Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » ПОСТАНОВА КМУ від 22 травня 2019 р. № 423
Постанови КМУ

ПОСТАНОВА КМУ від 22 травня 2019 р. № 423

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 423
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440
Кабінет Міністрів України 

постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1945; 2017 р., № 29, ст. 855) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 423
 
ЗМІНИ,
1. У пункті 2 постанови:
1) абзац сьомий виключити;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“Релігійні організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, які відповідають вимогам абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України , включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.”.
2. У Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженому зазначеною постановою:
1) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
“4. До Реєстру включаються неприбуткові організації – юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до зазначеного Єдиного державного реєстру.”;
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
“7. Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу .”;
3) у пункті 8:
в абзаці першому цифри і слова “14 календарних днів” замінити словами “трьох робочих днів”;
доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:
“У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.
У разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один з яких вручається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу , а другий залишається в контролюючому органі.”.
У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;
абзац десятий виключити;
перше речення абзацу одинадцятого після слів “про відмову у включенні” доповнити словами “(повторному включенні)”;
4) доповнити Порядок пунктом 12-1 такого змісту:
“12-1. Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.
Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню.
У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.
Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.
Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені пунктом 11 цього Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.
У разі подання в електронному вигляді запиту на отримання витягу з Реєстру контролюючий орган у строк, визначений в абзаці шостому цього пункту, надсилає витяг із Реєстру на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки контролюючого органу.”;
5) у другому реченні пункту 13 слова “та видає (надсилає) неприбутковій організації рішення про зміну ознаки неприбутковості” виключити;
6) пункт 15викласти в такій редакції:
“15. Розгляд реєстраційної заяви з позначкою “зміни” здійснюється контролюючим органом у порядку, визначеному пунктами 7 і 8 цього Порядку.”;
7) у пункті 16:
абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
“невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а для релігійної організації – вимогам, визначеним абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу ;
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);”;
в абзаці сьомому слова “, протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення” виключити;
8) абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:
“з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу , а для релігійної організації – вимог, визначених абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу ;”;
9) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:
( Зміни до додатку 1 )( Див. текст )
10) доповнити Порядок додатом 3 такого змісту:
( Зміни до Порядку )( Див. текст )

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Читати по темі:  Постанова КМУ від 30 листопада 2011 р. N 1232

Наша розсилка

Події

червень, 2021

X