Головна » Бухгалтеру » Довідники » Інші довідники » ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
Інші довідники

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
1. Цей план рахунків застосовується суб’єктами державного сектору.
План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга – номер синтетичного рахунку, третя – ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 – розпорядники бюджетних коштів; 2 – державні цільові фонди; 3 – державний бюджет; 4 – місцеві бюджети, 5 – рахунки органів Казначейства), четверта цифра – номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).
План рахунків включає розділ І “Балансові рахунки” (класи 1-8) та розділ ІІ “Позабалансові рахунки” (клас 9 та клас 0).
2. Суб’єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Розділ 1. Балансові рахунки
Клас 1. Нефінансові активи
10 Основні засоби
101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів
1010 Інвестиційна нерухомість
1011 Земельні ділянки
1012 Капітальні витрати на поліпшення земель
1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої
1014 Машини та обладнання
1015 Транспортні засоби
1016 Інструменти, прилади, інвентар
1017 Тварини та багаторічні насадження
1018 Інші основні засоби
102 Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів
1020 Інвестиційна нерухомість
1021 Земельні ділянки
1022 Капітальні витрати на поліпшення земель
1023 Будівлі, споруди та передавальні пристрої
1024 Машини та обладнання
1025 Транспортні засоби
1026 Інструменти, прилади, інвентар
1027 Тварини та багаторічні насадження
1028 Інші основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи
111 Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
1111 Музейні фонди
1112 Бібліотечні фонди
1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи
1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття
1115 Інвентарна тара
1116 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
1117 Природні ресурси
1118 Інші необоротні матеріальні активи
112 Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів
1121 Музейні фонди
1122 Бібліотечні фонди
1123 Малоцінні необоротні матеріальні активи
1124 Білизна, постільні речі, одяг та взуття
1125 Інвентарна тара
1126 Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі
1127 Інші необоротні матеріальні активи
12 Нематеріальні активи
121 Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
1211 Авторське та суміжні з ним права
1212 Права користування природними ресурсами
1213 Права на знаки для товарів і послуг
1214 Права користування майном
1215 Права на об’єкти промислової власності
1216 Інші нематеріальні активи
122 Нематеріальні активи державних цільових фондів
1221 Авторське та суміжні з ним права
1222 Права користування природними ресурсами
1223 Права на знаки для товарів і послуг
1224 Права користування майном
1225 Права на об’єкти промислової власності
1226 Інші нематеріальні активи
13 Капітальні інвестиції
131 Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів
1311 Капітальні інвестиції в основні засоби
1312 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
1313 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
1314 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
132 Капітальні інвестиції державних цільових фондів
1321 Капітальні інвестиції в основні засоби
1322 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
1323 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
1324 Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення
1325 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
14 Знос (амортизація) необоротних активів
141 Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів
1411 Знос основних засобів
1412 Знос інших необоротних матеріальних активів
1413 Накопичена амортизація нематеріальних активів
1414 Знос інвестиційної нерухомості
1415 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
142 Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів
1421 Знос основних засобів
1422 Знос інших необоротних матеріальних активів
1423 Накопичена амортизація нематеріальних активів
1424 Знос інвестиційної нерухомості
1425 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
15 Виробничі запаси
151 Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів
1511 Продукти харчування
1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
1513 Будівельні матеріали
1514 Пально-мастильні матеріали
1515 Запасні частини
1516 Тара
1517 Сировина і матеріали
1518 Інші виробничі запаси
152 Виробничі запаси державних цільових фондів
1521 Продукти харчування
1522 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
1523 Будівельні матеріали
1524 Пально-мастильні матеріали
1525 Запасні частини
1526 Тара
1527 Сировина і матеріали
1528 Інші виробничі запаси
16 Виробництво
161 Виробництво розпорядників бюджетних коштів
1611 Науково-дослідні роботи
1612 Виготовлення експериментальних приладів
1613 Інше виробництво
162 Виробництво державних цільових фондів
1621 Науково-дослідні роботи
1622 Виготовлення експериментальних приладів
1623 Інше виробництво
17 Біологічні активи
171 Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів
1711 Довгострокові біологічні активи рослинництва
1712 Довгострокові біологічні активи тваринництва
1713 Поточні біологічні активи рослинництва
1714 Поточні біологічні активи тваринництва
172 Біологічні активи державних цільових фондів
1721 Довгострокові біологічні активи рослинництва
1722 Довгострокові біологічні активи тваринництва
1723 Поточні біологічні активи рослинництва
1724 Поточні біологічні активи тваринництва
18 Інші нефінансові активи
181 Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів
1811 Готова продукція
1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети
( Субрахунок 1813 субрахунку 181 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015
)
1814 Державні матеріальні резерви та запаси
1815 Активи для розподілу, передачі, продажу
1816 Інші нефінансові активи
182 Інші нефінансові активи державних цільових фондів
1821 Готова продукція
1822 Малоцінні та швидкозношувані предмети
( Субрахунок 1823 субрахунку 182 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015
)
1824 Державні матеріальні резерви та запаси
1825 Активи для розподілу, передачі, продажу
1826 Інші нефінансові активи
Клас 2. Фінансові активи
20 Довгострокова дебіторська заборгованість
201 Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
2011 Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди
2012 Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів
2013 Інша довгострокова дебіторська заборгованість
202 Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів
2021 Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди
2022 Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду
2023 Інша довгострокова дебіторська заборгованість
203 Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету
2031 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
2032 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2033 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками
2034 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2035 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2036 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2037 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками
2038 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2039 Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету
204 Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
2041 Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів
2042 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2043 Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками
2044 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2045 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2046 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2047 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками
2048 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2049 Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
21 Поточна дебіторська заборгованість
211 Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
2110 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
2111 Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги
2112 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів
2113 Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
2114 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
2115 Розрахунки з відшкодування завданих збитків
2116 Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
2117 Інша поточна дебіторська заборгованість
2118 Розрахунки із спільної діяльності
212 Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів
2120 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
2121 Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги
2122 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами
2123 Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
2124 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
2125 Розрахунки з відшкодування завданих збитків
2126 Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
2127 Дебіторська заборгованість за претензіями
2128 Інша поточна дебіторська заборгованість
2129 Розрахунки із спільної діяльності
213 Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету
2130 Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
2131 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2132 Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками
2133 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2134 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2135 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2136 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками
2137 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2138 Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету
214 Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
2140 Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів
2141 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2142 Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками
2143 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2144 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2145 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2146 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками
2147 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2148 Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
215 Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР
2150 Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2151 Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2152 Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2153 Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2154 Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів
2155 Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів
2156 Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
2157 Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
2158 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
2159 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
22 Готівкові кошти та їх еквіваленти
221 Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів
2211 Готівка у національній валюті
2212 Готівка в іноземній валюті
2213 Грошові документи у національній валюті
2214 Грошові документи в іноземній валюті
2215 Грошові кошти в дорозі у національній валюті
2216 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
222 Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів
2221 Готівка у національній валюті
2222 Готівка в іноземній валюті
2223 Грошові документи у національній валюті
2224 Грошові документи в іноземній валюті
2225 Грошові кошти в дорозі у національній валюті
2226 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
2227 Інші еквіваленти грошових коштів
23 Грошові кошти на рахунках
231 Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів
2311 Поточні рахунки в банку
2312 Інші поточні рахунки в банку
2313 Реєстраційні рахунки
2314 Інші рахунки в Казначействі
2315 Рахунки для обліку депозитних сум
232 Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів
2321 Поточні рахунки в банку
2322 Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі
2323 Реєстраційні рахунки
2324 Інші рахунки в Казначействі
2325 Рахунки для обліку депозитних сум
233 Кошти на рахунках державного бюджету
2331 Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
2332 Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2333 Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
2334 Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
2335 Депозити державного бюджету
234 Кошти на рахунках місцевих бюджетів
2341 Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків
2342 Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків
2343 Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі
2344 Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
2345 Депозити місцевих бюджетів
235 Інші кошти
2351 Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів
2352 Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам
2353 Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
24 Єдиний казначейський рахунок
245 Єдиний казначейський рахунок
2451 Єдиний казначейський рахунок
2452 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
25 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи
251 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
2511 Придбані акції
2512 Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій
2513 Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств
2514 Довгострокові векселі одержані
2515 Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
252 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів
2521 Придбані акції
2522 Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій
2523 Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств
2524 Довгострокові векселі одержані
2525 Інші фінансові активи державних цільових фондів
253 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету
2531 Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету
2532 Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій
2533 Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету
254 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів
2541 Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету
2542 Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій
2543 Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів
26 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи
261 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
2611 Поточні фінансові інвестиції в цінні папери
2612 Короткострокові векселі одержані
2613 Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
262 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів
2621 Поточні фінансові інвестиції в цінні папери
2622 Короткострокові векселі одержані
2623 Інші фінансові активи державних цільових фондів
263 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету
2631 Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету
2632 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
2633 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом
2634 Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету
264 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів
2641 Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів
2642 Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом
2643 Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів
2644 Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів
27 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
271 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
2711 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
272 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів
2721 Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів
2722 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
273 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету
2731 Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів
274 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів
2741 Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів
275 Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
2751 Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку
28 Розрахунки за надходженнями до бюджету
281 Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету
2811 Розрахунки за податковими надходженнями
2812 Розрахунки за неподатковими надходженнями
2813 Розрахунки за іншими надходженнями
2814 Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
29 Витрати майбутніх періодів
291 Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
2911 Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
292 Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
2921 Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31 Надходження бюджету
313 Надходження державного бюджету
3131 Надходження до державного бюджету
3132 Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
3133 Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету
3134 Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету
3135 Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
314 Надходження місцевих бюджетів
3141 Надходження до місцевих бюджетів
3142 Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
3143 Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів
3144 Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету
3145 Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету
32 Кошти бюджету
323 Кошти державного бюджету
3231 Кошти державного бюджету
324 Кошти місцевих бюджетів
3241 Кошти місцевих бюджетів
33 Кошти бюджету, які підлягають розподілу
333 Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу
3331 Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
3332 Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами
3333 Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу
3334 Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
334 Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
3341 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
3342 Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу
3343 Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів
34 Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат
343 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету
3431 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
3432 Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3433 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
3434 Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
3435 Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету
3436 Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків
344 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету
3441 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів
3442 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів
3443 Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів
3444 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів
3445 Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів
3446 Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів
3447 Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків
35 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів
355 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів
3550 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
3551 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів
3552 Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів
3553 Рахунки інших клієнтів Казначейства
3554 Рахунки державних цільових фондів
3555 Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
3556 Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
3557 Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету
3558 Рахунки для обліку фінансового резерву
3559 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість
36 Рахунки за нез’ясованими сумами та інші транзитні рахунки
365 Рахунки за нез’ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки
3651 Нез’ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства
3652 Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування
37 Рахунки органів Казначейства
375 Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства
3751 Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства
3752 Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти
3753 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами
3754 Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства
3755 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів
3756 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства
3757 Інші рахунки органів Казначейства
Клас 4. Розрахунки
41 Розрахунки за фінансовими операціями
413 Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету
4131 Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
4132 Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету
414 Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету
4141 Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів
4142 Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів
42 Інші розрахунки
423 Інші розрахунки за коштами державного бюджету
4231 Інші розрахунки за коштами державного бюджету
4232 Інші розрахунки з виконання державного бюджету
4233 Інші внутрішньосистемні розрахунки
424 Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
4241 Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
4242 Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів
425 Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
4251 Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
43 Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу
433 Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
4331 Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
434 Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу

4341 Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу
435 Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу
4351 Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
44 Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки
443 Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
4431 Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
4432 Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
444 Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів
4441 Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів
4442 Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)
45 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу
453 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу
4531 Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
4532 Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами
4533 Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
4534 Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
454 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
4541 Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів
4542 Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
4543 Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
455 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
4551 Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
46 Технічні рахунки
465 Технічні рахунки
4651 Технічний рахунок
Клас 5. Капітал та фінансовий результат
51 Внесений капітал
511 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів
5111 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів
512 Внесений капітал державним цільовим фондам
5121 Внесений капітал державним цільовим фондам
52 Капітал у підприємствах
521 Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів
5211 Капітал у підприємствах у формі акцій
5212 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
5213 Капітал у частках (паях)
522 Капітал у підприємствах державних цільових фондів
5221 Капітал у підприємствах у формі акцій
5222 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
5223 Капітал у частках (паях)
53 Капітал у дооцінках
531 Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів
5311 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
5312 Дооцінка (уцінка) інших активів
532 Капітал у дооцінках державних цільових фондів
5321 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
5322 Дооцінка (уцінка) інших активів
54 Цільове фінансування
541 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
542 Цільове фінансування державних цільових фондів
5421 Цільове фінансування державних цільових фондів
55 Фінансовий результат
551 Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів
5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду
5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису
552 Фінансовий результат державних цільових фондів
5521 Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду
5522 Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)
553 Фінансовий результат виконання державного бюджету
5531 Результат виконання державного бюджету звітного періоду
5532 Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
554 Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів
5541 Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду
5542 Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів
56 Резервний капітал
562 Резервний капітал державних цільових фондів
5621 Резервний капітал державних цільових фондів
Клас 6. Зобов’язання
60 Довгострокові зобов’язання
601 Довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів
6011 Довгострокові кредити банків
6012 Відстрочені довгострокові кредити банків
6013 Інші довгострокові позики
6014 Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами
6015 Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди
6016 Інші довгострокові фінансові зобов’язання
602 Довгострокові зобов’язання державних цільових фондів
6021 Довгострокові кредити банків
6022 Відстрочені довгострокові кредити банків
6023 Інші довгострокові позики
6024 Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами
6025 Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди
6026 Інші довгострокові фінансові зобов’язання
603 Довгострокові зобов’язання державного бюджету
6031 Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6032 Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6033 Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету
6034 Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету
6035 Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету
6036 Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету
604 Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів
6041 Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6042 Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6043 Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6044 Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів
6045 Інші довгострокові зовнішні зобов’язання місцевих бюджетів
61 Поточна заборгованість за кредитами та позиками
611 Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками
6111 Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
6112 Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами
6113 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
6114 Короткострокові кредити банків
6115 Відстрочені короткострокові кредити банків
6116 Короткострокові позики
6117 Інші короткострокові фінансові зобов’язання
612 Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками
6121 Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
6122 Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами
6123 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
6124 Короткострокові кредити банків
6125 Відстрочені короткострокові кредити банків
6126 Короткострокові позики
6127 Інші короткострокові фінансові зобов’язання
613 Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками
6130 Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6131 Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6132 Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету
6133 Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету
6134 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету
6135 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету
6136 Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету
6137 Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету
6138 Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками державного бюджету
6139 Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками державного бюджету
614 Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками
6141 Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6142 Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів
6143 Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів
6144 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів
6145 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів
6146 Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6147 Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6148 Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів
6149 Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів
62 Розрахунки за товари, роботи, послуги
621 Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів
6211 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
6212 Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
6213 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
6214 Розрахунки за одержаними авансами
622 Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів
6221 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
6222 Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
6223 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
6224 Розрахунки за одержаними авансами
63 Розрахунки за податками і зборами
631 Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів
6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами
6312 Інші розрахунки з бюджетом
6313 Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування
632 Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів
6321 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами
6322 Інші розрахунки з бюджетом
6323 Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування
64 Інші поточні зобов’язання
641 Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів
6411 Поточні зобов’язання за цінними паперами
6412 Розрахунки з депонентами
6413 Розрахунки за депозитними сумами
6414 Розрахунки за спеціальними видами платежів
6415 Розрахунки з іншими кредиторами
6416 Розрахунки за страхуванням
6417 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності
642 Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів
6421 Поточні зобов’язання за цінними паперами
6422 Розрахунки з депонентами
6423 Розрахунки за депозитними сумами
6424 Розрахунки за спеціальними видами платежів
6425 Розрахунки з іншими кредиторами
6426 Розрахунки за страхуванням
6427 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності
643 Інші поточні зобов’язання державного бюджету
6431 Депозити, отримані до державного бюджету
6432 Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету
6433 Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету
6434 Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету
6435 Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету
644 Інші поточні зобов’язання місцевих бюджетів
6441 Депозити, отримані до місцевих бюджетів
6442 Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів
6443 Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів
65 Розрахунки з оплати праці
651 Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів
6511 Розрахунки із заробітної плати
6512 Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
6513 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
6514 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
6515 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
6516 Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
6517 Розрахунки з працівниками за позиками банків
6518 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
6519 Інші розрахунки за виконані роботи
652 Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів
6521 Розрахунки із заробітної плати
6522 Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
6523 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
6524 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
6525 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
6526 Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
6527 Розрахунки з працівниками за позиками банків
6528 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
6529 Інші розрахунки за виконані роботи
66 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками
661 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
6611 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
662 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів
6621 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів
6622 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками
663 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету
6631 Зобов’язання державного бюджету за взаємними розрахунками
664 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів
6641 Зобов’язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками
6642 Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку
6643 Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку
665 Інші зобов’язання за внутрішніми розрахунками
6651 Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства
67 Забезпечення майбутніх витрат і платежів
671 Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів
6711 Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів
6712 Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів
672 Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів
6721 Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів
6722 Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів
68 Зобов’язання за надходженнями до бюджету
681 Зобов’язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння
6811 Зобов’язання за податковими надходженнями
6812 Зобов’язання за неподатковими надходженнями
6813 Зобов’язання за іншими надходженнями
6814 Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
69 Доходи майбутніх періодів
691 Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
6911 Доходи майбутніх періодів
692 Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів
6921 Доходи майбутніх періодів
Клас 7. Доходи
70 Доходи за бюджетними асигнуваннями
701 Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів
7011 Бюджетні асигнування
702 Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
7021 Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
71 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
711 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів
7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
712 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів
7121 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
713 Доходи державного бюджету від надання послуг
7131 Доходи державного бюджету від наданих послуг
714 Доходи місцевого бюджету від надання послуг
7141 Доходи місцевого бюджету від наданих послуг
72 Доходи від продажу активів
721 Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів
7211 Дохід від реалізації активів
722 Доходи від продажу державних цільових фондів
7221 Дохід від реалізації активів
723 Доходи державного бюджету від продажу
7231 Доходи державного бюджету від продажу майна
724 Доходи місцевого бюджету від продажу
7241 Доходи місцевого бюджету від продажу майна
73 Фінансові доходи
731 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів
7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів
732 Фінансові доходи державних цільових фондів
7321 Фінансові доходи державних цільових фондів
733 Фінансові доходи державного бюджету
7331 Фінансові доходи державного бюджету
734 Фінансові доходи місцевого бюджету
7341 Фінансові доходи місцевого бюджету
74 Інші доходи за обмінними операціями
741 Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
7411 Інші доходи за обмінними операціями
742 Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів
7421 Інші доходи за обмінними операціями
743 Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету
7431 Інші доходи за обмінними операціями
744 Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету
7441 Інші доходи за обмінними операціями
75 Доходи за необмінними операціями
751 Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
7511 Доходи за необмінними операціями
752 Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів
7521 Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
7522 Трансферти
7523 Інші надходження
753 Доходи за необмінними операціями державного бюджету
7531 Податкові надходження
7532 Неподаткові надходження
7533 Трансферти
7534 Інші доходи за необмінними операціями
754 Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів
7541 Податкові надходження
7542 Неподаткові надходження
7543 Трансферти
7544 Інші доходи за необмінними операціями
76 Умовні доходи
763 Умовні доходи державного бюджету
7631 Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів
7632 Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування
764 Умовні доходи місцевих бюджетів
7641 Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів
7642 Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування
80 Витрати на виконання бюджетних програм
801 Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм
8011 Витрати на оплату праці
8012 Відрахування на соціальні заходи
8013 Матеріальні витрати
8014 Амортизація
802 Витрати на утримання державних цільових фондів
8021 Витрати на оплату праці
8022 Відрахування на соціальні заходи
8023 Матеріальні витрати
8024 Амортизація
803 Витрати державного бюджету
8031 Витрати на оплату праці
8032 Відрахування на соціальні заходи
8033 Матеріальні витрати
804 Витрати місцевого бюджету
8041 Витрати на оплату праці
8042 Відрахування на соціальні заходи
8043 Матеріальні витрати
81 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
811 Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
8111 Витрати на оплату праці
8112 Відрахування на соціальні заходи
8113 Матеріальні витрати
8114 Амортизація
8115 Інші витрати
812 Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
8121 Витрати на оплату праці
8122 Відрахування на соціальні заходи
8123 Матеріальні витрати
8124 Амортизація
8125 Інші витрати
82 Витрати з продажу активів
821 Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів
8211 Собівартість проданих активів
8212 Витрати, пов’язані з реалізацією майна
822 Витрати державних цільових фондів з продажу активів
8221 Собівартість проданих активів
8222 Витрати, пов’язані з реалізацією майна
83 Фінансові витрати
831 Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів
8311 Фінансові витрати
832 Фінансові витрати державних цільових фондів
8321 Фінансові витрати
833 Фінансові витрати державного бюджету
8331 Фінансові витрати державного бюджету
834 Фінансові витрати місцевого бюджету
8341 Фінансові витрати місцевого бюджету
84 Інші витрати за обмінними операціями
841 Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
8411 Інші витрати за обмінними операціями
842 Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів
8421 Інші витрати за обмінними операціями
843 Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету
8431 Інші витрати за обмінними операціями
844 Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету
8441 Інші витрати за обмінними операціями
85 Витрати за необмінними операціями
851 Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
8511 Витрати за необмінними операціями
852 Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів
8521 Витрати на утримання апарату фонду
8522 Витрати на державне соціальне страхування
8523 Трансферти
8524 Інші витрати за необмінними операціями
853 Витрати за необмінними операціями державного бюджету
8531 Трансферти
8532 Інші витрати за необмінними операціями
854 Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету
8541 Трансферти
8542 Інші витрати за необмінними операціями
86 Умовні витрати
863 Умовні витрати державного бюджету
8631 Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
8632 Витрати державного бюджету за операціями з фінансування
864 Умовні витрати місцевих бюджетів
8641 Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів
8642 Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування
Розділ 2. Позабалансові рахунки
Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів
90 Пропозиції та відкриті асигнування
901 Відкриті асигнування
9011 Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
9012 Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
9013 Відкриті асигнування державного бюджету
902 Пропозиції про відкриття асигнувань
9021 Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету
903 Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів
9031 Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами
91 Асигнування
912 Асигнування державних цільових фондів
9121 Асигнування державних цільових фондів
913 Бюджетні асигнування державного бюджету
9130 Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету
9131 Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету
9132 Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
9133 Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
9134 Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9135 Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9136 Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9137 Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9138 Зведення показників спеціального фонду
914 Бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9141 Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9142 Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9143 Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9144 Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9145 Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9146 Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9147 Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9148 Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
915 Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету
9151 Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету
9152 Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань
916 Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів
9161 Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів
9162 Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань
92 Показники розпису
920 Показники розпису доходів державного бюджету
9201 Затверджений розпис доходів державного бюджету
9202 Поточний розпис доходів державного бюджету
9203 Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету
9204 Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету
921 Показники розпису фінансування державного бюджету
9211 Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання
9212 Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання
9213 Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання
9214 Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання
922 Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету
9221 Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету
9222 Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету
9223 Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
9224 Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
923 Показники розпису асигнувань державного бюджету
9231 Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
9232 Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
9233 Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
9234 Поточний розпис асигнувань державного бюджету
9235 Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9236 Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9237 Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9238 Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
924 Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету
9241 Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
9242 Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету
925 Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників
9251 Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9252 Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9253 Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9254 Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
926 Показники розпису доходів місцевих бюджетів
9261 Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів
9262 Поточний розпис доходів місцевих бюджетів
9263 Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
9264 Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
927 Показники розпису фінансування місцевих бюджетів
9271 Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання
9272 Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання
9273 Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання
9274 Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання
928 Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів
9281 Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9282 Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

 

9283 Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9284 Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
929 Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів
9291 Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9292 Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9293 Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9294 Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9295 Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9296 Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9297 Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9298 Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
93 Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені
933 Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9331 Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9332 Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
9333 Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
9334 Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів
934 Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
9341 Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
9342 Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду
9343 Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду
9344 Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів
935 Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені
9351 Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками державного бюджету, не оплачені
9352 Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками державного бюджету, крім захищених, не оплачені
936 Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені
9361 Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками місцевого бюджету, не оплачені
9362 Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені
937 Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені
9371 Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку
94 Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції
943 Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції
9431 Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету
9432 Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
9433 Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою
9434 Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету
9435 Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
944 Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції
9441 Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету
9442 Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
9443 Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
9444 Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету
9445 Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
945 Нараховані резерви
9451 Нараховані доходи фінансового резерву
95 Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами
953 Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету
9531 Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9532 Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9533 Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою
9534 Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу
9535 Нараховані відсотки за цінними паперами держави
9536 Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів
9537 Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів
9538 Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів
954 Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету
9541 Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9542 Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9543 Платежі з обслуговування місцевого боргу
96 Емітовані цінні папери
963 Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету
9631 Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики
9632 Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики
9633 Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики
9634 Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету
9635 Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики
9636 Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики
9637 Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики
9638 Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету
964 Емітовані цінні папери місцевих бюджетів
9641 Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів
9642 Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів
9643 Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів
9644 Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів
965 Фінансові казначейські векселі
9651 Фінансові казначейські векселі
966 Державні деривативи
9661 Державні деривативи
97 Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих
971 Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9711 Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
9712 Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
9713 Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
972 Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих
9721 Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих
9722 Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
9723 Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані
973 Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9731 Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
974 Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих
9741 Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
9742 Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
9743 Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
9744 Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримані
98 Рахунки для обліку коштів, переданих
981 Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9811 Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9812 Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства
9813 Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів
982 Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих
9821 Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
9822 Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
9823 Розрахунки за коштами державного бюджету, передані
983 Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9831 Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
984 Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих
9841 Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
9842 Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
985 Рахунки для обліку інших коштів, переданих
9851 Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків
9852 Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства
9853 Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства
9854 Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, переданих
99 Контррахунки до рахунків позабалансового обліку
991 Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку
9911 Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
992 Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку
9921 Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів
01 Орендовані основні засоби та нематеріальні активи
011 Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів
012 Орендовані основні засоби державних цільових фондів
013 Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
014 Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів
02 Активи на відповідальному зберіганні
021 Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів
022 Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів
03 Бюджетні зобов’язання
031 Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів
032 Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів
04 Непередбачені активи
041 Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів
042 Непередбачені активи державних цільових фондів
05 Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані
051 Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів
052 Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів
053 Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів
054 Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів
06 Гарантії та забезпечення отримані
061 Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів
062 Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів
07 Списані активи
071 Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
072 Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів
073 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів
074 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів
08 Бланки документів суворої звітності
081 Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів
082 Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів
09 Передані (видані) активи відповідно до законодавства
091 Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів
092 Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

27 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X