Головна » Для завантаження » Охорона праці » Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок
Охорона праці

Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1. За­гальні по­ло­жен­ня

1.1. Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок вста­но­в­лює ви­мо­ги без­пе­ки, яких не­обхідно до­т­ри­му­ва­ти­ся при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок на підприємствах зв’язку.

Дра­бин­ка (рос. «стре­мян­ка») — пе­ре­но­с­на дра­би­на, що вста­но­в­люється без опо­ри на що-не­будь, крім підло­ги (землі).

1.2. Ти­по­ва інструкція є обов’язковою для усіх підприємств зв’язку не­за­ле­ж­но від ор­ганізаційно-пра­во­вої стру­к­ту­ри, форм вла­с­ності та видів діяль­ності. Ти­по­ва інструкція впро­вад­жується на підприємстві зв’язку на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства.

1.3. За­ле­ж­но від умов підприємства на підставі ти­по­вої інструкції підприємство зв’язку мо­же роз­роб­лю­ва­ти відповідну інструкцію, якій на­дається чин­ності на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства. Інструкція по­вин­на до­дат­ко­во місти­ти ви­мо­ги без­пе­ки, яких не­обхідно до­т­ри­му­ва­ти­ся при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок на підприємстві.

Ви­мо­ги та­кої інструкції не мо­жуть про­тирічити ви­мо­гам ти­по­вої інструкції. Відповідальність за це не­се вла­с­ник підприємства.

1.4. Ти­по­ва (або роз­роб­ле­на на підприємстві) інструкція на­дається всім, хто пра­цює із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок, під роз­пис. Працівник по­ви­нен постійно ма­ти інструкцію у се­бе при ро­боті із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок.

1.5. За по­ру­шен­ня ви­мог ти­по­вої (або роз­роб­ле­ної на підприємстві) інструкції про­винні не­суть відповідальність згідно з чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом.

1.6. Пе­ре­носні дра­би­ни та дра­бин­ки за­сто­со­ву­ють­ся в за­ле­ж­ності від умов та ха­ра­к­те­ру ро­бо­ти, що ви­ко­нується.

1.7. При ро­боті в елек­т­ро­ус­та­нов­ках на­пру­гою по­над 42 В не­обхідно за­сто­со­ву­ва­ти дра­би­ни та дра­бин­ки, ви­го­то­в­лені з су­хої де­ре­ви­ни або інших ізо­ляційних ма­теріалів.

Доз­во­ляється за­сто­су­ван­ня ме­та­ле­вих дра­бин та дра­би­нок, що вхо­дять до ком­п­лектів об­лад­нан­ня підприємств зв’язку, за умо­ви їх надійної ізо­ляції від підло­ги та ме­та­ле­вих час­тин об­лад­нан­ня.

1.8. Не­обхідно ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, до­ручену без­по­се­реднім керівни­ком, та про­во­ди­ти її із за­сто­су­ван­ням справ­них пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок, якi за­без­печують без­печнi умо­ви про­ве­ден­ня робiт і відповіда­ють ви­мо­гам, на­ве­де­ним в розділі 3.

 

 

2. Обов’язкові ви­мо­ги до пер­со­на­лу, що пра­цює з за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок

2.1. До ро­бо­ти з за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок до­пу­с­ка­ють­ся осо­би, якi пройш­ли навчан­ня без­печним ме­то­дам працi, пе­ревiрку знань з пи­тань охо­ро­ни праці, одер­жа­ли відповідне посвідчен­ня, ма­ють не­обхідну квалiфiкацiю та пра­к­тичні на­ви­ки ро­бо­ти з за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок.

2.2. Осо­би, що пра­цю­ють із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок, по­винні зна­ти:

— за­хо­ди на­дан­ня пер­шої до­по­мо­ги по­терпілим;

— ти­по­ву (або роз­роб­ле­ну на підприємстві) інструкцію з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок.

3. За­гальні ви­мо­ги до пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок

3.1. За­галь­на дов­жи­на (ви­со­та) при­став­ної дра­би­ни по­вин­на за­без­печува­ти робiтнику мож­ливiсть пра­цю­ва­ти стоячи на схо­динці, яка зна­хо­дить­ся на вiдстанi не мен­ше 1 м вiд верх­ньо­го кiнця дра­би­ни. Дов­жи­на дра­би­ни не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 5 м.

3.2. Нижнi кiнцi при­став­них дра­бин по­виннi ма­ти упо­ри у ви­г­лядi гос­трих ста­ле­вих на­ко­нечникiв, як­що во­ни вста­но­в­лю­ють­ся на грунтi, чи гу­мо­вих баш­макiв, як­що во­ни вста­но­в­лю­ють­ся на пiдлозi приміщен­ня, ас­фальтi то­що.

При сти­ранні ста­ле­вих на­ко­нечникiв чи гу­мо­вих баш­макiв не­обхідно на­ко­нечни­ки за­гос­три­ти, а баш­ма­ки заміни­ти.

3.3. Вiдстань мiж схо­дин­ка­ми дра­бин та дра­би­нок по­вин­на бу­ти не більше 250 мм та не мен­ше 150 мм; розмір пе­рерізу схо­ди­нок — не мен­ше 40х20 мм.

3.4. Схо­дин­ки де­рев’яних дра­бин та дра­би­нок по­виннi бу­ти мiцно вста­в­ле­ни­ми у ви­дов­банi от­во­ри в тя­ти­вах. Тя­ти­ви не­обхідно скрiплювати стя­ж­ни­ми бол­та­ми діамет­ром не мен­ше 8 мм з вiдстанню між ни­ми не бiльше 2 м, а та­кож пiд верх­ньою та ни­ж­нь­ою схо­дин­ка­ми. Тя­ти­ви не­обхідно об­тяг­ну­ти ста­ле­вим дро­том діамет­ром не мен­ше 4 мм.

3.5. Розмір ро­бочих май­данчиків дра­бин (дра­би­нок) по­ви­нен бу­ти не мен­ше 320х320 мм, дра­би­нок-тумб — 30­0х220 мм. Ро­бочі май­данчики дра­бин (дра­би­нок) ви­со­тою 1,3 м та ви­ще по­винні ма­ти ого­ро­жу (упор) ви­со­тою не мен­ше 1 м.

3.6. Ме­та­леві де­талі дра­бин не по­винні ма­ти тріщин, за­ди­рок та гос­трих країв.

3.7. Тріщи­ни в тя­ти­вах та схро­дин­ках де­рев’яних дра­бин до­пу­с­ка­ють­ся тільки по­здовжні, дов­жи­ною не більше 100 мм та гли­би­ною не більше 5 мм. При цьо­му місце пе­ре­бу­ван­ня та на­пря­мок тріщин не по­винні за­гро­жу­ва­ти ос­лаб­лен­ням тя­тив та схо­ди­нок. За­му­ро­ву­ван­ня тріщин чи над­ломів шпа­к­лю­ван­ням, об­кле­ю­ван­ням чи іншим спо­со­бом не до­пу­с­кається. По­пе­речні тріщи­ни не до­пу­с­ка­ють­ся.

3.8. Роз­сувнi дра­би­ни (дра­бин­ки) по­виннi ма­ти зам­ко­вий пристрiй, який ви­к­лючав би мож­ливiсть ми­мовiльного роз­су­ван­ня дра­бин (дра­би­нок) пiд час ро­бо­ти на них.

Роз­сувні дра­бин­ки з ко­ле­са­ми по­винні ма­ти зам­ко­вий пристрій, який ви­к­лючав би рух дра­би­нок під час ро­бо­ти на них.

3.9. Пе­ре­носні дра­би­ни та дра­бин­ки підля­га­ють ста­тичним ви­про­бу­ван­ням 1 раз на рік.

3.10. Усі пе­ре­носні дра­би­ни та дра­бин­ки по­винні бу­ти проінвен­та­ри­зо­вані, ма­ти на тя­ти­вах но­мер і бу­ти за­пи­сані в спеціаль­но­му жур­налі, у яко­му відзначають­ся їх періодичні ог­ля­ди.

На їх тя­ти­вах по­вин­на вка­зу­ва­ти­ся да­та чер­го­во­го ви­про­бу­ван­ня, а та­кож їх на­лежність (цех, дільни­ця то­що).

 

4. Ви­мо­ги без­пе­ки пе­ред почат­ком робіт

4.1. До почат­ку робіт не­обхідно:

— одяг­ну­ти ро­бочий одяг, за­стеб­ну­ти об­шла­ги ру­кавів та за­бра­ти кінці одя­гу, які зви­са­ють;

— ог­ля­ну­ти ро­боче місце, за­бра­ти речі, які за­ва­жа­ють ро­боті, та звільни­ти про­хо­ди;

— пе­ревіри­ти на­явність у ро­бочій сумці не­обхідних інстру­ментів та при­сто­су­вань;

— підго­ту­ва­ти та одяг­ну­ти за­побіжний по­яс при ро­боті на ви­соті більше 1,3 м.

4.2. Пе­ревіри­ти термін чер­го­во­го ви­про­бу­ван­ня дра­би­ни (дра­бин­ки).

4.3. Ре­тель­но ог­ля­ну­ти дра­би­ну (дра­бин­ку) на відповідність ви­мо­гам, на­ве­де­ним в розділі 3.

4.4. За­без­печити сталість дра­би­ни (дра­бин­ки), а потім шля­хом ог­ля­ду та ви­про­бу­ван­ня пе­ре­ко­на­ти­ся, що во­на не мо­же сковз­ну­ти з місця чи бу­ти ви­пад­ко­во зсу­ну­тою.

5. Ви­мо­ги без­пе­ки під час ро­бо­ти

5.1. Ро­бо­ти з елек­т­роiнструментом, пнев­ма­тичним iнструментом, па­яль­ною лам­пою та га­зо­вим паль­ни­ком, з мон­та­ж­ним пiротехнiчним пiстолетом доз­во­ля­ють­ся тiльки з дра­бин (дра­би­нок), якi ма­ють ого­род­женi по­ручня­ми верхнi май­данчики.

5.2. Як­що не­мож­ли­во міцно закріпи­ти верх дра­би­ни, а та­кож при ро­боті на дра­би­нах (дра­бин­ках) в мiсцях з жва­вим ру­хом пiшоходiв чи на ви­сотi бiльше 4 м, не­за­ле­ж­но від на­яв­ності на кінцях дра­би­ни (дра­бин­ки) ме­та­ле­вих на­ко­нечників чи гу­мо­вих баш­маків бiля неї по­ви­нен зна­хо­ди­ти­ся працівник, який на­гля­дає за мiсцем ви­ко­нан­ня робiт, ру­хом лю­дей та пiдтримує дра­би­ну (дра­бин­ку).

5.3. Як­що не­обхідно вста­но­ви­ти дра­би­ну (дра­бин­ку) про­ти вхідних две­рей, біля неї по­ви­нен зна­хо­ди­ти­ся працівник, який за­хи­щав би її від по­штовхів.

 

5.4. Для ро­бо­ти на мар­шах схо­до­вих май­данчиків мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся дра­би­ни з однiєю уко­роченою тя­ти­вою чи влаш­то­ву­ва­ти­ся спецiальнi на­сти­ли.

5.5. При ро­боті на ви­соті ви­ще 1,3 м пе­ре­да­ва­ти працівни­ку інстру­мент, при­сто­су­ван­ня, змінні бло­ки то­що, а та­кож одер­жу­ва­ти їх від працівни­ка доз­во­ляється тільки за до­по­мо­гою нескінчен­ної вірьов­ки.

 

6. Ви­мо­ги без­пе­ки по закінчен­ню ро­бо­ти

 

6.1. Пе­ревіри­ти на­явність інстру­мен­ту та при­сто­су­вань, що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся під час ро­бо­ти.

6.2. При­ве­с­ти в по­ря­док ро­боче місце.

6.3. За­бра­ти дра­би­ну (дра­бин­ку) у відве­де­не для зберіган­ня місце.

6.4. Зда­ти інстру­мент та при­сто­су­ван­ня або за­бра­ти їх у відве­де­не для зберіган­ня місце.

 

7. При ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок ЗА­БО­РО­НЯЄТЬСЯ:

 

— за­сто­со­ву­ва­ти дра­би­ни (дра­бин­ки) з терміном чер­го­во­го ви­про­бу­ван­ня, що прой­шов;

— пра­цю­ва­ти із за­сто­су­ван­ням не­справ­них дра­бин;

— сто­я­ти чи про­хо­ди­ти пiд дра­би­ною, на якій зна­хо­дить­ся робiтник;

— зна­хо­ди­ти­ся на дра­бині на відстані мен­ше 1 м від її верх­ньо­го кінця;

— у разі не­до­с­тат­ньої дов­жи­ни дра­би­ни улаш­то­ву­ва­ти опорні спо­ру­ди з ящиків, бочок то­що, а та­кож вста­но­в­лю­ва­ти пе­ре­носні дра­би­ни під ку­том більше 75 гра­дусів без до­дат­ко­во­го кріплен­ня верх­ньої час­ти­ни дра­би­ни;

— пра­цю­ва­ти з двох верхніх схо­ди­нок дра­бин (дра­би­нок), які не ма­ють ого­рож;

— зна­хо­ди­тись на схо­дин­ках більше однієї лю­ди­ни;

— пра­цю­ва­ти біля ма­шин, валів, шківів, тран­с­пор­терів то­що, які пра­цю­ють, та над ни­ми;

— ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту по на­тя­гу­ван­ню про­водів та ка­белів;

— пра­цю­ва­ти з при­став­них дра­бин з елек­т­ро- та пнев­моінстру­мен­том;

— підтри­му­ва­ти на ви­соті важкі де­талі;

— за­сто­со­ву­ва­ти ме­та­леві пе­ре­носні дра­би­ни та дра­бин­ки (крім виз­начених у пункті 1.6. при об­слу­го­ву­ванні та ре­монті елек­т­ро­ус­та­но­вок, заміні ламп елек­т­ро­освітлен­ня;

— за­сто­со­ву­ва­ти тимчасові на­сти­ли на ви­пад­ко­вих опо­рах (ящи­ках, цег­лах то­що) замість дра­бин;

— за­сто­со­ву­ва­ти дра­би­ни (дра­бин­ки) зі схо­дин­ка­ми, якi при­биті цвя­ха­ми без врiзання схо­ди­нок у тя­ти­ви.

 

8. Дії в аварійних си­ту­аціях

8.1. Ко­ж­ний робітник, що пер­шим ви­я­вив за­гро­зу ви­ни­к­нен­ня аварійної си­ту­ації, по­ви­нен не­гай­но при­пи­ни­ти ро­бо­ту та по­да­ти ко­ман­ду «СТОП!».

8.2. Ко­ман­ду «СТОП!», по­да­ну будь-яким працівни­ком, по­винні не­гай­но ви­ко­на­ти усі працівни­ки, що її почули.

8.3. Про за­гро­зу ви­ни­к­нен­ня або про ви­ни­к­нен­ня аварійної си­ту­ації працівник по­ви­нен не­гай­но повідо­ми­ти керівни­ка робіт (без­по­се­ред­нь­о­го керівни­ка).

8.4. При ро­боті з пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок із за­сто­су­ван­ням елек­т­роінстру­мен­та (пнев­моінстру­мен­та, ручно­го інстру­мен­та) в аварійних си­ту­аціях діяти згідно пра­вил без­пе­ки при ро­боті з відповідним інстру­мен­том.

8.5. У всіх ви­пад­ках за­бо­ро­няється стри­ба­ти з дра­бин з ви­со­ти більше 1,5 м.

8.6. При не­ща­с­но­му ви­пад­ку до по­терпіло­го ви­к­ли­ка­ти ліка­ря, а до йо­го при­бут­тя на­да­ти по­терпіло­му пер­шу ме­дичну до­по­мо­гу.

8.7. При за­грозі ви­ни­к­нен­ня або ви­ни­к­ненні інших аварійних си­ту­ацій діяти відповідно до своїх обов’язків згідно з Пла­ном ліквідації аварій.

________________________ ________________ _____________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ — розробника

 

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Директор ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz

Наша розсилка

Розшукуємо авторів

Випадкова цитата

Не вся та прибыль, которая попала в кошелек или на счет

Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах із за­сто­су­ван­ням пе­ре­но­с­них дра­бин та дра­би­нок

Час читання: 20 min
0
Наша розсилка

Хочете отримувати оновлення нашого сайту на свою пошту?

Дякуємо за ваш вибір
Гарного вам дня :)

Поділитися з другом