Головна » Бухгалтеру » Консультації » Покрокова інструкція по дисконтуванню заборгованості
Консультації

Покрокова інструкція по дисконтуванню заборгованості

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Що таке дисконтування?

Дисконтування наразі — це процедура, яка проводиться виключно в бухгалтерському обліку.

Вона проводиться, щоб у фінзвітності показати реальну вартість грошей на теперішній час — яку суму слід буде віддати або яку суму ми отримаємо. Адже вартісна цінність отриманого 1 млн грн зараз та поверненого 1 млн грн через 2 роки зовсім різна (тобто на одну й ту саму суму грошей в різних роках можна купити різну «вартість»: зараз можна купити більше, ніж потім).

Дисконтування — це приведення вартості майбутніх платежів до значення на теперішній момент.

Ця зміна вартості грошей обумовлена наявністю трьох факторів:

1) інфляція;

2) здатність грошових коштів приносити дохід;

3) ризик неповернення коштів (або їх частини) в майбутньому.

Іншими словами, купівельна спроможність грошей з плином часу падає. А тому у фінансовій звітності слід показувати продисконтовані розрахунки.

Правила дисконтування прописані наразі як в МСФЗ, так і в П(С)БО. Але якщо раніше дисконтування за П(С)БО проводилось щодо фінансових активів та зобов’язань, зараз слід дисконтувати будь-яку грошову довгострокову заборгованість.

Покрокова інструкція по дисконтуванню заборгованості

Аби все було наочно, розберемо, що слід робити, покроково на підставі прикладу.

Приклад 

Підприємство 01.10.2019 р. отримало грошову ПФД від іншого СГ у сумі 1 млн на 2 роки, яку слід повернути наприкінці строку користування. Підприємство звітує щокварталу. Обрано підхід 1 до первісного визнання фінансових інструментів.

Крок 1. Знаходимо теперішню вартість грошей.

Теперішня вартість — це продисконтована вартість майбутніх платежів. Вийти на визначення цієї вартості можна за допомогою самого визначення у п. 4 П(С)БО 11 та взагалі П(С)БО 28 в цілому, втім самої формули у П(С)БО немає. Радимо застосовувати вже готову формулу із МСФЗ.

Операція дисконтування при одноразовому платежі наприкінці строку зводиться до формули:

PV = FV : (1 + i)n

де:

  • PV — теперішня вартість;
  • FV — майбутня вартість;
  • і — ставка дисконтування;
  • n — строк (число періодів).

Зауважимо, що якщо відповідно до умов договору заборгованість погашається не одноразово у кінці строку, а поступово частинами, то у такому разі теперішню вартість заборгованостей слід розраховувати окремо для кожного платежу. А потім визначити суму теперішньої вартості кожного платежу (наприклад, це може стосуватися продажу у кредит).

1.1. Майбутня вартість грошей (FV). Це скільки грошей слід вернути, тобто номінальна вартість. Відповідно до умов прикладу FV = 1 000 000 грн.

1.2. Ставка дисконтування (і). Ставка дисконту згідно з П(С)БО 28 базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що використовується в операціях з аналогічними активами. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства.

При визначенні ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків, що були враховані при визначенні майбутніх грошових потоків.

По суті, найбільше питань буде саме до визнання ринкової ставки — яку ж саме ставку брати.

Наприклад, податківці у листі ДФС від 18.06.2018 р. №18311/7/99-99-14-03-03-17 під ставкою дисконтування зазначають середню річну облікову ставку рефінансування НБУ. Втім, відмітимо, що це не обов’язково має бути облікова ставка НБУ. Підприємство самостійно визначає ставку дисконтування, основуючись на даних ринку. Тому під ставкою дисконту, як варіант, може бути й середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами в національній валюті чи в інвалюті в залежності від валюти заборгованості.

Нехай підприємство за ставку дисконту обрало облікову ставку НБУ — 15,5%. Якщо підприємство звітує щокварталу й заборгованість виникає на перші числа кварталу, як у нашому прикладі, то слід брати квартальну ставку, а не річну.

Для розрахунку квартальної ставки можна взяти корінь четвертого ступеня (адже 4 квартали) з (1 + річна ставка у відсотках, ділена на 100) і потім відняти одиницю. Наприклад, при річній ставці 15,5% квартальна буде 3,67%.

Для розрахунку місячної ставки можна взяти корінь дванадцятого ступеня (адже 12 місяців у році) з (1 + річна ставка у відсотках, ділена на 100) і потім відняти одиницю. Наприклад, при річній ставці 15,5% місячна буде 1,21%.

Для розрахунку денної ставки можна взяти корінь 365 ступеня з (1 + річна ставка у відсотках, ділена на 100) і потім відняти одиницю. Наприклад, при річній ставці 15,5% денна буде 0,039%.

1.3. Число періодів (n). Мається на увазі кількість періодів до погашення заборгованості. Період може визначатися у роках, кварталах, місяцях, днях. Якщо число періодів — це роки до повернення боргу, то береться річна ставка відсотка, або якщо кварталів, тоді і ставка — квартальна; або місяців — тоді й ставка — місячна; або днів, тоді і ставка — денна.

У нашому прикладі кількість періодів до погашення заборгованості визначається у кварталах, адже позику отримано 1 числа кварталу, та й підприємство звітує щоквартально. Визначимо їх. Отримали ПФД у IV кварталі 2019 року, до її повернення через 2 роки залишається 7 кварталів (31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020, 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021. 01.10.2021 — ПФД буде повернена).

Тепер ми можемо знайти теперішню вартість (PV) отриманого 1 млн грн. Вона становить:

PV = 1 000 000 : (1 + 0,0367)7 = 777 013,05 грн.

Крок 2. Знаходимо суму дисконту

Дисконт — це різниця між майбутньою та теперішньою вартістю грошового зобов’язання (грошей).

Дисконт = 1 000 000 – 777 013,05 = 222 986,95 грн.

Крок 3. Розраховуємо амортизацію дисконту й амортизовану собівартість фінзобов’язання

Відповідно до п. 10 П(С)БО 12 сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Що таке амортизована собівартість фінансових інструментів, в П(С)БО не визначено, зате вказано, що слід розуміти під амортизованою собівартістю фінансової інвестиції. Так, згідно з П(С)БО 12, це собівартість фінансової інвестиції з рахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Підкоригуємо вищенаведені визначення для дисконтування — див. таблицю 5.

Таблиця 5

Розрахунок амортизації дисконту й амортизованої собівартості фінансового зобов’язання

Дата Дисконт — це й є дохід підприємства, грн Сума амортизації дисконту — це й є витрати підприємства (гр. 4* × ставку дисконту, тобто на 3,67%) Заборгованість за позикою — це й є амортизована собівартість фінзобов’язання, грн (гр. 3 + гр. 4*)
1 2 3 4
01.10.2019 Х Х 1 000 000,00 (Д-т 311 К-т 55)
31.12.2019 222 986,95 (Д-т 55 К-т 733) 777 013,05 (сальдо за К-т 55)
31.03.2020 Х 28 516,38 (Д-т 952 К-т 55) 805 529,43 (сальдо за К-т 55)
30.06.2020 Х 29 562,93 (Д-т 952 К-т 55) 835 092,36 (сальдо за К-т 55)
30.09.2020 Х 30 647,89 (Д-т 952 К-т 55) 865 740,25 (сальдо за К-т 55)
31.12.2020 Х 31 772,67 (Д-т 952 К-т 55) 897 512,92 (сальдо за К-т 55)
31.03.2021 Х 32 938,72 (Д-т 952 К-т 55) 930 451,64 (сальдо за К-т 55)
30.06.2021 Х 34 147,58 (Д-т 952 К-т 55) 964 599,22 (сальдо за К-т 55)
30.09.2021   35 400,78** (Д-т 952 К-т 55) 1 000 000,00 (сальдо за К-т 55)
Х Х 222 986,95 (всього) Х
* Дані на попередню дату балансу.
** Оскільки під час розрахунків постійно здійснювались округлення, то амортизація дисконту за останній звітний період визначається як різниця між сумою погашення зобов’язання та його амортизованою собівартістю на кінець попереднього кварталу (1 000 000,00 – 964 599,22).

 

Розрахунки для надавача ПФД будуть ідентичними, просто у нього дисконт — це витрати, а амортизація дисконту — доходи. Робити окрему таблицю зі змістом і проведенням ми не будемо, адже фактично все буде точно таким самим, як вказано у вищенаведеній таблиці.

Як бачимо, загалом нічого складного немає. В кінцевому результаті сума амортизації дисконту (Д-т 952) відповідає сумі самого дисконту (К-т 733), а тому розрахунки проведено правильно.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X