Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови НБУ » Постанова НБУ № 56 від 01.04.2019 р.
Постанови НБУ

Постанова НБУ № 56 від 01.04.2019 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

01 квітня 2019 року м. Київ № 56______

Про внесення змін до деяких нормативно-правових

актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій” від 15 травня 2018 року № 2418-VIII, Закону України “Про валюту і валютні операції” та з метою вдосконалення порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків, відкриття

 • закриття кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів Правління Національного банку України постановляє:

  1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), такі зміни:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів (додається).”.

 1. Унести зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами) (далі – Інструкція), виклавши її в новій редакції, що додається.

 2. На час дії Інструкції інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить Інструкції.

4. Департаменту платіжних систем та інноваційних технологій (Олександр Яблунівський) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

 1. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова Яків СМОЛІЙ

Інд. 57

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

12 листопада 2003 року № 492

(у редакції постанови

Правління Національного

банку України

від 01 квітня 2019 року № 56)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 17 грудня

2003 року за № 1172/8493

Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів

  • Загальні положення

 1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про валюту і валютні операції”, іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі ‒ Національний банк).

 1. Інструкція регулює:

 1. порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі – банки) поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків;

 1. порядок відкриття та закриття банками кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків;

 1. особливості здійснення операцій за окремими рахунками клієнтів, що відкриваються відповідно до законів України.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

 1. банк-кореспондент – банк, філія іноземного банку, що на підставі договору та в порядку, установленому Національним банком, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок;

 1. відокремлений підрозділ – філія, відділення, представництво або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента;

 1. вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, які передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” для накопичення заощаджень на виплату пенсії;

 1. кореспондентський рахунок – рахунок, що відкривається одним банком іншому банку, філії іноземного банку для здійснення міжбанківських переказів;

 1. незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою-підприємцем і використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб;

 1. поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать рахунки із спеціальним режимом їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

 1. представництва юридичних осіб-нерезидентів в Україні іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних

компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні;

 1. рахунок умовного зберігання (ескроу) – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх/видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором;

 1. суб’єкти господарювання – юридичні особи-резиденти і фізичні особи -підприємці;

 1. уповноважений працівник банку – працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх документів банку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтам.

У цій Інструкції терміни “резидент”, “нерезидент” вживаються в значеннях, наведених у Законі України “Про валюту і валютні операції”. Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

 1. Банки мають право відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та рахунки умовного зберігання (ескроу):

 1. резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам);

 1. нерезидентам України (юридичним особам, представництвам юридичних осіб в Україні, інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів, фізичним особам).

Банки мають право відкривати кореспондентські рахунки банкам – резидентам і нерезидентам України, філіям іноземних банків.

 1. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності, незалежної професійної діяльності і власних потреб.

 1. Банк не має права відмовити у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

7. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.

Договір банківського рахунку, договір банківського вкладу та договір рахунку умовного зберігання (ескроу) укладаються в письмовій формі (паперовій або електронній).

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу можуть укладатися шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта), який розміщений у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет.

Текст заяви про відкриття поточного рахунку може бути зазначений у договорі банківського рахунку між банком і клієнтом у довільній формі, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції.

Банк зобов’язаний надати клієнту в спосіб, визначений банком і клієнтом, у тому числі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, примірник договору, що дає змогу встановити дату його укладення.

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею відповідного документа або ощадного (депозитного) сертифіката.

 1. У договорі банківського вкладу обов’язково зазначаються:

 1. вид банківського вкладу;

 1. сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний)

рахунок;

 1. строк зберігання коштів (за строковим вкладом);

 1. розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;

 1. умови дострокового розірвання договору;

 1. інші умови за погодженням сторін.

 1. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта банку, та документи, що підтверджують

повноваження цих осіб, подаються/надсилаються до банку в паперовій/електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних,

інформаційно-телекомунікаційних систем) у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

До банку подається/надсилається оновлений перелік розпорядників рахунком та документи, що підтверджують їх повноваження, у разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунком клієнта банку.

Операції за рахунками клієнтів фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, – іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

 1. Банк із документів, які вимагаються цією Інструкцією від клієнта під час відкриття рахунків, формує справу з юридичного оформлення рахунку. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку банк встановлює самостійно згідно з його внутрішніми документами.

Справа з юридичного оформлення рахунку клієнта банку після його закриття має зберігатися банком протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності банків України.

 1. Відкриття нового рахунку клієнту, який уже має в цьому банку рахунок, був ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, може здійснюватися банком на підставі поданих клієнтом за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем документів в електронній формі.

12. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання електронних підписів під час відкриття та закриття банками рахунків клієнтів у випадках, передбачених цією Інструкцією, регулюються Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.

13. Банк має право відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.

Банки та їх клієнти зобов’язані дотримуватися вимог законодавства України з питань відкриття та закриття рахунків і цієї Інструкції.

Банки та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України, за порушення зазначених вимог.

 1. За поточними рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам у національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Особливості здійснення операцій за рахунками окремих клієнтів визначаються у положеннях цієї Інструкції, якими встановлюються особливості порядку їх відкриття.

Клієнти банків здійснюють валютні операції за рахунками відповідно до валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення операцій з валютними цінностями.

 1. Банки відкривають рахунки юридичним особам-нерезидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів в Україні (включаючи представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України) за умови подання копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі. Ця вимога не поширюється на рахунки іноземних інвесторів (фізичних і юридичних осіб, банків), номінальних утримувачів та кореспондентські рахунки, що відкриваються банкам-нерезидентам у банках України.

16. Банк зобов’язаний:

 1. надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта банку – платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексу України.

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/представник власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність;

 1. перевірити під час відкриття або закриття рахунку фізичної особи наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.

Банк надсилає повідомлення у встановленому законодавством України порядку органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про відкриття або закриття рахунку клієнта – фізичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржників, у день відкриття або закриття рахунку;

 1. повідомити державного виконавця, приватного виконавця про відкриття рахунку клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку цього клієнта, державним виконавцем, приватним виконавцем накладено публічне обтяження.

З метою забезпечення повідомлення державного виконавця, приватного виконавця:

банк передає клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту та вимагає від клієнта письмове підтвердження про його отримання;

клієнт передає державному виконавцю, приватному виконавцю зазначене повідомлення;

клієнт передає до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту, щодо якого в банку є публічне обтяження рухомого майна;

 1. повідомити державного або приватного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним або приватним виконавцем, та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку банк зобов’язаний видати уповноваженій особі банку-кореспондента під підпис для його надання державному або приватному виконавцю. Банк-кореспондент зобовʼязаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним або приватним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку.

Відновлення власних видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку-кореспондента здійснюється відповідно до законодавства України;

5) подати в установленому законодавством України порядку повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії/місцевої організації політичної партії до Рахункової палати України та Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

 1. Днем відкриття поточного/кореспондентського рахунку клієнта вважається дата, що зазначена банком на заяві про відкриття цього рахунку в розділі “Відмітки банку” або в договорі про встановлення кореспондентських відносин.

ІІ. Ідентифікація та верифікація клієнтів

 1. Банк відкриває рахунок клієнту лише після його ідентифікації та верифікації банком.

 2. Ідентифікація і верифікація клієнта – власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється відповідно до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу).

  1. Банк під час ідентифікації та верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього клієнта, передбачені статтею 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

  1. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов’язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій верифікувати клієнтів

 • власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

  1. Банк має право на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, під час відкриття рахунку використовувати інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнтів – фізичних осіб, отриману за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі – система BankID) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID.

  1. Банк має право доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям ‒ резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку ‒ фізичних осіб у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

  1. Ідентифікація клієнта банку не є обов’язковою, якщо клієнт банку вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог законодавства України.

 1. Банк зобов’язаний з метою здійснення ідентифікації і верифікації суб’єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку, договору рахунку умовного зберігання (ескроу) отримувати відомості, що містяться про суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), та установчі документи юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб’єкта господарювання в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Банк здійснює заходи щодо ідентифікації та вивчення банку-кореспондента – нерезидента відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Кореспондентські рахунки банкам-нерезидентам відкриваються з дозволу керівника виконавчого органу банку/керівника філії іноземного банку.

 1. Суб’єкт господарювання/банк-резидент зобов’язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та установчих документів юридичних осіб у порядку, визначеному договором банківського рахунку/договором про встановлення кореспондентських відносин.

 1. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

Банк за наявності підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, відмовляє особі у відкритті рахунку.

 1. Копії документів, які вимагає ця Інструкція для відкриття рахунків, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред’явив оригінали цих документів.

 1. Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

 1. Представники клієнта мають подати уповноваженому працівникові банку документи, що підтверджують їх повноваження.

 1. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи-резидента без пред’явлення документа, що

засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо в паспорті цієї особи:

 1. контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

 1. територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків до електронного безконтактного носія або на паспорті проставлено слово “відмова”.

 1. Ідентифікація і верифікація осіб, які мають право розпорядження рахунками, здійснюються в порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Банк зобов’язаний ідентифікувати та верифікувати нового розпорядника рахунком, якщо в процесі обслуговування власник рахунку надає право розпорядження рахунком іншому представникові.

 1. Банк під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи здійснює ідентифікацію та верифікацію особи/представника такої особи, яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, – під час пред’явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

 1. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цією Інструкцією, з метою ідентифікації та верифікації його особи, вивчення змісту діяльності та фінансового стану.

 1. Ідентифікаційні дані, отримані банком під час здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, можуть використовуватися клієнтом під час отримання послуг, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку з питань функціонування системи Bank ID.

 1. Відкриття поточного рахунку клієнту – публічному діячеві або пов’язаній з ним особі здійснюється з дозволу керівника банку/керівника філії іноземного банку.

ІІІ. Порядок відкриття поточних рахунків суб’єктам господарювання, юридичним особам-нерезидентам та представництвам юридичних осіб- нерезидентів в Україні

37. Відкриття поточного рахунку суб’єкту господарювання, юридичній особі-нерезиденту, представництву юридичної особи-нерезидента в Україні, що не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені клієнта відкриває поточний рахунок, має:

 1. пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі – паспорт або інший документ, що посвідчує особу), та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. подати документи, визначені в розділі ІІІ цієї Інструкції.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Банк відкриває поточний рахунок суб’єкту господарювання/юридичній особі-нерезиденту/представництву юридичної особи-нерезидента в Україні, який/яка/яке вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, за умови подання клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та укладення договору банківського рахунку. Додатково подається клопотання юридичної особи-резидента, якщо відкривається поточний рахунок її відокремленому підрозділу.

38. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі-резиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

 1. копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, та юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;

39. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу юридичної особи-резидента, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;

 1. клопотання юридичної особи-резидента або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. До банку подається одне клопотання юридичної особи в разі одночасного відкриття поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам цієї юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів та копій цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;

 1. копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.

 1. Фізична особа-підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі – паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі-підприємцю на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана фізичною особою-підприємцем або її представником.

41. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі-нерезиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). У заяві в рядку “Додаткова інформація” обов’язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні);

копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

 1. копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.

Юридична особа-нерезидент, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що юридична особа-нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску клієнт зобов’язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку “Додаткова інформація”.

42. Банк відкриває поточний рахунок іноземному дипломатичному, консульському, торговельному, іншому офіційному представництву, що користується імунітетом і дипломатичними привілеями, на підставі таких документів:

 1. заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

 1. копії посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України.

Представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску клієнт зобов’язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.

Операції за поточними рахунками іноземного дипломатичного, консульського, торговельного, іншого офіційного представництва, що не займається підприємницькою діяльністю на території України і отримує фінансування від нерезидента, інтереси якого на території України воно представляє, здійснюються згідно з кошторисом.

43. Банк відкриває поточний рахунок представництву юридичної особи-нерезидента, яке не займається підприємницькою діяльністю на території України та не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

 1. заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

 1. копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

 1. копії свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України;

 1. копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Представництво юридичної особи-нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

Інформацію про те, що представництво юридичної особи-нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.

44. Банк відкриває поточний рахунок представництву іноземного банку на підставі таких документів:

 1. заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

 1. копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Представництво іноземного банку, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску клієнт обовʼязково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.

45. Банк відкриває поточний рахунок організації або установі для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

 1. листа-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;

 1. копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

 1. копії реєстраційної картки програми або проекту та копії свідоцтва про акредитацію організації або установи – виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту, засвідченої уповноваженим органом державної влади України.

Представництво донорської установи замість зазначених у підпункті 4 пункту 45 розділу ІІІ цієї Інструкції документів подає засвідчену уповноваженим органом державної влади України копію посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

46. Банк відкриває поточний рахунок організації або установі для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

 1. листа-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

 1. копії документа про акредитацію організації або установи – виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, засвідченої в установленому законодавством України порядку, та копії програми або проекту міжнародної допомоги.

47. Банк відкриває поточний рахунок представництву юридичної особи-нерезидента, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України, на підставі таких документів:

 1. клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття представництву поточного рахунку;

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

 1. копії легалізованого або засвідченої шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить представництво/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

4) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю

 • не є платником єдиного внеску клієнт зобовʼязаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.

48. Банк відкриває поточні рахунки спеціалізованим установам Організації Обʼєднаних Націй (далі – спеціалізована установа ООН), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН “Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ” (від 21 листопада 1947 року) та міжнародним фінансовим установам, які здійснюють свою діяльність на

підставі міжнародних програм і домовленостей, підтриманих (гарантованих) Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на підтримку економіки України, та міжнародні організації, які здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції “Про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, які діють в певних галузях співробітництва” (від 05 грудня 1980 року) (далі – МФО) на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2).

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію і верифікацію такого клієнта та особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) відкривати рахунок та розпоряджатися ним відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

МФО, яка здійснює емісію облігацій на території України, додатково подає копію дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення такою МФО емісії облігацій. Інформація про те, що МФО відкриває рахунок для проведення операцій, повʼязаних з емісією облігацій на території України, обовʼязково зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.

Між банком і спеціалізованою установою ООН, МФО укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Вкладний (депозитний) рахунок відкривається спеціалізованій установі ООН, МФО на підставі договору банківського вкладу.

ІV. Особливості відкриття поточних рахунків клієнтів та здійснення операцій за ними

49. Банк відкриває поточний рахунок для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, на підставі документів, що подаються уповноваженою учасниками договору особою (особами):

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана уповноваженою учасниками договору особою;

 1. копії договору про ведення спільної діяльності;

 1. рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право відкриття рахунку та право розпорядження цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

 1. копії документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи.

Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками субʼєктів господарювання.

50. Банк відкриває окремий поточний рахунок управителю за договором управління майном згідно з порядком, установленим для суб’єктів господарювання.

Управитель додатково подає копію договору управління майном.

До банку у випадках, коли законодавством України передбачено взяття на облік договору управління майном у контролюючому органі, подається копія документа, що підтверджує взяття на облік у контролюючому органі договору управління майном.

  1. Банк відкриває поточний рахунок військовій частині, установі й організації Збройних Сил України та іншому утвореному відповідно до законів України військовому формуванню (далі – військове формування), які не мають

 • цьому банку рахунків, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує уповноважена на це особа;

 1. копії довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – код за ЄДРПОУ);

 1. копії документа, що підтверджує взяття військового формування на облік відповідним контролюючим органом;

 1. копії документа, що підтверджує взяття військового формування на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

52. Клієнти мають право відкривати лише один поточний рахунок для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду субʼєкта господарювання – юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті).

Банк відкриває поточний рахунок для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду субʼєкта господарювання – юридичної особи (крім банків) на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи. Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду субʼєкта господарювання – юридичної особи зазначається в заяві про відкриття рахунку в рядку “Додаткова інформація”;

одного примірника оригіналу установчого документа або його копії, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення засновників (учасників) про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку;

  1. рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку [якщо хоча б одним із засновників (учасників)

 • фізична особа]. Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку.

53. Банк відкриває поточний рахунок для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку “Додаткова інформація” заяви про відкриття поточного рахунку;

 1. одного примірника оригіналу установчого документа або його копії, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про намір заснувати акціонерне товариство або його копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку;

 1. довіреності або копії довіреності на імʼя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої в установленому законодавством України порядку. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.

На рахунки, передбачені в пунктах 52, 53 розділу IV цієї Інструкції, зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених у пункті 37 розділу ІІІ цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням субʼєкта господарювання – юридичної особи. Рахунок закривається в разі відмови в державній реєстрації субʼєкта господарювання – юридичної особи на підставі

20

письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку, а кошти перераховуються засновникам (учасникам). Письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується особою, яка є єдиним засновником (учасником) субʼєкта господарювання або уповноваженою нею особою.

 1. Банк відкриває рахунок для формування статутного капіталу новостворюваного банку на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність;

 1. одного примірника оригіналу договору/рішення про створення банку або його копії, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку подається витяг із протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений в установленому законодавством України порядку.

Рахунок використовується для акумулювання коштів засновників (учасників) новостворюваного банку та їх переказу на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку для формування статутного капіталу. Банк закриває цей рахунок на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після внесення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру банків або в разі відмови Національного банку в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після повернення коштів засновникам (учасникам).

55. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) під час відкриття накопичувального рахунку для перехідного банку подає до Національного банку такі документи:

 1. заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду;

 1. копію рішення Фонду про створення перехідного банку.

Рахунок використовується для формування статутного капіталу перехідного банку. Цей рахунок закривається після отримання перехідним банком банківської ліцензії на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті. Залишок коштів із накопичувального рахунку

21

перераховується уповноваженою особою Фонду на відкритий нею кореспондентський рахунок перехідного банку.

56. Фонд під час відкриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку подає до Національного банку такі документи:

 1. заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку;

 1. копію рішення Фонду про початок процедури ліквідації банку та делегування повноважень ліквідатора банку.

Накопичувальний рахунок використовується для здійснення операцій, передбачених нормативно-правовим актом Фонду з питань виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Накопичувальний рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду в разі закінчення процедури ліквідації банку та затвердження ліквідаційного балансу.

57. Банк відкриває поточний рахунок фізичній особі для провадження незалежної професійної діяльності на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

 1. копії документа, що підтверджує право фізичної особи на

провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/сертифікат/посвідчення);

 1. копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік у контролюючому органі.

Кошти за поточним рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками субʼєктів господарювання.

 1. Банк відкриває окремий поточний рахунок нотаріусу з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми в порядку, передбаченому пунктом 57 розділу IV цієї Інструкції.

Зазначений рахунок використовується виключно для:

 1. розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами нотаріуса – фізичними особами, включаючи договори на суму, що перевищує встановлену Національним банком граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами;

22

 1. інших розрахунків, визначених законодавством, що регулює діяльність нотаріусів.

Кошти, що обліковуються на цьому рахунку, використовувати з іншою метою забороняється.

59. Банк відкриває окремі поточні рахунки приватному виконавцю для здійснення примусового виконання рішень у порядку, передбаченому пунктом

 1. розділу IV цієї Інструкції.

Зазначені рахунки використовуються виключно для:

 1. обліку депозитних сум і зарахування стягнутих із боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам;

 1. зарахування коштів виконавчого провадження;

 1. зарахування винагороди.

Видаткові операції за поточними рахунками приватного виконавця, призначеними для обліку депозитних сум, зарахування стягнутих із боржників коштів у національній та іноземній валютах та коштів виконавчого провадження, здійснюються в порядку, визначеному Законом України “Про виконавче провадження”.

Кошти за поточним рахунком приватного виконавця, призначеним для зарахування винагороди, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками субʼєктів господарювання.

Банк, у якому відкриті поточні рахунки приватному виконавцю для зберігання стягнутих із боржника коштів і коштів авансування витрат виконавчого провадження, у разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця зобовʼязаний переказати залишок коштів на таких рахунках на відповідні поточні рахунки іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій. Приватний виконавець після проведення завершальних операцій закриває поточні рахунки в порядку, визначеному в розділі XІV цієї Інструкції.

60. Банк відкриває поточний рахунок на імʼя фізичної особи-банкрута для проведення ліквідаційної процедури ліквідатором на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 3), підписаної ліквідатором;

 1. копії рішення суду про визнання фізичної особи банкрутом та

відкриття ліквідаційної процедури, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

23

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи-банкрута та ідентифікацію і верифікацію ліквідатора відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

На поточний рахунок зараховуються кошти, отримані від продажу майна фізичної особи-банкрута та здійснення розрахунків із кредиторами фізичної особи-банкрута.

На цей рахунок також зараховуються кошти, спрямовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на задоволення вимог кредиторів під час здійснення процедури ліквідації банку за вкладом фізичної особи-банкрута.

 1. Юридична особа у випадках, визначених законодавством України, може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами.

Юридична особа для відкриття цього рахунку подає до банку документи, зазначені в пункті 37 розділу ІІІ цієї Інструкції.

Ідентифікація і верифікація юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком, та представників цих юридичних осіб здійснюються відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

  1. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб

62. Банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має в цьому банку рахунків, у такому порядку:

 1. фізична особа предʼявляє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають предʼявити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 3) у рядку “Додаткова інформація”. Фізична особа-нерезидент, яка відкриває поточний рахунок для здійснення інвестицій в Україну, зазначає про це в заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 3) у рядку “Додаткова інформація”;

 1. фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобовʼязана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом.

4) фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3);

24

5) між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

63. Банк відкриває поточні рахунки на імʼя малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) за зверненням їх законних представників – батьків (усиновлювачів) або опікунів у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, за умови предʼявлення законним представником малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу, свідоцтва про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу-нерезидента та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, законного представника. Опікун також має предʼявити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію

 • Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами України. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію малолітньої особи та ідентифікацію і верифікацію її представника відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

64. Банк відкриває поточний рахунок неповнолітній особі віком від 14 до 18 років, яка не має в цьому банку рахунків, у порядку, визначеному в пункті

 1. розділу V цієї Інструкції.

65. Банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, а також неповнолітній особі, яка вже має в цьому банку рахунок, була ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, у такому порядку:

 1. фізична особа предʼявляє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 1. заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3);

 1. між фізичною особою і банком укладається договір банківського

рахунку.

66. Банк відкриває поточний рахунок за зверненням однієї фізичної особи на імʼя іншої фізичної особи на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, за умови предʼявлення довіреною особою паспорта

25

або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідчені в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на імʼя якої відкривається рахунок. Довірена особа-резидент додатково має предʼявити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на імʼя якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на імʼя якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи та ідентифікацію фізичної особи

власника рахунку відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

Фізична особа, на імʼя якої відкрито поточний рахунок (власник рахунку), під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має предʼявити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має предʼявити документ, виданий контролюючим органом, який засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Уповноважений працівник банку здійснює верифікацію фізичної особи – власника рахунку.

67. Банк відкриває поточний рахунок фізичній особі на користь третьої особи в такому порядку:

 1. фізична особа, яка відкриває рахунок, предʼявляє уповноваженому працівникові банку свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона додатково має предʼявити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

2) фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3);

3) між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Фізична особа, на користь якої відкрито рахунок, під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має предʼявити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

26

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи – власника рахунку.

68. Банк відкриває поточні рахунки фізичним особам для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум, інших виплат) за зверненням cуб’єкта господарювання, який укладає з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Суб’єкт господарювання для відкриття рахунків фізичним особам через свого представника (фізична особа-підприємець може подати зазначені нижче документи особисто) подає до банку такі документи:

 1. заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 4);

 1. перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки, із зазначенням ідентифікаційних даних цих осіб.

Суб’єкт господарювання, який має відкритий рахунок у цьому банку, для відкриття поточних рахунків фізичним особам може подавати до банку зазначені в пункті 68 розділу V цієї Інструкції документи в електронній формі

засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.

Банк і суб’єкт господарювання укладають договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Видаткові операції за такими рахунками здійснюються після звернення фізичної особи до банку, пред’явлення нею документів, що дають змогу банку верифікувати клієнта, та укладення договору банківського рахунку.

69. Банк відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законодавством України соціальних виплат у порядку, визначеному в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок (далі у цьому пункті – окремий рахунок).

Клієнт зобов’язаний під час відкриття окремого рахунку в заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 3) у рядку “Додаткова інформація” зазначити, що рахунок відкривається для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законодавством України соціальних виплат. Така інформація для діючого поточного рахунку зазначається в додатковому договорі до договору банківського рахунку.

70. Банк-резидент відкриває окремий поточний рахунок фізичній особі-нерезиденту – отримувачу доходів відповідно до Податкового кодексу України для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що

27

виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню у порядку, установленому в пункті

 1. розділу V цієї Інструкції.

  • договорі банківського рахунку про відкриття окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту має бути обумовлено:

  1. зарахування на рахунок виключно доходів із джерелом їх походження

 • Україні, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншим нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

  1. подання фізичною особою-нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування сум податків/зборів, які підлягають сплаті відповідно до Податкового кодексу України (під час подання документів банк здійснює перевірку правильності нарахування сум податків/зборів), або визначено, що банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку/збору під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

71. Банк відкриває поточні рахунки на ім’я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, за зверненням її законного представника – опікуна (далі – опікун) у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції. Опікун зобов’язаний пред’явити документи, що дають змогу банку ідентифікувати недієздатну особу. Опікун також має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника недієздатної особи (відповідне посвідчення, рішення суду). Додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо недієздатна особа та її опікун є резидентами. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію недієздатної особи та ідентифікацію і верифікацію її опікуна відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

72. Банк відкриває поточні рахунки на ім’я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, за зверненням її законного представника – піклувальника (далі – піклувальник) в порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції. Піклувальник зобов’язаний пред’явити документи, що дають змогу банку ідентифікувати особу, цивільна дієздатність якої обмежена. Піклувальник також має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника особи, цивільна дієздатність якої обмежена (відповідне посвідчення, рішення суду). Додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо особа, цивільна дієздатність якої обмежена, та її піклувальник є резидентами. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію особи, цивільна дієздатність якої

28

обмежена, та ідентифікацію і верифікацію її піклувальника відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

 1. Довірена особа, якій у процесі обслуговування поточного рахунку його власник – фізична особа надає право розпорядження рахунком, під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації та верифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

 1. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). На розпорядженні клієнта, яке складається у формі окремого документа, має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи – власника рахунку, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця.

Банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України, незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу за законом, заповітом або розпорядженням.

75. Фізична особа-резидент, яка виїжджає/виїхала на постійне місце проживання за кордон (до паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон унесені відомості шляхом проставлення штампа/унесення інформації до безконтактного електронного носія про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання) і набуває/набула статусу нерезидента, закриває поточні рахунки, які були раніше відкриті їй як резиденту, і відкриває рахунки як фізична особа-нерезидент. Залишок коштів з рахунку фізичної особи-резидента перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту.

VI. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів

76. Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками:

29

 1. накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України “Про вибори Президента України”;

 1. накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі – виборчий фонд партії), поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі згідно із Законом України “Про вибори народних депутатів України”;

 1. накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости згідно із Законом України “Про місцеві вибори”.

Ці рахунки відкриваються в національній валюті.

 1. Банк зобов’язаний з метою здійснення ідентифікації партії/місцевої організації партії під час відкриття рахунків виборчого фонду отримувати відомості, що містяться про неї в Єдиному державному реєстрі, у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, у яких зазначені дані про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про партію/місцеву організацію партії в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

 1. Банк у разі відкриття рахунку виборчого фонду особі, зазначеній у пункті 76 розділу VI цієї Інструкції, її представником/розпорядником рахунку здійснює ідентифікацію та верифікацію представника/розпорядника відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.

79. Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах територіального виборчого округу.

  1. Партія, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані

 • загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду партії в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного одномандатного виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду партії може обслуговувати декілька одномандатних округів.

30

 1. Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі відкриває один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.

 1. Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, відкриває один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку за власним вибором у межах відповідного багатомандатного виборчого округу та поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації партії з розрахунку не більше одного поточного рахунку для одного територіального виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.

 1. Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости відкриває поточний рахунок власного виборчого фонду в банку за власним вибором у межах відповідного одномандатного, єдиного одномандатного виборчого округу.

84. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття рахунку (додаток 5);

 1. копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;

 1. паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;

 1. документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

85. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття рахунку (додаток 5);

 1. довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім’я, по батькові кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

 1. паспорта або іншого документа, що посвідчує особу кандидата;

31

 1. документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків кандидата.

86. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття рахунку (додаток 6);

 1. копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, уключених до виборчого списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією.

87. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття рахунку (додаток 6);

 1. довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок.

88. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття рахунку (додаток 6);

 1. копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від місцевої організації партії, засвідченої територіальною виборчою комісією.

89. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття рахунку (додаток 6);

 1. довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування місцевої організації партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок.

32

90. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі на місцевих виборах, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости (далі у цьому пункті – кандидат) на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття рахунку (додаток 5);

 1. копії рішення Центральної виборчої комісії/окружної виборчої комісії/територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата,

засвідченої Центральною виборчою комісією/окружною виборчою комісією/територіальною виборчою комісією;

 1. паспорта або іншого документа, що посвідчує особу кандидата;

 1. документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

91. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду партії повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі повідомляє Центральну виборчу комісію, окружну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

Банк не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости повідомляє територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

92. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п’ятнадцятий календарний день після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, – з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.

33

Банк закриває рахунки виборчого фонду партії на п’ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.

Банк закриває рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі на третій календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України у відповідному одномандатному виборчому окрузі.

Банк закриває рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.

VII. Порядок відкриття і закриття поточних рахунків представництв іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України

93. Банк відкриває поточний рахунок представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі – представництво іноземного інвестора), призначений для обслуговування діяльності для потреб угоди про розподіл продукції, в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають (відкриває) рахунок, мають (має):

 1. пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх (її) повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. подати документи згідно з переліком, зазначеним у пункті 94 розділу VII цієї Інструкції.

Між банком і представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

94. Банк відкриває поточний рахунок представництву іноземного інвестора на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

 1. копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво;

34

 1. копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора;

 1. копії свідоцтва про реєстрацію представництва (інвестора/оператора) та угоди про розподіл продукції як платника податків у відповідному контролюючому органі.

95. Поточний рахунок представництва іноземного інвестора закривається в порядку, установленому в пунктах 148 і 149 розділу XІV цієї Інструкції.

VІII. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб’єктам господарювання, юридичним особам-нерезидентам, представництвам

юридичних осіб-нерезидентів в Україні та особливості здійснення операцій за цими рахунками

 1. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку суб’єкту господарювання, юридичній особі-нерезиденту, представництву юридичної особи-нерезидента в Україні, що не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені клієнта відкриває вкладний (депозитний) рахунок,

має:

 1. пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники суб’єктів господарювання також пред’являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, зазначеним у розділі ІІІ цієї Інструкції, для відкриття суб’єкту господарювання, юридичній особі-нерезиденту, представництву юридичної особи-нерезидента в Україні поточного рахунку (крім заяви про відкриття поточного рахунку).

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку клієнту, який вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється на підставі договору банківського вкладу.

35

Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

97. Особливості розміщення юридичними особами на вкладних (депозитних) рахунках коштів, наданих їм в управління іншими юридичними особами відповідно до законодавства України, визначаються договором банківського вкладу.

98. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб’єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб’єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента крім випадків, передбачених законодавством України. Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб’єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента

 • його іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку суб’єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента, пов’язаної із:

  1. запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їхньою ініціативою у випадках і в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;

  1. зміною умов договору банківського вкладу.

 1. За вкладним (депозитним) рахунком суб’єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента можуть проводитися операції, пов’язані з:

 1. відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку в цьому випадку перераховуються на поточний рахунок особи (осіб), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

 1. реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

100. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) суб’єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

36

  1. Банк за договором банківського вкладу на вимогу зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника – суб’єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента.

Повернення вкладникові – суб’єкту господарювання, юридичній особі-нерезиденту банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

  1. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки представництва юридичної особи-нерезидента в Україні перераховуються з поточного рахунку, відкритого

 • уповноваженому банку. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку представництва повертаються на поточний рахунок цього представництва.

За вкладним (депозитним) рахунком представництва юридичної особи-нерезидента в Україні можуть проводитися лише операції, пов’язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) представництва юридичної особи-нерезидента в Україні відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

IX. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам та особливості здійснення операцій за цими рахунками

 1. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок фізичній особі, яка не має рахунків у цьому банку, у такому порядку:

 1. фізична особа має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана повідомити банк про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у письмовій формі в порядку, визначеному внутрішніми документами банку;

 1. фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов’язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом.

Між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

37

Фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок.

Банк видає фізичній особі на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок документ згідно з внутрішніми документами банку.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку фізичній особі/неповнолітній особі, яка вже має в цьому банку рахунок, ідентифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред’явлення цією фізичною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

104. Банк відкриває вкладні (депозитні) рахунки на ім’я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) за зверненням їх законних представників [батьків (усиновлювачів) або опікунів] чи інших осіб у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім’я малолітніх осіб, а будь-якою іншою особою – у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків на користь третіх осіб.

Коштами, унесеними на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий на ім’я малолітньої особи, розпоряджаються її законні представники – батьки (усиновителі) або опікуни. Законний представник малолітньої особи може розпоряджатися рахунком, відкритим на ім’я малолітньої особи іншою особою, після пред’явлення ним документів, які дають змогу банку ідентифікувати і верифікувати його та ідентифікувати малолітню особу. Опікун додатково має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи.

Уповноважений працівник банку в разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я малолітньої особи іншою особою, але не її законним представником, здійснює ідентифікацію малолітньої особи та ідентифікацію і верифікацію її законного представника відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу під час першого звернення до банку законного представника з метою використання рахунку.

105. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок неповнолітній особі віком від 14 до 18 років, яка не має рахунків у цьому банку, у порядку, визначеному в пункті 103 розділу ІX цієї Інструкції.

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок.

Коштами, унесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, розпоряджається неповнолітня особа за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.

106. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за

38

умови пред’явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, набуває права вкладника з моменту пред’явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.

Право вимоги на вклад належить особі, яка відкрила вкладний

(депозитний) рахунок, до набуття особою, на користь якої відкрито вкладний

(депозитний) рахунок, прав вкладника.

Особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє ім’я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку, якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу.

107. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому порядку.

Довірена особа має:

 1. пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім’я якої відкривається рахунок.

Довірена особа має додатково подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривається рахунок, засвідчену в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку, якщо рахунок відкривається на ім’я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім’я якої відкривається рахунок.

39

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи та ідентифікацію фізичної особи – власника рахунку відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

Власник рахунку під час першого звернення до банку з метою використання коштів за рахунком має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Уповноважений працівник банку здійснює верифікацію фізичної особи – власника рахунку відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

108. Банк відкриває пенсійні депозитні рахунки фізичним особам у порядку, установленому цією Інструкцією.

Банки можуть залучати кошти фізичних осіб на пенсійні депозитні рахунки лише в межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законодавством України. Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу.

 1. Банк зобов’язаний видати за договором банківського вкладу на вимогу вклад або його частину на першу вимогу вкладника – фізичної особи.

Повернення вкладникові – фізичній особі банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, передбачених умовами договору банківського строкового вкладу.

Кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені вкладником готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку.

Кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу.

На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім’я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. Надання власником даних про свій вкладний (депозитний) рахунок іншій особі вважається наданням згоди власником рахунку на одержання грошових коштів від іншої особи.

 1. За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов’язані з:

40

 1. відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб)-резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку в такому випадку перераховуються на поточний рахунок особи (осіб)-резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

 1. реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

 1. Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, – іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

 1. Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

 1. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на її поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або виплачуватися фізичній особі готівкою.

114. Фізична особа має право зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). На розпорядженні клієнта, яке складається у формі окремого документа, зазначається дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження банку, якщо

 • заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи – власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

Банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України, незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу за законом, заповітом або розпорядженням.

41

X. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України і

використання коштів за цими рахунками

115. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі – представництво іноземного інвестора), яке не має рахунку в цьому банку, у такому порядку.

Особа, яка відкриває рахунок, має:

 1. пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, зазначеним у цьому розділі Інструкції.

Між банком та представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

116. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок, якщо представництво іноземного інвестора не має рахунків у цьому банку, за умови подання представництвом таких документів:

 1. копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво;

 1. копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора;

 1. копії свідоцтва про реєстрацію представництва (інвестора/оператора) та угоди про розподіл продукції як платника податків у відповідному контролюючому органі.

 1. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу, якщо представництво іноземного інвестора вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку.

42

118. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора перераховуються з рахунків в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

Кошти з вкладного (депозитного) рахунку представництва іноземного інвестора перераховуються на рахунки в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) представництва іноземного інвестора відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

Банк зобов’язаний видати за договором банківського вкладу вклад на першу вимогу вкладника, крім вкладів, унесених клієнтом на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.

XI. Порядок відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу)

119. Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) суб’єкту господарювання, юридичній особі-нерезиденту, які не мають в цьому банку рахунків, здійснюється у такому порядку.

Особа, яка від імені клієнта відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має:

 1. пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники клієнтів мають також надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7). Заяву підписує керівник суб’єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента або інша уповноважена на це особа;

 1. подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним у розділі ІІІ цієї Інструкції для відкриття суб’єкту господарювання, юридичній особі-нерезиденту поточного рахунку (крім заяви про відкриття поточного рахунку);

43

4) між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) суб’єкту господарювання, юридичній особі-нерезиденту, який вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7) та укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).

120. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім’я фізичної особи-підприємця за зверненням її представника в такому порядку.

Представник фізичної особи-підприємця має:

 1. пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 1. подати довіреність (копію довіреності), засвідчену в установленому законодавством України порядку;

 1. подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7), підписану представником фізичної особи-підприємця.

121. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі-резиденту, яка не має рахунків у цьому банку, у порядку, визначеному в підпунктах 1–4 пункту 62 розділу V цієї Інструкції для відкриття фізичній особі поточного рахунку.

Фізична особа-резидент заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою-резидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім’я фізичної особи-резидента може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі (резиденту) на підставі довіреності за умови пред’явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім’я якої відкривається рахунок. Довірена особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого

44

контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи-резидента, на ім’я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім’я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію і верифікацію довіреної особи та ідентифікацію фізичної особи-резидента – власника рахунку відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

122. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі-резиденту, яка вже має в цьому банку рахунок, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку,

 • такому порядку:

  1. фізична особа-резидент пред’являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  1. заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою-резидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

123. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі-нерезиденту в такому порядку:

 1. фізична особа-нерезидент пред’являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 1. заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою-нерезидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім’я фізичної особи-нерезидента може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

124. Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається банком клієнтам для здійснення операцій, передбачених законодавством України та договором рахунку умовного зберігання (ескроу). Рахунок умовного зберігання (ескроу) використовується також для здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомості.

За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно такі операції:

45

 1. із зарахування банком перерахованих від власника рахунку та/або від третіх осіб коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), перераховуються бенефіціару(ам)/видаються готівкою бенефіціару(ам) у випадках, передбачених законодавством України, або повертаються власнику рахунку відповідно до умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу);

 1. пов’язані зі зверненням стягнення на майнові права на кошти, що зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги власника рахунку чи бенефіціара(ів) до банку на підставі договору рахунку умовного зберігання (ескроу) (у випадках, установлених статтею 10766 Цивільного кодексу України);

 1. зі сплати винагороди банку за послуги, пов’язані з обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійсненням операцій за ним, якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

125. Банк зобов’язаний установити особу бенефіціара(ів) (або інших осіб, які відповідно до законодавства України мають право на отримання коштів), яка(і) звернулася(ися) до банку з метою отримання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) та перевірити наявність у цих осіб права на одержання коштів, розміщених на рахунку умовного зберігання (ескроу), у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

XII. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

126. Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин на підставі відповідного договору.

Банки України укладають договори про встановлення кореспондентських відносин після отримання від Національного банку банківської ліцензії.

127. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку-резиденту України на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття кореспондентського рахунку;

 1. копії банківської ліцензії.

46

128. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку – нерезиденту України [крім центральних банків іноземних країн та Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР)] на підставі таких документів:

  1. заяви про відкриття кореспондентського рахунку;

  1. копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з банківського реєстру або іншого документу, що свідчить про його реєстрацію;

  1. копії легалізованої та засвідченої в установленому порядку ліцензії центрального банку країни його реєстрації (якщо це передбачено законодавством тієї країни) або документа, що свідчить про право банку-нерезидента здійснювати банківську діяльність відповідно до законодавства країни його реєстрації;

 1. копії легалізованого та засвідченого в установленому порядку статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку.

129. Банк відкриває кореспондентський рахунок ЄБРР і центральним банкам іноземних країн на підставі документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку), які дають змогу банку ідентифікувати таку фінансову установу, та заяви про відкриття рахунку.

130. Відкриття банком кореспондентського рахунку філії іноземного банку та відкриття філією іноземного банку кореспондентського рахунку банку здійснюється в порядку, визначеному в пункті 127 розділу XII цієї Інструкції.

Філія іноземного банку під час відкриття рахунку додатково до документів, зазначених у пункті 127 розділу XII цієї Інструкції, подає копії довідок про взяття на облік у відповідному контролюючому органі як платника податків та як платника єдиного внеску.

 1. Банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. Банк України у разі прийняття рішення щодо відкриття рахунку банку-кореспонденту надсилає

поштою/засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або передає через представника банку підписаний договір про встановлення кореспондентських відносин.

Цей договір має містити умови щодо обов’язку розшуку банками перерахованих, але не отриманих платежів.

Договір має бути укладений у двох примірниках та підписаний двома сторонами. Використання печатки банками не є обов’язковим.

47

 • договорі про встановлення кореспондентських відносин додатково можуть бути передбачені інші умови обслуговування банку відповідно до законодавства України.

 1. Банк України, який відкриває кореспондентський рахунок в іншому банку України, зобов’язаний у день відкриття цього рахунку надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку України є дата відкриття цього рахунку.

Банк України, у якому закрито кореспондентський рахунок іншого банку України, та банк України, рахунок якого закрито, у день закриття цього рахунку зобов’язані надіслати повідомлення про його закриття до

контролюючого органу, у якому обліковується банк України, кореспондентський рахунок якого закрито.

 1. Банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку зобов’язаний надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

Банк України, який закриває кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про закриття рахунку зобов’язаний надіслати повідомлення про закриття цього рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

XIII. Зміна рахунків клієнтів банків та переоформлення кореспондентських рахунків

 1. Банк здійснює процедуру відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів у разі зміни за ініціативою банку всіх або окремих (одного або кількох) банківських реквізитів: найменування банку, коду банку, номеру рахунку, валюти рахунку.

 1. Процедура відкриття банком нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів (зміна рахунків) здійснюється у разі:

 1. проведення реорганізації в межах одного банку;

 1. проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення;

48

3) зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код

банку;

 1. зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів.

 1. Банк зобов’язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну рахунків у порядку, установленому внутрішніми документами банку.

 1. Нові справи з юридичного оформлення рахунків у разі зміни рахунків клієнтів не формуються. Справи передаються за потреби іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.

138. Банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття/закриття рахунку клієнта ‒ платника податків згідно з вимогами статті 69 Податкового кодексу України.

139. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу.

140. Банк не здійснює зміну рахунків клієнтів у разі зміни найменування банку, яка не пов’язана з його реорганізацією, а також у разі зміни найменування банку у зв’язку з проведенням його реорганізації шляхом перетворення.

Банк у цих випадках:

 1. зобов’язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну свого найменування;

 1. не формує нові справи з юридичного оформлення рахунків.

 1. Власник рахунку подає документи, передбачені відповідно у пунктах 127–129 розділу XІІ цієї Інструкції, у разі переоформлення кореспондентського рахунку у зв’язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення). Номер кореспондентського рахунку може залишатися без змін.

XІV. Закриття рахунків клієнтів банків

142. Банк закриває поточні рахунки клієнтів:

 1. на підставі заяви клієнта;

49

 1. на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та визнання фізичної особи банкрутом (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна);

 1. у разі смерті власника рахунку – фізичної особи/фізичної особи-підприємця/особи, яка провадила незалежну професійну діяльність, після виплати коштів спадкоємцю(ям) та іншим особам на підставі документів, визначених законодавством України;

 1. на підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.

  1. Банк закриває поточні рахунки клієнтів, на кошти яких установлено обтяження майнових прав відповідно до умов договору, лише за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадків закриття рахунків клієнтів під час виконання банком Плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків”, яке може здійснюватися банком без отримання на це згоди обтяжувача.

  1. Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на цьому рахунку немає залишку коштів.

  1. Банк закриває поточний рахунок юридичної особи-резидента на підставі документа, виданого державним реєстратором у порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи, або на підставі інформації, отриманої

 • Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи-резидента.

  1. Поточний рахунок закривається у разі припинення юридичної особи-резидента (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення) або зміни імені фізичної особи-підприємця/особи, яка провадила незалежну професійну діяльність (прізвища/імені/по батькові).

Поточний рахунок може бути закритий юридичною особою – правонаступником у разі припинення юридичної особи-резидента внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення за умови подання ним таких документів:

 1. заяви про закриття поточного рахунку;

50

 1. копії рішення учасників або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, – копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи-резидента, засвідченої в установленому порядку.

147. Для проведення ліквідаційної процедури в разі припинення юридичної особи-резидента внаслідок її ліквідації використовується один поточний рахунок юридичної особи-резидента, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією). До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, – копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи-резидента, засвідчена нотаріально або органом, який прийняв таке рішення.

Ліквідатор (ліквідаційна комісія) здійснює закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку.

 1. Поточний рахунок клієнта закривається на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких обов’язкових реквізитів:

 1. найменування банку;

 1. найменування клієнта [прізвища, імені, по батькові (за наявності)], коду за ЄДРПОУ [реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”)] власника рахунку;

51

 1. номера рахунку, який закривається;

 1. реквізитів рахунку, на який перераховується залишок коштів на поточному рахунку клієнта, або вимоги фізичної особи про видачу залишку коштів готівкою;

 1. дати складання заяви.

Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.

Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою.

 • заяві про закриття поточного рахунку додатково зазначається найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи-правонаступника, якщо рахунок юридичної особи-резидента закривається юридичною особою-правонаступником. Ця заява підписується керівником юридичної особи-правонаступника або іншою уповноваженою на це особою.

Заява про закриття поточного рахунку може подаватися до банку в

електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.

149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.

  • заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі

 • юридичного оформлення рахунку.

Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.

150. Вкладний (депозитний) рахунок клієнта в разі залучення строкового вкладу закривається після закінчення строку зберігання вкладу та повернення коштів вкладнику. Вкладний (депозитний) рахунок закривається після

52

повернення коштів вкладнику, якщо вклад залучався на умовах його видачі на першу вимогу.

Вкладник зобов’язаний повідомити банк шляхом подання заяви для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника – фізичної особи.

Вкладник – фізична особа у заяві, яка складається у довільній формі, має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов’язаний повернути кошти вкладнику. Вкладник – фізична особа подає заяву до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання готівкових коштів, зазначеної у заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику – фізичній особі. Другий примірник заяви після повернення коштів вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Банк реєструє заяви клієнтів – фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

151. Банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу) або

 • інших випадках, установлених договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

Банк за наявності коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу), який закривається в разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу), повертає ці кошти власнику рахунку або перераховує їх бенефіціару(ам) чи зазначеній(им) бенефіціаром(ами) особі(ам), якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

152. Кореспондентський рахунок банку-резидента закривається:

 1. за рішенням Національного банку про ліквідацію банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;

2) за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків-кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;

3) у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин;

4) в інших випадках, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.

 1. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента закривається:

53

 1. у разі ліквідації чи банкрутства згідно із законодавством країни реєстрації цього банку;

 1. у разі ліквідації банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;

3) у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин;

4) в інших випадках, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.

 1. Залишок коштів у разі закриття кореспондентського рахунку має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або уповноваженою особою Фонду відповідно до законодавства України.

 1. Закриття банком кореспондентського рахунку філії іноземного банку та закриття філією іноземного банку кореспондентського рахунку банку здійснюється у порядку, визначеному в пункті 152 розділу XІV цієї Інструкції.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку

Олександр ЯБЛУНІВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

________________ С. ХОЛОД

(підпис)

____”____________ 2019 року

(дата)

Додаток 1

до Інструкції про порядок відкриття

і закриття рахунків клієнтів банків

та кореспондентських рахунків

банків – резидентів і нерезидентів

(підпункт 5 пункту 16 розділу І)

(на бланку банку)

Національне агентство з питань

запобігання корупції

Рахункова палата України

Повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії/місцевої організації політичної партії

Назва реквізитів

   

Реквізит

з/п

             

1

   

2

   

3

1

Найменування

банку,

у

якому

 
 

відкрито/закрито рахунок

     

2

Код банку, у якому відкрито/закрито

 
 

рахунок

           

3

Місцезнаходження

банку,

у

якому

 
 

відкрито/закрито

 

рахунок

 
 

обовʼязковим

зазначенням

поштового

 
 

індексу та назви району для міст із

 
 

районним поділом)

       

4

Вид рахунку

           

5

Номер рахунку

         

6

Дата відкриття/закриття рахунку

 

7

Повне найменування політичної партії/

 
 

місцевої організації політичної партії

 

8

Ідентифікаційний код політичної партії/

 
 

місцевої організації політичної партії за

 
 

ЄДРПОУ

           

9

Прізвище, імʼя, по батькові осіб

 
 

політичної партії, які мають право

 
 

першого та другого підписів

     

10

Інформація

про

 

працівника

банку,

 
 

відповідального

за

ведення

рахунку

 

2

     

Продовження додатка 1

       
 

(телефон, e-mail)

   

Керівник банку

   
 

(уповноважена

____________

________________________

керівником особа)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії/місцевої організації політичної партії (далі – повідомлення)

 1. Якщо в одному банку відкрито/закрито кілька рахунків, то повідомлення складається за кожним рахунком окремо.

 1. У пункті 4 повідомлення можуть зазначатися такі види рахунків:

 1. поточний рахунок партії/місцевої організації політичної партії;

 1. поточний рахунок партії для отримання коштів із державного

бюджету;

 1. поточний рахунок партії для отримання відшкодування витрат, повʼязаних із фінансуванням своєї передвиборної агітації;

 1. вкладний (депозитний) рахунок партії/місцевої організації політичної

партії.

Додаток 2

до Інструкції про порядок відкриття

і закриття рахунків клієнтів банків

та кореспондентських рахунків

банків – резидентів і нерезидентів

(підпункт 1 пункту 38 розділу ІІІ)

Заява

про відкриття поточного рахунку

 1. Найменування банку________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Найменування/прізвище, ім’я та по батькові 3. Код за ЄДРПОУ або

(за наявності) клієнта банку, що відкриває реєстраційний (обліковий)

рахунок __________________________________ номер платника податків

__________________________________________ або реєстраційний номер

облікової картки платника

податків

_________________

_________________

 1. Код економічної діяльності _________________________________________

 2. Назва виду економічної діяльності ___________________________________

 1. Просимо/прошу відкрити ______________________ рахунок у ____________

(вид поточного рахунку) (вид валюти)

для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності.

 1. Додаткова інформація _____________________________________________

___________________________________________________________________

8. Керівник (посада) (підпис, ініціали, прізвище)

___” _____________ 20 ___ р.

 1. М. П.

_____________________________

 1. Відмітки банку

11.

Відкрити _____________________

15. Документи на оформлення

   

(вид поточного рахунку)

відкриття рахунку перевірив

рахунок дозволяю.

_______________________________

     

(посада і підпис уповноваженої особи, яка

12.

Керівник

(підпис)

відповідно до внутрішніх документів

     

банку

2

 

Продовження додатка 2

(уповноважена керівником особа)

має право надавати банківську послугу з

13. Дата відкриття рахунку

відкриття рахунків клієнтам)

16. Головний бухгалтер

___” ____________ 20___ р.

 

________________________________

14. Номер рахунку

(інша відповідальна особа, яка контролює

 

правильність присвоєння номера рахунку)

 

(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття поточного рахунку (далі – заява)

  1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку

 • паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.

  1. Фізична особа-підприємець заповнює пункти 4, 5 заяви згідно з вимогами Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).

   1. Пункт 7 підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів.

   1. Керівник юридичної особи/фізична особа-підприємець заповнює пункт

8 заяви.

   1. Використання печатки суб’єктом господарювання у пункті 9 заяви не є обов’язковим.

Зазначається за наявності печатки в юридичної особи-нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Додаток 3

до Інструкції про порядок відкриття

і закриття рахунків клієнтів банків

та кореспондентських рахунків

банків – резидентів і нерезидентів

(підпункт 1 пункту 60 розділу ІV)

Заява

про відкриття поточного рахунку

 1. Найменування банку _________________________________________________

 1. Особа, яка відкриває рахунок, _________________________________________

[прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)]

____________________________________________________________________

 1. Реєстраційний номер облікової картки

платника податків

4. Прошу відкрити поточний рахунок у __________________________________

(вид валюти)

на моє імʼя/на імʼя ____________________________________________________

[прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, на ім’я якої відкривається рахунок]

 1. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, повʼязаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобовʼязуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

 1. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:

____________________________________________________________________

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

 1. Додаткова інформація ______________________________________________

____________________________________________________________________

8. “___” _____________ 20 ___ р. 9. ______________________________

(підпис власника рахунку/підпис особи,

яка відкриває рахунок на користь іншої

особи)

2

Продовження додатка 3

____________________________________________________________________

 1. Відмітки банку

11.

Відкрити поточний рахунок

15. Документи на оформлення

у ________________________

 

відкриття рахунку перевірив

 

(вид валюти)

 

___________________________

дозволяю.

 

(посада і підпис уповноваженої особи, яка

     
     

відповідно до внутрішніх документів банку

     

має право надавати банківську послугу з

     

відкриття рахунків клієнтам)

12.

Керівник

(підпис)

 
 

(уповноважена керівником особа)

 

13.

Дата відкриття рахунку

 

16. Головний бухгалтер

     

_______________________________

___” ____________ 20___ р.

 1. Номер рахунку

(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття поточного рахунку (далі – заява)

  1. За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).

  1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку

 • паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.

  1. Пункт 7 заяви підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів.

Додаток 4

до Інструкції про порядок відкриття

і закриття рахунків клієнтів банків

та кореспондентських рахунків

банків – резидентів і нерезидентів

(підпункт 1 пункту 68 розділу V)

Заява

про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб

 1. Найменування банку__________________________________________________

 1. Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, яка/який відкриває поточний рахунок

_____________________________________________________________________

Просимо відкрити поточні рахунки фізичним особам згідно з переліком, що додається.

 1. Мета відкриття рахунків _____________________________________________

 1. Керівник (посада) ____________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 1. М. П.

 1. ____” ____________ 20 ___ р.

______________________________________________________________________

  1. Відмітки банку

 1. Відкрити поточний рахунок у__________________________________________

(вид валюти)

на ім’я ______________________________________________________ дозволяю.

[прізвище, імʼя та по батькові (за наявності) фізичної особи, на ім’я якої суб’єктом господарювання відкривається рахунок]

9. Керівник (підпис)

(уповноважена керівником особа)

 1. Дата відкриття рахунку

___” ____________ 20___ р.

 1. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив

________________________________

(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

2

Продовження додатка 4

11. Номер рахунку

13. Головний бухгалтер ________________________________

(інша відповідальна особа, яка контролює

правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (далі – заява)

  1. Керівник юридичної особи/фізична особа-підприємець заповнює пункт 4 заяви.

  1. Використання печатки суб’єктом господарювання у пункті 5 заяви не

 • обов’язковим.

Додаток 5

до Інструкції про порядок відкриття

і закриття рахунків клієнтів банків

та кореспондентських рахунків

банків – резидентів і нерезидентів

(підпункт 1 пункт 84 розділу VІ)

Заява

про відкриття рахунку

 1. Найменування банку________________________________________________

 1. Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду, ________________________

[прізвище, ім’я, по батькові

___________________________________________________________________

(за наявності) кандидата/представника кандидата]

 1. Реєстраційний номер облікової картки

платника податків кандидата/

представника кандидата

 1. Прошу відкрити ____________________________ рахунок виборчого фонду

(накопичувальний, поточний)

кандидата___________________________________________________________

[прізвище, імʼя, по батькові (за наявності) кандидата на пост Президента

України,

____________________________________________________________________

кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в

____________________________________________________________________

депутати в одномандатному виборчому окрузі на місцевих виборах, кандидата на посаду сільського,

___________________________________________________________________

селищного, міського голови, старости]

 1. Даю дозвіл на надання виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції відомостей про операції за цим рахунком.

 1. Додаткова інформація ______________________________________________

____________________________________________________________________

7. Кандидат/представник кандидата ________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 1. ___” _____________ 20 __ р.

2

Продовження додатка 5

____________________________________________________________________

 1. Відмітки банку

 1. Відкрити рахунок виборчого фонду дозволяю.

 1. Керівник(підпис)

(уповноважена керівником особа)

 1. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив

________________________________

(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

12.

Дата відкриття рахунку

 

___” ____________ 20___ р.

15. Головний бухгалтер

   

________________________________

13.

Номер рахунку

(інша відповідальна особа, яка контролює

   

правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття рахунку (далі – заява)

  1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку

 • паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.

Додаток 6

до Інструкції про порядок відкриття

і закриття рахунків клієнтів банків

та кореспондентських рахунків

банків – резидентів і нерезидентів

(підпункт 1 пункт 86 розділу VІ)

Заява

про відкриття рахунку

 1. Найменування банку ________________________________________________

2. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок

     

3. Код за ЄДРПОУ

 

__________________________________________

   
     
     

(повне найменування партії, місцевої організації партії)

     

__________________________________________

     
 1. Прошу відкрити ______________________ рахунок виборчого фонду партії

(накопичувальний, поточний)

(місцевої організації партії)

 1. Даю дозвіл на надання виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції відомостей про операції за цим рахунком.

 1. Додаткова інформація ______________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Керівник партії/місцевої

організації партії ________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 1. ___” _____________ 20 __ р.

 1. М. П. партії/місцевої організації партії

____________________________________________________________________

 1. Відмітки банку

11. Відкрити рахунок виборчого 15. Документи на оформлення

фонду дозволяю. відкриття рахунку перевірив

_________________________________

12. Керівник (підпис)

(уповноважена керівником особа)

(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

 

2

   

Продовження додатка 6

13.

Дата відкриття рахунку

16. Головний бухгалтер

   

________________________________

___” ____________ 20___ р.

(інша відповідальна особа, яка контролює

   

правильність присвоєння номера рахунку)

14.

Номер рахунку

(підпис)

 

Пояснення до заповнення заяви про відкриття рахунку (далі – заява)

 1. Використання печатки партією/місцевою організацією партії у пункті 9 заяви не є обов’язковим.

Додаток 7

до Інструкції про порядок відкриття

і закриття рахунків клієнтів банків

та кореспондентських рахунків

банків – резидентів і нерезидентів

(підпункт 2 пункту 119 розділу XІ)

Заява

про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

 1. Найменування банку ________________________________________________

 1. Найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за 3. Код за ЄДРПОУ або

наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок

реєстраційний (обліковий)

__________________________________________

номер платника

податків

__________________________________________

або реєстраційний номер

 

облікової картки

платника

 

податків

 
 

_________________

 

_________________

 1. Код економічної діяльності __________________________________________

 1. Назва виду економічної діяльності ____________________________________

 1. Просимо/прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _________

(вид валюти)

 1. Додаткова інформація _____________________________________________

___________________________________________________________________

8. Керівник (посада) (підпис, ініціали, прізвище)

 1. ___” _____________ 20 ___ р.

 1. М. П.

____________________________________________________________________

  1. Відмітки банку

12. Відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) дозволяю.

16. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив

   

2

     

Продовження додатка 7

13.

Керівник

(підпис)

________________

 

(уповноважена керівником особа)

(посада і підпис уповноваженої особи, яка

     

відповідно до внутрішніх документів банку

14.

Дата відкриття рахунку

 

має право надавати банківську послугу з

     

відкриття рахунків клієнтам)

___” ____________ 20___ р.

 

17. Головний бухгалтер

     

15.

Номер рахунку

 

________________________________

   

(інша відповідальна особа, яка контролює

правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі – заява)

  1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку

 • паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.

  1. Фізична особа-підприємець заповнює пункти 4, 5 заяви згідно з вимогами Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).

  1. Пункт 7 заяви підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів.

  1. Пункт 8 заяви заповнюється керівником юридичної особи/фізичною особою-підприємцем.

  1. Використання печатки суб’єктом господарювання у пункті 10 заяви не є обов’язковим.

Зазначається за наявності печатки у юридичної особи-нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Додаток 8

до Інструкції про порядок відкриття

і закриття рахунків клієнтів банків

та кореспондентських рахунків

банків – резидентів і нерезидентів

(пункт 121 розділу XІ)

Заява

про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

 1. Найменування банку ________________________________________________

 1. Особа, яка відкриває рахунок, _______________________________________________

[прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)]

_______________________________________________________________________________

 1. Реєстраційний номер облікової

картки платника податків

 1. Прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у____________________

(вид валюти)

на моє ім’я/на ім’я ____________________________________________________________

[прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, на ім’я якої

_____________________

відкривається рахунок]

 1. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою згідно з довіреністю.

 1. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:

_______________________________________________________________________________

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

 1. Додаткова інформація ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. ___” ___________20__ р.9. ______________________________________

(підпис власника рахунку/довіреної особи)

____________________________________________________________________

 1. Відмітки банку

2

Продовження додатка 8

 1. Відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _______________

(вид валюти)

дозволяю.

12. Керівник (підпис)

(уповноважена керівником особа)

 1. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив

_______________________________

(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

13.

Дата відкриття рахунку

 

___” ____________ 20___ р.

16. Головний бухгалтер

   

_______________________________

14.

Номер рахунку

(інша відповідальна особа, яка контролює

   

правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі – заява)

  1. За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).

  1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку

 • паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.

  1. У пункті 7 заяви фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

22 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X