Taking too long? Close loading screen.
Вітаємо Вас на нашому порталі
Головна » Бухгалтеру » Довідники » Інші довідники » ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
Інші довідники

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Час читання:78 хвилин
Print Friendly, PDF & Email
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
1. Цей план рахунків застосовується суб'єктами державного сектору.
План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб'єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).
План рахунків включає розділ І "Балансові рахунки" (класи 1-8) та розділ ІІ "Позабалансові рахунки" (клас 9 та клас 0).
2. Суб'єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
Розділ 1. Балансові рахунки
Клас 1. Нефінансові активи
10Основні засоби
101Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів
1010Інвестиційна нерухомість
1011Земельні ділянки
1012Капітальні витрати на поліпшення земель
1013Будівлі, споруди та передавальні пристрої
1014Машини та обладнання
1015Транспортні засоби
1016Інструменти, прилади, інвентар
1017Тварини та багаторічні насадження
1018Інші основні засоби
102Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів
1020Інвестиційна нерухомість
1021Земельні ділянки
1022Капітальні витрати на поліпшення земель
1023Будівлі, споруди та передавальні пристрої
1024Машини та обладнання
1025Транспортні засоби
1026Інструменти, прилади, інвентар
1027Тварини та багаторічні насадження
1028Інші основні засоби
11Інші необоротні матеріальні активи
111Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
1111Музейні фонди
1112Бібліотечні фонди
1113Малоцінні необоротні матеріальні активи
1114Білизна, постільні речі, одяг та взуття
1115Інвентарна тара
1116Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
1117Природні ресурси
1118Інші необоротні матеріальні активи
112Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів
1121Музейні фонди
1122Бібліотечні фонди
1123Малоцінні необоротні матеріальні активи
1124Білизна, постільні речі, одяг та взуття
1125Інвентарна тара
1126Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі
1127Інші необоротні матеріальні активи
12Нематеріальні активи
121Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
1211Авторське та суміжні з ним права
1212Права користування природними ресурсами
1213Права на знаки для товарів і послуг
1214Права користування майном
1215Права на об'єкти промислової власності
1216Інші нематеріальні активи
122Нематеріальні активи державних цільових фондів
1221Авторське та суміжні з ним права
1222Права користування природними ресурсами
1223Права на знаки для товарів і послуг
1224Права користування майном
1225Права на об'єкти промислової власності
1226Інші нематеріальні активи
13Капітальні інвестиції
131Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів
1311Капітальні інвестиції в основні засоби
1312Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
1313Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
1314Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
132Капітальні інвестиції державних цільових фондів
1321Капітальні інвестиції в основні засоби
1322Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
1323Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
1324Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення
1325Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
14Знос (амортизація) необоротних активів
141Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів
1411Знос основних засобів
1412Знос інших необоротних матеріальних активів
1413Накопичена амортизація нематеріальних активів
1414Знос інвестиційної нерухомості
1415Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
142Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів
1421Знос основних засобів
1422Знос інших необоротних матеріальних активів
1423Накопичена амортизація нематеріальних активів
1424Знос інвестиційної нерухомості
1425Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
15Виробничі запаси
151Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів
1511Продукти харчування
1512Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1513Будівельні матеріали
1514Пально-мастильні матеріали
1515Запасні частини
1516Тара
1517Сировина і матеріали
1518Інші виробничі запаси
152Виробничі запаси державних цільових фондів
1521Продукти харчування
1522Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1523Будівельні матеріали
1524Пально-мастильні матеріали
1525Запасні частини
1526Тара
1527Сировина і матеріали
1528Інші виробничі запаси
16Виробництво
161Виробництво розпорядників бюджетних коштів
1611Науково-дослідні роботи
1612Виготовлення експериментальних приладів
1613Інше виробництво
162Виробництво державних цільових фондів
1621Науково-дослідні роботи
1622Виготовлення експериментальних приладів
1623Інше виробництво
17Біологічні активи
171Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів
1711Довгострокові біологічні активи рослинництва
1712Довгострокові біологічні активи тваринництва
1713Поточні біологічні активи рослинництва
1714Поточні біологічні активи тваринництва
172Біологічні активи державних цільових фондів
1721Довгострокові біологічні активи рослинництва
1722Довгострокові біологічні активи тваринництва
1723Поточні біологічні активи рослинництва
1724Поточні біологічні активи тваринництва
18Інші нефінансові активи
181Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів
1811Готова продукція
1812Малоцінні та швидкозношувані предмети
( Субрахунок 1813 субрахунку 181 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015 )
1814Державні матеріальні резерви та запаси
1815Активи для розподілу, передачі, продажу
1816Інші нефінансові активи
182Інші нефінансові активи державних цільових фондів
1821Готова продукція
1822Малоцінні та швидкозношувані предмети
( Субрахунок 1823 субрахунку 182 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015 )
1824Державні матеріальні резерви та запаси
1825Активи для розподілу, передачі, продажу
1826Інші нефінансові активи
Клас 2. Фінансові активи
20Довгострокова дебіторська заборгованість
201Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
2011Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди
2012Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів
2013Інша довгострокова дебіторська заборгованість
202Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів
2021Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди
2022Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду
2023Інша довгострокова дебіторська заборгованість
203Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету
2031Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
2032Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2033Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2034Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2035Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2036Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2037Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2038Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2039Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету
204Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
2041Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів
2042Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2043Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2044Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2045Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2046Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2047Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2048Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2049Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
21Поточна дебіторська заборгованість
211Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
2110Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
2111Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги
2112Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів
2113Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
2114Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
2115Розрахунки з відшкодування завданих збитків
2116Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
2117Інша поточна дебіторська заборгованість
2118Розрахунки із спільної діяльності
212Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів
2120Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
2121Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги
2122Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами
2123Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
2124Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
2125Розрахунки з відшкодування завданих збитків
2126Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
2127Дебіторська заборгованість за претензіями
2128Інша поточна дебіторська заборгованість
2129Розрахунки із спільної діяльності
213Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету
2130Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
2131Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2132Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2133Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2134Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2135Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2136Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2137Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2138Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету
214Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
2140Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів
2141Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2142Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2143Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2144Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2145Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2146Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2147Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2148Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
215Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР
2150Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2151Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2152Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2153Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2154Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів
2155Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів
2156Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
2157Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
2158Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
2159Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
22Готівкові кошти та їх еквіваленти
221Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів
2211Готівка у національній валюті
2212Готівка в іноземній валюті
2213Грошові документи у національній валюті
2214Грошові документи в іноземній валюті
2215Грошові кошти в дорозі у національній валюті
2216Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
222Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів
2221Готівка у національній валюті
2222Готівка в іноземній валюті
2223Грошові документи у національній валюті
2224Грошові документи в іноземній валюті
2225Грошові кошти в дорозі у національній валюті
2226Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
2227Інші еквіваленти грошових коштів
23Грошові кошти на рахунках
231Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів
2311Поточні рахунки в банку
2312Інші поточні рахунки в банку
2313Реєстраційні рахунки
2314Інші рахунки в Казначействі
2315Рахунки для обліку депозитних сум
232Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів
2321Поточні рахунки в банку
2322Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі
2323Реєстраційні рахунки
2324Інші рахунки в Казначействі
2325Рахунки для обліку депозитних сум
233Кошти на рахунках державного бюджету
2331Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
2332Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2333Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
2334Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
2335Депозити державного бюджету
234Кошти на рахунках місцевих бюджетів
2341Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків
2342Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків
2343Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі
2344Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
2345Депозити місцевих бюджетів
235Інші кошти
2351Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів
2352Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам
2353Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
24Єдиний казначейський рахунок
245Єдиний казначейський рахунок
2451Єдиний казначейський рахунок
2452Субрахунки єдиного казначейського рахунку
25Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи
251Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
2511Придбані акції
2512Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій
2513Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств
2514Довгострокові векселі одержані
2515Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
252Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів
2521Придбані акції
2522Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій
2523Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств
2524Довгострокові векселі одержані
2525Інші фінансові активи державних цільових фондів
253Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету
2531Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету
2532Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій
2533Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету
254Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів
2541Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету
2542Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій
2543Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів
26Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи
261Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
2611Поточні фінансові інвестиції в цінні папери
2612Короткострокові векселі одержані
2613Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
262Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів
2621Поточні фінансові інвестиції в цінні папери
2622Короткострокові векселі одержані
2623Інші фінансові активи державних цільових фондів
263Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету
2631Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету
2632Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
2633Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом
2634Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету
264Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів
2641Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів
2642Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом
2643Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів
2644Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів
27Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
271Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
2711Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
272Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів
2721Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів
2722Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
273Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету
2731Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів
274Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів
2741Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів
275Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
2751Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку
28Розрахунки за надходженнями до бюджету
281Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету
2811Розрахунки за податковими надходженнями
2812Розрахунки за неподатковими надходженнями
2813Розрахунки за іншими надходженнями
2814Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
29Витрати майбутніх періодів
291Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
2911Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
292Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
2921Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31Надходження бюджету
313Надходження державного бюджету
3131Надходження до державного бюджету
3132Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
3133Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету
3134Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету
3135Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
314Надходження місцевих бюджетів
3141Надходження до місцевих бюджетів
3142Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
3143Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів
3144Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету
3145Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету
32Кошти бюджету
323Кошти державного бюджету
3231Кошти державного бюджету
324Кошти місцевих бюджетів
3241Кошти місцевих бюджетів
33Кошти бюджету, які підлягають розподілу
333Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу
3331Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
3332Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами
3333Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу
3334Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
334Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
3341Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
3342Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу
3343Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів
34Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат
343Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету
3431Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
3432Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3433Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
3434Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
3435Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету
3436Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків
344Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету
3441Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів
3442Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів
3443Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів
3444Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів
3445Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів
3446Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів
3447Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків
35Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів
355Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів
3550Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
3551Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів
3552Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів
3553Рахунки інших клієнтів Казначейства
3554Рахунки державних цільових фондів
3555Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
3556Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
3557Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету
3558Рахунки для обліку фінансового резерву
3559Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість
36Рахунки за нез'ясованими сумами та інші транзитні рахунки
365Рахунки за нез'ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки
3651Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства
3652Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування
37Рахунки органів Казначейства
375Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства
3751Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства
3752Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти
3753Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами
3754Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства
3755Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів
3756Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства
3757Інші рахунки органів Казначейства
Клас 4. Розрахунки
41Розрахунки за фінансовими операціями
413Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету
4131Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
4132Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету
414Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету
4141Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів
4142Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів
42Інші розрахунки
423Інші розрахунки за коштами державного бюджету
4231Інші розрахунки за коштами державного бюджету
4232Інші розрахунки з виконання державного бюджету
4233Інші внутрішньосистемні розрахунки
424Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
4241Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
4242Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів
425Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
4251Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
43Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу
433Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
4331Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
434Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу
Читати по темі:  Реквізити рахунків для зарахування коштів ЄСВ в Кіровоградській області (чинні з 15.09.2015 р.)
4341Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу
435Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу
4351Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
44Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки
443Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
4431Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
4432Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
444Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів
4441Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів
4442Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)
45Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу
453Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу
4531Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
4532Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами
4533Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
4534Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
454Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
4541Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів
4542Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
4543Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
455Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
4551Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
46Технічні рахунки
465Технічні рахунки
4651Технічний рахунок
Клас 5. Капітал та фінансовий результат
51Внесений капітал
511Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів
5111Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів
512Внесений капітал державним цільовим фондам
5121Внесений капітал державним цільовим фондам
52Капітал у підприємствах
521Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів
5211Капітал у підприємствах у формі акцій
5212Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
5213Капітал у частках (паях)
522Капітал у підприємствах державних цільових фондів
5221Капітал у підприємствах у формі акцій
5222Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
5223Капітал у частках (паях)
53Капітал у дооцінках
531Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів
5311Дооцінка (уцінка) необоротних активів
5312Дооцінка (уцінка) інших активів
532Капітал у дооцінках державних цільових фондів
5321Дооцінка (уцінка) необоротних активів
5322Дооцінка (уцінка) інших активів
54Цільове фінансування
541Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
5411Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
542Цільове фінансування державних цільових фондів
5421Цільове фінансування державних цільових фондів
55Фінансовий результат
551Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів
5511Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду
5512Накопичені фінансові результати виконання кошторису
552Фінансовий результат державних цільових фондів
5521Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду
5522Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)
553Фінансовий результат виконання державного бюджету
5531Результат виконання державного бюджету звітного періоду
5532Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
554Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів
5541Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду
5542Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів
56Резервний капітал
562Резервний капітал державних цільових фондів
5621Резервний капітал державних цільових фондів
Клас 6. Зобов'язання
60Довгострокові зобов'язання
601Довгострокові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
6011Довгострокові кредити банків
6012Відстрочені довгострокові кредити банків
6013Інші довгострокові позики
6014Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами
6015Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди
6016Інші довгострокові фінансові зобов'язання
602Довгострокові зобов'язання державних цільових фондів
6021Довгострокові кредити банків
6022Відстрочені довгострокові кредити банків
6023Інші довгострокові позики
6024Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами
6025Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди
6026Інші довгострокові фінансові зобов'язання
603Довгострокові зобов'язання державного бюджету
6031Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6032Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6033Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету
6034Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету
6035Інші довгострокові внутрішні зобов'язання державного бюджету
6036Інші довгострокові зовнішні зобов'язання державного бюджету
604Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів
6041Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6042Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6043Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6044Інші довгострокові внутрішні зобов'язання місцевих бюджетів
6045Інші довгострокові зовнішні зобов'язання місцевих бюджетів
61Поточна заборгованість за кредитами та позиками
611Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками
6111Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
6112Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами
6113Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями
6114Короткострокові кредити банків
6115Відстрочені короткострокові кредити банків
6116Короткострокові позики
6117Інші короткострокові фінансові зобов'язання
612Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками
6121Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
6122Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами
6123Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями
6124Короткострокові кредити банків
6125Відстрочені короткострокові кредити банків
6126Короткострокові позики
6127Інші короткострокові фінансові зобов'язання
613Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками
6130Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6131Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6132Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету
6133Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету
6134Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями державного бюджету
6135Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями державного бюджету
6136Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету
6137Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету
6138Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками державного бюджету
6139Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками державного бюджету
614Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками
6141Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6142Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів
6143Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів
6144Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів
6145Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів
6146Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6147Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6148Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів
6149Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів
62Розрахунки за товари, роботи, послуги
621Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів
6211Розрахунки з постачальниками та підрядниками
6212Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
6213Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
6214Розрахунки за одержаними авансами
622Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів
6221Розрахунки з постачальниками та підрядниками
6222Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
6223Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
6224Розрахунки за одержаними авансами
63Розрахунки за податками і зборами
631Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів
6311Розрахунки з бюджетом за податками і зборами
6312Інші розрахунки з бюджетом
6313Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування
632Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів
6321Розрахунки з бюджетом за податками і зборами
6322Інші розрахунки з бюджетом
6323Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування
64Інші поточні зобов'язання
641Інші поточні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
6411Поточні зобов'язання за цінними паперами
6412Розрахунки з депонентами
6413Розрахунки за депозитними сумами
6414Розрахунки за спеціальними видами платежів
6415Розрахунки з іншими кредиторами
6416Розрахунки за страхуванням
6417Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності
642Інші поточні зобов'язання державних цільових фондів
6421Поточні зобов'язання за цінними паперами
6422Розрахунки з депонентами
6423Розрахунки за депозитними сумами
6424Розрахунки за спеціальними видами платежів
6425Розрахунки з іншими кредиторами
6426Розрахунки за страхуванням
6427Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності
643Інші поточні зобов'язання державного бюджету
6431Депозити, отримані до державного бюджету
6432Короткострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету
6433Короткострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету
6434Середньострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету
6435Середньострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету
644Інші поточні зобов'язання місцевих бюджетів
6441Депозити, отримані до місцевих бюджетів
6442Короткострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів
6443Середньострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів
65Розрахунки з оплати праці
651Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів
6511Розрахунки із заробітної плати
6512Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
6513Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
6514Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
6515Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
6516Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
6517Розрахунки з працівниками за позиками банків
6518Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
6519Інші розрахунки за виконані роботи
652Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів
6521Розрахунки із заробітної плати
6522Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
6523Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
6524Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
6525Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
6526Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
6527Розрахунки з працівниками за позиками банків
6528Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
6529Інші розрахунки за виконані роботи
66Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
661Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
6611Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
662Зобов'язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів
6621Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів
6622Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
663Зобов'язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету
6631Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками
664Зобов'язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів
6641Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками
6642Зобов'язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку
6643Зобов'язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку
665Інші зобов'язання за внутрішніми розрахунками
6651Зобов'язання за іншими коштами перед органами Казначейства
67Забезпечення майбутніх витрат і платежів
671Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів
6711Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів
6712Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів
672Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів
6721Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів
6722Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів
68Зобов'язання за надходженнями до бюджету
681Зобов'язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння
6811Зобов'язання за податковими надходженнями
6812Зобов'язання за неподатковими надходженнями
6813Зобов'язання за іншими надходженнями
6814Зобов'язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
69Доходи майбутніх періодів
691Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
6911Доходи майбутніх періодів
692Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів
6921Доходи майбутніх періодів
Клас 7. Доходи
70Доходи за бюджетними асигнуваннями
701Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів
7011Бюджетні асигнування
702Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
7021Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
71Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
711Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів
7111Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
712Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів
7121Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
713Доходи державного бюджету від надання послуг
7131Доходи державного бюджету від наданих послуг
714Доходи місцевого бюджету від надання послуг
7141Доходи місцевого бюджету від наданих послуг
72Доходи від продажу активів
721Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів
7211Дохід від реалізації активів
722Доходи від продажу державних цільових фондів
7221Дохід від реалізації активів
723Доходи державного бюджету від продажу
7231Доходи державного бюджету від продажу майна
724Доходи місцевого бюджету від продажу
7241Доходи місцевого бюджету від продажу майна
73Фінансові доходи
731Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів
7311Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів
732Фінансові доходи державних цільових фондів
7321Фінансові доходи державних цільових фондів
733Фінансові доходи державного бюджету
7331Фінансові доходи державного бюджету
734Фінансові доходи місцевого бюджету
7341Фінансові доходи місцевого бюджету
74Інші доходи за обмінними операціями
741Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
7411Інші доходи за обмінними операціями
742Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів
7421Інші доходи за обмінними операціями
743Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету
7431Інші доходи за обмінними операціями
744Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету
7441Інші доходи за обмінними операціями
75Доходи за необмінними операціями
751Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
7511Доходи за необмінними операціями
752Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів
7521Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
7522Трансферти
7523Інші надходження
753Доходи за необмінними операціями державного бюджету
7531Податкові надходження
7532Неподаткові надходження
7533Трансферти
7534Інші доходи за необмінними операціями
754Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів
7541Податкові надходження
7542Неподаткові надходження
7543Трансферти
7544Інші доходи за необмінними операціями
76Умовні доходи
763Умовні доходи державного бюджету
7631Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів
7632Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування
764Умовні доходи місцевих бюджетів
7641Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів
7642Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування
80Витрати на виконання бюджетних програм
801Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм
8011Витрати на оплату праці
8012Відрахування на соціальні заходи
8013Матеріальні витрати
8014Амортизація
802Витрати на утримання державних цільових фондів
8021Витрати на оплату праці
8022Відрахування на соціальні заходи
8023Матеріальні витрати
8024Амортизація
803Витрати державного бюджету
8031Витрати на оплату праці
8032Відрахування на соціальні заходи
8033Матеріальні витрати
804Витрати місцевого бюджету
8041Витрати на оплату праці
8042Відрахування на соціальні заходи
8043Матеріальні витрати
81Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
811Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
8111Витрати на оплату праці
8112Відрахування на соціальні заходи
8113Матеріальні витрати
8114Амортизація
8115Інші витрати
812Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
8121Витрати на оплату праці
8122Відрахування на соціальні заходи
8123Матеріальні витрати
8124Амортизація
8125Інші витрати
82Витрати з продажу активів
821Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів
8211Собівартість проданих активів
8212Витрати, пов'язані з реалізацією майна
822Витрати державних цільових фондів з продажу активів
8221Собівартість проданих активів
8222Витрати, пов'язані з реалізацією майна
83Фінансові витрати
831Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів
8311Фінансові витрати
832Фінансові витрати державних цільових фондів
8321Фінансові витрати
833Фінансові витрати державного бюджету
8331Фінансові витрати державного бюджету
834Фінансові витрати місцевого бюджету
8341Фінансові витрати місцевого бюджету
84Інші витрати за обмінними операціями
841Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
8411Інші витрати за обмінними операціями
842Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів
8421Інші витрати за обмінними операціями
843Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету
8431Інші витрати за обмінними операціями
844Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету
8441Інші витрати за обмінними операціями
85Витрати за необмінними операціями
851Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
8511Витрати за необмінними операціями
852Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів
8521Витрати на утримання апарату фонду
8522Витрати на державне соціальне страхування
8523Трансферти
8524Інші витрати за необмінними операціями
853Витрати за необмінними операціями державного бюджету
8531Трансферти
8532Інші витрати за необмінними операціями
854Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету
8541Трансферти
8542Інші витрати за необмінними операціями
86Умовні витрати
863Умовні витрати державного бюджету
8631Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
8632Витрати державного бюджету за операціями з фінансування
864Умовні витрати місцевих бюджетів
8641Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів
8642Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування
Розділ 2. Позабалансові рахунки
Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів
90Пропозиції та відкриті асигнування
901Відкриті асигнування
9011Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
9012Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
9013Відкриті асигнування державного бюджету
902Пропозиції про відкриття асигнувань
9021Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету
903Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів
9031Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами
91Асигнування
912Асигнування державних цільових фондів
9121Асигнування державних цільових фондів
913Бюджетні асигнування державного бюджету
9130Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету
9131Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету
9132Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
9133Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
9134Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9135Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9136Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9137Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9138Зведення показників спеціального фонду
914Бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9141Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9142Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9143Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9144Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9145Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9146Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9147Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9148Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
915Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
9151Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
9152Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
916Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
9161Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
9162Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
92Показники розпису
920Показники розпису доходів державного бюджету
9201Затверджений розпис доходів державного бюджету
9202Поточний розпис доходів державного бюджету
9203Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету
9204Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету
921Показники розпису фінансування державного бюджету
9211Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9212Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9213Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9214Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
922Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету
9221Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету
9222Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету
9223Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
9224Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
923Показники розпису асигнувань державного бюджету
9231Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
9232Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
9233Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
9234Поточний розпис асигнувань державного бюджету
9235Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9236Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9237Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9238Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
924Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету
9241Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
9242Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету
925Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників
9251Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9252Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9253Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9254Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
926Показники розпису доходів місцевих бюджетів
9261Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів
9262Поточний розпис доходів місцевих бюджетів
9263Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
9264Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
927Показники розпису фінансування місцевих бюджетів
9271Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9272Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9273Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9274Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
928Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів
9281Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9282Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
Читати по темі:  Внесено зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
 
9283Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9284Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
929Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів
9291Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9292Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9293Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9294Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9295Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9296Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9297Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9298Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
93Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені
933Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9331Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9332Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
9333Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
9334Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів
934Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
9341Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
9342Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду
9343Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду
9344Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів
935Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені
9351Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками державного бюджету, не оплачені
9352Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками державного бюджету, крім захищених, не оплачені
936Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені
9361Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками місцевого бюджету, не оплачені
9362Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені
937Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені
9371Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку
94Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції
943Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції
9431Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету
9432Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
9433Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою
9434Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету
9435Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
944Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції
9441Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету
9442Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
9443Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
9444Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету
9445Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
945Нараховані резерви
9451Нараховані доходи фінансового резерву
95Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами
953Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету
9531Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9532Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9533Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою
9534Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу
9535Нараховані відсотки за цінними паперами держави
9536Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів
9537Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів
9538Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів
954Зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету
9541Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9542Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9543Платежі з обслуговування місцевого боргу
96Емітовані цінні папери
963Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету
9631Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики
9632Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики
9633Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики
9634Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету
9635Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики
9636Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики
9637Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики
9638Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету
964Емітовані цінні папери місцевих бюджетів
9641Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів
9642Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів
9643Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів
9644Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів
965Фінансові казначейські векселі
9651Фінансові казначейські векселі
966Державні деривативи
9661Державні деривативи
97Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих
971Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9711Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
9712Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
9713Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
972Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих
9721Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих
9722Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
9723Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані
973Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9731Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
974Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих
9741Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
9742Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
9743Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
9744Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
98Рахунки для обліку коштів, переданих
981Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9811Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9812Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства
9813Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів
982Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих
9821Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
9822Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
9823Розрахунки за коштами державного бюджету, передані
983Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9831Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
984Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих
9841Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
9842Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
985Рахунки для обліку інших коштів, переданих
9851Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків
9852Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства
9853Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства
9854Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих
99Контррахунки до рахунків позабалансового обліку
991Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку
9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
992Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку
9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів
01Орендовані основні засоби та нематеріальні активи
011Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів
012Орендовані основні засоби державних цільових фондів
013Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
014Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів
02Активи на відповідальному зберіганні
021Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів
022Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів
03Бюджетні зобов'язання
031Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів
032Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів
04Непередбачені активи
041Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів
042Непередбачені активи державних цільових фондів
05Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані
051Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів
052Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів
053Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
054Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів
06Гарантії та забезпечення отримані
061Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів
062Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів
07Списані активи
071Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
072Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів
073Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів
074Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів
08Бланки документів суворої звітності
081Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів
082Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів
09Передані (видані) активи відповідно до законодавства
091Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів
092Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів
Читати по темі:  До уваги платників податків в Івано-Франківській області! Нові рахунки для зарахування надходжень до бюджету в 2016 р.!
Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

девять − шесть =

Наша розсилка

Випадкова цитата

Неопределенность и риск — главная трудность и главный шанс бизнеса.

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Час читання: 78 min
0

Поділитися з другом