Головна » Для завантаження » Договори » Договір купівлі-продажу. Зразок
Договори

Договір купівлі-продажу. Зразок

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Час читання:8 хвилин
Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 

 м._______________                                                                                                         __ ______________200__р. Продавець:____________________________________________________________________________в особі_________________________________________________________________________________що діє на підставі_______________________________________________________________________з одного боку, іПокупець:_____________________________________________________________________________в особі_________________________________________________________________________________що діє на підставі_______________________________________________________________________з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке: 
  1. Предмет договору
1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця належний Продавцю товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього Договору.1.2. Відомості про товар:1.2.1. найменування_____________________________________________1.2.2. одиниця виміру кількості____________________________________1.2.3. кількість товару____________________________________________1.2.4. комплектність_____________________________________________1.2.5. асортимент_______________________________________________1.3. Якість товару повинна відповідати_____________________________________________________(вказівка на стандарт, технічні умови тощо)Підтвердженням якості товару, що продається Продавцем, є_______________________________________(найменування документа, що підтверджує якість товару)1.4. Гарантійний термін експлуатації товару з моменту_____________________________ становить________(виготовлення, отримання товару Покупцем)  
  1. Порядок передачі товару
 2.1. Продавець повинен повністю передати товар Покупцю протягом_____ днів з моменту_________________(оплати, укладання договору тощо)Передача товару Покупцю відбувається____________________________________________________(адреса)2.2. Документи на товар, які Продавець повинен передати Покупцю:____________________________2.3. Перехід права власності на товар відбувається в момент передачі товару Покупцю, що оформляється накладною. 
  1. Ціна
 3.1. Загальна вартість товару, що продається за цим договором, становить_______________________________3.2. Продавець здійснює оплату проданого товару на умовах___________________________________________
Читати по темі:  Зразок ДОГОВОРУ купівлі-продажу автомобіля (між юридичними особами)
 
  1. Зобов’язання сторін
 4.1. Продавець зобов’язаний:4.1.1. Вчасно передати Покупцю товар у стані, що відповідає умовам договору.4.1.2. Замінити неякісний товар протягом_____ днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця або повернути вартість неякісного товару виходячи з цін, встановлених пунктом 1.2 Договору.4.2. Покупець зобов’язаний:4.2.1. прийняти товар за кількістю якістю, асортиментом та комплектністю відповідно до вимог законодавства;4.2.2. оплатити товар у розмірах та терміни, які встановлені цим Договором. 
  1. Відповідальність сторін
 5.1. За порушення термінів передачі товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недопоставленого товару за кожен день затримки до моменту повного виконання зобов’язань щодо поставки :5.2. За передачу товару, що не відповідає умовам Договору щодо якості, комплектності, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі____ відсотків вартості неякісного товару (вартості товару, що поставлений некомплектним).5.3. За несвоєчасну або неповну оплату вартості товару Покупець сплачує продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки від суми неоплати (недооплати) за кожен день прострочення до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання щодо оплати.5.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі____ відсотків від ціни товару, вказаної у п. 3.1 цього Договору.5.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором. 
  1. Дія непереборної сили
 6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань, обумовлене обставинами, що виникли всупереч волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі ті інші стихійні лиха.
Читати по темі:  Что такое торговый маркетинг?
6.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії непереборної сили.6.3. Сторона, яка не виконує свої зобов’язання внаслідок обставин непоборної сили, повинна негайно сповістити про це другу сторону.6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Продавцем або Покупцем шляхом направлення повідомлення іншій стороні. 
  1. Порядок вирішення спорів
 7.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв’язку  з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку. 
  1. Зміни умов Договору
 8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.8.2. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце тільки за згодою Сторін, або у випадках, передбачених цим Договором, або на підставах, визначених законодавством України. 
  1. Інші умови
 9.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.9.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.9.3. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств___________________________________9.4. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств___________________________________9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу. 
  1. Юридичні адреси та реквізити Сторін
 10.1. Покупець:Поштова адреса та індекс __________________________________________________________
Читати по темі:  Зразок ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
Телефон / факс ___________________________________________________________________Поточний рахунок ________________________________________________________________ЄДРПОУ________________________________________________________________________ 10.2. Продавець:Поштова адреса та індекс __________________________________________________________Телефон / факс ___________________________________________________________________Поточний рахунок ________________________________________________________________ЄДРПОУ________________________________________________________________________    Покупець                                                                                                                Продавець ___________________                                                                                                       __________________ М. П.                                                                                                                        М. П.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Наша розсилка

Випадкова цитата

Видение без действия — это мечта.
Действие без видения — это кошмар.

Договір купівлі-продажу. Зразок

Час читання: 7 min
0

Поділитися з другом