Головна » Для завантаження » Договори » Типова форма трудового контракту з працівником
Договори

Типова форма трудового контракту з працівником

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Контракт з працівником

 

Місто __________________                                                               «____» ______________ 20___р.

 

Підприємство, установа, організація (громадянин) ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________ (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по-батькові громадянина-підприємця) в особі власника або уповноваженого ним органу (посада, прізвище, ім’я, по – батькові) _____________________________________ __________________________________________________________іменований далі роботодавець, з одного боку та громадянин _____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові), іменований далі  працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке :

Працівник _________________________________________(прізвище, ім’я, по-батькові) приймається на роботу (займає посаду) ________________________________________________(найменування структурного підрозділу підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою) ________________________________________________________________ (повне найменування професії, посади).

Працівнику (не) встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити) _________________________________(тривалість строку випробування).

 

Загальні положення

1.        Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові  відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2.        Терміном «сторони» у цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

 

Обов’язки сторін

3.        За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4.        Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

 

 

 

5.        Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпеченню інших умов праці тощо)

 

 

 

6.        Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій та пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

 

 

 

 

Робочий час

7.        Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8.        Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота

тощо):

 

(вказати необхідне)

 

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

9.        За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється :

–          посадовий оклад(тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі __________ на місяць, або у розмірі

_______________за 1 годину роботи, ставка податку з доходів фізичних осіб застосовується для цього доходу згідно чинного законодавства,

–          надбавка (доплата та інші виплати) ________________________________________________

(вказати види оплат, надбавок тощо) у розмірі _________ (у % до тарифної ставки, посадового окладу).

10.    У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ________________________________________________________________ (вказати вид, розмір).

11.    Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю : основна _____ днів, додаткова _____ днів.

12.    До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі ________________________ (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця).

 

 

 

 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

13.    У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14.    Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

15.    Інші умови _________________________________________________________________________ (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийняті на роботу працівників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від «19» березня 1994р. № 170).

 

Зміни, припинення та розірвання контракту.

16.    Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складаною у письмовій формі

17.    Цей контракт припиняється:

1)     після закінчення строку дії контракту;

2)     за згодою сторін;

3)     з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках , передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗиП України) та цим контрактом;

4)     з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 38, 39 КЗиП України) та цим контрактом;

5)     з інших підстав передбачених законодавством.

18.    Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбаченні чинним законодавством

1)  

 

2)  

 

3)  

 

         При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за пунктом 8 статті КЗиП України.

19.    У разі дострокового припинення контракту в незалежних від працівника причин, встановлюються додаткові гарантії та компенсації:

 

 

20.    При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами обов’язків, передбачених контрактом. він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21.    За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений  або укладений на новий строк.

 

Термін дії та інші умови контракту

22.    Строк дії контракту з ____________________ до ________________. Контракт набуває чинності згідно чинного законодавства.

23.    Сторони можуть передбачити у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

 

 

 

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24.    Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25.    Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________(вказується перелік додатків, якщо вони є).

26.    Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:

 

 

Адреси сторін

27.    Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по-батькові громодянина-підприємця

__________________________________________________________________________________________________

Адреса ___________________________________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок № (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в __________________________

__________________________________________________________________________________________________

28.    Відомості про працівника.

Домашня адреса: __________________________________________________________________________________

Домашній телефон ___________________, службовий телефон __________________

Паспорт: серія ________ № ____________ виданий «___» _____________ 199__р. ____________________________

___________________________________________________________________ (вказати орган, що видав паспорт).

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг _____________________________________________

__________________________________(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави).

РОБОТОДАВЕЦЬ

 

______________________

(посада, прізвище, ім’я ,

по-батькові, підпис)

«____»_________________ 20__р.

 

ПРАЦІВНИК

 

_________________________

(посада, прізвище, ім’я ,

по-батькові, підпис)

«____»_________________ 20__р.

                                                       М.П.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка