Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Коли використовують і як оформляють надомну працю
Кадровий облік

Коли використовують і як оформляють надомну працю

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ ВДОМА

Використання надомної праці може сприяти підвищенню ефективності діяльності підприємства, установи, організації (далі — підприємство), особливо у сфері малого та середнього бізнесу, адже організована в такий спосіб робота має ряд переваг.

Переваги для роботодавця

1. Можна скоротити витрати на оренду приміщень, а отже, збільшити як прибутковість підприємства, так і фонд заробітної плати працівників. Зеко­номлені кошти можна використовувати для розширення штату (чисельності) працівників, на виплату «преміальних», а також на будь-які інші потреби підприємства.
2. Є нагода отримати додаткові (у деяких випадках фактично безплатно) канали стаціонарного телефонного зв’язку або підключення до мережі Інтернет.
3. Можна зменшити витрати підприємства на електроенергію або воду, зекономити на офісних меблях, деякому обладнанні та спростити організацію цілодобової роботи там, де це потрібно.

Переваги для працівника

1. Зменшуються витрати на проїзд у громадському транспорті.
2. Час, який витрачається на те, щоб дістатися до місця роботи, можна використати на саму роботу або відпочинок.

НЕДОЛІКИ РОБОТИ ВДОМА

Якщо працівник працює вдома, можуть виникнути труднощі з дистанційним контролем за його роботою. Щоб уникнути таких труднощів, можна за­стосовувати сучасні технології: інформаційні ком­п’ютерні мережі, мобільний зв’язок, електронну пошту, відеоспостереження тощо. Якщо надомник виконує завдання, результати якого очевидні (наприклад, виробляє певну кількість одиниць меблів або шиє певну кількість пар взуття), то з визначенням ефективності його роботи взагалі не ви­никає проблем, бо для підприємства неважливо, скільки часу він витратив на виготовлення (пошиття) цієї «одиниці» і в який саме час він це робив.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДОМНОЇ ПРАЦІ

Серед основних нормативно-правових актів та інших документів, якими в тій чи тій мірі регулюються різні питання надомної праці, можна виокремити такі:

 Кодекс законів про працю України(КЗпП):
частиною восьмою статті 179 цього Кодексу пе­редбачено, що жінка або особи, зазначені у частині сьомій цієї статті (тобто батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною), у період перебування у відпустці для догляду за дитиною, за їх бажанням, можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. Більше у КЗпП про надомну роботу прямо не згадується. Водночас у ньому не міститься прямої заборони укладати трудові договори про роботу вдома й з іншими працівниками, а не лише з тими, хто доглядає за дитиною. Крім цього, статтею 141 КЗпП передбачено обов’язок роботодавця правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту, а цьому може сприяти саме організація праці вдома;

 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII:
у статті 18 цього Закону передбачено можливість надомної праці для інвалідів, зокрема, зазначено, що інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома;

 Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99 (далі — Положення № 275), яке діє в частині, що не суперечить Конституції та законам України, до ухвалення відповідних актів згідно з Постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII:
зокрема, відповідно до пункту 1 Положення № 275 надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особисто з матеріалів і з використанням знарядь та засобів праці, виділених роботодавцем або придбаних за рахунок його коштів, а також із власних матеріалів та з використанням особистих механізмів й інструментів із дозволу керівництва;

 Інструкція про порядок прийняття, переведення, звільнення та обліку кадрів на підприємствах, в організаціях, установах споживчої кооперації України, затверджена постановою шостих зборів Ради Укоопспілки XVII скликання від 3 квітня 2003 року за погодженням із президією ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України — постанова від 1 квітня 2003 року № П-10/Р-9:
цією Інструкцією, зокрема, регулюються різні питання щодо роботи вдома працівників у системі споживчої кооперації, у т. ч. порядок їх обліку;

— Конвенція Міжнародної організації праці про надомну працю № 177 (далі — Конвенція № 177) та Рекомендація МОП № 184 щодо надомної праці (далі — Рекомендація № 184):
зокрема, у Конвенції № 177 визначено термін «надомна праця» як робота, яку особа виконує за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщен­нях роботодавця; за винагороду; з метою виробництва товарів або послуг згідно із вказівками роботодавця.
У Рекомендації № 184 роз’яснюється, що термін «роботодавець» означає фізичну або юридичну особу, яка дає роботу додому в інтересах свого підприємства, із чого випливає, що надомну працю можуть використовувати й фізичні особи — підприємці;

 Методичні рекомендації щодо визначення робочих місць, схвалені протоколом Міністерства праці України від 21 червня 1995 року № 4:
зокрема, у пункті 1.1 Методичних рекомендацій передбачено такий вид робочих місць, як робочі місця надомників. Надомниками ж є працівники, робоче місце яких збігається територіально з місцем їх мешкання;

 наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 31 травня 2013 року № 316:
у цьому наказі роботу вдома визначено як один із варіантів характеру робіт поряд із постійною, тимчасовою, сезонною роботою, роботою за сумісництвом, роботою, яка має роз’їзний (пересувний) характер, та ін.;

 наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» від 28 вересня 2005 року № 286:
зокрема, у підпункті 2.4.5 пункту 2.4 Інструкції зі статистики кількості працівників зазначено, що штатні працівники, які уклали трудовий договір із підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники), включаються до облікової кількості працівників.

 

СФЕРИ, У ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬ РОБОТУ ВДОМА, ТА КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО МАЮТЬ ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА ТАКУ РОБОТУ

Відповідно до пункту 3 Положення № 275 при організації праці вдома пріоритет надається виробництву товарів народного вжитку. Разом із тим за рішенням адміністрації підприємства допускається виконувати вдома й інші роботи, якщо за характером і технологіями виробництва це можливо у домашніх умовах та економічно доцільно.
Останнім часом надомну працю застосовують у різних сферах діяльності. Якщо раніше вдома працювали переважно диспетчери, агенти з постачання, дизайнери, редактори та інші працівники подібних професій, то нині до роботи вдома дедалі частіше залучають і кваліфіковану робочу силу — інженерно-технічних працівників, дослідників, фахівців у сфері інформатики, творчих працівників (журналістів, викладачів).
Серед основних сфер діяльності, де може ефективно застосовуватися надомна праця, можна виокремити такі:
— складання й ремонт різних видів техніки (побутової, автомобільних приладів, комп’ютерів) та меблів;
— дизайнерські послуги;
— догляд за хворими і людьми похилого віку;
— навчання дорослих (мова, комп’ютер, спорт, танці, музика тощо);
— консультативна допомога (юридична, психологічна, бізнес-консультування, астрологія);
— медична допомога;
— бухгалтерський облік та аудит;
— робота на телефоні;
— розроблення програмного забезпечення і різних мультимедійних продуктів;
— редагування, переклад, коректура та мала поліграфія;
— приготування обідів, виготовлення окремих видів кулінарної продукції для реалізації;
— виготовлення різних швейних і в’язаних виробів, взуття, прикрас, деталей інтер’єру, ікебана;
— розведення домашніх тварин і догляд за ними;
— відеозйомка та виготовлення відеофільмів;
— музичний супровід свят тощо.
Поштовхом до поширення надомної праці можуть стати бурхливі події в Криму та на Сході країни, унаслідок чого багато підприємств, їх керівники та інші працівники опинилися в різних місцях, що, у свою чергу, призвело до втрати кваліфі­кованих працівників із багатим досвідом роботи і знанням специфіки діяльності певного підприємства. Колишнім працівникам також часто складно знайти роботу, особливо якщо вони були зайняті у вузькій сфері діяльності.
Є і непоодинокі випадки, коли робочі місця на підприємствах (офіси, майстерні, цехи тощо) зазнали руйнувань або значних ушкоджень або ж були відключені від електро- (водо-, газо-) постачання. Водночас місця проживання деяких працівників цих підприємств (квартири, садиби, дачі, гаражі) змогли уникнути руйнувань або відключення від комунальних послуг. Саме у таких випадках надомна праця може стати у пригоді для вирішення багатьох проблем щодо подальшої діяльності зазначених підприємств.
Конкретний вид робіт для надомника добирають з урахуванням його професійних навичок і ста­ну здоров’я. При цьому беруть до уваги характер обладнання та інструментів, якість сировини й ма­теріалів, медичні рекомендації. Забороняється виконувати вдома такі види робіт, які створюють незручності для сусідів надомника. Також в окремих випадках при виконанні робіт, пов’язаних із підвищеними вимогами щодо пожежної безпеки та санітарії, потрібні дозволи відповідних органів контролю.
На практиці трудовий договір про роботу вдома можна укладати з різними категоріями працівників, якщо при цьому не погіршуватимуться умови їх праці та не обмежуватимуться права, які вони повинні мати при звичайних умовах праці згідно із законодавством. Разом із тим законодавством, зокрема Положенням № 275, передбачено й певні категорії працівників, яким надається переважне право на укладання такого договору, а саме:
— жінки, що мають дітей віком до 15 років;
— інваліди й пенсіонери (незалежно від виду призначеної пенсії);
— особи зі зниженою працездатністю, яким в установленому порядку рекомендовано роботу в надомних умовах;
— особи, що доглядають за інвалідами або членами сім’ї, які тривалий час хворіють і за станом здоров’я потребують догляду;
— особи, зайняті на сезонних роботах (у міжсезонний період), а також які навчаються в навчальних закладах з очною формою навчання;
— особи, які з об’єктивних причин не можуть бути зайняті безпосередньо на виробництві в цій місцевості (наприклад, у районах і місцевостях, що мають вільні трудові ресурси).

ЗВЕРНУТИ УВАГУ
Пунктом 3 Положення № 275 передбачено можливість залучення до виконання завдань надомника і членів його сім’ї.

 

РОБОЧЕ МІСЦЕ НАДОМНИКА

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний визначити працівникові робоче місце та забезпечити його потрібними для роботи засобами. Робочим місцем надомника може бути його квартира або інші підходящі приміщення, які йому належать, у т. ч. і не за місцезнаходженням (юридичною адресою) підприємства, тобто в іншій місцевості (населеному пункті).
Квартира надомника має відповідати певним вимогам. Зокрема, у пункті 9 Положення № 275 зазначено, що організація трудових процесів удома допускається лише для осіб, які мають потрібні житлово-побутові умови. Обстежують житлово-побутові умови надомника представник робо­тодавця за участю представника профспілкового органу, а також у потрібних випадках — представники органів санітарного та/або пожежного нагляду. Якщо на підприємстві профспілковий орган відсутній, до обстеження доцільно долучити членів представницького органу трудового колективу, наприклад ради трудового колективу.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ
Під час обстеження слід звернути увагу на те, чи не створить виконання надомником дорученої роботи незручностей сусідам, адже згідно з пунктом 12 Положення № 275 доручати надомникам такі роботи забороняється.

Результати обстеження оформлюють актом (додаток 1).

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ НАДОМНИКА НА РОБОТУ

Під час оформлення на роботу надомник, так само як й інші категорії працівників підприємства, згідно зі статтею 24 КЗпП зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.
Згідно з вимогами КЗпП трудовий договір із працівниками укладається, як правило, у письмовій формі. Відповідна норма передбачена і Положенням № 275 для надомників. Разом із тим на сьогодні законодавством про працю не передбачено будь-яких юридичних наслідків для сторін договору у разі недотримання його письмової форми, у т. ч. визнання договору в такому випадку недійсним.
У письмовому трудовому договорі (додаток 2) слід чітко визначити основні й додаткові зобов’язання сторін, зокрема й ті, що передбачені законодавством для надомників, а також: 
— найменування підприємства-роботодавця;
— конкретні умови праці працівника;
— умови оплати праці;
— види робіт, що підлягають виконанню;
— адресу робочого місця надомника тощо.
Крім цього, у трудовому договорі слід зазначити його вид. Відповідно до статті 23 КЗпП із надомником, як і з іншими працівниками, може бути укладено:
— безстроковий трудовий договір, що укладається на невизначений строк;
— трудовий договір на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
 трудовий договір на час виконання певної роботи.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ
Надомну роботу за трудовим договором працівників підприємства не слід плутати із роботою вдома «сторонніх осіб» (фізичних осіб — підприємців, самозайнятих осіб тощо) за цивільно-правовими договорами. У разі укладення цивільно-правових договорів оплачується не процес праці, а її результат, який визначається після закінчення робіт і оформляється актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких і провадиться оплата.

У разі укладання трудового договору в письмовій формі подавати заяву про прийняття на роботу не обов’язково. Але заява може знадобитися, якщо працівник, який уже працює на підприємстві у «звичайних умовах», з якихось причин захоче перейти на роботу на умовах надомної праці. У заяві слід зазначити дату прийняття/переведення на таку роботу й посаду (професію) згідно зі штатним розписом, а також, за потреби, причину переведення.
Укладення трудового договору оформляють наказом чи розпорядженням роботодавця про прийняття працівника на роботу. Зміст цього наказу потрібно довести до відома працівника, який виконуватиме роботу вдома, під розписку (додаток 3).
Слід зауважити, що відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП, яка набула чинності з 1 січня 2015 року, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Під час оформлення на роботу надомника слід ознайомити під розписку і з відповідними локальними нормативними актами підприємства, зокрема, з:
— правилами внутрішнього трудового розпорядку;
— колективним договором;
— посадовою (робочою) інструкцією.
Крім того, до початку роботи надомник, як й інші працівники, має в установленому порядку пройти навчання та інструктаж з охорони праці. При цьому слід враховувати, що відповідно до пункту 20 Рекомендації № 184 роботодавець зобов’язаний:
— інформувати надомників про всі небезпеки, пов’язані з їхньою роботою, які відомі або мають бути відомі роботодавцеві; запобіжні заходи, яких треба вжити, і в разі потреби навчити цим заходам надомника належним чином;
— забезпечувати, щоб надані надомникові машини, інструменти або інше обладнання мали потрібні захисні пристрої, та вживати відповідних заходів, які б забезпечували їх належне технічне обслуговування;
— надавати надомникові безплатно всі потрібні засоби індивідуального захисту.

Додаток 1

Зразок акта обстеження житловопобутових умов надомника

ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК»

АКТ

15.10.2014  9
мХарків

Про обстеження житловопобутових умов
Петренка ОО.

Миначальник відділу кадрів Іванчук СС., завідувач юридичного відділу Фоменко СІ., інженер з охорони праці Чередниченко НВ., голова ради трудового колективу ТОВ «Будівельник» Івасюк ОР., склали цей акт про таке.
Петренко Олександр Олександровичякий 10 жовтня 2014 року подав заяву про прийняття на посаду економіста з виконанням роботи вдомамає направі власності однокімнатну квартиру (свідоцтво про право власності від 14.12.2011  2345671), розташовану за адресоюмХарківвулЛісоваб. 6, кв. 8. Окрім Петренка ОО., у цій квартирі ніхто не зареєстрований і не проживає (довідка від 02.10.2014  122).
У житловому приміщенні Петренка ООє електрикаводопостачанняканалізаціяопалюваннятелефонний звязоквисокошвидкісний ІнтернетПетренко ООмає також особистий компютерпринтервідеокамерупотрібне ліцензійнепрограмне забезпечення («1С Бухгалтерія», «1С Кадри» тощо).
Житлове приміщення як робоче місце економіста відповідає вимогам з охорони праціпожежної безпекисанітарноепідеміологічним нормам і не створюватиме незручностей для сусідів.
Таким чиномжитловопобутові умови Петренка ООпридатні для виконання робіт за посадою економіста вдома.
Акт складено у двох примірникаходин з яких зберігатиметься у товариствіа другий — у працівника.

Начальник відділу кадрів Іванчук ССІванчук

Завідувач юридичного відділу Фоменко СІФоменко

Інженер з охорони праці Чередниченко НВЧередниченко

Голова ради трудового колективу Івасюк ОРІвасюк

З актом ознайомлений
Петренко ООПетренко
15.10.2014

 

Додаток 2

Зразок трудового договору, укладеного з надомником

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № 12

м. Харків                                                                                                                                          14.11.2014

ПАТ «Сучасні технології» (далі — Підприємство), в особі директора Савченка Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Павлюк Петро Петрович (далі — Працівник) — з другої (далі — Сторони), уклали цей Договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір є безстроковим трудовим договором.
1.2. На підставі цього Договору виникають трудові відносини між Працівником і Підпри¬єм¬ством.
1.3. Працівника приймають на роботу менеджером із збуту з виконанням робіт удома особистою працею відповідно до Посадової інструкції менеджера із збуту, у т. ч. для виконання таких посадових обов’язків:
— організації та координування збутової діяльності Підприємства;
— проведення маркетингових досліджень із вивчення споживчого ринку та його перспектив;
— підготовки пропозицій щодо коригування цін на продукцію, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів і часу виходу на ринок.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим Договором, а Підприємство — виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи вдома, передбачені законодавством, Колективним договором і цим Договором.
2.2. Працівник зобов’язується:
2.2.1. Дотримувати Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів Підприємства.
2.2.2. Сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, покладені на нього цим Договором.
2.2.3. Використовувати за призначенням матеріальні цінності, надані Підприємством, для виконання покладених на нього обов’язків, нести матеріальну відповідальність у межах, установлених законодавством.
2.2.4. Підтримувати режим зв’язку з Підприємством в установлений час (згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку).

2.2.5. Повідомити керівника свого структурного підрозділу про тимчасову непрацездатність протягом першого дня непрацездатності за телефоном: (050) 173-9933 або через e-mail: kerivnyk@pidpryemstvo.ua.
2.2.6. Дотримувати встановлених строків (нормативів) виконання окремих завдань.
2.2.7. Дотримувати правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки, у т. ч. вживати відповідних запобіжних заходів щодо власної безпеки і здоров’я, а також безпеки і здоров’я інших осіб, які можуть постраждати внаслідок його дій або помилок у роботі, включаючи правильне використання матеріалів, машин, інструментів та іншого обладнання, що надані у його розпорядження.
2.2.8. Виконувати встановлені Підприємством заходи з безпеки і гігієни праці.
2.2.9. Забезпечити вільний доступ посадовим особам, на яких покладено обов’язок контролювати дотримання порядку, яким регулюється надомна праця, у ті частини будинку чи іншого приватного приміщення, де виконується робота.
2.3. Підприємство зобов’язується:
2.3.1. Надавати Працівникові роботу (завдання), обумовлену цим Договором.
2.3.2. Забезпечувати Працівника устаткуванням (персональний комп’ютер, принтер, сканер), документацією та іншими засобами, потрібними для виконання ним посадових обов’язків, а також «виділити лінію» для роботи в мережі Інтернет.
2.3.3. Забезпечити, щоб надані Працівникові засоби, інструменти або інше обладнання мали відповідні захисні пристрої, і вжити розумних заходів для забезпечення їх належного технічного обслуговування.
2.3.4. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату з урахуванням вимог, передбачених цим Договором.
2.3.5. Компенсувати Працівникові витрати на оплату електроенергії, зв’язку і користування «виділеною лінією» для виходу в мережу Інтернет, послуги кур’єра, «комп’ютерної швидкої допомоги» і витратні матеріали (дискети, СД тощо) після пред’явлення відповідних документів.
2.3.6. Забезпечити надання Працівникові соціальних гарантій, передбачених законодавством України (надання відпусток, оплата листків непрацездатності тощо).
2.3.7. Інформувати працівника про всі небезпеки, пов’язані з його роботою, які відомі або мають бути відомі Підприємству; запобіжні заходи, яких треба вжити, і в разі потреби навчити належним чином Працівника цим заходам.
2.3.8. За потреби надати Працівникові безплатно всі потрібні засоби індивідуального захисту.

3. Робоче місце працівника

3.1. Робочим місцем працівника є житлове приміщення, що належить йому на праві власності, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, б. 9, кв. 12.

4. Оплата праці

4.1. Підприємство 15 і 30 (31) числа кожного місяця виплачує Працівникові заробітну плату в розмірі 5000 грн., перераховуючи відповідні суми на його зарплатний картковий рахунок в АТ «Ощадбанк».

5. Робочий час і час відпочинку

5.1. Нормальна тривалість робочого тижня Працівника становить 40 год.
5.2. Працівник самостійно визначає режим використання свого робочого часу і часу від¬по¬чинку.
5.3. Працівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та що¬річна додаткова відпустка за особливий характер праці (робота на комп’ютері) тривалістю 3 календарних дні.

6. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.
6.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, установленому законодавством.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з 20 листопада 2014 року.

8. Інші умови Договору

8.1. Інші питання, пов’язані з роботою Працівника, які не врегульовані цим Договором, ви¬рі¬шуються відповідно до його Посадової інструкції, а також інших локальних нормативних актів Підприємства.
8.2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за угодою Сторін у письмовій формі.
8.3. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, які зберігаються по одному у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.
8.4.                                                                                                                                                                тощо.

9. Адреси та підписи сторін

ПІДПРИЄМСТВО:

ТОВ «СУЧАСНИЙ ОДЯГ»
Адреса: м. Харків, вул. Лісова, 59
п/р № 26099999999456
у філії Харківського обласного управління
АТ «Ощадбанк»
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 34591789
ІПН № 923919945671
Свідоцтво платника ПДВ № 345623789

Директор
Савченко   І. І. Савченко
М. П.

ПРАЦІВНИК:

Прізвище: Павлюк
Ім’я: Петро
По батькові: Петрович
Адреса: 61013, м. Харків,
вул. Шевченка, б. 9, кв. 12,
тел.: (057) 234-0999
Паспорт: серія МК № 123456, виданий 10 травня 2001 року Харківським міським управлінням ГУМВС України в Харківській області
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 1237567395

Павлюк   П. П. Павлюк

 

Додаток 3

Зразок наказу про прийняття на роботу на умовах надомної праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАЛ»

НАКАЗ

10.11.2014                                                         м. Харків                                                           № 110-П

Про прийняття на роботу
Васька О. О.

ВАСЬКА Олексія Олександровича прийняти на роботу диспетчером на телефоні з 11 листопада 2014 року з виконанням роботи вдома, із посадовим окладом 3000 грн.
Підстава: трудовий договір від 10.11.2014 № 12.

Директор                                                            Ляшенко                                                                  В. І. Ляшенко

З наказом ознайомлений,
інструктаж з охорони праці пройшов
Васько   О. О. Васько
11.11.2014

 

Автор: Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціально-трудових відносин

kadrovik.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

пятнадцать + 17 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Пошук від Google

Наша розсилка

Опрос

Заинтересовали бы вас курсы по управлению финансами в ODOO?

Если вы хотите записаться в ближайшую группу подайте заявку заполнив форму https://forms.gle/atPAScYjWXub1ePx6

Мудра думка

Если вы желаете преуспеть, вы должны искать новые пути, а не ходить по истоптанным дорогам достигнутого успеха

— Джон Девисон Рокфеллер

Ми в Instagram

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: