Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » МінФін Наказ 629 про Зміни до Порядку реєстрації платніків ПДВ
Накази МінФіну

МінФін Наказ 629 про Зміни до Порядку реєстрації платніків ПДВ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2020 р.

м. Київ

629

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2020 р. за N 1232/35515

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 180 – 184 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою приведення у відповідність до Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1456/26233, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту електронних сервісів Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Вискуб

Голова Державної
фіскальної служби України

О. Любченко

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21 жовтня 2020 року N 629

Зміни
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У розділі II:

1) абзац шостий пункту 2.1 виключити;

2) у пункті 2.5 слова “в областях та місті Києві, міжрегіональні територіальні органи” замінити словами “, які є територіальними органами Державної податкової служби України,”;

3) в абзаці першому пункту 2.6 слова “які їм підпорядковуються” замінити словами “які є їхніми структурними підрозділами”.

2. У розділі III:

1) у пункті 3.5:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) заява подається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.

Суб’єкти господарювання (новостворені) можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватись як платник податку під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Щодо таких заяв або відомостей перебіг триденного строку їх розгляду контролюючими органами розпочинається з дати їх надходження до контролюючого органу, правила, порядок та строки розгляду є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих згідно з абзацом першим цього підпункту.

У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника ПДВ;”;

у підпункті “б” підпункту 2 цифри “20” замінити цифрами “10”;

2) у пункті 3.6:

в абзаці третьому підпункту 1 цифри “20” замінити цифрами “10”;

у підпункті 2:

в абзаці першому цифри “15” замінити цифрами “10”, а слово “кварталу” замінити словом “місяця”;

в абзаці другому слово “кварталу” замінити словом “місяця”;

3) в абзаці першому пункту 3.9 слова “її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ,”, “письмовою” виключити;

4) абзац другий пункту 3.10 замінити двома новими абзацами такого змісту:

“Якщо особа обрала спосіб взаємодії з контролюючими органами в електронній формі через електронний кабінет, відмова в реєстрації або пропозиція надати нову заяву про реєстрацію надсилається контролюючим органом до електронного кабінету. Якщо особа відмовилася від використання електронного кабінету або не визначила спосіб взаємодії з контролюючими органами, відмова в реєстрації або пропозиція надати нову заяву надсилається на електронну адресу, з якої надійшла реєстраційна заява.

Відмова в реєстрації новоствореної особи платником ПДВ направляється контролюючим органом на електронну адресу, дані про яку містяться у заяві або відомостях, отриманих контролюючим органом у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Якщо дані про електронну адресу відсутні, відмова в реєстрації направляється за місцезнаходженням (місцем проживання) новоствореної особи, дані про яке містяться у такій заяві або відомостях.”;

5) у пункті 3.11:

в абзаці третьому цифри “20” замінити цифрами “10”, а після слів “після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу” доповнити словами “або державному реєстратору”;

в абзаці четвертому слова “або зміни ставки єдиного податку” виключити;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

“з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі зміни ставки єдиного податку третьої групи;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

6) абзаци другий – шостий пункту 3.15 виключити;

7) пункт 3.17 виключити.

3. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

“4.1. У разі перетворення юридичної особи – платника ПДВ або зміни даних про платника ПДВ, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові (за наявності)) платника ПДВ і не пов’язані з ліквідацією або реорганізацією платника ПДВ, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах Реєстру проводиться перереєстрація платника ПДВ.

У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого контролюючого органу зняття такого платника з обліку в одному органі і взяття на облік в іншому здійснюються в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Для перереєстрації платник ПДВ подає відповідно до підпункту 1 пункту 3.5 розділу III цього Положення заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для перереєстрації.

Перереєстрація у зв’язку із зміною найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові (за наявності)) платника ПДВ, який включений до Єдиного державного реєстру, здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником ПДВ на підставі відомостей з цього Єдиного державного реєстру.

Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації, її реєстрація платником ПДВ анулюється відповідно до розділу V цього Положення.

Контролюючий орган здійснює перереєстрацію платника ПДВ з дотриманням правил та у строки, визначені для реєстрації платників ПДВ.”;

2) у реченні другому абзацу першого пункту 4.2 слова “та не подається до контролюючого органу” виключити;

3) у абзаці другому пункту 4.3 слова “або перетворення або пов’язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 3.15 розділу III цього Положення” виключити.

4. У розділі V:

1) в абзаці другому пункту 5.3 слова “, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів,” виключити, а слова “умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством” замінити словами “вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги””;

2) абзац другий пункту 5.4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

3) у пункті 5.6:

після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

“Контролюючий орган, який прийняв самостійне рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

Якщо щодо особи, зареєстрованої платником ПДВ, до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, або якщо до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом автоматично на підставі відповідних відомостей, отриманих згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, або за даними реєстру платників єдиного податку.

Якщо на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру неможливо автоматично встановити дату анулювання реєстрації платника ПДВ, контролюючий орган самостійно визначає таку дату та приймає самостійне рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“У день виникнення підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ до Реєстру вноситься відмітка “Реєстрація особи підлягає анулюванню”.”;

4) в абзаці п’ятому пункту 5.11 слово “ПДВ.” замінити словом “ПДВ;”;

5) після абзацу п’ятого пункту 5.11 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим.

5. Розділ VI виключити.

6. У розділі VII:

1) у пункті 7.1:

в абзаці першому після слів “фізичних осіб – підприємців” доповнити словами “та громадських формувань”;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

2) в абзаці першому пункту 7.3 слова “або виключено особу з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування” виключити;

3) абзац п’ятий пункту 7.4 викласти в такій редакції:

“Платники ПДВ можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.”;

4) абзац перший пункту 7.7 викласти в такій редакції:

“7.7. За запитом у електронній формі платників ПДВ, які подають податкові декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”, контролюючі органи надають безоплатно протягом 5 робочих днів від дати надходження такого запиту інформацію, що оприлюднюється відповідно до пункту 7.1 цього розділу.”;

5) абзаци дев’ятий – одинадцятий пункту 7.8 виключити.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом дев’ятим.

7. У додатках до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість:

1) у додатку 1:

рядок “Місцезнаходження (місце проживання) платника (заповнюється при перереєстрації у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання))” виключити;

у рядку “особа, яка подає заяву (представник платника)” слова “представник платника” у назві замінити словом “підписант”;

після рядка “особа, яка подає заяву (підписант)” доповнити позиціями:

для юридичної особи -керівник \ уповноважена особа

для фізичної особи – підприємця – підприємець\представник

у рядку “Усього подано аркушів заяви:  арк. Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною” позицію “арк.” виключити;

речення перше примітки 1 на аркуші 1 додатка викласти в такій редакції: “Подається в електронній формі.”;

у примітці 2 на аркуші 1 додатка слова “юридичних осіб, які подали заяву державному реєстратору разом з документами для державної реєстрації створення юридичної особи, а також” виключити;

у примітці 2 на аркуші 2 додатка слова “та подається” виключити;

у тексті додатка слово “посада,” виключити;

2) у додатку 4:

графу 9 “Дата виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування” виключити.

У зв’язку з цим графу 10 вважати графою 9;

у назві графи 9 слова “/виключення з реєстру спеціального режиму оподаткування” виключити;

3) додатки 8 – 10 виключити.

У зв’язку з цим додатки 11 – 14 вважати відповідно додатками 8 – 11;

4) у додатку 11:

слово та цифри “та 209” виключити;

графи “Дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування”, “Дата виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування”, “Дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на додану вартість на загальних підставах” виключити.

8. У тексті Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість посилання на додатки 11 – 14 замінити відповідно посиланнями на додатки 8 – 11.

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. Овчаренко


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки
X