Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » НАКАЗ МінФіну від 07.12.2018  № 982 Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління
Накази МінФіну

НАКАЗ МінФіну від 07.12.2018  № 982 Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО  ФІНАНСІВ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2018                                               Київ                                                      № 982

 

 

Про затвердження

Методичних рекомендацій

зі складання звіту про управління

 

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Методичні рекомендації зі складання звіту про управління, що додаються.
 2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Верланова С. О.

 

 

Міністр                                                                                            О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

07 грудня 2018 року № 982

 

 

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління

 

І. Загальні положення

 1. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків, бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) (далі – підприємства).
 2. Терміни, що наводяться у цих Методичних рекомендаціях, використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.

 

ІІ. Зміст та порядок складання звіту про управління

 1. Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Аналіз діяльності, стану та розвитку підприємства проводиться ураховуючи розмір та вид діяльності підприємства, і включає як основні фінансові, так і нефінансові (якщо необхідно) показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).

 1. З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формується за такими напрямами:
 • організаційна структура та опис діяльності підприємства;
 • результати діяльності;
 • ліквідність та зобов’язання;
 • екологічні аспекти;
 • соціальні аспекти та кадрова політика;
 • ризики;
 • дослідження та інновації;
 • фінансові інвестиції;
 • перспективи розвитку;
 • корпоративне управління (складають підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію).
 1. Перелік напрямів та показників, які розкриваються у звіті про управління не є вичерпним. Підприємство може розкривати іншу інформацію, яку вважає за доцільне.
 2. Великі підприємства, середня кількість працівників яких на дату складання річної фінансової звітності перевищує критерій у 500 працівників, включають у звіт про управління нефінансові показники діяльності, що містять інформацію щодо впливу його діяльності, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у тому числі питання соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а саме:

стислий опис моделі діяльності підприємства;

опис політики, яку провадить підприємство, щодо зазначених питань;

результат такої політики;

основні ризики, пов’язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у тому числі (якщо доречно) ділові відносини, продукція або послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих сферах, та яким чином підприємство здійснює управління цими ризиками;

основні нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства.

Якщо підприємство не провадить політики щодо зазначених питань, то нефінансова інформація повинна містити щодо цього чітке і аргументоване пояснення.

 1. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.
 2. Підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію у звіті про управління наводять окремо інформацію про корпоративне управління з урахуванням вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 3. Підприємства у звіті про управління можуть наводити/розміщувати посилання на загальнодоступні джерела, які містять інформацію, розкриття якої передбачено цими Методичними рекомендаціями.
 4. Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року.

IІІ. Розкриття інформації у звіті про управління

 1. За напрямом «Організаційна структура та опис діяльності підприємства» наводиться організаційна структура підприємства, його стратегія та цілі, зазначається сфера його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням, а також інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються підприємством, ринкову частку підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність підприємство (за наявності такої інформації) тощо.
 2. За напрямом «Результати діяльності» наводиться аналіз результатів діяльності підприємства, включаючи пояснення щодо динаміки розвитку підприємства протягом звітного періоду.

Зазначена інформація відображається з урахуванням зростання/зменшення ціни, збільшення/зменшення обсягу реалізованих товарів і послуг, впровадження нової продукції та/або послуг або припинення виробництва окремої продукції та/або послуг, будь-яких суттєвих факторів, що вплинули на зміни у загальному товарообороті та отриманні прибутку.

 1. За напрямом «Ліквідність та зобов’язання» наводиться інформація про основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов’язань), наявні зобов’язання, їх види та строки їх погашення, умовні зобов’язання, їх види та оцінка їх можливого впливу на ліквідність. Також наводяться фактори, які впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність.
 2. За напрямом «Екологічні аспекти» наводиться інформація щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, залежно від галузі, в якій функціонує підприємство та від заходів з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище.

За цим напрямом розкриваються показники, що характеризують:

раціональне використання води;

управління відходами;

викиди парникових газів;

споживання енергії тощо.

 1. За напрямом «Соціальні аспекти та кадрова політика» наводиться інформація про:

загальну кількість працівників та частку жінок на керівних посадах;

заохочення (мотивацію) працівників;

охорону праці та безпеку;

навчання та освіту персоналу;

рівні можливості працевлаштування;

повагу прав людини;

заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо.

 1. За напрямом «Ризики» наводиться інформація про політику підприємства щодо управління операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності) з описом їхнього впливу на діяльність підприємства, а також підходів або інструментів, які використовуються підприємством для зменшення впливу таких ризиків на його діяльність тощо.
 2. За напрямом «Дослідження та інновації» наводиться загальна інформація про дослідження, інноваційну діяльність та розробки, які проводяться підприємством, обсяг витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність підприємства.
 3. За напрямом «Фінансові інвестиції» наводиться загальна інформація про фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо.
 4. За напрямом «Перспективи розвитку» наводиться інформація про перспективи подальшого розвитку підприємства з урахуванням ризиків та викликів при здійсненні діяльності.
 5. За напрямом «Корпоративне управління» наводиться інформація щодо:
 • органів управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління;
 • скликання та проведення загальних зборів акціонерів;
 • структури акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі;
 • власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав;
 • діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями;
 • основних характеристик системи внутрішнього контролю;
 • дивідендної політики;
 • перспектив розвитку та удосконалення корпоративного управління;
 • політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).

Якщо підприємство керується кодексом корпоративного управління або добровільно застосовує кодекс корпоративного управління, у звіті про управління має бути зазначено джерело, в якому можна знайти текст відповідних документів у вільному доступі.

 ІV. Подання та оприлюднення звіту про управління

 1. Звіт про управління подається підприємствами разом з річною фінансовою звітністю у порядку, встановленому законодавством.
 2. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління.
 3. Підприємства, що мають дочірні підприємства, складають консолідований звіт про управління в порядку, передбаченому цими Методичними рекомендаціями, з урахуванням суттєвих коригувань, що випливають з особливостей складання консолідованого звіту про управління порівняно зі звітом про управління.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, здійснюють такі коригування інформації:

відображаючи докладну інформацію про власні викуплені акції у консолідованому звіті про управління, наводиться інформація про кількість і номінальну вартість або, за відсутності номінальної вартості, облікову вартість усіх акцій материнського підприємства, що належать цьому материнському підприємству, його дочірнім підприємствам або особі, що діє від свого імені, але за дорученням будь-якого з цих підприємств;

відображаючи системи внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямом «Корпоративне управління», наводиться інформація про основні характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах, включених у консолідацію в цілому.

 1. Якщо крім звіту про управління необхідно складати консолідований звіт про управління, ці звіти можуть бути представлені як єдиний звіт.
 2. Дочірнє підприємство, не наводить у звіті про управління інформацію, передбачену пунктом 4 розділу ІІ цих Методичних рекомендацій, якщо таке підприємство та його дочірні підприємства включені до консолідованого звіту про управління або до окремого звіту іншого підприємства.
 3. Звіт про управління та консолідований звіт про управління підприємства оприлюднюють разом з річною фінансовою звітністю та аудиторським звітом на власній веб-сторінці або веб-сайті чи в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

 

Директор Департаменту

прогнозування доходів бюджету та

методології бухгалтерського обліку                                            Ю. П. Романюк

27 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X