Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну № 647 від 08.12.2021 Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
Накази МінФіну

Наказ МінФіну № 647 від 08.12.2021 Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

      

  від 08.12.2021                                          Київ                                                   № 647

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 грудня 2021 року за № 1674/37296

Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою запровадження електронної системи взаємодії органів Державної казначейської служби України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, в процесі повернення з державного та місцевих бюджетів помилково або надміру зарахованих коштів

НАКАЗУЮ:

  1.  Затвердити Зміни до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня
  2. 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182, що додаються.
  3. Департаменту прогнозування доходів бюджету в установленому порядку забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього наказу.
  4. Державній казначейській службі України до закінчення 2021 року здійснити в тестовому режимі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, відповідно до вимог цього наказу.
  5. Установити, що для повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, із використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» застосовується перехідний період з 01 січня 2022 року до 31 березня 2022 року з можливістю формування органом, що контролює справляння надходжень бюджету, або органом, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, подання на повернення відповідних коштів у паперовому вигляді, за формою, встановленою цим наказом, та надання його за місцем зарахування платежу до бюджету до Державної казначейської служби України або відповідного головного управління Державної казначейської служби України.
  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 4, які набирають чинності з 01 січня 2022 року.
  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

Міністр                                                                                 Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

08 грудня 2021 року № 647

                                                              ЗМІНИ
до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

 У розділі І:

1) у пункті 1:

доповнити пункт після абзацу першого трьома новими абзацами такого змісту:

«Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

надміру зараховані кошти – сума коштів, що становить позитивну різницю між сумою фактично сплачених коштів та сумою коштів, яку повинен сплатити до відповідного бюджету платник платежів (зборів), що визначені відповідним законодавством (крім платежів (зборів), контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби), для повного виконання покладеного на нього грошового зобов’язання;

помилково зараховані кошти – кошти, що сплачені платником за видом доходів, який не відповідає суті платежу (збору), визначеного в абзаці третьому цього пункту, та/або до невідповідного бюджету.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Бюджетним і Податковим кодексами України, Законами України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг», а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.»;

2) доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом 21 такого змісту:

«21. У процесі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (крім податків, зборів, пені та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби):

застосовується система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (далі – система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства;

між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників, місцевими фінансовими органами, Казначейством та головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах

Києві та Севастополі (далі – головні управління Казначейства) здійснюється обмін електронними документами із застосуванням кваліфікованих електронних підписів та печатки.

У разі невдалої спроби передавання електронного документа засобами системи Казначейства органом, що контролює справляння надходжень бюджету, органом, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, місцевим фінансовим органом здійснюються заходи щодо повторного його передавання.

Датою та часом отримання електронних документів органом, що контролює справляння надходжень бюджету, органом, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, місцевим фінансовим органом, Казначейством та головним управлінням Казначейства, є дата та час, зафіксовані в електронному повідомленні системи Казначейства про отримання таких документів.»;

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова «Державної казначейської служби України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі – головні управління Казначейства)» замінити словом «Казначейства»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки отримувачів коштів, відкриті в банках або Казначействі, вказані у поданні (висновку, повідомленні) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, органів, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників, заяві платника (у разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого)).»;

4) у пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів (крім зборів та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби) орган, що контролює справляння надходжень бюджету, засобами системи Казначейства формує подання в електронній формі згідно з додатком 1 до цього Порядку та подає його до відповідного головного управління Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету, Казначейства.»;

в абзаці третьому слова «Державної фіскальної служби України» замінити словами «Державної податкової служби України»;

абзац п’ятий після цифр «№ 643» доповнити словами та цифрами «(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 454)»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятим;

в абзаці шостому після слів «головних управлінь Казначейства» доповнити словами «, Казначейства (у разі сплати судового збору в іноземній валюті)»;

в абзаці сьомому після слів «головного управління Казначейства» доповнити словом «, Казначейства»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Заява про повернення коштів з бюджету складається та подається платником до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, з платежу, який підлягає поверненню (крім повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого), із обов’язковим зазначенням інформації в такій послідовності: найменування платника (суб’єкта господарювання) (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою), причина повернення коштів з бюджету, найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).»;

доповнити пункт після абзацу восьмого трьома новими абзацами такого змісту:

«Заява про повернення коштів з бюджету судового збору, за виключенням помилково зарахованого, складається із обов’язковим зазначенням інформації, наведеної в абзаці восьмому цього пункту, і номера судового рішення та подається платником до відповідного головного управління Казначейства, Казначейства із оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, копією судового рішення, засвідченою належним чином.

За умови інформаційно-технологічних можливостей органу, що контролює справляння надходжень бюджету, головного управління Казначейства, Казначейства платник може подати заяву до такого органу в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу. В електронній заяві також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку платнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Разом із заявою про повернення коштів з бюджету платником подається до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, оригінал або копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом дванадцятим;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

«Під час подання платником заяви про повернення коштів з бюджету в електронній формі одночасно подається сканована копія з обов’язковим накладанням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»: документа на переказ або електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, судового рішення, засвідченого належним чином (у разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого), довіреності на отримання коштів довіреною особою, засвідченої згідно з вимогами Цивільного кодексу України, паспорта довіреної особи (у разі повернення коштів довіреній особі).»;

5) у пункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Подання подаються органами, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників:»;

в абзаці шостому після слова «позичками,» доповнити словами «кредитами та», а слова «та кредитами,» виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Орган, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, засобами системи Казначейства формує подання в електронній формі згідно з додатком 1 до цього Порядку та подає його до відповідного головного управління Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету, Казначейства.»;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий та десятий вважати відповідно абзацами восьмим та дев’ятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Заява про повернення коштів з бюджету складається та подається платником до відповідного органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, визначеного абзацами третім – шостим цього пункту, із обов’язковим зазначенням інформації в такій послідовності: найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою), причина повернення коштів з бюджету, найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка.»;

доповнити пункт після абзацу восьмого двома новими абзацами такого змісту:

«За умови інформаційно-технологічних можливостей органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, платник може подати заяву до такого органу в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу. В електронній заяві також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку платнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Разом із заявою про повернення коштів з бюджету платником подаються до органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, оригінал або копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, або сканована копія зазначених документів, з обов’язковим накладанням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», за умови подання такої заяви в електронній формі.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим;

в абзаці одинадцятому слова «платника та» і «заяві та» виключити;

6) у пункті 7:

в абзаці першому слова «орган, який» замінити словами «орган, що», слово «здійснює» замінити словом «веде» та після слова «передає» доповнити словами «засобами системи Казначейства»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів з дня отримання засобами системи Казначейства подання на погодження здійснює його погодження шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису керівника (заступника керівника) місцевого фінансового органу і кваліфікованої електронної печатки такого органу та засобами системи Казначейства подає його до відповідного головного управління Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету.»;

доповнити пункт після абзацу другого трьома новими абзацами такого змісту:

«Якщо згідно з інформацією, зазначеною у поданні, кошти не надходили до відповідного місцевого бюджету, місцевий фінансовий орган інформує орган, що контролює справляння надходжень бюджету, або орган, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, про відмову у погодженні подання шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного електронного повідомлення.

За результатами опрацювання електронного повідомлення місцевого фінансового органу про відмову у погодженні подання орган, що контролює справляння надходжень бюджету, або орган, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, протягом трьох робочих днів з дня отримання такого електронного повідомлення готує та надсилає платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

За умови інформаційно-технологічних можливостей органу, що контролює справляння надходжень бюджету, або органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, повідомлення з відмовою в поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови може бути надане платнику в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим;

7) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

«Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації здійснюють погодження подання у порядку, визначеному пунктом 7 цього розділу.»;

8) у пункті 9 слова «за підписом керівника (його заступника), скріпленим гербовою печаткою,» замінити словами «, надісланого в електронній формі з використанням відповідного модуля системи електронної взаємодії органів виконавчої влади,»;

9) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. У день отримання подання відповідне головне управління Казначейства, Казначейство здійснює перевірку повноти реквізитів подання та зарахування коштів до бюджету згідно із реквізитами, зазначеними у поданні.

Подання, яке не пройшло перевірку повноти реквізитів та/або зарахування коштів до бюджету згідно із реквізитами, зазначеними у поданні, головне управління Казначейства, Казначейство до виконання не приймає, про що не пізніше наступного робочого дня з дня отримання подання інформує орган, що контролює справляння надходжень бюджету, або орган, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, та/або місцевий фінансовий орган шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного електронного повідомлення із зазначенням причини відмови у прийнятті подання.

Орган, що контролює справляння надходжень бюджету, або орган, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, та/або місцевий фінансовий орган за результатами опрацювання подання, яке не пройшло здійснену головним управлінням Казначейства, Казначейством перевірку повноти реквізитів, протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного повідомлення з відмовою формує подання з уточненими реквізитами, необхідними для перерахування помилково або надміру сплачених сум.

Таке повторно сформоване подання підлягає надсиланню засобами системи Казначейства до відповідного головного управління Казначейства, Казначейства у порядку, визначеному цим розділом.

Якщо за результатами опрацювання подання, яке не пройшло здійснену головним управлінням Казначейства, Казначейством перевірку зарахування коштів до бюджету згідно із реквізитами, зазначеними у поданні, та/або повноти реквізитів, неможливо встановити відповідні реквізити, орган, що контролює справляння надходжень бюджету, або орган, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного електронного повідомлення готує та надсилає платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

За умови інформаційно-технологічних можливостей органу, що контролює справляння надходжень бюджету, або органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, повідомлення з відмовою в поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови може бути надане платнику в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Подання, яке пройшло перевірку повноти реквізитів подання та зарахування коштів до бюджету згідно із реквізитами, зазначеними у поданні, приймається головним управлінням Казначейства, Казначейством до виконання.

Про прийняття подання до виконання головне управління Казначейства, Казначейство інформує орган, що контролює справляння надходжень бюджету, або орган, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного електронного повідомлення.»;

10) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Копія судового рішення, засвідчена належним чином, повертається відповідним головним управлінням Казначейства, Казначейством надавачам без виконання у таких випадках:

1) невідповідність інформації, викладеної у заяві платника, даним, наведеним у копії судового рішення, засвідченій належним чином, або даним відповідного головного управління Казначейства, Казначейства про зарахування коштів до бюджету;

2) надання заяви та копії судового рішення, засвідченої належним чином, неуповноваженою особою;

3) порушення встановлених вимог щодо оформлення копії судового рішення.

Якщо заяву та копію судового рішення надано в електронній формі, головне управління Казначейства, Казначейство за умов, визначених підпунктами 1 – 3 цього пункту, інформує платника про відмову в поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.»;

11) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

«12. Головні управління Казначейства, Казначейство здійснюють процедури з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, у такому порядку:»;

в абзаці другому слова «заяви та» замінити словами «заяви або», а слово «одержувача» замінити словом «отримувача»;

в абзаці третьому слова «заяви та» замінити словами «заяви або»;

12) у пункті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

«13. Звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків подається в електронній формі згідно з додатком 2 до цього Порядку відповідним головним управлінням Казначейства до відповідного місцевого фінансового органу та/або відповідного органу фонду загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування засобами системи Казначейства.»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«Відповідний місцевий фінансовий орган та/або відповідний орган фонду загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування протягом п’яти робочих днів з дня отримання засобами системи Казначейства звернення надає підкріплення коштами  відповідного рахунка.».

У зв’язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – восьмим;

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі ненадання підкріплення коштами протягом п’яти робочих днів
з дня отримання засобами системи Казначейства звернення відповідний місцевий фінансовий орган та/або відповідний орган фонду загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування інформують відповідне головне управління Казначейства про причини невиконання звернення шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного електронного повідомлення.»;

13) доповнити розділ після пункту 15 новим пунктом 16 такого змісту:

«16. Про повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетів зборів, платежів та інших доходів бюджетів на підставі прийнятих до виконання подань головні управління Казначейства, Казначейство інформують органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, або органи, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників, шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного електронного повідомлення.».

  1. Розділ ІІІ виключити.
  2. Додатки 1, 2 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається, а додаток 3 до цього Порядку виключити.

 

Директор Департаменту

прогнозування доходів бюджету                                             Юрій РОМАНЮК

Додаток 1

до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного
та місцевих бюджетів

(пункти 5, 6 розділу I)

 

Форма подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету

 

№ з/п

Реквізити

1

Найменування органу, що контролює справляння надходжень
бюджету / органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників

2

Номер подання

3

Дата подання

4

Найменування платника (суб’єкта господарювання), який подав заяву про повернення коштів з бюджету1

5

Код за ЄДРПОУ платника податків – для юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) – для фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта2 платника (суб’єкта господарювання), який подав заяву про повернення коштів з бюджету1

6

Номер розрахункового документа, згідно з яким кошти зараховано до бюджету

7

Дата розрахункового документа, згідно з яким кошти зараховано
до бюджету

8

Код класифікації доходів бюджету, за яким відкрито рахунок, на який кошти перераховано до бюджету3

9

Рахунок, на який кошти перераховано до бюджету згідно
з розрахунковим документом

10

Код за ЄДРПОУ органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, на який кошти перераховано до бюджету3

11

Номер та дата договору (угоди), відповідно до якого кошти перераховано до державного бюджету4

12

Сума коштів, яку перераховано до бюджету згідно з розрахунковим документом

13

Назва іноземної валюти, яка перерахована до бюджету згідно
з розрахунковим документом5

14

IBAN, на який повертаються кошти в національній валюті / рахунок, на який повертаються кошти в іноземній валюті

15

Найменування отримувача коштів (суб’єкта господарювання)1

16

Код за ЄДРПОУ отримувача коштів – для юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) – для фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта2, 1

17

Номер та дата договору (угоди), за яким необхідно зарахувати помилково або надміру перераховані кошти до державного бюджету4, 6

18

Номер карткового рахунка отримувача коштів7

19

Адреса отримувача коштів та код країни згідно з ISO5, 1

20

SWIFT – код банка отримувача5, 1

21

Найменування та місцезнаходження банка отримувача коштів5, 1

22

SWIFT – код банка кореспондента8

23

Рахунок банка кореспондента8

24

Найменування та місцезнаходження банка-кореспондента8

25

Сума коштів, що повертається

26

Назва іноземної валюти, що повертається5

27

Кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника) органу, що контролює справляння надходжень бюджету / органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників

28

Кваліфікована електронна печатка органу, що контролює справляння надходжень бюджету / органу, який веде облік заборгованості
в розрізі позичальників

29

Кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника) місцевого фінансового органу9

30

Кваліфікована електронна печатка місцевого фінансового органу9

______________

1 У разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті інформація заповнюється латиницею.

2 Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби України і мають відмітку в паспорті.

3 У разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті інформація не заповнюється.

4 Заповнюється в разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів за кредитами, залученими державою або під державні гарантії.

5 У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті інформація не заповнюється.

6 Заповнюється в разі перерахування коштів до державного бюджету в рахунок іншого платежу.

7 Заповнюється за наявності.

8 Заповнюється в разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті за наявностітта латиницею.

9 Застосовується в разі повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

____________________

Додаток 2

до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного
та місцевих бюджетів

(пункт 13 розділу I)

Форма звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків

№ з/п

Реквізити

1

Найменування головного управління Казначейства

2

Номер подання (висновку, повідомлення)

3

Дата подання (висновку, повідомлення)

4

Код класифікації доходів бюджету платежу, який підлягає поверненню

5

Назва коду класифікації доходів бюджету платежу, який підлягає поверненню

6

Сума, на яку необхідно здійснити підкріплення коштами відповідного рахунку (грн, коп.)

7

Рахунок, на який необхідно здійснити підкріплення коштами

8

Код за ЄДРПОУ головного управління Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти

9

Кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника)

10

Кваліфікована електронна печатка

 

­­­­­________________________


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X