Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Облік та оподаткування дивідендів 2015 рік.
Бухгалтерський облік Податковий облік

Облік та оподаткування дивідендів 2015 рік.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Для чого створюють підприємства? Для того щоб отримувати зиск.  Звичайно, існують підприємства, які створені заради іншої мети – захоплення ринку для материнської компанії, соціальної спрямованості, і тому подібне, але, в основному, підприємства створюють для примноження своїх статків шляхом отримання дивідендів або продажем бізнесу (попередньо вивівши своє підприємство в розряд цікавих для інвестування).  Ця стаття присвячується порядку нарахування та виплати дивідендів.

Власники підприємств реалізовують своє право на прибуток підприємства через розподіл прибутку підприємства. Дане право власників описане в ст. 88  Господарського кодексу України та в ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» –  брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Власники підприємства мають право отримати дивіденди пропорційно частці  у корпоративних правах. Частка у корпоративних правах кожного учасника зазначена в статуті підприємства.

Досить чітко визначення дивідендів викладене в Податковому Кодексі України (п.14.1.49) , де  дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Поняття корпоративних прав визначене у ст. 167 ГКУ. Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Корпоративні права, акції бувають привілейовані та прості. Основна їх різниця щодо розподілу прибутку наступна: підприємство  зобов’язане виплатити власнику привілейованої  акції (корпоративних прав)  фіксований та гарантований дивіденд, незважаючи на результати господарської діяльності (розмір дивіденду за привілейованою акцією/корпоративними правами обов’язково фіксується при емісії), тоді як розмір дивідендів за простою акцією/корпоративними правами безпосередньо залежить від господарської діяльності товариства.

Прибуток, який буде об’єктом розподілення, визначається за правилами бухгалтерського обліку і не має відношення до оподатковуваного прибутку, визначеного за правилами Податкового кодексу. Бухгалтерською мовою – для простих акцій та корпоративних прав можна розподіляти суму залишку  по рахунку 44. Якщо накопичений прибуток містить прибутки минулих періодів, їх також можна розподіляти на виплату дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів приймається  загальними зборами учасників та не повинно суперечити чинному законодавству та статуту підприємства.  Що мається на увазі? Є підприємства, статутом яких передбачено, що частина прибутку (зазначається у відсотках)  спрямовується на резервний фонд чи на розвиток підприємства.  Такі підприємства спрямовують на виплату дивідендів ту суму, яка не більша за накопичений прибуток мінус кошти, що розподілені за вимогою статуту.

Періодичність нарахування та виплати дивідендів законодавством встановлена лише для акціонерних товариств, а саме Законом «Про акціонерні товариства» ст. 30:

— за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

— за привілейованими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців після закінчення звітного року.

Зауважимо, що АТ має виплачувати дивіденди виключно грошовими коштами (ч. 1 ст. 30 Закону про АТ).

Сам розподіл прибутку на виплату дивідендів відображається проводками Дт 44 Кт 67.

Податки при виплаті дивідендів.

Податки мають бути сплачені до або одночасно із виплатою дивідендів. Дивіденди, що сплачені коштами не є об’єктом оподаткування ПДВ.

З  01 січня 2015 року дивіденди віднесено до переліку доходів фізичних осіб, з яких утримується військовий збір. Ставка військового збору 1,5%.

Щодо фізичних осіб емітент корпоративних прав щодо нарахування дивідендів є податковим агентом та утримує ПДФО за ставкою:

  • 5% для простих корпоративних прав якщо дивіденди нараховуються/виплачуються платником податку на прибуток на загальних засадах (ст. 167.2.5), крім інститутів спільного інвестування;
  • 20% підприємствами – неплатниками податку на прибуток, в тому числі платниками єдиного податку;
  • 15-20% для привілейованих (дивіденди за привілейованими корпоративними правами оподатковуються як зарплата) за ст..57.11.4.

Щодо нарахування дивідендів власнику – юридичній особі, крім випадків, передбачених  ст.57.11.4 ПКУ Податкового кодексу України, емітент корпоративних прав, нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 136.1 ст. 131 (18%). Податкового кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Авансовий внесок не нараховується в разі нарахування дивідендів:

  • фізичним особам;
  • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.11.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
  • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди.

Приклад. Доля володіння корпоративними правами  ТОВ «ХХХ» (платник податку на загальних підставах)  наступна: п.Ігнатенко 12% (привілейовані),  п.Марчук 26% (прості) та ТОВ «Київ» 62%. Накопичений прибуток товариства становить 60 000,00 грн.. Загальними зборами учасників прийнято рішення щодо спрямування 70% прибутку на дивіденди. Тобто всього на виплату дивідендів буде спрямовано 42 000,00 грн. (70% від 60 000,00 грн.).

Операція Дт Кт Сума Примітки
Нараховано дивіденди п.Ігнатенко 44 67ігнатенко 5 040 12% від 42000 грн.
Нараховано дивіденди п.Марчук 44 67марчук 10 920 26% від 42000 грн.
Нараховано дивіденди ТОВ «Київ» 44 67київ 26 040 62% від 42000 грн.
Утримано ПДФО п.Ігнатенко 67ігнатенко 64ПДФО 756 15% від 5040 грн.
Утримано ПДФО п. Марчук 67марчук 64ПДФО 546 5% від 10920 грн. (якщо підприємство є платником єдиного податку, то ПДФО  20%)
Утримано ПДФО п.Ігнатенко 67ігнатенко 64вз 75,60 1,5% від 5040 грн.
Утримано ПДФО п. Марчук 67марчук 64вз 163,80 1,5 % від 10920 грн.

Таким чином належить до виплати:

п. Ігнатенко 5040,0 – 756,0 – 75,60 = 4208,40 грн.,

п. Марчук 10920,0 – 546,0 – 163,80 =10210,20 грн.

та ТОВ «Київ» 26040,0 грн..

При виплаті дивідендів має значення  система оподаткування емітента корпоративних прав, так якщо зазначене у прикладі ТОВ «ХХХ» знаходиться на загальній системі оподаткування, відповідно до ст.57.11.2 авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сплачені авансові внески зараховуються у зменшення нарахованих зобов’язань з податку на прибуток (ст.57.11.2 ПКУ).

Що означає ст..57.11.2.? Взагалі, існує 2 випадки коли сплачуються авансові внески: щомісячно компаніями, дохід, яких за минулий рік був 20 млн. грн. і більше, та всіма юридичними особами при виплаті дивідендів.

При виплаті дивідендів за минулий рік, за який податок на прибуток нараховано та сплачено, авансовий внесок нараховується тільки тоді коли розподіляємий  на дивіденди прибуток є більшим за оподаткований прибуток. Із ситуацією коли сума прибутку у декларації про прибуток є більшою ніж бухгалтерський прибуток все зрозуміло, якщо ж навпаки, то розглянемо приклад. Оподатквуваний прибуток  ТОВ «ХХХ» за минулий  рік  склав 50 тис. грн. (податок на прибуток за минулий рік сплачено повністю), бухгалтерський прибуток 60 тис. грн., якщо підприємство вирішило направити весь прибуток на дивіденди , то з суми перевищення 10000 грн =60000-50000 підприємство сплачує авансові внески у розмірі 1800 грн.. Якщо підприємство вирішило спрямувати на виплату дивідендів , наприклад 42 тис.грн, то авансові внески не виникають, оскільки 42тис.<50тис.. Якщо податок на прибуток ще не сплачено (в нашому прикладі 18%*50тис.грн), то авансові внески сплачуються із суми нарахованих дивідендів (в прикладі 18%*42 тис. грн.). Якщо дивіденди виплачуються за поточний рік, авансові внески сплачувати потрібно як 18% від нарахованих на користь юридичної особи дивідендів.

Операція Дт Кт Сума Примітки
Перераховано ПДФО 64ПДФО 311 1302 756+546
Перераховано авансовий внесок з податку на прибуток 64податок на прибуток 311 4687,20 18% від 26 040
Перераховано військовий збір 64вз 311 239,4 75,60+163,80
Перераховано дивіденди п.Ігнатенко 67ігнатенко 311 4208,40  
Перераховано дивіденди п.Марчук 67марчук 311 10210,20  
Перераховано дивіденди ТОВ «Київ» 67київ 311 26 040  

Якщо ж емітент корпоративних прав є платником єдиного податку, то він також зобов’язаний сплачувати авансові внески з податку на прибуток (за ставкою податку на прибуток), але на бюджетні рахунки єдиного податку. Законодавством не передбачено можливість заліку сплачених авансових внесків у єдиний податок за результатами діяльності емітента корпоративних прав.

Розглянемо наш приклад за умови, що ТОВ «ХХХ» є платником єдиного податку.

Операція Дт Кт Сума Примітки
Перераховано ПДФО 64ПДФО 311 2 940 756+2184 (20%*10 920)
Перераховано авансовий внесок з податку на прибуток 64податок на прибуток 311 4687,20 18% від 26 040
Нараховано авансовий внесок 94 64податок на прибуток 4687,20 18% від 26 040, відобразити в декларації з єдиного податку.
Перераховано військовий збір 64вз 311 239,4 75,60+163,80
Перераховано дивіденди п.Ігнатенко 67ігнатенко 311 4208,40  
Перераховано дивіденди п.Марчук 67марчук 311 8 572,20 10920 – 2184-163,80
Перераховано дивіденди ТОВ «Київ» 67київ 311 26 040  

Як резюме, при нарахуванні дивідендів слід враховувати:

–   при нарахуванні/сплаті дивідендів на користь фізичної особи утримуються ПДФО за ставкою 5, 15 або 20% та військовий збір за ставкою 1,5 %;

–   при нарахуванні дивідендів юридичній особі, крім як на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб, нараховуються/сплачуються авансові внески х податку на прибуток.A

Джерело: Сервиском Аудит


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X