Головна » Для завантаження » Договори » Зразок договору відповідального зберігання
Договори

Зразок договору відповідального зберігання

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВІР № _______

відповідального зберігання

 м. Київ “___”_______________  20___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________»», що далі іменується Замовник, в особі генерального директора ________________________ , що діє на підставі статуту, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________», що далі іменується Виконавець, в особі генерального директора _____________________, який  діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, кожне окремо – Сторона у відповідних відмінках, уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет Договору

1.1. Замовник зобов’язується передати, а Виконавець зобов’язується прийняти алкогольну продукцію на відповідальне зберігання. Приймання на зберігання продукції відбувається за актом приймання-передання, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється печатками після фактичного прийняття.

1.2. Найменування, асортимент та кількість продукції визначаються у актах приймання-передання, які складаються Сторонами при прийманні-передачі кожної партії продукції.

1.3. Приймання здійснюється за адресою складського приміщення, яке зареєстровано в Єдиному Державному реєстрі місць зберігання оптових партії алкогольної продукції.

1.4. Замовник гарантує, що продукція, яка поставляється кожною окремою партією на відповідальне зберігання, на дату такої передачі є його власністю, у спорі та під забороною не перебуває, права на нього третіх осіб відсутні.

1.5. Замовник при приймання-переданні продукції на відповідальне зберігання надає Виконавцю документи, що підтверджують право власності на продукцію, а також сертифікати відповідності, у відповідності до вимог чинного законодавства.

1.6. Адреса місця зберігання: __________________________________

  1. Ціна Договору та порядок розрахунків

2.1. Ціна Договору складається із сум сплачених Замовником Виконавцю за надані послуги по відповідальному зберіганню.

2.2.  Вартість 1 м.кв. площі місця зберігання складає 400 (чотириста) грн.. в т.ч. ПДВ за 30 календарних днів.

2.3. Розрахунок за відповідальне зберігання здійснюється Замовником Виконавцю на підставі виставлених рахунків протягом 3-х робочих днів з моменту отримання такого рахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання.

2.4. Сторони домовились про безготівковий розрахунок.

2.5. Сторони вправі за спільною згодою застосовувати попередню оплату. Про здійснення попередньої оплати Замовник повинен повідомити Виконавця за допомогою телефонного зв’язку.

2.6. Днем оплати є день зарахування грошових коштів на поточний рахунок  Виконавця.

  1. Порядок та строки передачі та повернення продукції.

3.1. Передача продукції на склад Виконавця здійснюється транспортом Замовника або Виконавця за попередньою домовленістю Сторін.

3.2. У випадку виявлення недоліків продукції, пошкодження та ін., повноважні представники Сторін фіксують характер недоліків в Акті приймання-передання.

3.2. Повернення продукції Виконавцем Замовнику здійснюється на підставі актів приймання-передання.

  1. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій заподіяні таким невиконанням (неналежним виконанням) збитки та сплатити передбачені цим Договором штрафні санкції. Відшкодування збитків та сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання нею зобов’язань за даним  Договором.

4.2. На Замовника покладаються наступні штрафні санкції:

            4.2.1. за прострочення сплати згідно виставленого рахунку, якщо таке прострочення зумовлене діями (бездіяльністю) Замовника і залежить лише від його волі, сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення, включаючи день поставки.

4.3. Виконавець вправі реалізувати продукцію Замовника в рахунок оплати за цим Договором.

  1. Форс-мажор

5.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання (неналежне виконання) обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання (неналежне виконання) спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор). У цьому випадку Сторона, що допустила невиконання, повинна виконати обов’язки за цим Договором після закінчення дії обставин непереборної сили.

5.2. Про дію обставин непереборної сили, Сторона, що перебуває під впливом таких обставин, повинна сповістити іншу рекомендованим листом у триденний термін з початку виникнення перешкод для виконання умов Договору.

5.3. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується висновком Торгово-промислової палати України.

  1. Зміна, доповнення чи розірвання Договору

6.1. Цей Договір може бути змінено чи доповнено за взаємною згодою Сторін.

6.2. Зміни та доповнення до цього Договору повинні бути викладені у письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторін і є невід’ємними додатками до цього Договору.

6.3. Розірвання цього Договору до закінчення строку його дії можливе у наступних випадках:

– за взаємною згодою Сторін;

– за рішенням господарського суду;

– на вимогу однієї із Сторін без зазначення причин розірвання за умови попереднього письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору. При цьому, грошові зобов’язання Сторін повинні бути повністю виконанні на дату розірвання Договору.

  1. Інші умови

7.1. Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках на 2 сторінках, по одному для кожної із Сторін.

7.2. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2009р., а відносно грошових зобов’язань – до повного їх виконання.

7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без отримання на це письмової згоди іншої Сторони.

7.4. З питань, не урегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.5. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

7.6. Сторони гарантують, що на момент підписання договору, особи, що підписують цей договір як представники кожної з сторін, наділені відповідними повноваженнями і мають право на підписання Договору.

Реквізити Сторін:

 

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю

 

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю

 

                                        М.П                                                                                                                                            М.П

від Замовника Від Виконавця
 

_________

 

_____________


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка