Головна » Бухгалтеру » Консультації » Облік за МСБО: чи вводити в експлуатацію основні засоби
Консультації

Облік за МСБО: чи вводити в експлуатацію основні засоби

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

На сьогодні досить поширеною є позиція, що для початку нарахування амортизації підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ, основні засоби вводити в експлуатацію не потрібно, рівно як й оформляти будь-які документи для цього. Адже цього не вимагається нормами міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку. Чи на стільки все просто – з’ясуємо у консультації нижче.

Відповідно до п.55 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» (далі – МСБО 16), амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Тобто для початку амортизації мають виконуватися такі умови:

  • матеріальний актив доставлений до місця розташування. Вважаємо, що таким місцем не може бути просто склад підприємства. Якщо це станок чи обладнання – вони мають бути змонтовані у відповідному місці їх експлуатації, якщо це холодильник чи комп’ютер – він має бути розпакований та встановлений у місці його використання;

  • матеріальний актив має бути приведено у стан, придатний для використання. Вважаємо, що такий «стан» можливий після монтажу, налаштування та відповідного підключення до тих чи інших мереж;

  • спосіб використання має бути визначено управлінським персоналом. Вважаємо, що такий спосіб використання має бути зафіксовано у внутрішньому документі підприємства (наказі, розпорядженні).

Прибуткова накладна чи будь яка інша форма первинного документу, на основі якого матеріальні активи оприбутковуються на склад, не свідчать про той факт, що всі умови виконано.

У свою чергу, відповідно до п.1 ст.6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. , державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється, зокрема, з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів.

Згідно з п.1. ст.9 Закону №996-XIV, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (ст.1 Закону №996-XIV).

Безпосередньо порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, визначений Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р. (далі – Положення №88). Це Положення є обов’язковим для підприємств, їх об’єднань та госпрозрахункових організацій незалежно від форм власності.

Відповідно доп.2.8 Положення №88, первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Отже, з урахуванням вищезазначеного, вважаємо, що початок амортизації основних засобів можливий в момент виконання всіх умов, передбачених п.55 МСБО 16, які, у свою чергу, мають бути належним чином задокументовані. Таким документом може бути, наприклад, висновок внутрішньої комісії по підприємству про готовність основного засобу до використання.

В практичній діяльності непоодинокими є випадки, коли підприємство визначає придатність об’єкта основного засобу до експлуатації датою введення його в експлуатацію, про що зазначає в обліковій політиці

37 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X