Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ № 1114 від 28 жовтня 2021 р Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях
Постанови КМУ

Постанова КМУ № 1114 від 28 жовтня 2021 р Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2021 р. № 1114
Київ
Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення

Відповідно до абзацу першого підпункту 39.6.2.4 підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування, але не раніше 1 січня 2022 року.

         Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2021 р. № 1114

Зміст Сховати

ПОРЯДОК
попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих
операціях, за результатами якого укладаються договори, що
мають односторонній, двосторонній та багатосторонній
характер, для цілей трансфертного ціноутворення

Загальні питання

 1. Цей Порядок визначає процедуру попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якої укладаються договори про попереднє узгодження ціноутворення, що мають односторонній, двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення (далі — процедура узгодження ціноутворення).
 2. Договором про попереднє узгодження ціноутворення (далі — договір), що має односторонній, двосторонній або багатосторонній
  характер, є письмова угода, що укладається між великим платником податків (далі — платник податків) та ДПС за результатами проведення процедури узгодження ціноутворення, під час якої узгоджуються критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені платником податків, принципу “витягнутої руки”.

За згодою ДПС та платника податків дія договору може бути поширена на весь звітний період, в якому його укладено, та/або на звітні періоди, які передують набранню ним чинності, якщо стосовно таких звітних періодів не проведена та не проводиться перевірка з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”.

 1. Укладення договору є вільним волевиявленням сторін процедури узгодження ціноутворення у разі досягнення ними згоди щодо предмета та положень такого договору.

Односторонній, двосторонній або багатосторонній характер договору визначається платником податків самостійно на дату звернення до ДПС за умови, що укладення договору двостороннього або багатостороннього характеру потребує надання підтверджень того, що контрагент платника податків звернувся до іноземного державного органу, уповноваженого адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції (далі — іноземний податковий орган), в цілях укладення договору.

 

 1. Залучення до процедури узгодження ціноутворення іноземного податкового державного органу, уповноваженого адмініструвати податки і збори, здійснюється відповідно до міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою.
 2. Будь-яка інформація, документи чи матеріали, отримані ДПС від платника податків під час процедури узгодження ціноутворення, в тому числі під час визначення доцільності звернення щодо проведення процедури узгодження ціноутворення (далі — підготовчий розгляд), не можуть бути розголошені чи оприлюднені без згоди платника податків та/або використані як підстава для здійснення заходів податкового контролю щодо визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” чи будь-яких інших заходів податкового контролю.
 3. Листування з платником податків під час процедури узгодження ціноутворення та з питань укладення договору здійснюється в електронній формі в порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.

Подання та розгляд пропозиції і заяви

 1. З метою проведення підготовчого розгляду платник податків має право звернутися до ДПС із заявою про попереднє узгодження ціноутворення за формою згідно з додатком (далі — заява) для проведення підготовчого розгляду ДПС питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення.

При цьому платник податків надсилає до ДПС засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету заяву з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”, в якій обов’язково зазначаються:

найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ, адреса для листування (поштова, електронна);

інформація про господарську діяльність сторін контрольованих операцій із зазначенням назв держав, резидентами яких вони є;

дані пов’язаних осіб для їх ідентифікації (структура групи пов’язаних осіб та критерії пов’язаності, передбачені підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України);

факти та обставини контрольованих операцій, які можуть бути предметом процедури узгодження ціноутворення;

методи або комбінація методів визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”, які пропонуються для проведення процедури узгодження ціноутворення;

характер договору, який пропонується укласти за результатами проведення процедури узгодження ціноутворення;

дані уповноважених осіб платника податків, які братимуть участь у підготовчому розгляді;

інші відомості, які платник податків вважає за необхідне подати для обговорення під час підготовчого розгляду.

 1. Про дату, час і місце проведення підготовчого розгляду ДПС повідомляє платнику податків протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви з пропозицією про підготовчий розгляд, але не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.
 2. Під час проведення підготовчого розгляду ДПС та платником податків можуть розглядатися, зокрема:

сторони контрольованих операцій та учасники, які можуть бути залучені до процедури узгодження ціноутворення;

сторони контрольованих операцій та держави, резидентами яких вони є, у разі розгляду можливості укладення договору двостороннього або багатостороннього характеру;

ринкові умови, в яких здійснюються контрольовані операції (тенденції, бізнес-стратегії, конкурентне середовище);

факти та обставини контрольованих операцій, які можуть бути предметом процедури узгодження ціноутворення;

запропоновані методи або комбінація методів визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”;

ймовірні зміни економічних умов, які впливатимуть на відносини, що можуть регулюватися договором;

характер договору, який пропонується укласти за результатами проведення процедури узгодження ціноутворення;

звітні періоди (роки), на які може бути поширена дія договору (звітний період, в якому укладено такий договір, та/або звітні періоди, що передують набранню ним чинності);

строк дії договору та можливість його продовження;

інформація, документи та матеріали, необхідні для проведення процедури узгодження ціноутворення;

використання, розкриття і захист інформації, отриманої під час проведення процедури узгодження ціноутворення;

очікувана тривалість процедури узгодження ціноутворення;

графік проведення додаткових зустрічей (у разі потреби).

 1. Під час підготовчого розгляду за ініціативою ДПС та/або платника податків можуть додатково обговорюватися питання, пов’язані із процедурою узгодження ціноутворення.
 2. Про результати підготовчого розгляду протягом 60 календарних днів з дати надходження заяви з пропозицією проведення підготовчого розгляду ДПС повідомляє платника податків засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету шляхом надсилання листа з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” та одночасно повідомляє про надсилання листа на електронну адресу, зазначену таким платником податків під час подання заяви.

Результати підготовчого розгляду не зобов’язують платника податків чи ДПС до укладення договору.

Проведення підготовчого розгляду не є обов’язковим для платника податків.

 1. Підготовчий розгляд та/або процедура узгодження ціноутворення проводиться працівниками ДПС, уповноваженими на це рішенням або дорученням Голови ДПС.
 2. Для проведення процедури узгодження ціноутворення платник податків незалежно від того, чи звертався він щодо проведення підготовчого розгляду, та незалежно від результатів такого розгляду подає ДПС засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету заяву з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” з метою проведення попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, в якій зазначає:

найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ, адресу для листування (поштова, електронна), номер телефону;

короткий опис контрольованої операції;

характер договору, який пропонується укласти за результатами попереднього узгодження ціноутворення;

дані про керівника та/або уповноважену особу платника податків, який братиме участь у процедурі узгодження ціноутворення (посада, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти);

дані пов’язаних осіб для їх ідентифікації (структура групи пов’язаних осіб та критерії пов’язаності, передбачені підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Разом із заявою засобами електронного кабінету в електронній формі платник податків подає:

копії договорів (контрактів), за якими здійснюються контрольовані операції, із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованих операціях;

документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення, за звітний (податковий) рік, що передує року подання заяви, — у разі проведення контрольованих операцій у такому звітному (податковому) році;

опис поточних податкових спорів, які стосуються предмета узгодження (за наявності);

опис впливу міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іноземною державою, резидентом якої є сторона контрольованої операції, на предмет узгодження (за наявності такого договору (конвенції);

результати аналізу можливого впливу умов договору на розмір податкових зобов’язань сторін контрольованої операції;

проект договору;

копію документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи платника податків, яка братиме участь у процедурі узгодження ціноутворення.

Платник податків має право подати заяву без участі в підготовчому розгляді.

 1. У разі подання заяви з метою укладення договору двостороннього або багатостороннього характеру платник податків додатково подає:

довідку або її нотаріально засвідчену копію, яка підтверджує, що сторона контрольованої операції — нерезидент є резидентом держави, у відносинах з якою діє міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування;

копії документів, що підтверджують факт звернення із заявою про проведення процедури узгодження ціноутворення контрагента платника податків у контрольованих операціях до іноземного податкового органу держави, з якою діє договір України про уникнення подвійного оподаткування (у разі такого звернення).

 1. Платник податків разом із заявою може також подати інші, ніж передбачені пунктом 13 цього Порядку, документи чи матеріали.
 2. Заява, документи та матеріали, необхідні для проведення процедури узгодження ціноутворення, готуються державною мовою. У разі подання разом із заявою документів, підготовлених іноземною мовою, платник податків одночасно подає їх переклад державною мовою.

У разі звернення із заявою з метою укладення договору, що має двосторонній або багатосторонній характер, платник податків на вимогу ДПС подає переклад іноземною мовою документів та матеріалів, визначених у пунктах 13—15 цього Порядку.

 1. Під час проведення процедури узгодження ціноутворення ДПС та платник податків проводять спільні обговорення питань, що стосуються предмета та умов процедури узгодження ціноутворення та договору.

Перше спільне обговорення здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів з дати отримання ДПС заяви. ДПС повідомляє платнику податків про дату, час і місце проведення спільного обговорення шляхом надсилання листа в електронній формі та накладення на такий лист кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” з одночасним повідомленням про надсилання листа на електронну адресу, зазначену таким платником податків під час подання заяви, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

У подальшому спільні обговорення проводяться ДПС та платником податків відповідно до узгодженого графіка або у разі потреби.

 1. У разі проведення процедури узгодження ціноутворення з метою укладення договору, що має двосторонній або багатосторонній характер, ДПС не пізніше ніж за 60 календарних днів з дати отримання заяви звертається до іноземного податкового органу щодо проведення консультацій з питань проведення процедури узгодження ціноутворення, які здійснюються відповідно до процедури взаємного погодження згідно з міжнародним договором (конвенцією) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою.

ДПС звертається до іноземного податкового органу в порядку, встановленому Мінфіном.

 1. Під час проведення процедури узгодження ціноутворення ДПС має право:

звертатися до платника податків із запитом про надання додаткових документів та матеріалів, які містять інформацію, необхідну для проведення процедури узгодження ціноутворення, визначати порядок та строки їх подання;

призначати зустрічі або затверджувати графік подальших зустрічей з посадовими особами платника податків та/або його уповноваженою особою для спільного обговорення питань, пов’язаних з процедурою узгодження ціноутворення;

відвідувати та проводити огляд приміщень, об’єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов’язана із здійсненням контрольованих операцій, які є предметом процедури узгодження ціноутворення (за погодженням з платником податків);

проводити за погодженням з платником податків опитування посадових осіб та/або працівників платника податків з питань, пов’язаних із процедурою узгодження ціноутворення, з дотриманням вимог Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, затвердженого наказом Мінфіну від 17 березня 2021 р. № 158;

обговорювати інші питання, вирішення яких спрямоване на забезпечення проведення процедури узгодження ціноутворення.

 1. У разі потреби ДПС за погодженням з платником податків має право залучати до процедури узгодження ціноутворення незалежних експертів. Особа незалежного експерта та питання для експертного дослідження визначаються ДПС за погодженням з платником податків.

Експертом може бути будь-яка особа, яка має спеціалізовані навички, знання, освіту і досвід у відповідних сферах діяльності, що стосуються процедури узгодження ціноутворення.

Фінансування залучення незалежних експертів здійснюється платником податків.

Висновки незалежних експертів мають рекомендаційний характер.

Договір про узгодження ціноутворення

 1. Під час проведення процедури узгодження ціноутворення її сторони повинні досягти згоди щодо предмета такої процедури, критеріїв визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” та узгодити умови проекту договору, підготовленого платником податків.

ДПС та платник податків мають право ініціювати внесення змін до проекту договору на будь-якому етапі до дати його укладення.

 1. Платник податків та/або ДПС у будь-який час до дати укладення договору можуть припинити процедуру узгодження ціноутворення, про що повідомляють іншій стороні із зазначенням причин такого припинення засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету шляхом надсилання:

платником податку — заяви з метою припинення проведення процедури узгодження ціноутворення з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

ДПС — листа з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Підставами для припинення ДПС процедури узгодження ціноутворення можуть бути, зокрема:

подання не в повному обсязі та/або недостовірність інформації, викладеної в документах та матеріалах, що подані разом із заявою;

неподання платником податків на вимогу ДПС документів та матеріалів або їх надання не в повному обсязі без належного обґрунтування причин;

недосягнення згоди з платником податків щодо предмета процедури узгодження ціноутворення, критеріїв визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” та/або суттєвих умов договору;

недосягнення за результатами консультацій взаємної згоди з іноземним (іноземними) податковим (податковими) органом (органами) та, як наслідок, неможливість укладення договору.

 1. У разі коли припинення процедури узгодження ціноутворення ініціює ДПС, платник податків має право протягом 15 календарних днів з дати надходження відповідного повідомлення від ДПС подати заяву
  з метою заперечення щодо припинення процедури узгодження ціноутворення засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

За результатами розгляду відповідної заяви ДПС приймає рішення щодо продовження процедури узгодження ціноутворення або її припинення, про що повідомляє засобами електронного кабінету в електронній формі платнику податків протягом 30 календарних днів з дня надходження такої заяви.

 1. ДПС під час процедури узгодження ціноутворення з метою укладення договору двостороннього або багатостороннього характеру інформує платника податків щодо проведення з іноземним податковим органом консультацій з питань процедури узгодження ціноутворення під час спільних обговорень.

Якщо за результатами проведених консультацій ДПС та іноземним податковим органом погоджено критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”, що відмінні від критеріїв, запропонованих платником податків під час подання заяви засобами електронного кабінету в електронній формі, платник податків може:

продовжити проведення процедури узгодження ціноутворення відповідно до погоджених ДПС та іноземним податковим органом критеріїв;

припинити процедуру узгодження ціноутворення.

 1. У разі коли за результатами проведених консультацій ДПС та іноземним податковим органом не досягнуто взаємної згоди щодо предмета процедури узгодження ціноутворення та/або критеріїв визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”, платник податків має право з метою укладення договору, що має односторонній характер, подати до ДПС заяву засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету з накладенняя кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.
 2. ДПС за результатами процедури узгодження ціноутворення з урахуванням результатів консультацій з іноземним податковим органом повідомляє засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету шляхом надсилання листа з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” та водночас повідомляє про надсилання листа на електронну адресу, зазначену платником податків під час подання заяви, платнику податків щодо:

готовності укласти договір одностороннього характеру;

готовності укласти договір двостороннього або багатостороннього характеру;

вмотивованого рішення про відмову в укладенні договору.

 1. Строк дії договору визначається сторонами і не може перевищувати п’яти календарних років.

На підставі заяви, поданої з метою продовження строку дії договору, ДПС може продовжити строк дії договору не більш як на п’ять календарних років. Така заява надсилається ДПС засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” не пізніше ніж за п’ять місяців до завершення строку дії договору.

Заява, подана з метою продовження строку дії договору, розглядається ДПС з урахуванням, зокрема, вимог щодо:

незмінності узгоджених критеріїв визначення відповідності умов контрольованих операцій, що є предметом договору, принципу “витягнутої руки”;

відсутності з дати укладення договору суттєвих змін у фактах та обставинах контрольованих операцій, які є його предметом;

відсутності внесених до податкового законодавства змін, що істотно впливають на визначення відповідності умов контрольованих операцій, які є предметом договору, принципу “витягнутої руки”;

виконання платником податків обов’язків, передбачених договором, з дати його укладення.

Під час розгляду заяви, поданої з метою продовження строку дії договору, ДПС має права, передбачені пунктом 33 цього Порядку.

 1. Договір, а також зміни та доповнення до нього підписуються керівником платника податків (його уповноваженою особою) та Головою ДПС (його заступником).

Договір набирає чинності з дати, узгодженої ДПС та платником податків, з урахуванням обставин та особливостей контрольованих операцій, які є предметом такого договору.

 1. ДПС інформує іноземний податковий орган про укладення договору.
 2. Платник податків, який уклав договір, зобов’язаний щороку подавати звіт про його виконання, форма, зміст та строки подання якого визначаються договором.

Укладення договору не звільняє платника податків від складення та подання звіту про контрольовані операції, повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України.

 1. Підставами для внесення змін до договору є:

внесення до податкового законодавства змін, що впливають на діяльність платника податків та/або на критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”;

результати проведених консультацій між ДПС та іноземним податковим органом, які впливають на узгоджені критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”.

Зміни можуть бути внесені до договору на основі зазначених підстав за зверненням платника податків або ініціативою ДПС.

У разі незгоди однієї із сторін із запропонованими змінами дія договору припиняється.

 1. ДПС може достроково

  припинити дію договору з дати набрання ним чинності за наявності будь-якої з таких підстав:

контролюючим органом виявлено недостовірні відомості, зазначені платником податків у документах та матеріалах, поданих разом із заявою, та у щорічному звіті про виконання договору;

невідповідність дій платника податків умовам договору або невиконання його умов чи положень.

 1. ДПС повідомляє платнику податків шляхом надсилання листа в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” з одночасним повідомленням про надсилання листа на електронну адресу, зазначену ним під час подання заяви, про наявність підстав для припинення дії договору.

Платник податків протягом десяти календарних днів з дати отримання такого листа має право подати до ДПС заяву з метою заперечення щодо припинення дії договору засобами електронного зв’язку в електронній формі (у разі наявності технічної можливості) з використанням електронного кабінету з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Така заява розглядається ДПС протягом 30 календарних днів з дати її надходження. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді такої заяви.

У разі надходження від платника податків заяви, поданої з метою заперечення щодо припинення дії договору, в строк, визначений абзацом другим цього пункту, рішення про припинення дії договору приймається ДПС виключно за результатами розгляду такої заяви.

 1. У разі припинення договору контролюючі органи мають право приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом такого договору та умови яких не відповідають принципу “витягнутої руки”, виключно за період, який починається з дати припинення дії договору, крім випадків, передбачених пунктом 32 цього Порядку.

_____________________

 

Додаток до Порядку

ЗАЯВА про попереднє узгодження ціноутворення

Мета звернення:
(потрібне відмітити знаком “+”)

 

підготовчий розгляд ДПС питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення

 

попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях

 

продовження строку дії договору від __ ________ 20__ р. №

 

заперечення щодо припинення дії договору від __ ________ 20__ р. №

 

припинення проведення процедури узгодження ціноутворення відповідно до заяви
від __ ________ 20__ р. №

 

заперечення щодо припинення процедури узгодження цін за ініціативою ДПС до заяви
від __ ________ 20__ р. №

 

додаткові документи до заяви від __ ________ 20__ р. №

01

Найменування платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Податкова адреса:

Поштовий індекс

 

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

 

Номер телефаксу

 

   

 

Адреса електронної пошти

 

04

Звітний період, на який може бути поширена дія договору1

з __ ______ 20__ р.

по __ _____ 20__ р.

05

Характер договору, який пропонується укласти за результатами проведення процедури узгодження ціноутворення

односторонній

двосторонній

багатосторонній

     

06

Методи або комбінація методів визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” (потрібне відмітити знаком “+”):

061

Використовуються методи

один метод       / комбінація методів

062

Вид методу

порівняльної неконтрольованої ціни

ціни перепродажу

витрати плюс

чистого прибутку

розподілення прибутку

07

Залучення іноземного податкового органу (у разі укладення договору, що має двосторонній або багатосторонній характер)

Цифровий код країни2

Назва держави (території):

 

 

08

Інформація щодо сторін контрольованих операцій:

Повне найменування

Код в країні реєстрації

Цифровий
код країни2

Інформація про господарську діяльність (додаток       )

 

 

 

 

09

Представники суб’єкта господарювання, які братимуть участь у процедурі узгодження ціноутворення (додаток — копія документа, що підтверджує повноваження   ):

Прізвище та ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

Посада

Номер телефону, адреса електронної пошти

 

 

 

 

                                                               

 

 

Разом із заявою про попереднє узгодження ціноутворення платник податків подає:

 

 

10

Інформацію про факти та обставини контрольованих операцій, які можуть бути предметом попереднього узгодження ціноутворення/ короткий опис контрольованої операції     

Дані пов’язаних осіб для їх ідентифікації (структура групи пов’язаних осіб та критерії пов’язаності, передбачені підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України)

Інші відомості, які платник податків вважає за необхідне подати для обговорення під час попереднього розгляду

 

 

 

     

 

115

Копії установчих документів платника
податків

Фінансову звітність

Копії договорів (контрактів), за
якими здійснюються контрольовані операції

Документацію з трансфертного ціноутворення

Опис податкових спорів, які стосуються предмета узгодження

(за наявності)

 

 

         

 

125

Опис впливу міжнародного договору (конвенції)

Результати
аналізу можливого впливу умов договору на розмір податкових зобов’язань сторін контрольованої операції

Проект договору

Довідку або її нотаріально засвідчену копію, яка підтверджує, що сторона контрольованої операції — нерезидент є резидентом держави, у відносинах з якою діє міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування4

Копії документів, що підтверджують факт звернення до іноземного податкового органу держави4
(у разі такого звернення)

 

         

136

Причини припинення процедури узгодження ціноутворення

 

                             
Інші документи або матеріали (за наявності)

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
(підпис)

_________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
(підпис)

_________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3)

________________

Запис здійснюється у форматі: дд.мм.рррр (дд — день, мм — місяць, рррр — рік).

Зазначається цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Держстату від 8 січня 2020 р. № 32.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

4 Платник податків надає додатково у разі подання заяви з метою укладення договору, що має двосторонній або багатосторонній характер.

5 Заповнюється у разі, коли метою звернення є попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

6 Заповнюється, якщо метою звернення є припинення проведення процедури узгодження ціноутворення.

________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2021 р. № 1114

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504 “Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1941).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 194 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 854).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 518 “Про внесення змін до Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 55, ст. 1907).

_____________________


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка