Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » Затверджено нові форми касових документів
Держоргани інформують

Затверджено нові форми касових документів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Як ми вже писали НБУ в кінці 2017 року вніс зміни до Положення про ведення касових операцій, про це ми писали тут

Також було затверджені нові форми касових документів:

 • Відомість на виплату готівки
 • Прибутковий касовий ордер
 • Видатковий касовий ордер
 • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
 • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
 • Касова книга
 • Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки
 • Акт про результати інвентаризації наявних коштів
 • Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

Оновлені форми не суттєво відрізняються від попередніх.

Постанова № 148 набрала чинності  5 січня 2018 року.

Бланки цих документів будуть опубліковані на нашому сайту дещо пізніше.

Додаток 1

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (пункт 18 розділу ІІ)

(найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код

в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

(структурний підрозділ підприємства/установи/організації)

Кореспондуючий рахунок

Код цільового призначення

рахунок, субрахунок

код

аналітичного рахунку

     

До відомості №

У касу для оплати у строк

з до 20 року у сумі

( грн коп.)

Керівник

Головний бухгалтер

20 року

Відомість

на виплату готівки №

за 20 року

Кількість аркушів

За цією відомістю виплачено гривень

( грн коп.) і депоновано гривень ( грн коп.)

Виплату здійснив

(підпис, прізвище, ініціали)

Перевірив бухгалтер

(підпис, прізвище, ініціали)

2 ‒ 4 сторінки відомості

Таблиця

з/п

Табельний номер

Прізвище, ім’я, по

батькові

Сума

Підпис про

одержання

Примітки

1

2

3

4

5

6

           
           

Відомість склав

(підпис, прізвище, ініціали)

Відомість перевірив

(підпис, прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення додатка 1:

 1. За зразками 2 та 3 сторінок відомості друкувати вставні аркуші (з текстом і на зворотному боці). Над таблицею друкувати текст “Вставний аркуш до додатка ”, підписи друкувати на 4 сторінці відомості.

 1. Відомість на виплату готівки використовується для видачі заробітної плати, інших виплат.

 1. На титульній сторінці зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. У колонці 6 таблиці зазначаються реквізити пред’явленого документа (у разі потреби).

 1. Під час заповнення відомості після останнього запису на сторінці в ній має бути незаповнений рядок для зазначення загальної суми виплат особам, зазначеним на цій сторінці. Такі рядки можуть бути наприкінці кожної сторінки відомості.

 1. Під час складання документа за допомогою засобів комп’ютерної техніки програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться відомість, має забезпечувати візуальне відображення відомості, яке за формою та змістом відповідає формі та змісту відомості в паперовому вигляді.

Додаток 2

до Положення про ведення касових операцій у

національній валюті в Україні (пункт 25 розділу III)

Типова форма № КО-1

 

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

 

(найменування підприємства/установи/організації)

Прибутковий касовий ордер

від 20 року

Л

і н і я

в і д р і з у

(найменування підприємства/установи/організації)

Квитанція

до прибуткового касового ордера від 20 року

Прийнято від

 

 

 

Підстава

 

Сума

(словами)

грн коп.

М. П.

з/п

Кореспон- дуючий рахунок,

субрахунок

Код аналі-

тичного рахунку

Сума цифрами

Код цільо- вого призна-

чення

При- мітки

1

2

3

4

5

6

2 Продовження додатка 2

Прийнято від

Підстава

 

Сума

грн коп.

(словами)

Додатки:

Головний

бухгалтер

(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний

бухгалтер

(підпис, прізвище, ініціали)

Касир _

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 3

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (пункт 26 розділу ІІІ)

типова форма № КО-2

(найменування підприємства/установи/організації) Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств

та організацій України

Видатковий касовий ордер

від “ 20 року

з/п

Номер документа

Дата

складання

Кореспондуючий рахунок,

субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

             

Видати

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава

Сума грн коп.

(словами)

Додаток:

 

Керівник

2 Продовження додатка 3

Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав грн коп.

(словами)

20 року Підпис одержувача

За _

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 4

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

(пункт 33 розділу ІІІ)

Типова форма № КО-3

 

 

 

(найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

Журнал

реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20 року

За цим зразком друкувати всі сторінки журналу. Таблиця 1

 

з/п

Прибутковий/видатковий документ

Надійшло (витрачено) грошей

Примітки

на заробітну плату, премії, стипендії

на відрядження та інші цілі

дата

номер

1

2

3

4

5

6

1

Залишок на

       
       
           
           
 

Разом

   

Х

Типова форма № КО-3а

2 Продовження додатка 4

 

(найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі

підприємств та організацій України

Журнал

реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20 року

За цим зразком друкувати всі сторінки журналу. Таблиця 2

з/п

Прибутковий документ

Сума

Примітки

Видатковий документ

Сума

Примітки

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Типові форми КО-3, КО-3а ведуться за рішенням керівника.

Додаток 5

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

(пункт 39 розділу ІV)

Типова форма № КО-4

 

(найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

Касова книга на 20 рік

У цій книзі пронумеровано та прошнуровано сторінок,

опечатано відбитком печатки М. П. Підпис

20_ року

Каса за “ 20 року Сторінка Зразок 3, 5, 7, 9 та інших непарних сторінок

 

Номер

документа

Від кого отримано чи кому видано

Номер кореспондую-

чого рахунку, субрахунку

Надходження

Видаток

Лінія відрізу

Номер

документа

Від кого отримано

чи кому видано

Номер кореспондую-

чого рахунку, субрахунку

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

Залишок на початок дня

 

Х

           
 

Х

Разом за день

Залишок на кінець дня, у тому числі на зарплату

Касир

(підпис)

Залишок у касовій книзі перевірив і

   
           

Х

           

Х

 

Х

 

Х

документи в кількості прибуткових та

(словами) (словами)

видаткових одержав.

Бухгалтер

(підпис)

   

Каса за “ 20 р. Сторінка Зразок 4, 6, 8, 10 та інших парних сторінок

 

Номер

документа

Від кого отримано чи кому видано

Номер кореспондую- чого рахунку,

субрахунку

Надходження

Видаток

Лінія відрізу

Номер

документа

Від кого отримано чи кому

видано

Номер кореспондую- чого рахунку,

субрахунку

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

Залишок на початок дня

 

Х

         
 

Х

Разом за день

Залишок на кінець дня, у тому числі на зарплату

Касир

(підпис)

Залишок в касовій книзі перевірив і

   
           

Х

           

Х

 

Х

 

Х

           

документи в кількості прибуткових та

(словами) (словами)

видаткових одержав.

Бухгалтер

(підпис)

Пояснення щодо заповнення додатка 5:

 1. Ця типова форма застосовується для обліку руху грошей у касі. Кожна сторінка касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається в книзі (далі – “Вкладний аркуш касової книги”), друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового і зворотного боків через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша (далі – “Звіт касира”). “Вкладний аркуш касової книги” та “Звіт касира” нумеруються однаковими номерами.

 1. Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша після слів “Залишок на початок дня”.

 1. Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під ту, яка залишається в книзі. Для ведення записів після слова “Перенос” відривну частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини аркуша. Бланк звіту до закінчення операцій дня, у який вони проводилися, не відривається.

 1. У реквізиті “у тому числі на зарплату” зазначається сума за відомостями на виплату грошей, що не списана на видаток каси.

 1. Записи в касовій книзі здійснюються на підставі інформації з касових документів. Записи в касовій книзі здійснюються до початку наступного робочого дня (тобто із залишками на кінець попереднього дня), а також містять усі реквізити, що передбачені формою касової книги. Сторінки касової книги нумеруються автоматично в порядку зростання з початку року.

 1. Під час складання електронного документа касової книги роздруковуються кожна з двох частин аркуша касової книги: “Вкладний аркуш касової книги” та “Звіт касира”. Водночас:

 1. у разі роздрукування “Вкладного аркуша касової книги” у кінці місяця автоматично роздруковується загальна кількість аркушів касової книги за цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року – їх загальна кількість за рік;

 1. після роздрукування “Вкладного аркуша касової книги” і “Звіту касира” касир перевіряє правильність складання цих документів, підписує їх і передає “Звіт касира” разом з відповідними касовими документами до бухгалтерії під підпис у “Вкладному аркуші касової книги”;

 1. протягом року “Вкладний аркуш касової книги” зберігається касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби) “Вкладний аркуш касової книги” формується в підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера установи/підприємства

‒ юридичної особи, а підшивки формуються в книгу;

 1. після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях передається для зберігання відповідно до законодавства України.

Додаток 6

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

(пункт 43 розділу IV)

ипова форма № КО-5

(найменування підприємства/установи/організації) Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі

підприємств та організацій України

Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки

(прізвище, ім’я, по батькові старшого касира)

з/п

Дата

Видано касиру (сума

цифрами і словами)

Прізвище, ім’я, по батькові касира

Підпис касира про

одержа- ння готівки

Здано касиром старшому касиру

Підпис старшого касира про

одержання готівки та сплачених документів

го- тів- кою

у тому числі отриманою за прибуткови- ми

операціями

за

сплаче- ними докуме- нтами

разом (сума цифрами та

словами)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
                   
                   
                   

За цим зразком друкувати всі сторінки книги.

Додаток 7

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

(пункт 46 розділу IV)

_

_

(найменування підприємства/установи/організації)

Акт №

про результати інвентаризації наявних коштів “ 20 року,

що зберігаються

Розписка

  1. Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

  2. Матеріально відповідальна особа

 

 

(посада)

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

  1. На підставі наказу (розпорядження) від

коштів станом на “ 20 року.

  1. Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:

20 року №

проведена інвентаризація

_ грн коп.

_ грн коп.

_ грн коп.

_ грн коп.

  1. Підсумок фактичної наявності грн коп.

.

(словами)

  1. За обліковими даними грн коп.

  2. Підсумки інвентаризації: надлишок , нестача .

Голова комісії

 

 

 

(посада)

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Члени комісії:

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

  1. Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. Усі наявні кошти комісією перевірено в моїй присутності. Претензій до інвентаризаційної комісії не маю.

  2. Матеріально відповідальна особа .

(підпис)

20 року.

  1. Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі

  1. Матеріально відповідальна особа .

  2. Рішення керівника установи/підприємства

. “ 20 року.

Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів), що

зберігаються в касі установи/підприємства.

Додаток 8

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

(пункт 58 розділу VІ)

Акт

про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою від “ 20_ року

 1. Найменування установи/підприємства/фізичної особи-підприємця і форма власності

_

(номер рахунку в банку)

.

[місцезнаходження (місце проживання)]

 1. Ідентифікаційний код платника в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

               
 1. Номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті)

                   

 

 1. Ведення касової книги і касових документів, їх оформлення

_

 1. Оприбуткування надходжень готівки

Таблиця 1

(грн)

з/п

Показники

Період, за який здійснюється перевірка (місяці)

1

2

3

4

5

1

Залишок каси на початок місяця

     

2

Надходження готівкової виручки

     

3

Оприбутковано фактично

     

4

Видано установою/підприємством

     

5

Залишок каси на кінець місяця

     
 1. Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки

 

 1. Дотримання самостійно встановленого ліміту залишку готівки в касі

Таблиця 2

(грн)

з/п

Період (дні) перевищення ліміту каси

Установлений ліміт каси

Фактичні залишки

готівки в касі

У тому числі в дні виплат на оплату праці за видатковими

відомостями

Перевищення встановленого ліміту

каси (колонка 4 ‒ колонка 5

колонка 3)

1

2

3

4

5

6

           
           
 1. Висновки щодо дотримання встановленого ліміту каси, порядку і строків здавання виручки, а також наявності розмінної монети

 2. Одержання установою/підприємством/фізичною особою-підприємцем значних сум готівки.

Висновки щодо використання одержаних установою/підприємством/фізичною особою-підприємцем у банку значних сум готівки

_

 1. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки.

Висновки щодо витрачання готівки з виручки

_.

 1. Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання

Таблиця 3

(грн)

з/п

Показники

Видача готівки, у тому числі

на відрядження

на закупівлю

сільськогосподарської продукції та вторинної сировини

на інші виробничі

(господарські) потреби

усього

у тому числі суми на

господарські потреби під час відрядження

дата

сума

дата

сума

дата

сума

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Видано під звіт

               

2

Здано звіт про

використання коштів

               

3

Здано невитрачений залишок

підзвітної суми

               
 1. Висновки щодо дотримання встановленого порядку видачі готівки під звіт та її використання

.

 1. Дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків

Таблиця 4

(грн)

з/п

Розмір здійсненого платежу з перевищенням граничної суми

Установа/підприємство ‒ платник готівки

дата

сума

1

2

3

4

       
       
 1. Висновки щодо дотримання граничних обмежень під час здійснення готівкових розрахунків

_.

 1. Інші порушення встановленого порядку ведення касових операцій

 

 1. Нормативно-правові акти, якими передбачена відповідальність за встановлені порушення та загальні висновки і пропозиції працівників Державної фіскальної служби України, що проводили перевірку

 

Представник Державної фіскальної служби України

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник установи/підприємства/

фізична особа-підприємець, що (який) перевірялося

(перевірявся)

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Пояснення щодо заповнення додатка 8:

  1. Порушення, що виявлені в результаті перевірки порядку ведення касової книги і касових документів, їх оформлення, зазначаються в пункті 4 акта про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою (далі – акт про перевірку).

  1. Порушення порядку оприбуткування надходжень готівки, виявлені під час перевірки, відображаються в таблиці 1 пункту 5 та пункті 6 акта про перевірку.

  1. Порушення самостійно встановленого ліміту каси, виявлені під час перевірки, відображаються в таблиці 2 пункту 7 та пункті 8 акта про перевірку.

  1. Порушення, що виявлені в результаті перевірки питань одержання установою/підприємством/фізичною особою- підприємцем значних сум готівки, зазначаються в пункті 9 акта про перевірку.

  1. Інформація про виявлені порушення порядку витрачання готівки з виручки (конкретні дати та суми) зазначається в пункті 10 акта про перевірку.

  1. Інформація про виявлені під час перевірки порушення порядку видачі готівки під звіт та її використання зазначається в таблиці 3 пункту 11 та пункті 12 акта про перевірку.

  1. Факти порушень установлених граничних обмежень під час розрахунків готівкою установ/підприємств/фізичних осіб-підприємців у разі їх виявлення зазначаються в таблиці 4 пункту 13 та пункті 14 акта про перевірку з наведенням їх конкретних розмірів.

  1. Інші порушення встановленого порядку ведення касових операцій зазначаються в пункті 15 акта про перевірку.

  1. Залежно від специфіки деяких видів господарської діяльності та завдань, що покладені на органи Державної фіскальної служби України, до акта про перевірку цими органами можуть уноситися зміни.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X