Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну № 431 від 13.12.2022 “Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання”
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну № 431 від 13.12.2022 “Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2022 р. за N 1692/39028

Зміст Сховати
1 Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання

Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

 • Порядок складання типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору;
 • Акт приймання-передачі запасів;
 • Акт про приймання запасів;
 • Прибутковий ордер;
 • Акт списання запасів;
 • Накладна (вимога);
 • Меню-вимога на видачу продуктів харчування;
 • Лімітно-забірна картка;
 • Картка складського обліку запасів;
 • Журнал реєстрації битого посуду;
 • Відомість з надходження продуктів харчування;
 • Відомість з витрачання продуктів харчування;
 • Матеріальний ярлик.

2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

Порядок
складання типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору

I. Загальні положення

1. Цей Порядок застосовується при складанні типових форм з обліку та списання запасів розпорядниками бюджетних коштів, Державною казначейською службою України та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі – суб’єкти державного сектору).

2. Терміни у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами України.

3. Суб’єкти державного сектору відповідно до галузевих особливостей можуть розробляти власні форми для оформлення господарських операцій з надходження, руху та вибуття запасів, які повинні містити обов’язкові реквізити, визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704, та цим Порядком, та затверджувати їх у розпорядчому документі про організацію бухгалтерського обліку.

4. Приймання та оприбуткування матеріальних цінностей, які надійшли від постачальників або від переробників з переробки на стороні, можуть оформлюватись товарно-транспортною накладною з використанням штампа (позначення) про оприбуткування.

5. Вибуття запасів шляхом реалізації може оформлюватись товарно-транспортною накладною, яку виписує уповноважена особа суб’єкта державного сектору на основі господарського договору, дозволу керівника або уповноваженої ним особи.

6. Реєстрація первинних документів з надходження та вибуття запасів може оформлюватися реєстром, який складається матеріально відповідальною особою в довільній формі та містить інформацію про кількість первинних документів, номери первинних документів тощо. Реєстр подається до бухгалтерської служби суб’єкта державного сектору разом з відповідними первинними документами та додатками (за наявності) у строки, передбачені графіком документообороту.

7. Інформація про залишок запасів у місцях зберігання на початок і кінець місяця, про їх надходження та витрачання відображається у матеріальному звіті, який складається матеріально відповідальною особою в довільній формі та подається до бухгалтерської служби в строки, передбачені графіком документообороту. Матеріальний звіт заповнюється у кількісному вимірі на підставі первинних документів про наявність та рух запасів.

8. У разі необхідності суб’єкти державного сектору можуть передбачати графіком документообороту ведення опису карток з обліку запасів, який складається у довільній формі.

9. Типові форми з обліку та списання запасів можуть застосовуватися юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

II. Вимоги до складання типових форм

1. Акт приймання-передачі запасів

1. Акт приймання-передачі запасів застосовується для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі матеріальних цінностей, визнаних запасами (розподілення, внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) матеріальних цінностей в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності тощо). Цей акт може застосовуватися при отриманні матеріальних цінностей як гуманітарної допомоги, дарунка, безповоротної допомоги.

2. Інформація про матеріальні цінності вноситься до акта із зазначенням найменування або однорідної групи (виду), номенклатурного номера (у разі ведення обліку за номенклатурними номерами), одиниці виміру, вартості, кількості, суми та інших відомостей. В інших відомостях зазначаються необхідні додаткові дані, які не зазначені у формі.

3. Акт складається у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони, що приймає та передає матеріальні цінності) комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника (уповноваженої особи) суб’єкта державного сектору, що передає матеріальні цінності.

Акт затверджується керівником (уповноваженою особою) суб’єкта державного сектору, що передає матеріальні цінності. Після оформлення акт разом з документацією, що стосується матеріальних цінностей, передається до бухгалтерської служби суб’єкта державного сектору.

Після перевірки акта за формою та змістом бухгалтерська служба переносить інформацію до облікових регістрів, про що робиться відмітка.

4. При отриманні матеріальних цінностей як гуманітарної допомоги, дарунка, безповоротної допомоги акт приймання-передачі може складати комісія суб’єкта державного сектору, який приймає матеріальні цінності. У цьому випадку акт може бути складений в одному примірнику та затверджений керівником (уповноваженою особою) суб’єкта державного сектору, що приймає матеріальні цінності.

2. Акт про приймання запасів

1. Акт про приймання запасів застосовується для оформлення господарських операцій з приймання суб’єктом державного сектору матеріальних цінностей, визнаних запасами, за якими існують кількісні або якісні розбіжності з даними супроводжувальних документів постачальників, а також при прийманні матеріальних цінностей, які прибули без документів.

2. Цей акт може застосовуватись при прийманні матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

3. В акті зазначається інформація щодо назви та дати документа, за яким прийнято вантаж, що прибув, а також номер і дата супровідного транспортного документа, відправник, одержувач, постачальник, договір про постачання, найменування або однорідна група (вид), одиниця виміру, кількість, вартість, сума за документами та фактично виявлених матеріальних цінностей, кількість, сума браку та бою, нестачі та надлишки, висновок комісії та інші відомості. В інших відомостях зазначаються необхідні додаткові дані, які не зазначені у формі.

4. Акт складається комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника (уповноваженої особи) суб’єкта державного сектору, що приймає матеріальні цінності, у двох примірниках у присутності матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника), а в разі неявки останнього або якщо виклик відправника (постачальника) не є обов’язковим, – представника незацікавленої організації.

Факт приймання та оприбуткування матеріальних цінностей на зберігання підтверджується підписом матеріально відповідальної особи, що прийняла їх на відповідальне зберігання.

5. Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору або уповноваженою ним особою. Після оформлення акт разом з документами (рахунками-фактур, накладними тощо) передається до бухгалтерської служби. Перший примірник акта використовується для обліку прийнятих матеріальних цінностей, другий – для направлення претензії постачальнику.

6. Після перевірки акта за формою та змістом бухгалтерська служба переносить інформацію до облікових регістрів, про що робиться відмітка.

3. Прибутковий ордер

1. Прибутковий ордер застосовується для оформлення господарських операцій з отримання матеріальних цінностей, які надходять від постачальників (за відсутності первинних документів від постачальника) або від переробників з переробки на стороні, оприбуткування матеріальних цінностей, які відповідають критеріям визнання запасів, але раніше не були відображені в балансі, а також отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів.

2. Прибутковий ордер складається матеріально відповідальною особою у двох примірниках у день надходження матеріальних цінностей на склад. Перший примірник залишається у матеріально відповідальної особи, другий передається до бухгалтерської служби.

3. Графа “Номер паспорта” заповнюється при оформленні господарських операцій щодо матеріальних цінностей, які містять дорогоцінні матеріали та каміння.

4. Акт списання запасів

1. Акт списання запасів застосовується для оформлення господарських операцій зі списання запасів.

2. В акті вказується найменування або однорідна група (вид) запасів, номенклатурний номер (у разі ведення обліку за номенклатурними номерами), одиниця виміру, кількість, вартість, сума та підстава для списання.

3. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта державного сектору або уповноваженою ним особою та затверджується керівником суб’єкта державного сектору або уповноваженою ним особою.

Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби для перенесення інформації до облікових регістрів, про що робиться відмітка, другий залишається у матеріально відповідальної особи.

5. Накладна (вимога)

1. Накладна (вимога) застосовується для оформлення господарських операцій з руху матеріальних цінностей в межах суб’єкта державного сектору, а саме для надходження на склад матеріальних цінностей власного виробництва (готової продукції, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів), внутрішнього переміщення матеріальних цінностей в межах суб’єкта державного сектору, їх відпуску виробничим підрозділам та іншим структурним підрозділам, що розташовані на іншій, ніж підрозділ, що їх відпускає, території тощо. Накладна (вимога) може застосовуватися для оформлення господарських операцій з відпуску матеріальних цінностей стороннім організаціям, повернення постачальнику матеріальних цінностей неналежної якості, а також повернення матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання.

Передача в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів оформлюється окремою накладною (вимогою).

2. Інформація про матеріальні цінності вноситься до накладної (вимоги) із зазначенням найменування або однорідної групи (виду) матеріальних цінностей, номенклатурного номера (у разі ведення обліку за номенклатурними номерами), одиниці виміру, вартості, кількості, суми.

3. Накладна (вимога) складається матеріально відповідальною особою, що передає матеріальні цінності, у трьох примірниках та підписується матеріально відповідальною особою, яка передає, та матеріально відповідальною особою, яка приймає матеріальні цінності, керівником (уповноваженою особою) суб’єкта державного сектору та головним бухгалтером (спеціалістом, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби). Перший примірник накладної (вимоги) передається до бухгалтерської служби, два інших, по одному примірнику для кожного, залишаються у матеріально відповідальних осіб.

6. Меню-вимога на видачу продуктів харчування

1. Меню-вимога на видачу продуктів харчування застосовується для оформлення господарських операцій з відпуску продуктів харчування зі складу.

2. У меню-вимозі зазначаються кількість одержувачів харчування, найменування й кількість продуктів харчування, що підлягають закладці на сніданок, обід, полуденок, вечерю, їх вартість та сума.

3. Меню-вимога складається щодня на підставі норм розкладки продуктів харчування та даних про кількість осіб, що одержують харчування.

Меню-вимога затверджується керівником суб’єкта державного сектору або уповноваженою ним особою.

4. Меню-вимога разом із розписками осіб про видачу та отримання продуктів харчування передається до бухгалтерської служби у терміни, встановлені графіком документообороту, але не рідше ніж тричі на місяць.

Дані меню-вимоги записуються у відомість з витрачання продуктів харчування.

7. Лімітно-забірна картка

1. Лімітно-забірна картка застосовується для оформлення господарських операцій з відпуску матеріальних цінностей, що систематично витрачаються, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріальних цінностей на виробничі потреби та є документом для списання матеріальних цінностей зі складу.

2. У картці зазначаються найменування або однорідна група (вид) матеріальних цінностей, номенклатурний номер (у разі ведення обліку за номенклатурними номерами), одиниця виміру, ліміт, дата, кількість відпущених матеріальних цінностей, залишок ліміту, дата та кількість повернутих матеріальних цінностей.

У лімітно-забірній картці за потреби може зазначатись кількість тари, яку повернуто отримувачем.

3. Лімітно-забірні картки виписуються уповноваженими особами на одне або декілька найменувань (номенклатурних номерів) у двох примірниках: перший – для отримувача матеріальних цінностей (цеху, дільниці), другий – для складу.

4. Відпуск матеріальних цінностей у виробництво здійснюється складом при пред’явленні отримувачем матеріальних цінностей свого примірника лімітно-забірної картки. Кількість відпущених матеріальних цінностей, дата та залишок ліміту проставляється матеріально відповідальною особою в обох примірниках. Матеріально відповідальна особа ставить свій підпис у лімітно-забірній картці отримувача, а на лімітно-забірній картці складу ставить свій підпис отримувач.

По лімітно-забірній картці ведеться також облік матеріальних цінностей, що не були використані у виробництві (повернення). При цьому інші додаткові документи не складаються.

Відпуск матеріальних цінностей здійснюється із суворим дотриманням ліміту, якщо такий встановлений.

Понадлімітований відпуск матеріальних цінностей, зміна ліміту та заміна одного матеріалу іншим здійснюється з дозволу керівника суб’єкта державного сектору або уповноваженої ним особи.

Понадлімітований відпуск матеріальних цінностей оформлюється випискою окремої накладної (вимоги). Аналогічно оформлюється й заміна одного матеріалу іншим, для чого в лімітно-забірній картці робиться примітка “Див. вимогу N __” та відповідно зменшується залишок ліміту. При зміні ліміту раніше встановлений ліміт перекреслюється й зверху надписується новий ліміт. Виправлення підтверджуються підписом особи, яка встановила ліміт та внесла зміни.

5. Лімітно-забірна картка затверджується керівником суб’єкта державного сектору або уповноваженою ним особою.

6. Після закінчення місяця або після використання ліміту (при лімітованому відпуску) лімітно-забірні картки разом з іншими прибутково-видатковими документами подаються до бухгалтерської служби суб’єкта державного сектору для відображення в обліку.

8. Картка складського обліку запасів

1. Картка складського обліку запасів застосовується для обліку матеріалів, продуктів харчування, готових виробів та інших запасів на складі (за винятком дорогоцінних металів для протезування та медикаментів і перев’язувальних засобів).

2. Картка ведеться матеріально відповідальною особою за найменуванням або однорідною групою (видом) запасів, номенклатурним номером (у разі ведення обліку за номенклатурними номерами) із зазначенням одиниці виміру, марки, ґатунку та кількості запасів.

3. Записи в картці ведуть матеріально відповідальні особи на підставі прибутково-видаткових документів у день, коли відбувається господарська операція. Після кожного запису виводиться залишок запасів.

4. Для обліку руху запасів на складі суб’єкти державного сектору можуть застосовувати книгу складського обліку запасів.

Призначення книги та порядок її ведення такі ж, як картки складського обліку запасів.

9. Журнал реєстрації битого посуду

1. Журнал реєстрації битого посуду ведеться для списання розбитого посуду суб’єктами державного сектору, що мають у своєму складі їдальні, харчоблоки, лабораторії тощо. Записи в журналі здійснюються відповідними посадовими особами.

2. Комісія із списання майна, призначена розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта державного сектору або уповноваженою ним особою, слідкує за правильним веденням журналу та щокварталу (або щомісяця) складає акт про списання розбитого посуду, який затверджується керівником суб’єкта державного сектору або уповноваженою ним особою.

3. У журналі реєстрації битого посуду зазначається матеріально відповідальна особа, місцезнаходження битого посуду, дата, найменування або однорідна група (вид), номенклатурний номер (у разі ведення обліку за номенклатурними номерами), кількість битого посуду.

10. Відомість з надходження продуктів харчування

1. Відомість з надходження продуктів харчування призначена для обліку надходження продуктів харчування. Відомість складається за кожною матеріально відповідальною особою окремо. Записи здійснюються на основі первинних документів у кількісному та вартісному вимірах.

2. У відомості зазначається матеріально відповідальна особа, найменування постачальників, документи на поставку та сума поставки, найменування продуктів харчування, номенклатурний номер (у разі ведення обліку за номенклатурними номерами), одиниця виміру, надходження продуктів у кількісному та вартісному вимірах із зазначенням тари.

11. Відомість з витрачання продуктів харчування

1. Відомість з витрачання продуктів харчування застосовується для обліку витрачання продуктів харчування.

2. Відомість з витрачання продуктів харчування складається за кожною матеріально відповідальною особою.

3. Записи в відомості проводяться на підставі меню-вимог та інших документів.

У ній зазначається кількість одержувачів, найменування продуктів харчування, номенклатурний номер (у разі ведення обліку за номенклатурними номерами), одиниця виміру, кількість витрачених продуктів у кількісному та вартісному вимірах.

12. Матеріальний ярлик

Матеріальний ярлик може застосовуватися для відображення характеристики матеріальних цінностей кожного номенклатурного номера, що знаходиться в місцях зберігання. Бланк ярлика заповнюється матеріально відповідальною особою на кожний номенклатурний номер матеріальних цінностей та прикріплюється до місця їх зберігання.

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________
(посада)
_____________________________
(підпис, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
___ ____________ 20__ року

 

Акт приймання-передачі запасів

 

На підставі __________________________________
(назва, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється передача (приймання))
проведено огляд матеріальних цінностей у кількості ________________________________ одиниць
(кількість прописом)
на суму __________________________________ грн _______ коп.
(сума прописом)

У момент передачі (прийняття) матеріальні цінності знаходяться
__________________________________
(місцезнаходження матеріальних цінностей)
та у матеріально відповідальної особи __________________________________
(посада, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Інші відомості __________________________________

Висновок комісії __________________________________
__________________________________

Додаток: Перелік документів, що додаються __________________________________
__________________________________

 

Голова комісії

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Члени комісії

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

 

Здав ____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Прийняв: ____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

 

Найменування облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську
операцію в бухгалтерському обліку

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

___ ____________ 20__ року

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________
(посада)
_____________________________
(підпис, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
___ ____________ 20__ року

       

 

Акт про приймання запасів

 

Номер документа

Дата складання

 

 

 

 

Місце складання акта __________________________________

Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за __________________________________
(назва документа)
__________________________________ N ____ “___” ____________ 20__ р.
за супровідним транспортним документом N ___ “___” ____________ 20__ р.

Відправник __________________________________
(найменування та адреса)

Одержувач __________________________________
(найменування та адреса)

Постачальник __________________________________
(найменування та адреса)

Дата відправлення матеріальних цінностей зі складу (станції, пристані, порту) відправника ___________

Договір N __________ від “___” ____________ 20__ р. на поставку.

Комісією складено цей акт про приймання матеріальних цінностей:

 

Найме-
нування або однорід-
на група (вид)

Одини-
ця вимі-
ру

За документами

Фактично виявлено

Брак та бій

Нестача

Надлишок

Кіль-
кість

Вар-
тість за одини-
цю

Сума

Кіль-
кість

Вар-
тість за одини-
цю

Сума

Кіль-
кість

Сума

Кіль-
кість

Сума

Кіль-
кість

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші відомості __________________________________

Висновок комісії __________________________________

Додаток. Перелік документів, що додаються __________________________________

 

Голова комісії

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Члени комісії

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Здав

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Прийняв

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

 

Найменування облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську
операцію в бухгалтерському обліку

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

___ ____________ 20__ року

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

Прибутковий ордер N ________

Номер документа

Дата складання

Склад

Постачальник (відправник)

Номер супро-
відного документа

найменування

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

Найменування або однорідна група (вид)

Номен-
клатур-
ний номер*

Одини-
ця виміру

Кількість

Вар-
тість за оди-
ницю

Сума

Номер паспор-
та

Порядко-
вий номер запису за складсь-
кою карто-
текою

за доку-
ментом

прийнято фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здав:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Прийняв:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

 

Найменування облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську
операцію в бухгалтерському обліку

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

___ ____________ 20__ року

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________
(посада)
_____________________________
(підпис, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
___ ____________ 20__ року

       

 

Акт списання запасів N ____

 

_____________________________
(місце складання)

___ ____________ 20__ року комісія, призначена наказом (розпорядженням) від ___ ____________ 20__ року N ___ у складі __________________________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ голови та кожного члена комісії)
__________________________________
__________________________________
здійснила перевірку запасів, які знаходяться __________________________________
(місцезнаходження запасів)
та обліковуються у матеріально відповідальної особи __________________________________
(посада, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
та встановила, що описані нижче запаси підлягають списанню та вилученню з бухгалтерського обліку:

 

N
з/п

Найменування або однорідна група (вид)

Номенклатурний номер*

Одиниця виміру

Кількість

Вартість за одиницю

Сума

Підстава для списання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

Усього за цим актом списано __________________________________
(кількість прописом)
на загальну суму __________________________________ грн ___ коп.
(сума прописом)

Висновок комісії __________________________________
__________________________________

 

Голова комісії

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Члени комісії

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

 

Матеріально
відповідальна
особа

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

 

Найменування облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську
операцію в бухгалтерському обліку

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

___ ____________ 20__ року

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

НАКЛАДНА (вимога) N _______

____________________
(місце складання)
______________
(дата складання)

 

Вид операції ____________________________

Підстава (мета) ___________________________

Передає ________________________________

Приймає ________________________________

 

 

Всього передано __________________________________ одиниць,
(прописом)
на суму __________________________________ грн ___ коп.
(прописом)

Матеріально відповідальні особи:

здав:

__________________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

прийняв:

__________________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Керівник (посадова особа)

__________________
(підпис)

______________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)

__________________
(підпис)

______________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

 

Найменування облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську
операцію в бухгалтерському обліку

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

___ ____________ 20__ року

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________
(посада)
_____________________________
(підпис, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
___ ____________ 20__ року

       

 

МЕНЮ-ВИМОГА
на видачу продуктів харчування

на “___” ____________ 20__ р.

 

____________________
(місце складання)

Кількість одержувачів харчування ___________________ осіб, в тому числі:

 

Персонал
(кільк. осіб)

У групах

 

 

 

 

 

 

 

Кільк. осіб

 

 

 

 

 

 

Планова вартість

 

 

 

 

 

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

Планова сума ____ грн ___ коп.

 

Найменування продуктів

Одиниця виміру

Кількість продуктів харчування, які підлягають закладці

Сніданок

Обід

Полуденок

Вечеря

Персонал

усього

у т. ч.

Вартість за одиницю

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на дітей

на персонал

Кількість порцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихід-вага порцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікар (дієтсестра)

__________
(підпис)

_____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Прийняв

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Видав

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________
(посада)
_____________________________
(підпис, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
___ ____________ 20__ року

       

 

Лімітно-забірна картка N ________

з ___________ до ___________ 20__ р.

 

Матеріально
відповідальна особа

Одержувач

 

 

 

 

Мате-
ріальні цінності

Наймену-
вання або однорідна група (вид)

 

 

 

 

 

 

Тара

Номенкла-
турний номер*

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

Сума до видачі

Кількість

 

 

 

 

 

 

Вартість за одиницю

 

 

 

 

 

Сума

 

 

 

 

 

Ліміт

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Дата

Відпу-
щено

Залишок ліміту

Відпу-
щено

Залишок ліміту

Відпу-
щено

Залишок ліміту

Тара, що оплачується

Підпис

Повер-
нення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліміт встановив

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Здав

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Прийняв

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

 

Найменування облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську
операцію в бухгалтерському обліку

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

___ ____________ 20__ року

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)

__________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

Картка (книга) складського обліку запасів N ___

Матеріально відповідальна особа _______________________

 

Склад

Стелаж, поличка

Найменування або однорідна група (вид)

Номенклатурний номер*

Одиниця
виміру

Марка, ґатунок

Норма запасу

Дорогоцінні метали

найменування, вид

Маса, г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Дата
запису

N та назва документа

Від кого отримано й кому надано

Надходження

Вибуття

Залишок

Контроль
(підпис і дата)

Залишок на 01.01.20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картку заповнив

_______________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

___ ____________ 20__ року

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

Журнал
реєстрації битого посуду

початий “___” ____________ 20__ р.

закінчений “___” ____________ 20__ р.

Матеріально відповідальна особа

____________________
(посада)

_______________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Місцезнаходження посуду __________________________________

 

Дата

Найменування або однорідна група (вид)

Номенклатурний номер*

Кількість (літерами)

Підписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друкувати на останній сторінці в правому нижньому куті

У книзі пронумеровано
___________ (____) сторінок

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)
________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

“___” ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

Відомість N ___
з надходження продуктів харчування

за _______________ 20__ р.

Матеріально відповідальна особа: _____________________________
(посада, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Наймену-
вання продуктів харчування

Номенкла-
турний номер*

Одиниця виміру

Кіль-
кість

Сума

Кіль-
кість

Сума

Кіль-
кість

Сума

Кіль-
кість

Сума

Кіль-
кість

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

Тара:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

                           

 

Склав:

___________
(посада)

__________
(підпис)

______________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Перевірив:

___________
(посада)

__________
(підпис)

______________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

Відомість N ___
з витрачання продуктів харчування

за ____________ 20__ р.

Матеріально відповідальна особа: _____________________________
(посада, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Найменування продуктів харчування

Номенкла-
турний номер*

Одиниця виміру

Числа місяця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачено

Вартість за одиницю

Сума

Кількість витрачених продуктів харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додається ________ штук меню-вимог

 

Склав:

___________
(посада)

__________
(підпис)

______________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Перевірив:

___________
(посада)

__________
(підпис)

______________________
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

 

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2022 року N 431

______________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

номенклатурний номер*

 

 

МАТЕРІАЛЬНИЙ ЯРЛИК

Назва запасів

 

Марка (тип)

Розмір

Сорт

 

 

 

Одиниця виміру

Норма запасу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка