Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Закони України » Закон України від 20 вересня 2019 року. № 129-IX “Щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг”
Закони України

Закон України від 20 вересня 2019 року. № 129-IX “Щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктами 14.1.278 і 14.1.279 такого змісту:
«14.1.278. система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СОД РРО) – інформаційна система, призначена для збору, зберігання, використання даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, створених реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій), перевірки справжності та достовірності розрахункових документів.
Користувачам-покупцям (споживачам) через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 421 цього Кодексу, забезпечується можливість:
контролю справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в СОД РРО;
заповнення та подання скарг покупця (споживача) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, якщо вартість товарів (робіт, послуг), які є предметом скарги, на день їх отримання покупцем (споживачем) перевищує 850 гривень;
отримання інформації про стан розгляду скарги покупця (споживача), про застосовані штрафні (фінансові) санкції за наслідками розгляду скарги або про причини їх незастосування контролюючим органом, про зарахування сум штрафних (фінансових) санкцій до бюджету, про стан виконання висновку про компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій за скаргою покупця (споживача) в обсягах та порядку, встановлених законодавством.
Порядок функціонування СОД РРО визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
14.1.279. компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, – це грошові кошти, що перераховуються покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами, за результатами проведеної перевірки за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
2. Перше речення підпункту 20.1.11 пункту 20.1 статті 20 доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
3. В абзаці сімнадцятому пункту 421.2 статті 421 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій», а слова «з купівлі-продажу іноземної валюти» замінити словами «з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі».
4. У статті 43:
1) у назві слова «грошових зобов’язань та пені» замінити словами «грошових зобов’язань і пені та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, на користь покупців (споживачів)»;
2) пункт 43.5 викласти в такій редакції:
«43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Для здійснення компенсації частини штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, на користь покупця (споживача) відповідний контролюючий орган протягом п’яти робочих днів з дня зарахування до бюджету штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до платника податків за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, готує висновок та подає його для виконання до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків, а також перераховує на користь відповідного покупця (споживача) компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів та про перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, покупцям (споживачам) з відповідного бюджету»;
3) пункт 43.6 після слів «платникам податків» доповнити словами «та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, покупцям (споживачам)».
5. У пункті 72.1 статті 72:
1) підпункт 72.1.1.4 підпункту 72.1.1 викласти в такій редакції:
«72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, поданих до контролюючих органів. Для цілей цього підпункту терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
2) підпункт 72.1.6 викласти в такій редакції:
«72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку, а також інформація, наведена у скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
6. Пункт 73.3 статті 73 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«11) отримання скарги покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій. Письмовий запит до платника податків, направлений у зв’язку з отриманням скарги покупця (споживача), повинен стосуватися виключно предмета такої скарги».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – двадцять першим.
7. В абзаці першому підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 слова «та спирту етилового» замінити словами «та спирту етилового, даних СОД РРО».
8. Підпункт 80.2.4 пункту 80.2 статті 80 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
9. Підпункт 94.2.4 пункту 94.2 і підпункт 94.19.8 пункту 94.19 статті 94 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
10. Статтю 113 доповнити пунктом 113.4 такого змісту:
«113.4. Частина суми штрафних (фінансових) санкцій, сплачених за результатами перевірки, проведеної за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, підлягає перерахуванню покупцю (споживачу), який подав таку скаргу».
11. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.60 такого змісту:
«165.1.60. компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, отримана покупцем (споживачем) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами за результатами проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
12. Абзац четвертий пункту 177.10 статті 177 після слів «реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій».
13. У статті 201:
абзац восьмий пункту 201.4 після слів «розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
у підпункті «б» пункту 201.11:
абзац другий після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
абзац третій після слів «реєстраторами розрахункових операцій» доповнити словами «та фіскальним сервером контролюючого органу».
14. Абзац третій пункту 231.3 статті 231 після слів «за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з урахуванням вимог, визначених Кабінетом Міністрів України».
15. У статті 291:
в абзаці третьому підпункту 2 пункту 291.4 цифри «1500000» замінити цифрами «2500000»;
підпункт 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 викласти в такій редакції:
«8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж».
16. Пункт 292.7 статті 292 після слів «реєстратора розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмного реєстратора розрахункових операцій».
17. Пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:
«296.10. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи».
18. У розділі XX «Перехідні положення»:
у підрозділі 5:
пункт 25 викласти в такій редакції:
«25. Норми пунктів 1202.1-1202.3 статті 1202 не застосовуються до акцизних накладних/розрахунків коригування, які платник зобов’язаний скласти з 1 липня по 30 листопада 2019 року.
Норми пункту 1281.2 статті 1281 застосовуються з
1 жовтня 2019 року, а норми пункту 1281.3 статті 1281 – з 1 січня 2020 року»;
в абзаці першому пункту 26 слова і цифри «з 1 січня до 30 червня 2019 року (включно)» виключити, а після слова «виданих» доповнити словами та цифрами «з 1 січня до 30 листопада 2019 року (включно)»;
доповнити пунктом 28 такого змісту:
«28. Платники податку мають право зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник акцизних накладних, складених у порядку, передбаченому пунктом 23 цього підрозділу, за умови, що перший примірник такої акцизної накладної зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних згідно з пунктом 23 цього підрозділу.
У разі зазначення в акцизній накладній, складеній відповідно до пункту 23 цього підрозділу, перший примірник якої зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник не зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних, помилкових реквізитів особи, що отримує пальне, або у визначених у підпунктах «з» та «и» пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне:
а) платник, який склав перший примірник акцизної накладної, складає другий примірник такої накладної, в якому зазначає правильні реквізити особи, що отримує пальне, або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, та в день складання направляє такий примірник особі, що отримує пальне;
б) особа, що отримує пальне, реєструє другий примірник акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше трьох календарних днів, після дня отримання другого примірника акцизної накладної»;
у підрозділі 10:
пункт 28 виключити;
доповнити пунктом 53 такого змісту:
«53. До 1 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою – підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:
пункту 1 (щодо змін до статті 14), пункту 4 (щодо змін до статті 43), підпункту 2 пункту 5 (щодо змін до підпункту 72.1.6 пункту 72.1 статті 72), пункту 6 (щодо змін до статті 73), пункту 7 (щодо змін до статті 75), пункту 10 (щодо змін до статті 113), пункту 11 (щодо змін до статті 165) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 жовтня 2020 року;
абзацу другого пункту 15 розділу І цього Закону (щодо змін до абзацу третього підпункту 2 пункту 291.4 статті 291), який набирає чинності з 1 січня 2021 року;
абзаців третього та четвертого пункту 15 (щодо підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291) та абзаців другого – одинадцятого пункту 18 (щодо пунктів 25, 26 та 28 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення») розділу І та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
20 вересня 2019 року.
№ 129-IX.

84 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Реклама

X