудебет--Х
кредит--Х
Керiвник структурного             ___________            _____________      Старший оператор    ____________           ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiОператор                                ___________            _____________      Бухгалтер               ____________           ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-5
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
ПоказникиКод синтетичного облiкуКiлькiстьЦiнаСума
дебеткредит
Закладено яєць
Вихiд (голiв):
здорових
слабких
Виродки, калiки та завмерлi
Знищено
Вiдсоток виходу вiд закладеного
Керiвник структурного             ___________            _____________      Зоотехнiк                 ____________           ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiСтарший оператор                    ___________           _____________      Оператор                ____________          ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-6
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Група тварин, вид птицiКличка, iдентифiкацiйний номер (iнвентарний номер), породаСтатьВiкВгодованiстьКiлькiсть голiвЖива вагаБалансова вартiстьПричина вибуттяДiагнозПрiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi твариниПiдпис
Код синтетичного облiкудебет
кредит
Акти на вибракування тварин з основного стада                       № ___ вiд«___» ____________ 20__ р. № ___ вiд«___» ____________ 20__ р.Керiвник структурного             ___________            _____________      Завiдувач фермою    ____________           ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiЗоотехнiк                                 ___________          _____________      Гуртоправ               ____________          ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiВетлiкар                                 ___________          _____________         Веттехнiк               ____________          ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiЧабан, свинар                         ___________          _____________         Перевiрив               ____________          ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi
Одержання продукцiї та її використання
Назва продукцiїОдиниця вимiруКiлькiстьЦiнаСумаВикористання продукцiї
Продукцiя прийнята на склад за накладною № _____ вiд «___» ____________ 20__ р.«___» ____________ 20__ р.               Зав. складом               ____________                    ___________________ пiдпис                         прiзвище, iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-7
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Дата реєстрацiїДата щенiнняКiлькiсть пометiвНародилося (голiв)Прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi твариниПiдпис особи в отриманнi приплоду
живимимертвими
Разом
Код синтетичного облiкуДебетЦiна
КредитСума
Керiвник структурного пiдроздiлу                          ____________________                      _____________________ пiдпис                                      прiзвище, iм’я, по батьковiЗавiдуючий фермою                                              ____________________                       _____________________ пiдпис                                      прiзвище, iм’я, по батьковiВетлiкар                                                              ____________________                       _____________________ пiдпис                                      прiзвище, iм’я, по батьковiЗоотехнiк                                                             ____________________                       _____________________ пiдпис                                      прiзвище, iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-8
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
I. ЗАБІЙ
Звiдки надiйшлоГолiвЖива вага, кгВисновок ветлiкаря про причини забою
без знижокза мiнусом знижок на вмiст шлунково-кишкового тракту
Залишок на початок дня
Надiйшло:
Разом
Забито
Залишок на кiнець дня
____________ кг           прийняв           ____________________           ____________________ пiдпис                         прiзвище, iм’я, по батьковiздав                ____________________           ____________________ пiдпис                         прiзвище, iм’я, по батьковi
II. ВИХІД ПРОДУКЦІЇ
НайменуванняКод синтетичного облiкуКiлькiстьЦiнаСума
дебеткредит
123456
М’ясо 2 кат.
М’ясо 3 кат.
М’ясо 4 кат.
М’ясо н/с
Разом
Субпродукти 1 кат.
Печiнка
Нирки
Язик
Серце
Дiафрагма
Разом
Субпродукти 2 кат.
Шлунок
Калтик
М’ясо обрiзне
Легенi
Ноги
Вуха
Голова
Разом
Жир-сирець
Шкiра
Продукцiю вiд забою прийняв           ____________________           ____________________           ____________________ № накладної                                       пiдпис                      прiзвище, iм’я, по батьковi
III. ПАДІЖ
Звiдки надiйшлоГолiвВагаЗнято шкур, шт.Висновок ветлiкаря про причину падежу
кiлькiстьсума
РазомхВикористано м’яса тварин, що пали, на технiчнi цiлiКiлькiсть м’яса тварин, що пали, яке не пiдлягає використанню
кiлькiстьсумакiлькiстьсума
Код синтетичного облiкудебет
кредит
Керiвник структурного             ___________            _____________      Головний ветлiкар    ____________           ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiВетлiкар санбойнi                      ___________            _____________      Перевiрив економiст  ____________           ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-9
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Ідентифiкацiйний номер (iнвентарний номер, кличка)Стать, клас, масть та iншi особливостiЧас народженняКiлькiсть голiвВага, кгБалансова вартiстьЗа ким закрiпленi прийнятi тварини
прiзвище, iм’я, по батьковiпiдпис
РазомХХ
Код синтетичного облiкудебет
кредит
Керiвник структурного             ___________            _____________      Тварин здав               ____________           ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiЗавiдуючий фермою                   ___________            _____________      Зоотехнiк                  ____________           ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                   iм’я, по батьковiПеревiрив бухгалтер                 ____________                ___________________ пiдпис                        прiзвище, iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-10
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Група тварин __________________________________________________________________________________________________
Ідентифiкацiйний номер твариниКiлькiсть голiвВага на «__» _____20__ р. (попереднє зважування)Вага на дату зважуванняДовагаІдентифi кацiйний номер твариниКiлькiсть голiвВага на «___»______20__р. (попереднє зважування)Вага на дату зважуванняДовага
РазомРазом
Всього доваги _____________ кгКерiвник структурного пiдроздiлу                                    ____________                  ____________________ пiдпис                          прiзвище, iм’я, по батьковiЗоотехнiк                                                                        ____________                  ____________________ пiдпис                        прiзвище, iм’я, по батьковiЗавiдуючий фермою                                                        ____________                   ____________________ пiдпис                        прiзвище, iм’я, по батьковiПiдпис особи, за якою закрiплено худобу                        ____________                    ____________________ пiдпис                        прiзвище, iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-11
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Прiзвище, iм’я, по батьковi особи, за якою закрiпленi твариниОблi- кова група тваринЗалишок на початок мiсяцяПоступилоВибуло (крiм падежу)ЗагинулоЗалишок на кiнець мiсяця (на дату зважування)Код синте- тичного облiкуОдиниця вимiру Прирiст (к. 10 + к. 8 + к. 6 — к. 4 — к. 2)ЦiнаСумаКiлькiсть кормоднiвСередньо-добовий прирiст
голiвжива вагаголiвжива вагаголiвжива вагаголiвжива вагаголiвжива вагадебеткредит
АБ12345678910ВГ1112131415
Додаток: Вiдомостi зважування тварин № ____________________________Керiвник структурного             ___________            _____________     Завiдуючий фермою   ____________           ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                     iм’я, по батьковiЗоотехнiк                                ___________            _____________     Перевiрив бухгалтер   ____________           ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                     iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-12
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Група тварин ___________________________________________________________________________________________________
  ДатаНаявнiсть на початок мiсяцяНадходження
приплiдпереведено з iнших группереведено з iнших фермкуплено, одержано в обмiнприрiстРазомпродано
переробним пiдприємствамiнший продаж
голвагаголвагаголвагаголвагаголвагавагаголвагаголвагаголвага
123456789101112131415161718
ВибуттяНаявнiсть на кiнець мiсяця ____________
переведено до iнших группереведено до основного стадапереведено на iншi фермизабiйзагибель (падiж)разом
голвагаголвагаголвагаголвагаголвагаголвагаголвагаголвага
19202122232425262728293031323334
В Книзi пронумерова но та прошнуровано ______________________ листiвМ. П.          ___________                    ___________                    __________________ посада                                 пiдпис                           iнiцiали та прiзвище«___» ____________ 20__ р.
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-13
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Група тварин (птицI)Наявнiсть на початок мiсяцяНадходженняВибуття
приплiдпереведено з iнших группереведено з iнших фермкуплено, одержано в обмiнприрiстРазомпродано
переробним пiдприємствамiнший продаж
голвагаголвагаголвагаголвагаголвагавагаголвагаголвагаголвага
123456789101112131415161718
Наявнiсть на кiнець мiсяця
переведено до iнших группереведено до основного стадапереведено на iншi фермизабiйзагибель (падiж)разом
голвагаголвагаголвагаголвагаголвагаголвагаголвагаголвага
19202122232425262728293031323334
Керiвник структурного             ___________            _____________     Завiдуючий фермою   ____________           ____________ пiдроздiлу                                      пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                     iм’я, по батьковiЗоотехнiк                                ___________            _____________     Перевiрив бухгалтер   ____________           ____________ пiдпис                           прiзвище,                                                пiдпис                     прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                     iм’я, по батьковi
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-14
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Пор. №Кличка№ паспорта ВРХІдентифi-кацiйний номерДата народ-женняСтатьКод по- родиПо- родаЖива вага при народ-женнiМАТИБАТЬКОРезультати
Ідентифi-кацiйний номерКличкаКод породиПородаІдентифi-кацiйний номерКличкаКод породиПородаIIIIII
1234567891011121314151617181920
зважування по мiсяцях, кгЖива вага (кг) та оцiнка за екстер’єр (бали) у вiцiПри першому осiменiннi або до початку використання
IVVVIVIIVIIIIXXXIXII10 мiсяцiв12 мiсяцiв18 мiсяцiв2 рокистарше 2х рокiв
кгбалкгбалкгбалкгбалкгбалвiк, мiс.жива вага, кг
212223242526272829303132333435363738394041
В Журналi пронумеровано та прошнуровано ______________________ листiвМ. П.          ___________                    ___________                    __________________ посада                                 пiдпис                           iнiцiали та прiзвище«___» ____________ 20__ р.
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-15
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Пор.¼№КличкаІдентифi-кацiйний номерПорода, породнiстьДата останнього отеленняЗакрiпленi бугаї-плiдникиКорова
основнийдопомiжниймiсяцi
КличкаІдентифi-кацiйний номерПорода, породнiстьКличкаІдентифi-кацiйний номерПорода, породнiстьдата
кличка, iдентифiкацiйний номер бугая
IIIIIIIVVVI
1234567891011141516171819
--
--
--
--
осiмiненаВiдмiтка про плiдне осiменiнняЗапускОтеленняНароджене теляВiдмiтка про наступне осiменiння
рокуiдентифi-кацiйний номержива вагастатьмастьпорода, породнiсть
датапо плануфактичнопо плануфактичнопо плануфактично
кличка, iдентифiкацiйний номер бугая
VIIVIIIIXXXIXII
202122232425262728293031323334353637
За 1 разом ____ За 2 разом ____ За 3 разом ____
За 1 разом ____ За 2 разом ____ За 3 разом ____
За 1 разом ____ За 2 разом ____ За 3 разом ____
За 1 разом ____ За 2 разом ____ За 3 разом ____
В Журналi пронумеровано та прошнуровано ______________________ листiвМ. П.          ___________                    ___________                    __________________ посада                                 пiдпис                           iнiцiали та прiзвище«___» ____________ 20__ р.
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-16
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Структурний пiдроздiл       ________________      Вiк птиц      _________________Ферма (птичник)              _________________      Птахiвниця _________________ прiзвище, iм’я, по батьковi
Число мiсяцяПоголiв’я на початок дняНадiйшлоЗабитоПадiжІнше вибуттяФактичний збiр яєць за день
голiввагаголiввагаголiввагаголiввага
12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Разом за мiсяць
ЦiнаХХХ
СумаХХХ
Код синтетичного облiкудебетХХХ
кредитХХХ
Рух поголiв’я пiвнiв за мiсяць
Рух всього поголiв’я з початку року
в т. ч. пiвнiв
Фактично: середнє поголiв’я несучок за мiсяць      ______________________      Птахiвниця               ______________________ пiдпис                                                        iнiцiали та прiзвищеяйценоснiсть на одну несучку за мiсяць                 ______________________       Завiдувач ферми       ______________________ пiдпис                                                        iнiцiали та прiзвищеКерiвник структурного пiдроздiлу                         ______________________         Перевiрив                ______________________ пiдпис iнiцiали та прiзвищепосада                                  пiдпис       iнiцiали та прiзвище
Додаток до Методичних рекомендацiй Сiльгоспоблiк, форма № ПБАСГ-17
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 21 лютого 2008 р. № 73
Структурний пiдроздiл             ____________________              Вiк птицi             ______________________Ферма (птичник)                     ____________________              Птахiвниця          ______________________ прiзвище, iм’я, по батьковi
Число мiсяцяПоголiв’я на початок дняНадiйшлоЗабитоПадiжІнше вибуття
голiввагаголiввагаголiввагаголiввага
123456789
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Разом за мiсяць
З початку року
Цiна
Сума
Код синтетич- ного облiкудебет
кредит
Жива вага на початок мiсяця             ____________________ кг             Прирiст за мiсяць                  _________________ кгна кiнець мiсяця                               ____________________ кг             Середньодобовий прирiст      _________________ гЗбереженiсть                                    ____________________%              Птахiвниця       ___________            __________ пiдпис            iнiцiали та прiзвищеЗавiдувач ферми            ________            _________________ пiдпис               iнiцiали та прiзвищеПеревiрив               _____________      ________            ______________      Керiвник      __________      __________________структурного                         посада            пiдпис            iнiцiали та прiзвище                             пiдпис            iнiцiали та прiзвище пiдроздiлу
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

4 + пятнадцать =

Наша розсилка

Події

Випадкова цитата

Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы

Методичні рекомендації №73 Мінагрополітики наказ №73 (док-ти облік довгострокових та поточних біологічних активів)

Час читання: 114 min
0

Поділитися з другом