Головна » Бухгалтеру » Консультації » ЯК ВИПРАВИТИ ПОМИЛКИ У ПДВшній ДЕКЛАРАЦІЇ
Консультації

ЯК ВИПРАВИТИ ПОМИЛКИ У ПДВшній ДЕКЛАРАЦІЇ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

На жаль, не всі огріхи вдається виправити. Так, наприклад, залишаючи ПДВшні лави, ви раптом виявили неточність в одній із раніше поданих де­кларацій, та її вже не виправити. Уся справа в тому, що не вдасться повністю оформити шапку УР і додатків. Поле, призначене для індивідуального податкового номера, буде порожнім. А згідно з останнім абзацом п. 48.4 ПКУ ПДВшна звітність повинна обов’язково містити «індивідуальний по­датковий номер згідно з даними реєстру платни­ків податку на додану вартість за звітний (по­датковий) період». Зрозуміло, старий номер ви­користовувати не можна, адже його виключили з ПДВшного реєстру. А тому УР без обов’язкового реквізиту податківці просто не приймуть (п. 49.11 ПКУ). Аналогічну позицію озвучили контролери в категорії 101.01.05 Загальнодоступного інфор­маційно-довідкового ресурсу (далі — ЗІР).

Крім того, якщо до вас завітали з документаль­ною перевіркою, УР не подати. Це забороняє п. 50.2 ПКУ.

А ось якщо треба виправити помилку того звіт­ного періоду, який уже перевірили, п. 50.3 ПКУ дозволяє контролерам провести позапланову пе­ревірку такого періоду.

Виправляти помилки в деклараціях можна тоді, коли від дня, наступного за останнім днем гра­ничного терміну їх подання, не минуло 1095 днів. А якщо декларацію, яку коригують, подали піз­ніше встановленого терміну, то термін давності (1095 днів) відраховують із наступного після її подання дня (п. 50.1, ст. 102 ПКУ).

ЯКІ СТРОКИ КОРИГУВАНЬ ДЕКЛАРАЦІЙ ЧЕРЕЗ ЗАПІЗНІЛІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

Як ви пам’ятаєте, в оновленій редакції п. 198.6 ПКУ 365-денного терміну для податкових налад-них (далі — ПН) уже не знайти. Тобто ніби пови­нен діяти загальний термін давності — 1095 днів. Але ні!

З листа ДФСУ від 17.02.15 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 випливає: за ПН, оформленими до 01.01.15 p., можна збільшити в загальному ви­падку, тільки якщо не минуло 365 днів від дня їх виписки. Причому для цих цілей обов’язково оформлюють УР до того періоду, в якому виписано ПН. Податковий кредит (далі — ПК).

А ось до ПН, оформлених уже у 2015 році, 365-денний термін не застосовують. Щоправда, у ПКУ є одне правило, на підставі якого податківці в листі № 5292 висловилися досить неоднозначно. Але про все по черзі.

Почнемо із цитування цієї норми: «Суми по­датку, сплачені (нараховані) у зв’язку з при­дбанням товарів/послуг, зазначені в подат­кових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушен­ням терміну реєстрації, відносяться до по­даткового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових на­кладних, але не пізніше:

 • ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;
 • для платників податку, що застосовують касовий метод, — ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
 • для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно».

Як бачимо, у цитаті мовиться про ПН, зареєс­тровані в Єдиному реєстрі податкових наклад­них (далі — ЄРПН) із запізненням.

А якщо ПН не підлягала обов’язковій реєст­рації в ЄРПН (оформлена в період із 01.01.15 р. по 31.01.15 р.) або ж зареєстрована вчасно, то до неї ці терміни не повинні застосовуватися.

На неї має поширюватися 1095-денний термін. Тобто, якщо, скажімо, бухгалтер забув у лют­невій декларації за 2015 рік відобразити ПК за ПН, вчасно зареєстрованою в ЄРПН,то він на підставі УР до цієї (лютневої) декларації може розраховувати на збільшення ПК протягом 1095 днів від дня оформлення ПН. Що сказали контролери:

 1. «Податкові накладні, які складені поста­чальником товарів/послуг у січні 2015 року та які не підлягали обов ‘язковій реєстрації в ЄРПН (сума ПДВ не перевищує 10 тис. грн. та складені за операціями з постачання то­варів, що не відносяться до підакцизної та імпортованої продукції), включаються до складу податкового кредиту покупця за сі­чень 2015 року (за умови дотримання інших вимог Кодексу щодо формування податково­го кредиту). До складу податкового креди­ту наступних звітних періодів такі подат­кові накладні не можуть бути включені». Як бачимо, про оформлення УР у разі запізнення ПН тут жодного слова. Сподіватимемося, що контролери просто забули згадати про це і не сперечатимуться про терміни відображення ПК за такими ПН.
 2. «Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включаються до складу податкового кредиту того звітного періоду, на який припадає дата їх складання».

І знову жодного слова про УР. Адже мож­на просто помилитися і не зафіксувати ПК за будь-якою ПН.

Сподіваємося найближчим часом одержа­ти зрозумілу відповідь щодо цього питання. І хочеться вірити, що податківці не будуть про­ти очевидного: для ПК за ПН, оформленими і вчасно зареєстрованими в ЄРПН, працює за­гальний термін давності — 1095 днів.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Виправити помилки в раніше поданій декла­рації можна за допомогою:

 • нової звітної декларації (останній абзац п. 50.1 ПКУ) у тому випадку, коли помилку до­пущено в декларації, граничний строк подання якої не настав. Наприклад, ви подали деклара­цію за підсумками лютого 4 березня, а через кілька днів виявили в ній помилку. У вас є час до 20 березня включно оформити нову декла­рацію. Вона замінить стару. У службовому полі 012 такої декларації й усіх її додатків ставлять відмітку «X». Ну а в самій новій декларації й у всіх її додатках фіксують ті самі дані, що й у старій, щоправда, уже з урахуванням виправ­лень. У цьому випадку виправлення обійдуться без штрафів;
 • УР як додаток до поточної декларації (далі — УР-додаток).

Пам’ятайте: до поточної декларації можна по­дати тільки один УР-додаток, яким виправляють помилки тільки одного податкового періоду.

У цьому разі подбайте про відмітки в кінці де­кларації в службовому полі» Відмітка про одно­часне подання до декларації», а також у комірці 2 «абз. 5п. 50.1ст. 50 Кодексу» у службовому полі 01 УР-додатка. А в додатках, які оформлюють до УР-додатка, — якщо заповнено відповідні рядки його графи 6, ставлять відмітки в службовому полі 013. До того ж якщо помилки цього періо­ду виправляли раніше — роблять відмітку й у службовому полі 031 декларації й УР.

Звітний період для такого УР-до­датка буде той самий, що і для де­кларації, разом із якою його пода­ють. Дані УР-додатка проведуть за вашим особовим рахунком тоді само, коли й дані декларації: в останній день терміну пога-податкових зобов ‘язань за поточний звітний період (абз. 2 п. 4 р. III Порядку № 765). При цьому суму недоплати (занижен­ня показника рядка 25.1 декларації або зави­щення рядків 23.1,23.2, яке призвело до не­доплати) і штраф у розмірі 5% від такої суми сплачують у строки, передбачені для пога­шення поточних податкових зобов’язань;

3) УР як самостійний документ. УР — само­стійним документом також виправляють по­милки тільки одного звітного періоду, але та­ких розрахунків можна подати скільки завгодно протягом поточного періоду. І для виправлен­ня помилки не потрібно чекати, коли настане термін подання декларації.

У цьому випадку роблять відмітку в комірці 1 «абз. 4 п.50.1 ст.50 Кодексу» його службового поля 01 Причому звітним періодом для такого УР буде пе­ріод, у якому його подають. Припустимо, ви за до­помогою УР виправляєте помилку січня 2015 р. а подаєте його в лютому 2015 р., тоді в службовому полі02 «Звітний (податковий) період» записуєте 2015 («рік») і 02 («місяць»). І саме в цьому періоді е день подання такого УР дані його рядків 23.1,23.2.

25.1,25.3,30 графи 6 відобразять за вашим особовим рахунком (абз. З п. 4 р. III Порядку № 765).

До того ж якщо виправлення помилки призводить до недоплати, ще до подан­ня УР — самостійного документа не­обхідно погасити недоплату іЗ%-вий штраф від такої суми. Тільки в цьому разі помилку вва­жають виправленою (пп. «а» п. 50.1 ПКУ).

А ось якщо неточність знайдуть податків­ці, то штраф набагато більший: «…у розмірі 25 відсотків суми визначеного податково­го зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування».

Як бачимо, залишене гостям право уточнити ваш ПДВ виллється в копійчину. Тому краще всі помилки виправляти власноручно.

ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ УР

Спочатку про подання. Взагалі-то, УР за но­вою формою, затвердженою наказом № 13, пот­рібно подавати вже починаючи з лютого поточ­ного року. Адже в п. 6 цього наказу сказано, що він набирає чинності з дня офіційного опублі­кування. А оскільки цей документ опублікува­ли ЗО січня нинішнього року, то, звісно, саме із цієї дати він і набрав чинності. У свою чергу, в п. 46.6 ПКУ говориться: «До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за подат­ковий період, що настає за податковим періо­дом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чин­ними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення». Виходить,нова форма декларації набрала чинності зі звіту за лютий. І дійсно, за підсумками лютого ми вже подава­тимемо декларацію за новою формою. У свою чергу, УР це теж декларація, звітним періодом подання якої (зрозуміло, йдеться про УР — ок­ремий документ) буде період, у якому подають

УР. Отже, усі «самостійні» УР, що подають із лютого цього року, мають оформлятися за но­вою формою. Але податківці вважають інакше (див. підкатегорію 101.23 ЗІР): » …з 01 березня 2015 року, починаючи за звітні періоди лютий 2015 року та І квартал 2015 року, податкові декларації з ПДВ та уточнюючі розрахунки податкових зобов ‘язань з ПДВ у зв ‘язку з вип­равленням самостійно виявлених помилок по­даватимуться за формами у редакції Наказу № 13″. Звідси маємо, що УР за новою формою потрібно оформляти лише починаючи з берез­ня. Взагалі-то це не відповідає законодавству. Але сперечатися немає сенсу, позаяк картину не змінює.

Нову форму УР доведеться пристосовувати до старих декларацій, у яких засвітилися помилки,

але ми вам допоможемо

Правила заповнення окремих службових полів, граф і рядків УР наведено в табли­ці 1.

Службове поле, графа, рядок Які дані фіксують
Найменування
1 2 3
Комірка 1 поля 01 абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу ставлять відмітку «х», коли оформлюють УР — окремий документ
Комірка 2 поля 01 абз. 5 п. 50.1 ст. 50 Кодексу ставлять відмітку «х», коли оформлюють УР — додаток до поточної декла­рації
Комірка 3 поля 01 підрозділ 92 р. XX Кодексу ставлять відмітку «х», коли уточнюють ПДВ під час застосування податково­го компромісу
Поле 02 Звітний (податковий) період Зазначають період, у якому подають УР.Наприклад, при поданні місячним платником ПДВ УР — окремого документа 9 грудня цього року у цьому полі запишуть 2015 («рік») і 12 («місяць»). Якщо це УР-додаток, то запис збігатиметься з відповідним записом у такому самому полі декларації, до якої оформлюють такий додаток
Поле 03 Звітний (податковий) період, за який виправ­ляються помилки Звітний період, у якому виявлено помилку. Наприклад, місячний платник ПДВ не відобразив податкові зобов’язання у вересні 2013 р. Тоді тут запи­сують 2013 і 09
Поле 031 відмітка про те, що помилки цього подат­кового періоду вже ви­правлялися раніше Тут ставлять відмітку «х» у тому випадку, якщо дані звітного періоду, який виправляється, уже коригували. Тобто раніше подавали УР, де в службово­му полі 03 було зафіксовано такий самий податковий період

І

Службове поле, графа, рядок Які дані фіксують
Найменування
1 2 3
Графа 4 Показник, який уточнюється Незалежно від того, допущено помилку в одному рядку декларації чи в де­кількох, до цієї графи переносять усі показники декларації, яка уточнюєть­ся (адже рядки і підрядки розділів 1, II і III УР відповідають рядкам і графам декларації). Якщо раніше цю декларацію виправляли (подавали УР), то тут записують дані з урахуванням проведених коригувань. Тобто фактично ця графа повторює дані раніше поданої декларації (з урахуванням проведених до цього коригувань) або можна сказати, що це дані графи 5 останнього з раніше поданих УР за період, що коригується
Графа 5 Уточнений показник Виводять усі правильні показники. Тобто фіксують дані, які б відповідали да­ним у випадку, якби декларацію заповнили правильно
Графа 6 Різниця Фіксують суму помилки з урахуванням знака, тобто дані гр. 6 = гр. 5 — гр. 4
Рядок 25.3 Сума штрафу, нарахо­вана платником само­стійно у зв’язку з ви­правленням помилки Цей рядок заповнюють:—      якщо є дані зі знаком «плюс» (у цьому випадку знак не зазначають) у ряд ку 25.1 (на думку контролерів, також у рядку 25.2 УР). Його показник помно­жують на 3% або 5% залежно від того, який УР оформлено (самостійний до­кумент або додаток);

—      якщо помилка призвела до завищення отриманого відшкодування. Тобтс рядок 25.1 УР може виявитися порожнім, а штрафу не уникнути (про це див далі). Його нараховують на суму завищеного та отриманого (у тому числ «з’їденого» податковими зобов’язаннями) відшкодування.

Вважаємо, що показник рядка 25.3 не враховують при формуванні дани> у рядку 25

Так що УР являтиме собою відразу дві декларації: гр. 4 — неправильну (раніше подану), гр. 5 — пра­вильну. А в гр. 6 засвітиться різниця (гр. 5 — гр. 4) зі знаком «+» або Щоправда, «+» у ній зазвичай не пишуть.

Біля деяких рядків у колонці 2 роз­ділів І, II, III і ТУ УР зазначено, які конкретно додатки подають при заповненні того чи іншого рядка. Причому ці додатки оформлюють лише в тому випадку, якщо заповнена графа 6 УР. Тоді в службовому полі 013 додатків ставлять відповідну відмітку.

Так, наприклад, занижені податкові зобо­в’язання в рядку 1 декларації, що призвело до недоплати в періоді помилки. Тоді в графі 6 УР відображають, серед іншого, дані рядка 1 і ряд­ків 25, 25.1.1, звісно, заносять суму штрафу до рядка 25.3 цієї графи. Оскільки в колонці 2 ряд­ка 1 р. І УР названо додаток Д5 » Розшифровк податкових зобов ‘язань та податкового кре диту в розрізі контрагентів», саме його елі заповнити при поданні нашого УР (незалежн від того, це УР-додаток чи УР — самостійни документ). До того ж у додатку Д5 зафіксуют лише те постачання, яке не засвічене в деклг рації, що виправляється, і поданому разом і нею додатку Д5.

Щоправда, можливі випадки, коли графа 6 У залишається порожньою, і при цьому все-так оформлюють додаток. Таке трапляється, якщ помилку допущено в самому додатку, і вона н призвела до неточностей у декларації (про н див. далі).

У цьому випадку поправлений додаток подают разом з УР Причому в УР значення граф 4 і 5 б] дуть однаковими: у цих графах фіксують дані д< кларації того періоду, в якому подано додаток неправильними даними.

ПОРІВНЯННІСТЬ НОВИХ І СТАРИХ ФОРМ

Як ми зазначили вище, стара форма УР ка­нула в Лету, а рядки нової не відповідають тим деклараціям (особливо це стосується р. III де­кларації), які подавали за підсумками діяльності до 01.02.15 р.

Нагадаємо: заповнення УР аналогічне до за­повнення декларації з неправильними та пра­вильними даними (графи 4,5 відповідно) і різни­ці в графі 6 (5 — 4). Тому графу 4 УР доведеться формувати по-новому на підставі даних стар< форми декларації. На жаль, новий розділ І декларації значно відрізняється від старог Для того щоб полегшити вам роботу з перен* сення даних зі старої декларації до нової форм УР, у таблиці 2 (див. стор. 37)ми подали евс бачення відповідності рядків розділу НІ нов< го УР і старої декларації (вважаємо, з іншим рядками проблем не буде).

Як бачимо, рядки, у яких фіксують ПДВ до сплати, ті самі. В основному зміни торкнулися мінусового ПДВ. Але за великим рахунком розподіл від’ємного значення між рядками нової форми УР на майбутні показники жодним чином не вплине. Згідно з діючи­ми правилами його збільшення або зменшення фік­сують у спеціально призначеному для цього рядку з розділу IV нової форми декларації, а саме рядку 29 «Збільшено/зменшено залишок від ‘ємного значен­ня попередніх звітних (податкових) періодів ш підставі уточнюючих розрахунків».

Однак щоб УР усе-таки пройшов, потрібно роз поділити мінус між його рядками відповідно д його виду.

Оскільки в рядках УР та старих декларацій різ­нобій, рекомендуємо подавати разом з УР допос нення в довільній формі (п. 46.4 ПКУ). У ньому схз пояснити порядок переносу даних у рядки УР.

Помилку виявлено в березні цього року.

У таблиці З показано неправильні показники розділу III декларації за жовтень.

У другій частині таблиці 3 зафіксовано, як таку помилку виправляють за допомогою но­вої форми УР. Тут відображено:

—  показники старої декларації в графі 4 но­вого УР;

—  дані графи 5 УР із правильними показниками (як потрібно було б заповнити декларацію, якби не помилка, щоправда, з урахуванням нових рядків);

—  здійснені коригування в графі 6 і нарахо­ваний штраф 3% від суми недоплати

У помилковому періоді була сума до сплати в бюджет (ряд. 25.1 декларації -ВИПРАВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ СУМОВИХ ПОМИЛОК).

Оформляємо один УР до декларації того періоду, у якому помилилися. Тут заповнення УР найпрості­ше. Якщо ви в періоді, який виправляється:

1) завищили кредит, то за підсумками УР — у вас вийде недоплата й самоштраф.

Аналогічна ситуація буде і при заниженні зобов’язань.

Кілька слів про пеню. Контролери в кате­горії 101.23 ЗІР роз’яснили: «При самостій­ному виявленні заниження суми податкового зобов’язання пеня розраховується виходячи із суми заниження за весь період заниження (з дня настання строку погашення податко­вого зобов’язання по день фактичної спла­ти (включно) суми заниженого податкового зобов’язання) із розрахунку 120% річних облі­кової ставки НБУ діючоїна день заниження». При цьому пеню ані в декларації, ані в УР не відображають;

У грудні минулого року бух­галтер підприємства відоб-2) провели зайві зобов’язання/занизили кре­дит, то результатом УР стане переплата подат­ку за особовим рахунком. Якщо, наприклад, завищення зобов’язань виявлене після гранич­ного терміну подання декларації й оформлено УР, який подано до закінчення терміну спла­ти ПДВ, ви маєте право сплатити податкові зобов’язання в меншій сумі з урахуванням ко­ригування, проведеного за допомогою УР (під-категорія 101.23 ЗІР).

разив у рядку 1 декларації з ПДВ постачання на 36000 грн, у тому числі ПДВ — 6000 грн, яке насправді не відбулося. Помилку бухгал­тер виправляє в березні 2015 р.

У таблиці 4 показано неправильні показни­ки декларації за листопад минулого року, у якій завищено зобов’язання з ПДВ на 6000 грн (у розділу II), а також розміщення цих показни­ків у гр. 4 нового УР. Крім того, відображено дані гр. 5 УР із правильними показниками, а також гр. 6 УР із сумами коригування. Причому звер­ніть увагу: рядки, призначені для додатного ПДВ і ПДВ до сплати, що в старих формах, що в нових однакові.

Документ Рядки, суми
Декларація 18 25.1
(стара) 18000 18000
Рядки 00 25.1
УР графа 4 18000 18000
графа 5 12000 12000
графа 6 -6000 -6000

Таким чином, виправлення такої помилки при­звело до виникнення переплати до бюджету. До речі, у цьому випадку до УР подають додаток Д5 «Розшифровки податкових зобов ‘язань та по­даткового кредиту в розрізі контрагентів» (про це див. нижче).

Як бачите, виправлення подібних помилок не буде важким. В обох випадках буде заповнено гр. 6 ряд. 25.1 (у першому — з плюсом, у дру­гому — з мінусом). І ще в першому випадку не забудьте занести дані до штрафного рядка 25.3 (3% від недоплати при поданні УР — самостій­ного документа).

Заниження/завищення від’ємного ПДВ, що не вплинуло на суму податку до сплати або відшкодування (рядки 23 старої форми і 23.1, 23.2 нової форми декларації, а також рядки 25.1, 25.2 декларації)

а) у новій декларації (що подається починаю­чи з 01.03.15 р.).

Тут самоштрафу не буде, оскільки в нас немає недоплати. Почнемо зі зменшення від’ємного ПДВ.

Як виправити таку помилку? У пункті 5 р. VI Порядку № 966 сказано: «У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення ряд­ка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок по­дається за один звітний період, в якому вно­сяться відповідні зміни. …Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збіль­шення, так і зменшення) враховується при виз­наченні значень рядків 21.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточню­ючий розрахунок».

З приводу рядка 21.1 декларації зауважимо: та­кого рядка у теперішній формі просто не існує. Можливо, контролери мали на увазі все-таки ря­док 20.1 «значення рядка 24 декларації поперед­нього звітного (податкового) періоду» поточної декларації? Імовірно, саме так. Тобто проведене коригування зможе, зокрема, зменшити подат­кові зобов’язання того періоду, в якому ми її по­даємо. Тому з ряд. 24 » Сума від ‘ємного значення, що зараховується до складу податкового кре­диту наступного звітного (податкового) пе­ріоду (рядок 22.1 + рядок 23.3) (переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду)» УР — самостійного документа пере­носимо дані до ряд. 20.1 «Значення рядка 24 де­кларації попереднього звітного (податкового) періоду» звітної декларації.

Причому тут вас не має турбувати той факт, що в назві рядка згадано попередній період. Незважаючи на те що УР подають у поточному періоді, він коригує дані саме попереднього періо-ду.

По-перше, якби контролери хотіли, щоб кори­гування спрацювали надалі, це було би прямо за­значено в Порядку № 966. По-друге, раніше від­повідно до старої редакції Порядку № 966 кори­гування відображали в декларації того періоду, в якому подано УР, і оскільки в цій частині жодних змін немає, так варто робити й наразі.

Сподіваємося, найближчим часом отримати цьо­му підтвердження від контролерів.

Те саме можна сказати з приводу згаданого у вищенаведеній цитаті рядка 23 » Сума від ‘ємного значення, що не перевищує суму, обчислену від­повідно до пункту 200і.З статті 200′ розділу V Кодексу на момент подання податкової декла­рації (рядок 22 — рядок 22.1), яка:» декларації. Тут, звісно ж, маються на увазі рядки 23.1 «зара­ховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість» і 23.2 «підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок плат­ника у банку (рядок З ДЗ) «.Адже рядок 23.3 «за­раховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 23 — рядок 23.1 — рядок 23.2)» формує дані рядка 24 «Сума від’ємного значення, що зара­ховується до складу податкового кредиту на­ступного звітного (податкового) періоду (ря-док22.1 + рядок23.3) (переноситьсядорядка20.1 наступного звітного (податкового) періоду)». Імовірно, контролери просто помилилися.

У декларації за лютий 2015 року (нова форма) завищеноЯк видно з форми декларації, у рядку 24 зібрано від’ємний ПДВ поточного і минулого податково­го періодів, що залишився після відшкодування чи поглинання зобов’язаннями.

податковий кредит на 2000 грн. Помилку ви­правляємо в березні за допомогою УР і потім враховуємо результат виправлення в березневій звітній декларації.

Як у цьому випадку буде заповнено рядки УР. показано в таблиці 5.

УР до лютневої декларації. Рядки, суми
що подається у березні 18 19 20.2 22 22.1 23.3 24
Таблиця 4 8000 2000 10000 2500 7500 10000
Номер графи 5 6000 2000 8000 500 7500 8000
V 6 -2000 -2000 -2000 -2000

Тепер до поточної березневої декларації, до її рядка 20.1 «значення рядка 24 декларації попе­реднього звітного (податкового) періоду»,бух­галтер перенесе з ряд. 24 » Сума від ‘ємного зна­чення, що зараховується до складу податково­го кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3) (переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податково­го) періоду)» лютневої декларації не 10000 грн, а 8000 грн (з урахуванням мінуса УР);

б) у старій декларації (подавали за звітні пе­ріоди до 01.02.15 р.).

Імовірно, саме ця ситуація зацікавить плат­ників податків. Адже не секрет, що в багатьох ще припадають пилом старі (відкладені) ПН постачальників. Це доводилося робити, аби збільшити податкове навантаження. Ще раз нагадуємо: контролери роз’яснили, що торіш­ні ПН мають право на життя, якщо не минуло 365 днів від дня їх виписування.

Отже, раніше ми зауважили, такий ПК мож­на заявити лише за допомогою УР.

І зіграє він лишень у наступному звітному пе­ріоді. Тобто якщо в поточному періоді в новій декларації виявиться засвіченим ряд. 25.1, на­віть за наявності даних у її ряд. 29 доведеться сплачувати ПДВ до бюджету.

Підприємство не включило до торішньої вересневої де-Що стосується коригування старого додатка Д2 (у ньому було розписано від’ємний залишок за періодами виникнення його складових), то, вважаємо, разом із новим УР уточнену стару форму додатка не подають.

клараціїз від’ємним значенням ПДВ ПН із су­мою ПК 12000 грн.

У таблиці 6 відображено дані за рядками старої декларації і показано, як заповнити УР у березні, що врахує дані запізнілої ПН з ПК 12000 грн.

Ще раз повторимо: у цьому випадку додаток до декларації Д2 не оформляють. Колишню форму скасовано, а нова форма УР не передбачає цей додаток для рядків, що коригуються.

Далі проведені уточнення треба відобразити в декларації, що подається за той звітний період, у якому подано УР

Тож у декларації за березень ми вносимо показ­ник (12000 грн) до рядка 29 » Збільшено/зменшено залишок від ‘ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на підставі уточнюючих розрахунків».

Також фіксуємо цю суму в графі 11 таблиці 1 но­вої форми додатка Д2 «Розрахунок суми залишку від’ємного значення попередніх податкових пе­ріодів до 01.02.2015″. Якщо розрахунки з поста­чальниками проведено, то при цьому заповнюємо і графу 12.1 відповідно, за бажанням заявляємо цю суму до відшкодування, заповнюючи при цьому таблицю 2.Тоді показник ряд. З цієї таблиці спрямо­вуємо до ряд. 30 » Сума залишку від ‘ємного значен­ня попередніх звітних (податкових) періодів, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 Д2)».

Коли ж ПДВ не оплачено, то, як ми вже сказа­ли, він осідає в ряд. 29 поточної декларації і буде враховано в її ряд. 31. У наступному звітному пе­ріоді він потрапить (у складі показника з ряд. 31 декларації) до рядка 26 і може засвітитися у ряд. 27 «Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточ­ному звітному (податковому) періоді збільше­но суму податку, на яку платник має право за­реєструвати податкові накладні/розрахунки ко­ригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пун­ктом 200і.З статті 200і розділу V Кодексу (ря­док «Усього, в т.ч.:» графи 7таблиці 1 Д2) (пе­реноситься до рядка 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду)» декларації та, відповідно, у її ряд. 20.2 «у сумі залишку від ‘ємного значення попередніх звітних (податкових) пе­ріодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 200і.З статті 200і розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструва­ти податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі по­даткових накладних». Утім, так само можна вчи­нити і з оплаченим ПДВ. Як бачимо, ПН із мину­лих періодів зможуть зменшити зобов’язання (пе­ретворитися на від’ємний ПДВ, що йде до подат­кового кредиту) тільки наступного періоду.

У періодах після допущеної помилки сума від’ємного значення, що коригується, може бути «з’їдена» поточними зобов’язаннями (або піти на відшкодування). Як бути в цьому випадку, по­яснює п. 6 р. VI Порядку № 966: «Уразі виправ­лення значення рядка 24 декларації, яке у май­бутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на зна­чення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу, оскільки фор­ма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються».

Порівнюючи з раніше чинними правилами виправлення подібних помилок (до речі, їх про­писано в п. 7 р. VI Порядку № 966, що стосуєть­ся долютневих помилок), бачимо, що теперіш­ні трохи змінилися, чи це чергова неточність контролерів. Ідеться знову-таки про рядок 23 «Сума від’ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200і.З статті 200і розділу V Кодексу на момент по­дання податкової декларації (рядок 22 — рядок 22.1), яка:». У старій редакції Порядку № 966 також згадувався рядок 23, щоправда, говори­лося про стару декларацію, тоді цей рядок міс­тив дві підрядки, де відображали лише відшко­дування ПДВ: на рахунок у банку та в рахунок майбутніх платежів із цього податку. Наразі до складу цього рядка входить три підрядки: 23.1 «зараховується у зменшення суми податково­го боргу з податку на додану вартість», 23.2 «підлягає бюджетному відшкодуванню на ра­хунок платника у банку (рядокЗДЗ)» і23.3 «за­раховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 23 — рядок 23.1 — рядок 23.2)» .Щодо двох перших підрядків запитань не виникає, а от дані рядка 23.3 переміщують до рядка 24. Тобто це майже аналог колишнього рядка 20.2 «зараху­вання від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду до складу по­даткового кредиту наступного звітного (по­даткового) періоду». Тільки раніше цей рядок потрапляв до ряд. 24 у наступному періоді, а не відразу. Причому до 01.02.15 р.,якщо коригуван­ня показника цього рядка не вплинуло на від­шкодування чи ПДВ до сплати, подавали один УР. Сподіваємося, і зараз буде аналогічний під­хід. І згадування ряд. 23 замість 23.1 і 23.2 — це просто недбалість розробників. Інакше, навіть уточнюючи суму від’ємного ПДВ (а не відшко­дування), доведеться подавати УР за всі періоди аж до поточного.

 Висновок

Якщо від’ємний ПДВ періоду, у якому виявлено неточність, надалі повністю або частково поглинула позитивна різниця між зобов’язаннями і кредитом (ряд. 18),то може виникнути потреба в оформленні де­кількох УР. їх кількість відповідатиме чис­лу наступних звітних періодів, аж до того періоду, у якому сума помилки повністю «з’їла» від’ємне значення,що коригується, або перевищила його.

Від ‘ємний ПДВ протягом жов­тня — грудня минулого рокЯк з’ясувати, можна обійтися одним УР чи зна­добиться декілька?

та в січні 2015 року відшкодуванню не підлягає а зараховувався в зменшення позитивного ПДЕ наступних періодів.

Дані декларацій наведено в таблиці 7.

Звітний період Показники декларації Непогашений мінус звітного періоду
Старої ряд. 18 ряд. 19 ряд. 20.2 ряд. 21 ряд. 24 ряд. 20.2 + ряд. 24 (довідково)
Якщо використо­вувати рядки нової форми ряд. 18 ряд. 19 23.2 ряд. 20 ряд. 24
Жовтень 7000 7000 7000
Листопад 1000 1000 7000 7000 8000
Грудень 3000 8000 5000 5000
Січень 2100 5000 2900 2900

Отже, у жовтні та листопаді відобразили від’ємний ПДВ, що не потрапив під відшкодуван­ня. Він «з’їдає» позитивний ПДВ грудня (3000 грн) і січня (2100 грн). У підсумку, непогашений «мі­нус» за даними січня 2015 р. — 2900 грн.

У лютому 2015 р. виявили листопадову помил­ку—не враховано 3500 грн податкових зобов’язань. Якби все зробили правильно, то в листопаді в ряд. 20.2″ до складу податкового кредиту наступ­ного звітного (податкового) періоду (рядок 19 — рядок 20.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (по­даткового) періоду)» (теперішншряд.23.2 «зарахо­вується до складу податкового кредиту наступ­ного звітного (податкового) періоду (рядок 23 —

— рядок 23.1 — рядок 23.2)») поставили б 2500 грн, а в ряд. 24 (старої форми) — 4500 грн, і до бюджету нічого б не платили, як, утім, і в грудні (у ряд. 24 було б 1500 грн (4500 — 3000)). А от за підсумками січня 2015 р. довелося б віддати бюджету 600 грн (2100 —1500).Тому недоїмка — 600 грн. А все через те,що з 8000 грн податкового кредиту 5100 грн пішли на зменшення позитивного ПДВ грудня та січня.

Таким чином, бухгалтеру доведеться оформити УР до листопадової декларації.

В УР до листопадової деки до гр. 4 розділів І і II пере­носять дані з декларації з помилкою (листопада). У гр. 5 фіксують усі правильні показники (з урахуванням ви­правленої помилки). Різниця спливе в гр. 6. Зупинимося на p. III УР за листопад (див. таблицю 8).

Декларація листопада (стара) Рядки, суми
18 19 20.2 21 22 24
1000 1000 7000 7000 7000
УРдо листопа­дової деки Рядки 18 19 23.3 20 21 24
графа 4 1000 1000 7000 7000 8000*
графа 5 2500 7000 4500 4500
графа 6 +2500 -1000 -1000 -2500 -3500

* В УР враховуємо сумарний показник рядків 20.2 і 24 старої

Графа 5 УР — фактично правильна деклара­ція за листопад, тобто без помилки сумарний перехідний від’ємний залишок — у новій формі це ряд. 24 — скоротився б до 4500 грн. Окрім того, узагалі не було б поточного «мінуса» (1000 грн у ряд. 20.2 старої декларації (ряд. 23.3 нової форми)). Тепер беремося за уточнення січневих показників — саме в цьому періоді по­декларації (див. таблицю 2).

милка вплинула на показник ряд. 25. Знову ж таки, до гр. 4 переносимо дані січневої декла­рації, а до гр. 5 — уточнені показники. Зверніть увагу: розділи І і II уточненки будуть однакові, тобто повністю збігатимуться з відповідними розділами поданої раніше січневої декларації. Відмінності з’являться лише в р. III (див. таб­лицю 9).

Графу 5 УР до січневої декларації ми заповнює­мо, враховуючи проведені коригування в листопа­довому УР Тобто, оскільки за результатами таких виправлень зменшився залишок від’ємного зна­чення за ряд. 24, у гр. 5 ряд. 21 січневого УР буде порожньо, також залишиться порожнім ряд. 24. Усю величину допущеної помилки вже видно в різницевій гр. 6 ряд. 20 «Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (ря­док 20.1 + рядок 20.2 + рядок 20.3):» УР

Як бачимо, саме в третьому періоді (січні) помил­ка вплинула на ряд. 25 декларації, себто призвела до недоплати 600 грн. І саме в цьому разі п.п. 6,7 р. VI Порядку № 966 вимагають подавати УР

А тепер розглянемо трошки змінену ситуацію. Припу­стимо, виправляти помилку з прикладу 5 бух­галтер почав не в лютому, а наприкінці березня, коли вже подано декларацію за лютий. Тобто тепер йому треба врахувати й лютневі показ­ники. Скажімо, у декларації за лютий було запов­нено ряд. 18 (перевищення зобов’язань над кре­дитом) на суму 2800 грн.

Тоді треба подати як обидва попередніх УР (див. таблиці 5 і 6), так і виправити лютневу деклара­цію, тобто підготувати до неї УР Адже в лютневій декларації «оселилася» сума з ряд. 24. Вона «по­чимчикувала» до її р. IV (ряд. 26 «Сума залишку від ‘ємного значення попередніх звітних (подат­нових) періодів на початок поточного звітного (податкового) періоду (рядок «Усього, в т.ч.:» графи 6 таблиці 1 Д2)» і з нього могла «піти» або до ряд. 27 » Сума залишку від ‘ємного значен­ня попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) пе­ріоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових наклад­них в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200і.З статті 200і розділу V Кодексу (рядок » Усього, в т. ч.:» графи 7таблиці 1 Д2) (переноситься до рядка 20.2 декларації по­точного звітного (податкового) періоду)»,або до ряд. ЗО » Сума залишку від ‘ємного значення по­передніх звітних (податкових) періодів, яка під­лягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 Д2) «, або ж ми могли її залишити до кращих часів у ряд. 31. А її там не повинно бути.

Отже, оформляємо УР до лютневої декларації. Гі заповнено вже за новою формою. Тому розбіжнос­тей у номерах рядків декларації та УР не буде.

Тож у нас декларацію подано з неправильни­ми даними: до неї потрапив від’ємний ПДВ — 2900 грн. Плюс у лютому засвічено ряд. 18 із су­мою 1000 грн. Готуємо УР (див. таблицю 10), Долютневий мінусовий ПДВ (2900 грн) спрямо­вано на збільшення від’ємного значення (відо­бражено в рядках 27 та 20.2).

УРдо лютневої деки Суми ПДВ
Рядки 18 20 20.2 21 22 23 23.3 24 25.1 25.3 26 27
графа 4 1000 2900 2900 1900 1900 1900 1900 1900 2900 2900
графа 5 1000 1000
графа 6 -2900 -2900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 +1000 ЗО -2900 -2900

Із таблиць 9 і 10 видно, що сума недоплати становить 1600 грн (600 + 1000). І загальна сума штрафу — 48 грн (18 + 30).

Подаючи УР за лютий, варто не забувати про додаток Д2 «Розрахунок суми залишку від’ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.2015″. Його подають разом з УР.

Тут, на наш погляд, треба зі знаком » -» відобразити коригування за ряд. 26, тобто зазначити «-2900 грн» у графах 3,6,7 таблиці 1 додатка Д2.

А от у декларації за підсумками березня сума коригування вже не проходить. Адже ми її про­вели за допомогою УР, поданого в березні. Себто р. IV у нашому випадку буде порожній.

Тут зауважимо: ряд. 29 «Збільшено/зменшено залишок від ‘ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на підставі уточнюючих розрахунків» УР і гр. 11 таблиці 1 нового додатка Д2 заповнюють лише в тому випадку, коли прове­дені до лютого 2015 року коригування вплинули на від’ємний ПДВ, зафіксований у р. IV.

І Від’ємне значення помилкового періоду спрямовано на відшкодування в рахунок майбутніх платежів. Підприємство в грудні не по­казало зобов’язання нашкодування (рядки 23.1 «на рахунок платни­ка у банку» і 23.2 «у зменшення податкових зобов ‘язань з податку на додану вартість на­ступних звітних (податкових) періодів» ста­рої декларації та ряд. 23.2 » підлягає бюджетно­му відшкодуванню на рахунок платника у бан­ку (рядок З ДЗ)» нової декларації). Пункти 6 і 7 р. VI Порядку № 966 наказують: виправляти помилку треба також за допомогою кількох УР, поки не відкоригуємо суму відшкодуван­ня. Нагадаємо: у новій формі й декларації й УР відсутній аналог ряд. 23.2 старої форми де показували відшкодування ПДВ у рахунок майбутніх платежів. Тепер його не передбаче­но. Тому, на наш погляд, помилки, допущені в цьому рядку, слід виправляти через ряд. 23.2 із відповідним письмовим поясненням. Звісна річ, його доведеться віднести податківцям осо­бисто.

4000 грн. У березні помилку було виявлено. У таблиці 11 наведено дані рядків декларацій за листопад — лютий. Відшкодування не було ви­користано до 01.02.15р.

Рядки старої декларації 18 19 20.2 21 21.1 22 23 23.2 25.1
Звітний період
Листопад 5000 5000
Грудень 5000 5000 5000 5000 5000
Січень 2000 2000
Рядки нової декларації 18 19 23.3 20 20.1 20.2 21 23 23.1 25.1 26 27
Лютий 8000 7000 7000 1000 7000

Через помилку в лютому було відображено за­нижений ПДВ до сплати: замість 5000 грн (8000 — 3000) лише 1000 грн. Також треба нарахува­ти та сплатити штраф за недоплату лютого, адже частина нарахованого ПДВ до сплати (4000 грн) до бюджету не надійшла, бо його пе­рекрив (помилково) «мінус» із ряд. 23.2 грудня
Виправляти помилку доведеться за допомогою двох УР: один — до грудневої деки, адже саме в грудні було заявлено відшкодування, якого наша помилка торкається. А от до лютого потрібен УР, аби прибрати відшкодування з рядків 20.2,26 і 27.

УР до лютневої декларації Суми ПДВ
Рядки 18 19 20 20.2 25 25.1 25.3 26 27
графа 4 8000 7000 7000 1000 1000 7000 7000
графа 5 8000 3000 3000 5000 5000 3000 3000
графа 6 -4000 -4000 +4000 +4000 120 -4000 -4000

Тут загалом без додатка Д2 не обійтися. Гадаємо, потрібно відняти неправильно заявлене від­шкодування й записати в графах 4, 6, 7 таблиці 1 «-4000 грн». У березні в нашому випадку цей додаток уже подавати не треба.

ВИСНОВКИ

 1. Якщо помилка, допущена у звітному періоді, призвела до збільшення чи зменшення ПДВ, що підлягає сплаті в цьому періоді (рядки 25.1,25.2), то подають тільки один УР (до періоду, що коригується). При цьому зменшення за ряд. 25.1 декларації призводить до виникнення переплати ПДВ до бюджету. А збільшення показника за цим рядком — свідчення недоплати. На цю суму нараховують штраф (5% або 3%), а також сплачують пеню за весь період прострочення платежу.
 2. Якщо помилка попереднього періоду, пов’язана із заниженням чи завищенням від’ємного ПДВ у наступних періодах, не вплинула на суми:
 • належні до сплати (рядки 25.1, 25.2 декла­рації);
 • заявлені до відшкодування (рядки 23.1,23.2 старої декларації, що подається за підсумками діяльності до 01.02.15 р., і ряд. 23.2 нової декла­рації);
 •  та рядка 23.1 (погашення податкового боргу), то подають один У Р за період, що коригується.

При цьому результати коригування:

а) долютневої помилки відображають у ряд. 29 декларації, оформлюють додаток Д2 та фіксу­ють суму помилки в гр. 11 таблиці 1 цього до­датка.

У наступному періоді, якщо це:

— збільшення від’ємного ПДВ,така сума буде або врахована як від’ємний залишок, що зменшує виникаючий позитивний ПДВ (рядки 27 і 20.2 декларації), або заявлена до відшкодування (ряд­ки 30 і 23.2 декларації), чи залишиться в «резер­ві» в ряд. 31 декларації;

— зменшення від’ємного ПДВ, на цю суму змен­шують показник, який фіксують у ряд. 20.2;

б) помилки, допущеної після 01.02.15 р., фік­сують у ряд. 20.1 поточної декларації (з мінусом чи плюсом).

 1. Якщо помилка попереднього періоду, пов’язана із завищенням/заниженням від’ємного ПДВ, призвела до:
 • збільшення (появи) ПДВ до сплати (ряд­ки 25.1,25.2);
 • зменшення ПДВ, заявленого до відшкоду­вання (рядки 23.1,23.2 старої декларації і ряд. 23.2 нової декларації);
 • зменшення ряд. 23.1 (погашення податко­вого боргу),

то крім УР, що уточнює дані коригувального пе­ріоду, подають іще УР до тих періодів, у яких змі­нився ПДВ до сплати чи зменшилося відшкодуван­ня (або сума на погашення податкового боргу).

При цьому, якщо:

а)  змінюється ПДВ до сплати, то в разі:

 • завищення від’ємного ПДВ у наступних пе­ріодах фіксують збільшення ПДВ до сплати та нараховують штраф і пеню, виходячи із суми недоплати;
 • заниження від’ємного ПДВ у наступних пе­ріодах фіксують переплату ПДВ до бюджету;

б)  зменшується отримане бюджетне відшкодування — фіксують недоплату з нарахуванням штрафу та пені. А коли відшкодування не отри-
мано, то санкцій не повинно бути.

КОРИГУВАННЯ ДОДАТКІВ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

Неправильні записи в додатках обов’язково слід виправити незалежно від того, чи при­звело це до неточності в декларації. Адже додатки — складова частина декларації. Так, у листі від 09.09.11 р. № 14/7/15-3417-04 ДПСУ приділила увагу особливостям виправлення похибок у додатку Д5. Хоча наразі його фор­му дещо змінено, вони актуальні й сьогодні. Окрім того, контролери в категорії 101.07 ЗІР детально роз’яснюють, як виправляти помил­ки в додатку Д1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість» до декларації.

Тут одразу зауважимо: якщо є неточності в старому додатку Д2 «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх подат­кових періодів, що залишається непогаше­ним після бюджетного відшкодування, отри­маного у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду», то їх уже не виправиш. Річ у тім, що такої форми наразі не існує. На сьогодні в додат­ка Д2 навіть назва інша — «Розрахунок суми залишку від’ємного значення попередніх по­даткових періодів до 01.02.2015″. Як бачимо, у цих двох додатках фіксують абсолютно різ­ні дані. Сподіваємося, нарікань із боку конт­ролерів не буде.

Що стосується решти додатків до декларації, то у зв’язку зі зміною їх форм, коригуючи до-лютневі неточності (допущені в старих фор­мах), необхідно подавати відповідні додатки вже за новими формами.

Проводять виправлення методом коригу­вання неправильних записів, якщо помилка не вплинула на показники декларації. При цьому підсумкового рядка додатка не заповнюють.

Можливі ситуації, коли в додатках Д1, Д2, Д5,Д6:

1) неправильно зазначили якийсь реквізит у записі (індивідуальний податковий номер, період виписування податкової накладної тощо). У цьому випадку у відповідному ряд­ку (розділі) уточнюючого додатка (Д1, Д2, Д5, Д6) повторюють неправильний запис, при цьому числові показники даного рядка записують зі знаком «-» (незалежно від того, чи є в них помилка). А нижче, у наступному рядку, фіксують запис із правильними рекві­зитами;

 • занизили числові дані (наприклад, подат­кові зобов’язання або податковий кредит) і не відобразили операції. Тоді просто у відповід­ному розділі уточнюючого додатка записують показники, яких не вистачає. І в підсумковому рядку буде сформовано додаткову суму. Або ж якщо заниження спричинено неправильним записом, то повторюють цей самий запис, але з додатковими (збільшувальними) числовими показниками;
 • завищили числові показники (наприклад, податкові зобов’язання, податковий кредит) і зафіксували зайвий запис. Тоді в уточнюючо­му додатку повторюємо цей самий запис, але з мінусовими значеннями.

Як виправляють помилки в додатках, розгля­немо на прикладі додатка Д5 «Розшифрування податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів».

(додаток Д5) за січень поряд із правильними записами зробило помилкові, а саме:TOB «Перемога» в Розшифру­ванні до декларації з ПДВ

 • у розділі І «Податкові зобов ‘язання» дані (обсяг постачання (без ПДВ) — 100000; сума ПДВ — 20000), які потрібно було відобрази­ти в загальній частині, зафіксовано в рядку «Інші». Індивідуальний податковий номер по­купця — 111111111111;
 • у розділі II «Податковий кредит» у верх­ній частині таблиці неправильно зазначено податковий номер покупця, тобто замість запису в графах 2, З, 4 і 5:
100000000001 01.2015 60000 12000

треба було зробити запис:

1000000000011 01.2015 60000 12000

А тепер покажемо, як оформити уточнюю­чий додаток, аби все було гаразд (див. табли­цю 14). Зауважимо: раніше в категорії 101.23 ЄБПЗ контролери радили дані додатка Д5 у розрізі контрагентів заповнювати в гривнях із копійками, а підсумкові рядки — у гривнях з округленням за загальними правилами.
Коригуючи цей додаток, пам’ятайте:

 • незважаючи на те що в декларації помилок немає, разом із додатком подають і відповідний УР, до граф 4 і 5 якого вписують показники де­кларації періоду, що коригується, а графа 6 за­лишається порожньою;
 • виправляючи неправильний запис, спочат­ку його повторюють, записуючи вартісні по­казники зі знаком а потім оформлюють правильний запис;

3) підсумкових рядків у додатках не заповнюють.

Зверніть увагу на додаток Д7. Якщо помилка вплинула на величину «частки використання», то це призводить до потреби уточнення даних наступних періодів, тому тут, як правило, одного УР недостатньо. Така сама ситуація можлива й із додатком ДС9.

2 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X