Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА (з дипломом спеціаліста)
Нормативна база бухгалтера

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА (з дипломом спеціаліста)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

_________________________________
(назва установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА

(з дипломом спеціаліста)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи,організації,

інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

I. Загальні положення

1. Бухгалтер належить до професійної групи “Професіонали”.

2. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки

Бухгалтер:

1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних.

2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

3. За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

4. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

5. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

6. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну.

7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо:

– внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;

– розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

– забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.

8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

9. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

10. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Бухгалтер має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

7. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Бухгалтер несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Бухгалтер повинен знати:

1. Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

2. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.

4. Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

5. Основи трудового законодавства.

6. Правила та норми охорони праці.

7. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

– Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера I категорії не менше 2 років.

– Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

– Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра – стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років.

– Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

– _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

1. За відсутності бухгалтера його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав бухгалтер взаємодіє:

2.1. З ____________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2.2. З ____________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


“___” __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


“___” __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

“___” __________ ____ р.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка