Головна » Для завантаження » Охорона праці » Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок
Охорона праці

Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

1. За­гальні по­ло­жен­ня

1.1. Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок вста­но­в­лює ви­мо­ги без­пе­ки, яких не­обхідно до­т­ри­му­ва­ти­ся при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок на підприємствах зв’язку.

Дра­бин­ка (рос. “стре­мян­ка”) – пе­ре­но­с­на дра­би­на, що вста­но­в­люється без опо­ри на що-не­будь, крім підло­ги (землі).

1.2. Ти­по­ва інструкція є обов’язковою для усіх підприємств зв’язку не­за­ле­ж­но від ор­ганізаційно-пра­во­вої стру­к­ту­ри, форм вла­с­ності та видів діяль­ності. Ти­по­ва інструкція впро­вад­жується на підприємстві зв’язку на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства.

1.3. За­ле­ж­но від умов підприємства на підставі ти­по­вої інструкції підприємство зв’язку мо­же роз­роб­лю­ва­ти відповідну інструкцію, якій на­дається чин­ності на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства. Інструкція по­вин­на до­дат­ко­во місти­ти ви­мо­ги без­пе­ки, яких не­обхідно до­т­ри­му­ва­ти­ся при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок на підприємстві.

Ви­мо­ги та­кої інструкції не мо­жуть про­тирічити ви­мо­гам ти­по­вої інструкції. Відповідальність за це не­се вла­с­ник підприємства.

1.4. Ти­по­ва (або роз­роб­ле­на на підприємстві) інструкція на­дається всім, хто пра­цює із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок, під роз­пис. Працівник по­ви­нен постійно ма­ти інструкцію у се­бе при ро­боті із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок.

1.5. За по­ру­шен­ня ви­мог ти­по­вої (або роз­роб­ле­ної на підприємстві) інструкції про­винні не­суть відповідальність згідно з чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом.

1.6. Пе­ре­носні дра­би­ни та дра­бин­ки за­сто­со­ву­ють­ся в за­ле­ж­ності від умов та ха­ра­к­те­ру ро­бо­ти, що ви­ко­нується.

1.7. При ро­боті в елек­т­ро­ус­та­нов­ках на­пру­гою по­над 42 В не­обхідно за­сто­со­ву­ва­ти дра­би­ни та дра­бин­ки, ви­го­то­в­лені з су­хої де­ре­ви­ни або інших ізо­ляційних ма­теріалів.

Доз­во­ляється за­сто­су­ван­ня ме­та­ле­вих дра­бин та дра­би­нок, що вхо­дять до ком­п­лектів об­лад­нан­ня підприємств зв’язку, за умо­ви їх надійної ізо­ляції від підло­ги та ме­та­ле­вих час­тин об­лад­нан­ня.

1.8. Не­обхідно ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, до­ручену без­по­се­реднім керівни­ком, та про­во­ди­ти її із за­сто­су­ван­ням справ­них пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок, якi за­без­печують без­печнi умо­ви про­ве­ден­ня робiт і відповіда­ють ви­мо­гам, на­ве­де­ним в розділі 3.

 

 

2. Обов’язкові ви­мо­ги до пер­со­на­лу, що пра­цює з за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок

2.1. До ро­бо­ти з за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок до­пу­с­ка­ють­ся осо­би, якi пройш­ли навчан­ня без­печним ме­то­дам працi, пе­ревiрку знань з пи­тань охо­ро­ни праці, одер­жа­ли відповідне посвідчен­ня, ма­ють не­обхідну квалiфiкацiю та пра­к­тичні на­ви­ки ро­бо­ти з за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок.

2.2. Осо­би, що пра­цю­ють із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок, по­винні зна­ти:

– за­хо­ди на­дан­ня пер­шої до­по­мо­ги по­терпілим;

– ти­по­ву (або роз­роб­ле­ну на підприємстві) інструкцію з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок.

3. За­гальні ви­мо­ги до пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок

3.1. За­галь­на дов­жи­на (ви­со­та) при­став­ної дра­би­ни по­вин­на за­без­печува­ти робiтнику мож­ливiсть пра­цю­ва­ти стоячи на схо­динці, яка зна­хо­дить­ся на вiдстанi не мен­ше 1 м вiд верх­ньо­го кiнця дра­би­ни. Дов­жи­на дра­би­ни не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 5 м.

3.2. Нижнi кiнцi при­став­них дра­бин по­виннi ма­ти упо­ри у ви­г­лядi гос­трих ста­ле­вих на­ко­нечникiв, як­що во­ни вста­но­в­лю­ють­ся на грунтi, чи гу­мо­вих баш­макiв, як­що во­ни вста­но­в­лю­ють­ся на пiдлозi приміщен­ня, ас­фальтi то­що.

При сти­ранні ста­ле­вих на­ко­нечникiв чи гу­мо­вих баш­макiв не­обхідно на­ко­нечни­ки за­гос­три­ти, а баш­ма­ки заміни­ти.

3.3. Вiдстань мiж схо­дин­ка­ми дра­бин та дра­би­нок по­вин­на бу­ти не більше 250 мм та не мен­ше 150 мм; розмір пе­рерізу схо­ди­нок – не мен­ше 40х20 мм.

3.4. Схо­дин­ки де­рев’яних дра­бин та дра­би­нок по­виннi бу­ти мiцно вста­в­ле­ни­ми у ви­дов­банi от­во­ри в тя­ти­вах. Тя­ти­ви не­обхідно скрiплювати стя­ж­ни­ми бол­та­ми діамет­ром не мен­ше 8 мм з вiдстанню між ни­ми не бiльше 2 м, а та­кож пiд верх­ньою та ни­ж­нь­ою схо­дин­ка­ми. Тя­ти­ви не­обхідно об­тяг­ну­ти ста­ле­вим дро­том діамет­ром не мен­ше 4 мм.

3.5. Розмір ро­бочих май­данчиків дра­бин (дра­би­нок) по­ви­нен бу­ти не мен­ше 320х320 мм, дра­би­нок-тумб – 30­0х220 мм. Ро­бочі май­данчики дра­бин (дра­би­нок) ви­со­тою 1,3 м та ви­ще по­винні ма­ти ого­ро­жу (упор) ви­со­тою не мен­ше 1 м.

3.6. Ме­та­леві де­талі дра­бин не по­винні ма­ти тріщин, за­ди­рок та гос­трих країв.

3.7. Тріщи­ни в тя­ти­вах та схро­дин­ках де­рев’яних дра­бин до­пу­с­ка­ють­ся тільки по­здовжні, дов­жи­ною не більше 100 мм та гли­би­ною не більше 5 мм. При цьо­му місце пе­ре­бу­ван­ня та на­пря­мок тріщин не по­винні за­гро­жу­ва­ти ос­лаб­лен­ням тя­тив та схо­ди­нок. За­му­ро­ву­ван­ня тріщин чи над­ломів шпа­к­лю­ван­ням, об­кле­ю­ван­ням чи іншим спо­со­бом не до­пу­с­кається. По­пе­речні тріщи­ни не до­пу­с­ка­ють­ся.

3.8. Роз­сувнi дра­би­ни (дра­бин­ки) по­виннi ма­ти зам­ко­вий пристрiй, який ви­к­лючав би мож­ливiсть ми­мовiльного роз­су­ван­ня дра­бин (дра­би­нок) пiд час ро­бо­ти на них.

Роз­сувні дра­бин­ки з ко­ле­са­ми по­винні ма­ти зам­ко­вий пристрій, який ви­к­лючав би рух дра­би­нок під час ро­бо­ти на них.

3.9. Пе­ре­носні дра­би­ни та дра­бин­ки підля­га­ють ста­тичним ви­про­бу­ван­ням 1 раз на рік.

3.10. Усі пе­ре­носні дра­би­ни та дра­бин­ки по­винні бу­ти проінвен­та­ри­зо­вані, ма­ти на тя­ти­вах но­мер і бу­ти за­пи­сані в спеціаль­но­му жур­налі, у яко­му відзначають­ся їх періодичні ог­ля­ди.

На їх тя­ти­вах по­вин­на вка­зу­ва­ти­ся да­та чер­го­во­го ви­про­бу­ван­ня, а та­кож їх на­лежність (цех, дільни­ця то­що).

 

4. Ви­мо­ги без­пе­ки пе­ред почат­ком робіт

4.1. До почат­ку робіт не­обхідно:

– одяг­ну­ти ро­бочий одяг, за­стеб­ну­ти об­шла­ги ру­кавів та за­бра­ти кінці одя­гу, які зви­са­ють;

– ог­ля­ну­ти ро­боче місце, за­бра­ти речі, які за­ва­жа­ють ро­боті, та звільни­ти про­хо­ди;

– пе­ревіри­ти на­явність у ро­бочій сумці не­обхідних інстру­ментів та при­сто­су­вань;

– підго­ту­ва­ти та одяг­ну­ти за­побіжний по­яс при ро­боті на ви­соті більше 1,3 м.

4.2. Пе­ревіри­ти термін чер­го­во­го ви­про­бу­ван­ня дра­би­ни (дра­бин­ки).

4.3. Ре­тель­но ог­ля­ну­ти дра­би­ну (дра­бин­ку) на відповідність ви­мо­гам, на­ве­де­ним в розділі 3.

4.4. За­без­печити сталість дра­би­ни (дра­бин­ки), а потім шля­хом ог­ля­ду та ви­про­бу­ван­ня пе­ре­ко­на­ти­ся, що во­на не мо­же сковз­ну­ти з місця чи бу­ти ви­пад­ко­во зсу­ну­тою.

5. Ви­мо­ги без­пе­ки під час ро­бо­ти

5.1. Ро­бо­ти з елек­т­роiнструментом, пнев­ма­тичним iнструментом, па­яль­ною лам­пою та га­зо­вим паль­ни­ком, з мон­та­ж­ним пiротехнiчним пiстолетом доз­во­ля­ють­ся тiльки з дра­бин (дра­би­нок), якi ма­ють ого­род­женi по­ручня­ми верхнi май­данчики.

5.2. Як­що не­мож­ли­во міцно закріпи­ти верх дра­би­ни, а та­кож при ро­боті на дра­би­нах (дра­бин­ках) в мiсцях з жва­вим ру­хом пiшоходiв чи на ви­сотi бiльше 4 м, не­за­ле­ж­но від на­яв­ності на кінцях дра­би­ни (дра­бин­ки) ме­та­ле­вих на­ко­нечників чи гу­мо­вих баш­маків бiля неї по­ви­нен зна­хо­ди­ти­ся працівник, який на­гля­дає за мiсцем ви­ко­нан­ня робiт, ру­хом лю­дей та пiдтримує дра­би­ну (дра­бин­ку).

5.3. Як­що не­обхідно вста­но­ви­ти дра­би­ну (дра­бин­ку) про­ти вхідних две­рей, біля неї по­ви­нен зна­хо­ди­ти­ся працівник, який за­хи­щав би її від по­штовхів.

5.4. Для ро­бо­ти на мар­шах схо­до­вих май­данчиків мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся дра­би­ни з однiєю уко­роченою тя­ти­вою чи влаш­то­ву­ва­ти­ся спецiальнi на­сти­ли.

5.5. При ро­боті на ви­соті ви­ще 1,3 м пе­ре­да­ва­ти працівни­ку інстру­мент, при­сто­су­ван­ня, змінні бло­ки то­що, а та­кож одер­жу­ва­ти їх від працівни­ка доз­во­ляється тільки за до­по­мо­гою нескінчен­ної вірьов­ки.

 

6. Ви­мо­ги без­пе­ки по закінчен­ню ро­бо­ти

 

6.1. Пе­ревіри­ти на­явність інстру­мен­ту та при­сто­су­вань, що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся під час ро­бо­ти.

6.2. При­ве­с­ти в по­ря­док ро­боче місце.

6.3. За­бра­ти дра­би­ну (дра­бин­ку) у відве­де­не для зберіган­ня місце.

6.4. Зда­ти інстру­мент та при­сто­су­ван­ня або за­бра­ти їх у відве­де­не для зберіган­ня місце.

 

7. При ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок ЗА­БО­РО­НЯЄТЬСЯ:

 

– за­сто­со­ву­ва­ти дра­би­ни (дра­бин­ки) з терміном чер­го­во­го ви­про­бу­ван­ня, що прой­шов;

– пра­цю­ва­ти із за­сто­су­ван­ням не­справ­них дра­бин;

– сто­я­ти чи про­хо­ди­ти пiд дра­би­ною, на якій зна­хо­дить­ся робiтник;

– зна­хо­ди­ти­ся на дра­бині на відстані мен­ше 1 м від її верх­ньо­го кінця;

– у разі не­до­с­тат­ньої дов­жи­ни дра­би­ни улаш­то­ву­ва­ти опорні спо­ру­ди з ящиків, бочок то­що, а та­кож вста­но­в­лю­ва­ти пе­ре­носні дра­би­ни під ку­том більше 75 гра­дусів без до­дат­ко­во­го кріплен­ня верх­ньої час­ти­ни дра­би­ни;

– пра­цю­ва­ти з двох верхніх схо­ди­нок дра­бин (дра­би­нок), які не ма­ють ого­рож;

– зна­хо­ди­тись на схо­дин­ках більше однієї лю­ди­ни;

– пра­цю­ва­ти біля ма­шин, валів, шківів, тран­с­пор­терів то­що, які пра­цю­ють, та над ни­ми;

– ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту по на­тя­гу­ван­ню про­водів та ка­белів;

– пра­цю­ва­ти з при­став­них дра­бин з елек­т­ро- та пнев­моінстру­мен­том;

– підтри­му­ва­ти на ви­соті важкі де­талі;

– за­сто­со­ву­ва­ти ме­та­леві пе­ре­носні дра­би­ни та дра­бин­ки (крім виз­начених у пункті 1.6. при об­слу­го­ву­ванні та ре­монті елек­т­ро­ус­та­но­вок, заміні ламп елек­т­ро­освітлен­ня;

– за­сто­со­ву­ва­ти тимчасові на­сти­ли на ви­пад­ко­вих опо­рах (ящи­ках, цег­лах то­що) замість дра­бин;

– за­сто­со­ву­ва­ти дра­би­ни (дра­бин­ки) зі схо­дин­ка­ми, якi при­биті цвя­ха­ми без врiзання схо­ди­нок у тя­ти­ви.

 

8. Дії в аварійних си­ту­аціях

8.1. Ко­ж­ний робітник, що пер­шим ви­я­вив за­гро­зу ви­ни­к­нен­ня аварійної си­ту­ації, по­ви­нен не­гай­но при­пи­ни­ти ро­бо­ту та по­да­ти ко­ман­ду “СТОП!”.

8.2. Ко­ман­ду “СТОП!”, по­да­ну будь-яким працівни­ком, по­винні не­гай­но ви­ко­на­ти усі працівни­ки, що її почули.

8.3. Про за­гро­зу ви­ни­к­нен­ня або про ви­ни­к­нен­ня аварійної си­ту­ації працівник по­ви­нен не­гай­но повідо­ми­ти керівни­ка робіт (без­по­се­ред­нь­о­го керівни­ка).

8.4. При ро­боті з пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок із за­сто­су­ван­ням елек­т­роінстру­мен­та (пнев­моінстру­мен­та, ручно­го інстру­мен­та) в аварійних си­ту­аціях діяти згідно пра­вил без­пе­ки при ро­боті з відповідним інстру­мен­том.

8.5. У всіх ви­пад­ках за­бо­ро­няється стри­ба­ти з дра­бин з ви­со­ти більше 1,5 м.

8.6. При не­ща­с­но­му ви­пад­ку до по­терпіло­го ви­к­ли­ка­ти ліка­ря, а до йо­го при­бут­тя на­да­ти по­терпіло­му пер­шу ме­дичну до­по­мо­гу.

8.7. При за­грозі ви­ни­к­нен­ня або ви­ни­к­ненні інших аварійних си­ту­ацій діяти відповідно до своїх обов’язків згідно з Пла­ном ліквідації аварій.

________________________ ________________ _____________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ – розробника

 

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Директор ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка