Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Лист ДФСУ від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17
Нормативна база бухгалтера

Лист ДФСУ від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Щодо звітування неприбуткових установ та організацій

ДФС України з метою належної організації роботи щодо звітування неприбуткових установ та організацій повідомляє таке.

Загальні положення

02.08.2016 р. набрав  чинності наказ Мінфіну України від 17.06.2016 р. № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі — наказ № 553).

Водночас втратив чинність наказ Міндоходів України від 27.01.2014 р. № 85 (далі — наказ № 85), яким було затверджено форму Звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій та Порядок його складання.

У порівнянні із формою Звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженою наказом  № 85, новий Звіт суттєво скорочено за рахунок уніфікації його форми, в якій згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.

Нова форма Звіту передбачає:

заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

нове поле для місячного податкового (звітного) періоду (для подання Звіту у разі недотримання вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу);

поле «Відомості про одночасне подання до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» (заповнюється у разі подання фінансової звітності за бажанням неприбуткової організації);

відображення у додатку ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту (далі — додаток ГД) даних митної декларації за ввезеним товаром та показників нецільового використання гуманітарної допомоги.

Звіт подається до контролюючого органу за місцезнаходженням такої неприбуткової організації, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб —  підприємців.

 

Щодо подання Звіту за новою формою неприбутковими організаціями, які дотримались вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу

Звіт подається неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу та внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

Неприбуткові організації, які не порушували вимог Податкового кодексу, подають звіт за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. При цьому такі неприбуткові організації Звіт за звітні податкові періоди, що дорівнюють «І кварталу», «Півріччю», «Трьом кварталам», не подають.

Подання фінансової звітності разом зі Звітом здійснюється за бажанням неприбуткової організації. При цьому у відповідних клітинках поля «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» Звіту робиться позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.

 

Особливості подання та заповнення Звіту у разі порушення вимог, визначених п. 133.4 ст. 133Податкового Кодексу

У разі порушення вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Кодексу, неприбуткова організація зобов’язана подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Відповідно, для неприбуткових організацій — порушників вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний (податковий) період «Місяць», який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У Звіті зазначається сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, яка розраховується за ставкою 18 % від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, та відображається у рядку 6 частини ІІ Звіту.

Слід зауважити, що у разі допущення зазначених порушень неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Надалі, за період  з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (з наростаючим підсумком) у термін, визначений пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу для квартального звітного (податкового) періоду, та сплачувати податок у термін, встановлений п. 57.1 ст. 57 Кодексу.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та сплачує податок у порядку, встановленому статтями 46, 49, 137 та 57 Податкового кодексу для платників податку на прибуток.

Наприклад, якщо порушення відбулось у серпні, то неприбуткова організація повинна подати Звіт не пізніше 20 вересня. У рядку 2 заголовної частини Звіту робиться  позначка: «08» — у полі «Місяць». Цей Звіт складається з початку року по останній день серпня, в якому вчинено порушення.

Неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення. Отже, у даному випадку неприбуткова організація стає платником податку на прибуток з першого вересня.

При цьому за подальші періоди, починаючи з вересня, така організація втрачає право звітувати як неприбуткова організація та зобов’язана подавати декларацію з податку на прибуток підприємств і сплачувати податок на загальних підставах.

Така організація зобов’язана протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює трьом кварталам, тобто не пізніше 09.11.2016 р., подати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. Декларація подається за звітний (податковий) період, що дорівнює трьом кварталам, у якій необхідно відобразити показники фінансово-господарської діяльності за вересень, а також подати з декларацією фінансову звітність за 9 місяців 2016 р.

Відповідно, за подальші звітні (податкові) періоди такого року, а саме за звітний (податковий) період «Рік» організація подає декларацію з податку на прибуток підприємств, до якої включає показники фінансово-господарської діяльності за вересень — грудень такого року, а також подає разом з декларацією річну фінансову звітність.

З наступного звітного (податкового) року така організація подає податкову декларацію з податку на прибуток у порядку, встановленому для платників податку на прибуток, відповідно до пунктів 137.4 та 137.5 ст. 137 Кодексу та згідно з п. 46.2 ст. 46 Кодексу разом з декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність.

 

Порядок складання Звіту

Звіт складається у порядку, визначеному ст. 48 Податкового кодексу для складення податкової декларації, за формою, затвердженою наказом № 553, у грн.

Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до контролюючого органу) та засвідчується печаткою (за наявності).

Способи, якими можна скористатися при поданні Звіту, є загальними для подання податкової декларації до контролюючих органів та наведені у п. 49.3 ст. 49 Кодексу.

Звіт складається із заголовної, основної частини та додатків, які є невід’ємною частиною Звіту.

У загальній частині Звіту зазначаються: тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий); звітний (податковий) період, за який він подається.

Відмітка у новому полі для місячного податкового (звітного) періоду здійснюється у разі порушення неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Повідомлено, що у разі якщо неприбутковою організацією виявлено помилку у раніше поданому Звіті, така організація має право подати:

Звіт з позначкою «звітний новий» — у разі подання такого Звіту в терміни, визначені п. 49.18 ст. 49 Кодексу для подання податкової декларації;

Звіт з позначкою «уточнюючий» — у разі його подання після строку, визначеного п. 49.18 ст. 49 Кодексу.

Внесення змін до поданого Звіту здійснюється у порядку, визначеному ст..50 Податкового кодексу для внесення змін до податкової звітності.

Звіт з позначками «звітний новий» та «уточнюючий» повинен містити повну інформацію про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за звітний (податковий) період.

Крім того, у заголовній частині Звіту зазначається:

повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами;

код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом);

код виду економічної діяльності (КВЕД);

податкова адреса неприбуткової організації;

номер телефону та факс;

дата та номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру;

ознака неприбуткової установи (організації);    

найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт.

Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, чи ні.

У рядках 1.1 — 1.16 відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 — 2.6 — суми видатків.

При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

У рядку 1.15 відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

благодійна допомога відображається у рядку 1.15.1;

гуманітарна допомога — у рядку 1.15.2 ГД та дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;

суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу — у рядку 1.15.3.

Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядок 2.6 та рядки 2.6.1, 2.6.2 ГД, 2.6.3 відповідно). При цьому до рядка 2.6.2 ГД переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Рядок 1.16 передбачений для відображення інших доходів, які не включені до рядків 1.1 — 1.15 Звіту.

Заповнення частини ІІ Звіту

Рядки 3-6 другої частині Звіту заповнюється лише неприбутковими організаціями, які недотримались вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Рядок 3.1 ГД дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 5 Звіту та розраховується від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зазначеної у рядку 3 (у т.ч. гуманітарної допомоги — рядок 3.1. ГД), та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, зазначеної у рядку 4.

Сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 % відображається у рядку 6.

 

Рядок 7 Розділу «Виправлення помилок» Звіту заповнюється у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданих Звітах відповідно до ст. 50 Податкового кодексу, шляхом уточнення показників податкового зобов’язання, розрахованого у разі порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з п. 50.1 ст. 50 Кодексу та відображається:

у рядку 8 — у розмірі 5 % у разі відображення недоплати у складі Звіту, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (показник переноситься з рядка 6 таблиці 2 додатка ВП);

у рядку 10 — у розмірі 3 % у разі відображення недоплати в уточнюючому Звіті (розраховується від суми зобов’язання, що має позитивне значення, відображеного у рядку 7 уточнюючого Звіту).

У рядку 9 Звіту відображається пеня, нарахована на виконання вимог пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу.

 

Додаток ВП до рядків 7-9 Звіту (далі — додаток ВП)

Додаток ВП до Звіту подається у разі самостійного виправлення помилок у складі Звіту (звітного або звітного нового), в якому наводиться інформація про виправлені помилки у раніше поданому Звіті.

Додаток ВП складається з двох таблиць. Таблиця 1  призначена для врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и). У таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок.

Додаток ВП надається у разі виправлення помилок, пов’язаних з обчисленням податкового зобов’язання, у разі витрачання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Водночас у разі необхідності уточнення показників, які відображаються у частині І Звіту, неприбутковою організацією також може бути поданий уточнюючий Звіт або Звіт з позначкою «звітний новий», навіть якщо це не призводить до визначення податкових зобов’язань.

 

Додаток ГД

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою. Додаток ГД доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік».

Розділ 2 «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатку ГД доповнено даними митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, код товару за УКТ ЗЕД).

 Також зазначено, що пп. 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу передбачено, якщо контролюючий орган встановить факт використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, то такі дії є підставою для виключення такої організації з Реєстру. Крім того, такій організації нараховується податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафні санкції і пеня відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

10 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X