Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » НАКАЗ Мінфіну від 26.05.2022 № 148
Накази МінФіну

НАКАЗ Мінфіну від 26.05.2022 № 148

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 2022 р. за № 779/38115
 
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
Відповідно до статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
 
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
 

Міністр Сергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:  
Перший заступник Голови
Національного банку України
Катерина РОЖКОВА
Міністр культури та
інформаційної політики України
Олександр ТКАЧЕНКО

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 травня 2022 року № 148
 
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
 
1. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1591):
1) назву рахунку 67 викласти в такій редакції:
 
“Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів”;
 
2) рахунок 85 “Інші затрати” виключити.
2. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186:
1) в абзаці другому рахунку 10 “Основні засоби” після слова “послуг,” доповнити словами “виконання робіт,”;
 
2) рахунок 67 викласти в такій редакції:
“Рахунок 67 “Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів”
Рахунок 67 “Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів” призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо), а також про кошти клієнтів надавачів фінансових послуг (крім банків) та зобов’язання за випущеними електронними грошима.
 
За кредитом рахунку 67 “Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів” відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками і учасниками товариства та клієнтами надавачів фінансових послуг (крім банків), за дебетом – її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.
 
Рахунок 67 “Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів” має такі субрахунки:
671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”
672 “Розрахунки за іншими виплатами”
673 “Кошти клієнтів – юридичних осіб надавачів фінансових послуг”
674 “Кошти клієнтів – фізичних осіб надавачів фінансових послуг”
675 “Зобов’язання надавачів фінансових послуг за випущеними електронним грошима”
 
На субрахунку 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами” обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.
На субрахунку 672 “Розрахунки за іншими виплатами” підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.
На субрахунках 673 “Кошти клієнтів – юридичних осіб надавачів фінансових послуг” і 674 “Кошти клієнтів-фізичних осіб надавачів фінансових послуг” ведеться облік коштів клієнтів – юридичних осіб і клієнтів – фізичних осіб надавачів фінансових послуг (крім банків).
На субрахунку 675 “Зобов’язання надавачів фінансових послуг за випущеними електронними грошима” ведеться облік зобов’язань за випущеними електронними грошима надавачем фінансових послуг (крім банків).
Аналітичний облік ведеться за кожним засновником і учасником та за видами виплат, за кожним клієнтом – юридичною особою і клієнтом – фізичною особою надавача фінансових послуг (крім банків), а також за кожним користувачем електронних грошей.”;
3) у рахунку 79 “Фінансові результати”:
абзац одинадцятий виключити;
 
у кореспонденції рахунку за дебетом рахунку 79 “Фінансові результати” кореспонденцію з кредитом рахунків 80 “Матеріальні витрати”, 81 “Витрати на оплату праці”, 82 “Відрахування на соціальні заходи”, 83 “Амортизація”, 84 “Інші операційні витрати” і 85 “Інші затрати” виключити;
4) в абзаці четвертому розділу “Клас 8. Витрати за елементами” слова та цифри “, крім рахунку 85 “Інші затрати,” та друге речення виключити;
5) в абзаці другому рахунку 81 “Витрати на оплату праці” слова та цифри “, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9″ виключити;
6) в абзаці другому рахунку 82 “Відрахування на соціальні заходи” слова та цифри “, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9″ виключити;
7) в абзаці другому рахунку 83 “Амортизація” слова та цифри “, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9)” виключити;
8) у рахунку 84 “Інші операційні витрати”:
абзац другий виключити.
 
У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим;
в абзаці другому слова та цифри “, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9″ виключити;
9) рахунок 85 “Інші затрати” та кореспонденцію до цього рахунку виключити;
10) в абзаці дев’ятнадцятому рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” слово “Витрати” замінити словом “Втрати”;
11) у кореспонденції рахунків до рахунків 30 “Готівка”, 31 “Рахунки в банках”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 40 “Зареєстрований (пайовий) капітал”, 43 “Резервний капітал”, 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, 46 “Неоплачений капітал”, 64 “Розрахунки за податками й платежами”, 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, слова “Розрахунки з учасниками” замінити словами “Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів”;
12) у кореспонденції рахунків за кредитом рахунків 80 “Матеріальні витрати”, 81 “Витрати на оплату праці”, 82 “Відрахування на соціальні заходи”, 83 “Амортизація”, 84 “Інші операційні витрати” кореспонденцію з дебетом рахунку 79 “Фінансові результати” виключити;
13) у тексті цієї Інструкції слова “85 “Інші затрати” виключити.
 
3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509:
1) в абзаці восьмому пункту 4 після слів “постачання товарів,” доповнити словами “виконання робіт і”;
2) абзац другий пункту 17 виключити;
3) пункт 25 викласти в такій редакції:
“25. Строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів переглядаються на кінець звітного року у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості.”;
4) у першому реченні абзацу другого пункту 28 після слова “переглядається” доповнити словами “на кінець звітного року”;
5) в абзаці першому пункту 30 слова “витрат підприємства і зносу основних засобів” замінити словами “зносу основних засобів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума нарахованої амортизації включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу”.
 
4. У Положенні про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142:
1) у пункті 8 розділу I:
абзац перший викласти в такій редакції:
“Підприємства, які з дати початку тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та підприємства, які мали (мають) місцезнаходження в районах проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, або підприємства, структурні підрозділи (відокремлене майно) яких розташовані на (в) таких територіях (районах), проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств.”;
після абзацу першого доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
“Райони проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану визначаються відповідно до законодавства.
Керівники підприємств, зазначених в абзаці першому цього пункту, у разі встановлення фактів викрадення (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна, можуть прийняти рішення про проведення інвентаризації такого окремо визначеного майна на день встановлення таких фактів.”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом четвертим;
2) в абзаці другому підпункту 6.1 пункту 6 глави 6 розділу III цифри та слова “15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320” замінити цифрами та словами “29 грудня 2017 року № 148”.
 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності
Людмила ГАПОНЕНКО


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка