Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ № 1487 від 30.12.2022 “ПОРЯДОК організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”
Постанови КМУ

Постанова КМУ № 1487 від 30.12.2022 “ПОРЯДОК організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Відповідно до частини п’ятої статті 33 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою здійснити перегляд і приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2022 р. № 1487

ПОРЯДОК
організації та ведення військового обліку
призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Цей Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — військовий облік) центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами (далі — державні органи), органами місцевого самоврядування, органами військового управління (органами управління), військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності (далі — підприємства, установи та організації).

2. Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави. Він полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо:

фіксації, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;

здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами;

подання відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

3. Військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення (далі — інші військові формування) особовим складом у мирний час та в особливий період.

Для забезпечення військового обліку громадян України використовується Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

4. Завданнями військового обліку є:

утворення військового резерву людських ресурсів, накопичення військово-навчених людських ресурсів, необхідних для укомплектування Збройних Сил, інших військових формувань у мирний час та в особливий період;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників, військовозобов’язаних та резервістів для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

своєчасне оформлення військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

організація своєчасного бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

забезпечення контролю за станом військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

забезпечення контролю за дотриманням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку;

забезпечення громадян України інформацією щодо виконання ними військового обов’язку.

5. З метою ведення військового обліку в державі створюється система військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі  система військового обліку).

Системою військового обліку є сукупність узгоджених за завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.

Головною вимогою до системи військового обліку є забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

6. Для забезпечення та організації належного функціонування системи військового обліку в державі Міноборони:

затверджує порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між цим реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, зазначені в Законі України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”;

визначає:

форми військово-облікових документів;

показники та критерії з оцінювання стану військового обліку;

перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінки за власним бажанням беруться на військовий облік військовозобов’язаних, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за умови придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та віком;

перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями;

перелік військово-облікових спеціальностей (крім СБУ).

7. Генеральний штаб Збройних Сил:

здійснює загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку, контроль за станом цієї роботи в державних органах (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), органах місцевого самоврядування, на підприємствах в установах та організаціях;

встановлює особливості ведення військового обліку органами військового управління, військовими частинами Збройних Сил, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;

визначає перелік дефіцитних для Збройних Сил військово-облікових спеціальностей військовозобов’язаних, за наявності яких вони не підлягають бронюванню;

погоджує програми підготовки персоналу, відповідального за організацію та ведення військового обліку.

8. Організація військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладається на відповідних керівників.

Обов’язки з ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом (далі — служба персоналу).

У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установи, організації.

Працівники з питань мобілізаційної роботи або мобілізаційних підрозділів (за наявності) безпосередньо організовують роботу з бронювання військовозобов’язаних та контролю за станом ведення військового обліку.

9. Для належного функціонування системи військового обліку (забезпечення її автоматизації із застосуванням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів) визначається кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, з урахуванням таких норм:

1) у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, зокрема у відокремлених відділах, а також в Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки (далі — органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки), за наявності перебування на військовому обліку:

до 1500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів одна особа;

від 1500 до 3000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів дві особи;

більш як 3000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів три особи, а на кожні наступні 3000  призовників, військовозобов’язаних та резервістів по одній особі додатково;

2) в органах місцевого самоврядування за наявності на військовому обліку:

від 501 до 1000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів одна особа;

від 1001 до 2000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів дві особи, а на кожні наступні 1000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів по одній особі додатково;

3) в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:

від 501 до 2000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів одна особа;

від 2001 до 4000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів дві особи;

від 4001 до 7000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів — три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів по одній особі додатково.

10. За наявності на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, а для державних службовців в межах економії фонду оплати праці.

11. Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається з урахуванням кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням норм, визначених у пунктах 9 і 10 цього Порядку.

У разі наявності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

Особи, відповідальні за ведення військового обліку (крім державних службовців), повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професійˮ.

12. Посадові оклади працівників, відповідальних за ведення військового обліку, установлюються на рівні посадових окладів працівників служби персоналу, крім державних службовців.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників.

Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, здійснюється не рідше одного разу на п’ять років.

Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, здійснюється на договірних засадах закладами освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників та мають ліцензії на відповідну діяльність за програмами підготовки.

Заклади освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників та мають ліцензії на відповідну діяльність, кожні два роки погоджують з Генеральним штабом Збройних Сил програми підготовки.

13. Державні органи (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки), органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у семиденний строк з дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб зазначених органів, підприємств, установ та організацій, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (додаток 1).

14. Військовий облік забезпечується з урахуванням вимог законодавства у сфері декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники, військовозобов’язані та резервісти працюють (навчаються).

15. За умови запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, відповідно до Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”:

взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, відомості про яких наявні та актуалізовані (верифіковані) в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, за умови дотримання ними правил військового обліку здійснюється на підставі відомостей про декларування, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання осіб в електронній формі, надісланих органами, що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб (далі — органи реєстрації) через єдину інформаційну систему МВС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

відомості про декларування/зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів, надіслані органом реєстрації через єдину інформаційну систему МВС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, є підставою для взяття особи на військовий облік або зняття з військового обліку районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, органом СБУ, підрозділом Служби зовнішньої розвідки.

У разі звернення призовника, військовозобов’язаного або резервіста до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за новим задекларованим місцем проживання в його військово-облікових документах проставляються відповідні відмітки про взяття на військовий облік за новим місцем проживання.

У разі коли відомості про призовника, військовозобов’язаного або резервіста не включено до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, призовник, військовозобов’язаний або резервіст може за власним бажанням подати відомості для включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів під час формування декларації про місце проживання з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) за умови запровадження інформаційної взаємодії. Механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів встановлюються Міноборони.

Відомості про декларування/зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів за декларацією (заявою), поданою в електронній формі з використанням засобів Порталу Дія, не включаються органом реєстрації до повідомлення, передбаченого додатком 18.

16. Військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, з урахуванням обсягу та деталізації на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

Персонально-якісний військовий облік передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного військового обліку покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки.

Персонально-первинний військовий облік передбачає облік відомостей стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. У селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи (служби) або навчання та покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

17. Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на загальний та спеціальний.

На загальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані та резервісти, які не заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Військовозобов’язані, які згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюˮ заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, перебувають на спеціальному військовому обліку.

18. Особливості ведення персонально-якісного військового обліку військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у запасі СБУ та Служби зовнішньої розвідки, встановлюються зазначеними органами.

19. Призовники, військовозобов’язані та резервісти, винні в порушенні вимог правил військового обліку, несуть відповідальність згідно із законом.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації виготовляють друкарським способом правила військового обліку (додаток 2) і вивішують їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях.

20. Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

Військово-обліковими документами є:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів — військовий квиток.

У разі зміни місця проживання або у разі, коли в паспорті громадянина України відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання, призовниками, військовозобов’язаними та резервістами подається інформація, яка підтверджується документами або відомостями відповідно до Закону України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” та Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громадˮ (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234).

Для внесення запису/актуалізації даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ними надаються персональні дані відповідно до вимог Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”.

21. Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:

призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку)
до 27 років;

військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Взяття громадян на персонально-первинний та персональний військовий облік, а також їх виключення з такого обліку здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) зазначених громадян на військовий облік (з військового обліку) у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

22. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки здійснюється відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службуˮ.

23. Призовники, військовозобов’язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, зокрема у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад”, через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-комунікаційні системи.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які не актуалізували інформацію про себе в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, особисто у семиденний строк з дня внесення змін до персональних даних прибувають із паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, який організовує та веде військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці, для взяття їх на військовий облік, зняття з військового обліку або внесення змін до їх облікових даних.

24. З метою забезпечення персонально-первинного військового обліку виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють:

1) взяття на персонально-первинний військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, тільки після взяття їх на військовий облік у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, облікових органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

2) виключення з персонально-первинного військового обліку громадян під час їх вибуття в іншу адміністративно-територіальну одиницю до нового місця проживання тільки після зняття таких громадян з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, облікових органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

3) виявлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчими органами сільської, селищної, міської ради, і не перебувають в них на персонально-первинному військовому обліку, направлення таких громадян до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для взяття на військовий облік, взяття призовників, військовозобов’язаних та резервістів на персонально-первинний військовий облік;

4) ведення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 3), які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці;

5) проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;

6) інформування у семиденний строк районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які:

прибули для проживання з адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються іншими виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, без зняття з військового (персонально-первинного військового) обліку за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання;

вибули до нового місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового (персонально-первинного) обліку;

7) оповіщення на вимогу відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки і забезпечення їх своєчасного прибуття;

8) взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо здійснення спільних заходів в галузі оборонної роботи, строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — картки первинного обліку), внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

9) подання до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військовий облік яких вони ведуть;

10) внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів змін до карток первинного обліку призовників щодо їх прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних (додаток 4);

11) звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад:

з обліковими даними, що містяться у списках персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 5) підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці, яка обслуговується виконавчим органом сільської, селищної або міської ради;

з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відображенням в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія;

з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

12) звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, з обліковими даними відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників здійснюється після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки);

13) складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 6);

14) приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок (додаток 7) їх військово-облікових документів для звіряння з картками первинного обліку;

15) постійний контроль за виконанням посадовими особами підприємств, установ та організацій, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, вимог цього Порядку, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами — правил військового обліку;

16) інформування відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про громадян, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

17) інформування щомісяця до 5 числа відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про державну реєстрацію утворення, припинення підприємств, установ та організацій, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці (додаток 8);

18) ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (додаток 9).

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (далі — журнал обліку результатів перевірки) після закінчення зберігається протягом семи років.

25. Під час взяття призовників, військовозобов’язаних та резервістів на персонально-первинний військовий облік виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

перевіряють дійсність та належність військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у відповідному районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, органі СБУ, підрозділі Служби зовнішньої розвідки та своєчасність їх прибуття до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, доводять під особистий підпис призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку та інформацію про відповідальність за невиконання цих правил;

проводять оформлення картки первинного обліку.

У разі виявлення у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів розбіжностей, помилок або підробок виконавчі органи сільських, селищних, міських рад повідомляють про це відповідному районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

26. Картки первинного обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад заповнюються послідовно, згідно з даними записів документів, визначених у пункті 20 цього Порядку. Дані первинного військового обліку, яких не вистачає, вносяться до карток первинного обліку під час особистої бесіди з призовником, військовозобов’язаним та резервістом.

27. Картки первинного обліку зберігаються у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад в алфавітному порядку за такими групами:

перша картки первинного обліку військовозобов’язаних та резервістів офіцерського складу;

друга картки первинного обліку військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу;

третя картки первинного обліку призовників;

четверта картки первинного обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюються у кожній групі за відповідними командами — у послідовності зростання нумерації команд. Особи, які проходять службу у військовому резерві, обліковуються як військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження.

28. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад щомісяця
до 5 числа надсилають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, а також військовозобов’язаних та резервістів, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями.

За рішенням районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки здійснюється вилучення у військовозобов’язаного та резервіста мобілізаційного розпорядження.

Вилучені мобілізаційні розпорядження разом з військово-обліковими документами військовозобов’язаних та резервістів щомісяця до 5 числа надсилаються до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки разом із повідомленням про зміну облікових даних.

29. У разі виключення призовників, військовозобов’язаних та резервістів з персонально-первинного військового обліку виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у картках первинного обліку ставляться відповідні відмітки.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які вибувають за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, направляються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки для зняття з військового обліку та вилучення військово-облікових документів.

Картки первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, виключених з персонально-первинного військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на постійне місце проживання, а також вибуттям для проживання на територію адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується іншими виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, зберігаються протягом п’яти років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими даними відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки із складенням акта (додаток 10).

Решта карток первинного обліку громадян (крім призовників), виключених з персонально-первинного військового обліку, зберігаються до досягнення такими громадянами віку 65 років, генералів, адміралів — 70 років, після чого картки первинного обліку знищуються із складенням акта.

Картки первинного обліку призовників, виключених з персонально-первинного військового обліку, зберігаються до досягнення такими громадянами 28-річного віку.

Картки первинного обліку Героїв України, Героїв Радянського Союзу зберігаються довічно.

30. Звіряння облікових даних карток первинного обліку у випадках, передбачених абзацами другим — четвертим підпункту 11 пункту 24 цього Порядку, здійснюється шляхом подвірного обходу відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Виконавчі органі сільських, селищних, міських рад вносять до карток первинного обліку зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про зміни облікових даних.

Результати звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними списків персонального військового обліку, що ведеться на підприємствах, в установах та організаціях, вносяться до журналу обліку результатів перевірки.

31. Звіряння даних карток первинного обліку з обліковими даними відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням голови відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови.

Особи виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, відповідальні за ведення військового обліку, у визначені графіком звіряння строки прибувають до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки та проводять звіряння даних карток первинного обліку з обліковими документами призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які зберігаються у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірки.

32. У разі отримання розпорядження відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх явку на призовні дільниці (пункти попереднього збору), до органів СБУ, Служби зовнішньої розвідки для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, визначення призначення на особливий період, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних (резервістів) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

відбирають картки первинного обліку зазначених у розпорядженні призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх проживання шляхом вручення під їх особистий підпис у картках первинного обліку повісток (додаток 11, для призовників — додаток 18 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 13, ст. 656; 2021 р., № 16, ст. 618);

у триденний строк письмово повідомляють районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про результати оповіщення, виконання призовниками, військовозобов’язаними та резервістами вимог законодавства;

забезпечують контроль за прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

33. Персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях ведеться за списками персонального військового обліку (додаток 5).

Інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12), яка зберігається разом із списками персонального військового обліку.

34. З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4);

оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки і забезпечення їх своєчасного прибуття;

подання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть;

проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;

забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;

взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. Не рідше одного разу на рік проводять звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, в яких вони перебувають на військовому обліку;

внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну таких облікових даних;

складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць
(додаток 6);

приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок (додаток 7) їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій вимог цього Порядку, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами — правил військового обліку;

постійне інформування відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки.

35. Військовозобов’язані та резервісти протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі направляються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для виключення з військового обліку. На підставі відмітки районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки у військово-обліковому документі про виключення військовозобов’язаного та резервіста з військового обліку у відповідній графі списків персонального військового обліку робиться відмітка “Виключено з військового обліку”.

Військовозобов’язані та резервісти, які тимчасово не працюють, у рік досягнення граничного віку перебування в запасі особисто прибувають до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки для виключення з військового обліку.

У разі неприбуття військовозобов’язаного та резервіста, який досяг граничного віку перебування в запасі, до відповідного районного (міського) територіальних центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки для виключення з військового обліку, таке виключення здійснюється без участі зазначених осіб 1 січня наступного року після року досягнення граничного віку перебування в запасі.

36. Списки персонального військового обліку (додаток 5) складаються окремо за такими групами:

перша список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;

друга список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;

третя список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;

четверта список персонального військового обліку призовників.

Відомості щодо військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюються у кожній групі за відповідними командами — у послідовності зростання нумерації команд. Особи, які проходять службу у військовому резерві, обліковуються як військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження.

37.  До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

38. В окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки.

39. Списки персонального військового обліку, а також відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведуться в електронних та/або паперових формах.

40. Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку підписуються керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку.

Зазначені списки разом з відомістю оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів реєструються в установленому порядку в службі діловодства таких органів, підприємств, установ, організацій.

41. У разі прийняття на роботу (навчання) призовників, військовозобов’язаних або резервістів інформація про них у п’ятиденний строк вноситься до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

42. У разі звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформація про їх звільнення у п’ятиденний строк вноситься до списків персонального військового обліку, а також до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

43. Відомості щодо військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виокремлюються у списках персонального військового обліку військовозобов’язаних.

44. Відомості щодо осіб, виключених з персонального військового обліку, зберігаються у таких списках до кінця поточного року з відображенням відповідної інформації про їх чисельність у відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

45. Звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого керівниками відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у п’ятиденний строк з дня проведення звіряння вносять до списків персонального військового обліку зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про зміну облікових даних (у разі наявності).

46. Звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють (навчаються) в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, на території відповідальності яких вони перебувають, здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням голови відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, у визначені графіком звіряння строки прибувають до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для проведення звіряння даних списків персонального військового обліку (копій їх військово-облікових документів) з обліковими документами районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

Звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють (навчаються) в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць, здійснюється шляхом надсилання у двох примірниках витягів із списків персонального військового обліку, а також копій військово-облікових документів до таких районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Після здійснення звіряння з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки один примірник витягу із списків персонального військового обліку повертається до державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з відміткою районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки
“звірено ___ ________ 20__ року”, підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, та гербовою печаткою. Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок.

47. У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (додаток 13, для призовників — додаток 17 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352) щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки у визначені ним строки, та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки (за наявністю);

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

48. Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які працюють на морських і річкових суднах, беруться на військовий облік за місцезнаходженням портів приписки таких суден.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти із числа плаваючого складу морського і річкового транспорту беруться на військовий облік у портах приписки суден або в населених пунктах за місцем дислокації служб персоналу, що обслуговують судна.

Для взяття на військовий облік і зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів із числа плаваючого складу їх військово-облікові документи подаються до відповідних служб персоналу за розпорядженням капітанів суден, адміністрації пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій.

У разі коли судна на період зимової навігації перебазовуються до інших портів, призовники, військовозобов’язані та резервісти із числа плаваючого складу, які обслуговують судна, повинні залишатися на військовому обліку в службах персоналу відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій за місцезнаходженням портів приписки суден.

49. Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які працюють у польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, у пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в інших прирівняних до таких організацій, робота в яких пов’язана із постійним переміщенням, та які не мають задекларованого/зареєстрованого місця проживання в пунктах проведення робіт, беруться на військовий облік службою персоналу за місцезнаходженням таких організацій.

50. Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою подають список щодо таких жінок (додаток 14) до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких вони розташовані.

Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Видача тимчасових посвідчень військовозобов’язаного зазначеним у списках жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, здійснюється районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень — 30 діб.

Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного
(із строком дії 30 діб), повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для взяття на військовий облік.

Взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

51. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених цим Порядком.

52. Закордонні дипломатичні установи України:

інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком (додаток 15). Список зберігається в закордонній дипломатичної установі України протягом п’яти років.

53. Зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються.

54. Органи реєстрації:

здійснюють реєстрацію/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів з урахуванням вимог щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 16);

надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про декларування/реєстрацію (зняття із задекларованого/зареєстрованого) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 17);

повідомляють про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) призовників, військовозобов’язаних та резервістів на запити районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки
(додаток 18);

здійснюють декларування/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів за декларацією (заявою), поданою в електронній формі з використанням засобів Порталу Дія, без пред’явлення ними військово-облікових документів лише за наявності у призовників, військовозобов’язаних та резервістів окремого номера запису та актуальної інформації у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відомості з реєстрів територіальних громад щодо декларування/реєстрації/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів отримуються Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів із відомчої інформаційної системи ДМС у порядку електронної інформаційної взаємодії.

55. МВС за вимогою (у довільній формі) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у десятиденний строк подає результати перевірки за інформаційно-аналітичною системою “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” призовників, військовозобов’язаних та резервістів стосовно їх притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

56. Національна поліція:

за повідомленнями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (додаток 19) здійснює досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 335, 336, 337 Кримінального кодексу України;

за зверненням районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ (додаток 20) здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

за вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подає у десятиденний строк відомості стосовно відсутності (наявності) судимості у призовників.

57. Органи державної реєстрації актів цивільного стану подають в семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки відомості про акти цивільного стану щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 21).

У разі запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Державним реєстром актів цивільного стану громадян додаток 21 не подається.

58. Органи досудового розслідування повідомляють в семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення (додаток 22).

59. Суди:

повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про призовників, кримінальні справи щодо яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що набрали законної сили (додаток 23);

вилучають та надсилають до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки військово-облікові документи призовників, військовозобов’язаних та резервістів, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту.

60. Медико-соціальні експертні комісії повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності (додаток 24).

61. Керівники закладів охорони здоров’я під час проведення призову громадян України на строкову військову службу повідомляють у триденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні (додаток 25).

62. Територіальні органи Держстату подають щороку до 1 грудня відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки інформацію про державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які розташовані на території відповідного району (міста), із зазначенням кількості працюючих.

63. Міські, районні, міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За наявності технічної можливості така інформація може бути надана через систему електронної взаємодії Міноборони та Державної служби зайнятості.

64. ДМС повідомляє у двотижневий строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про осіб, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік (додаток 26).

65. Органи військового управління (органи управління), військові частини (підрозділи) інших військових формувань надсилають у семиденний строк до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки витяги з наказів про прийняття (призов) на військову службу призовників, військовозобов’язаних та резервістів для виключення їх з військового обліку, а також список таких осіб (додаток 27).

66. Для зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких прийнято на службу до Національної поліції, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, БЕБ, органів і підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, особи, відповідальні за ведення військового обліку у зазначених органах, вилучають у призовників, військовозобов’язаних та резервістів військово-облікові документи, які надсилають у семиденний строк до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування військовозобов’язаних та резервістів на військовому обліку разом із витягами з наказів про прийняття таких осіб на службу та двома примірниками списку (додаток 27).

67. Відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки в десятиденний строк з дня отримання військово-облікових документів, списків у двох примірниках та витягів із наказів про прийняття (призов) призовників, військовозобов’язаних та резервістів на військову службу або службу до органів, визначених у пункті 66 цього Порядку, проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також у списках відмітки про зняття з військового обліку, надсилають військово-облікові документи з другими примірниками списків до державних органів, визначених у пункті 66 цього Порядку, органів військового управління (органів управління), військових частин, підрозділів інших військових формувань.

68. Органи військового управління (органи управління), військові частини (підрозділи) інших військових формувань, органи Національної поліції, Служба судової охорони, Державне бюро розслідувань, БЕБ, органи і підрозділи служби цивільного захисту, Державна кримінально-виконавча служба організовують облік та зберігання списків і військово-облікових документів. Посадові особи, винні у втраті військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, несуть відповідальність згідно із законом.

69. Державні органи, зазначені у пункті 66 цього Порядку, органи військового управління (органи управління), військові частини (підрозділи) інших військових формувань повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про звільнення призовників, військовозобов’язаних та резервістів із служби (військової служби), яким повертають під розписку особисті військово-облікові документи та видають довідки (додаток 28).

70. Наявність військово-облікових документів, зданих призовниками, військовозобов’язаними та резервістами на зберігання до відповідних державних органів, органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) інших військових формувань, перевіряється щороку із складенням актів комісіями, які утворюються згідно з наказами відповідних керівників.

71. У разі втрати військово-облікових документів посадовими особами, на зберігання яким їх здано призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, наказами керівників державних органів, зазначених у пункті 66 цього Порядку, органів військового управління (органів управління), військових частини, підрозділів інших військових формувань призначається розслідування. Винні посадові особи притягуються до відповідальності згідно із законом. Витяги з наказів про результати такого розслідування вручаються призовникам, військовозобов’язаним та резервістам для подання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки за місцем їх перебування на військовому обліку до прийняття (призову) на службу (військову службу) для відновлення військово-облікових документів.

72. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації:

проводять щороку відповідно до затверджених ними планів перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління, підпорядковуються їм, контролюються ними або функції з управління якими вони здійснюють;

складають за результатами перевірки акти, які надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним підприємствам, установам та організаціям і районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;

щороку до 1 лютого видають накази (розпорядження) про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції.

Наказами (розпорядженнями) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, а також затверджуються плани перевірок стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

Державні органи подають щороку до 10 лютого витяги з наказів (розпоряджень) до Генерального штабу Збройних Сил.

73. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська міська держадміністрації:

проводять щороку відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з обласними, Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки перевірку стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці;

складають за результатами перевірки акти, які затверджуються головами обласних, Київської міської держадміністрацій та надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним державним органам, підприємствам, установам та організаціям, а також оперативним командуванням, обласним, районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;

видають щороку до 1 лютого розпорядження голови обласної, Київської міської держадміністрації про стан військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці за минулий рік, завдання на наступний рік на підставі інформації обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік.

Розпорядженнями голів обласної, Київської міської держадміністрацій визначаються завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території області (міста), методичного забезпечення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, затверджується план проведення перевірок стану військового обліку на території області (міста), а також склад комісії для проведення таких перевірок. Зазначені розпорядження надсилаються (доводяться) щороку до 5 лютого до оперативних командувань відповідно до військово-адміністративного поділу території України, районних держадміністрацій, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

74. Районні держадміністрації, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад:

повідомляють щомісяця до 5 числа районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про державну реєстрацію, утворення, припинення підприємств, установ та організацій, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці (у разі наявності) (додаток 8);

проводять щороку відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки перевірку стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці;

складають за результатами перевірки акти, які затверджуються головами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, головами міських рад та надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним обласним, Київській міській держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також обласним, районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;

видають щороку до 15 січня розпорядження голів районної, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів про стан військового обліку та території адміністративно-територіальної одиниці за минулий рік, завдання на наступний рік на підставі інформації районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік.

Розпорядженнями голів районної, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міського голови визначаються завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці, методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також затверджується порядок виконання спільних заходів в галузі оборонної роботи між сільськими, селищними, міськими радами та районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в межах адміністративно-територіальних одиниць, план проведення перевірок стану військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці, склад комісії для проведення таких перевірок, графік звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, карток первинного обліку виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зазначені розпорядження надсилаються (доводяться) щороку до 15 січня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виконавчих органів сільських, селищних рад відповідно до адміністративно-територіального поділу.

75. Генеральний штаб Збройних Сил:

проводить перевірку стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність на території України (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

складає за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилає державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, відповідним органам військового управління Збройних Сил для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірки державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій вносяться до журналів обліку результатів перевірки;

щороку до 1 березня здійснює аналіз стану військового обліку у Збройних Силах з виданням відповідного наказу Головнокомандувача Збройних Сил;

з метою забезпечення функціонування системи військового обліку на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку розробляє та щороку до 1 березня подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України інформацію про стан військового обліку за минулий рік, пропозиції щодо методичного і методологічного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку, а також план перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях. Генеральним штабом Збройних Сил також розробляються та вносяться в установленому порядку відповідні проекти актів, спрямованих на врегулювання питань щодо ведення військового обліку.

76. Командування Сухопутних військ Збройних Сил:

здійснює загальне керівництво та контроль за роботою оперативних командувань, обласних, районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань організації та ведення військового обліку, а також вживає заходів реагування на виявлені правопорушення;

проводить щороку згідно із затвердженим Генеральним штабом Збройних Сил планом перевірку організації та ведення військового обліку в оперативних командуваннях, обласних, районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не менш як 30 відсотків);

складає за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилає до Генерального штабу Збройних Сил та оперативних командувань для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством;

видає щороку до 15 лютого наказ про стан військового обліку в органах військового управління, обласних, районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку оперативними командуваннями та обласними, Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за минулий рік. Крім того, в наказі визначаються завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо покращення стану ведення військового обліку в оперативних командуваннях, обласних, районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Витяги з наказу надсилаються (доводяться) до 15 лютого до Генерального штабу Збройних Сил та оперативних командувань.

77. Оперативні командування:

проводять щороку до 15 лютого відповідно до погоджених з Генеральним штабом Збройних Сил та затверджених Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил планів перевірку стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у межах зони відповідальності відповідно до військово-адміністративного поділу території України (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають державним органам, підприємствам, установам та організаціям, що перевірялися, а також до Командування Сухопутних військ Збройних Сил, обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірки вносяться до журналів обліку результатів перевірок;

проводять щороку відповідно до затверджених Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил планів перевірку стану організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках обласних, Київському міському територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до Командування Сухопутних військ Збройних Сил, обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством;

здійснюють в межах своїх повноважень аналітичну обробку даних, забезпечують ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, контролюють актуальність, повноту та відповідність інформації, виконання рішень розпорядника Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

видають щороку до 10 лютого накази про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних щодо перевірок стану військового обліку, проведених у минулому році заходів. Крім того, в наказах визначаються завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо забезпечення функціонування системи військового обліку. Витяги з наказів надсилаються до 10 лютого до Командування Сухопутних військ Збройних Сил, Генерального штабу Збройних Сил та доводяться до відома обласних, Київської міської держадміністрацій.

78. Обласні, Київський міський територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в межах своїх повноважень:

здійснюють керівництво військовим обліком на території адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

здійснюють контроль та аналіз стану військово-облікової роботи в підпорядкованих районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, методичне супроводження заходів з військового обліку та видання щороку наказів щодо стану військового обліку;

проводять інформування щороку до 25 січня відповідних обласних, Київської міської держадміністрацій та надання пропозицій щодо поліпшення стану військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці;

здійснюють постійну взаємодію з обласними, Київською міською держадміністраціями з питань організації та ведення військового обліку;

проводять архівну роботу з питань проходження громадянами військової служби та подання інформації відповідно до вимог законодавства;

розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними та резервістами, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

здійснюють в межах своїх повноважень аналітичну обробку даних. Як орган адміністрування та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів забезпечують його ведення, контролюють актуальність, повноту та відповідність інформації, виконання рішень розпорядника Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

проводять щороку відповідно до затверджених оперативними командуваннями планів перевірку стану організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до оперативних командувань та районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством;

проводять щороку у взаємодії з обласною, Київською міською держадміністрацією відповідно до затверджених розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації планів перевірку стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до державних органів, органів місцевого самоврядування, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, підприємств, установ та організацій, а також до оперативних, районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;

видають щороку до 5 лютого накази про стан військового обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за минулий рік. Крім того, в наказах визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо покращення стану ведення військового обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Витяги з наказів щороку до
5 лютого надсилаються до відповідних оперативних командувань.

79. Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки:

організовують та ведуть військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці;

здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у випадках, передбачених законодавством;

виявляють призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, проте не перебувають на військовому обліку;

організовують оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на особливий період, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних та резервістів і забезпечують здійснення контролю за їх прибуттям;

організовують взаємодію з державними органами, підприємствами, установами та організаціями щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку та карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також їх оповіщення;

організовують та забезпечують зберігання облікової документації призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональних даних, які містяться в них;

зберігають протягом 10 років списки, які надходять від закладів освіти щодо жінок, які здобувають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю (додаток 14);

письмово повідомляють державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям про осіб, які не виконали наказ (розпорядження) керівника зазначених органів, підприємств, установ та організацій та не прибули за викликом до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

інформують про стан військового обліку щороку до 5 січня районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад та вносять на їх розгляд пропозиції щодо його покращення;

здійснюють взяття на військовий облік жінок, які належать до категорій осіб, зазначених у частині одинадцятій статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

забезпечують громадян військово-обліковими документами та зберігання зданих або вилучених у призовників, військовозобов’язаних та резервістів військово-облікових документів;

надсилають запити до органів реєстрації з метою встановлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 29);

розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними та резервістами, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

повідомляють органам досудового розслідування про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від військового обліку або навчальних та спеціальних зборів, призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (додаток 19);

звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції (у разі неможливості складення протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення) для доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою складення протоколів про адміністративні правопорушення, до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку (додаток 20);

виключають з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (такими, що пропали безвісти), засуджені до позбавлення волі або померли;

проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього;

виконують архівно-довідкову роботу з питань військового обліку;

виконують функції з ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

проводять щороку відповідно до графіків звіряння, затверджених розпорядженнями голів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів, звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють (навчаються) в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, а також даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, з обліковими даними документів районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

проводять щороку відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів планів перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки);

складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до державних органів, підприємств, установ та організацій, що перевірялися, а також до обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок (додаток 9) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додаток 30), який після закінчення зберігається сім років;

видають щороку до 20 січня накази про стан військового обліку в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку за минулий рік. Витяги з наказів щороку до
20 січня надсилаються до відповідних обласних, Київського міського територіальних центів комплектування та соціальної підтримки.

80. Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів планів щороку (у тому числі позапланово) перевіряють стан військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, в яких працюють військовозобов’язані, які заброньовані за цими органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження. Решта державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на чотири роки.

81. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки здійснюється за їх особистої присутності (крім випадків, визначених у пункті 15 цього Порядку). При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 20 цього Порядку.

Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки беруть на військовий облік, знімають або виключають з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у яких відсутні військово-облікові документи, лише після відновлення зазначених документів.

82. Перевірка стану організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів проводиться за питаннями, визначеними у додатку 31.

Питання перевірки доводяться до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які включені до відповідних планів перевірки, не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

83. У разі неможливості виконання відповідних планів з перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях внаслідок обставин непереборної сили проводиться документальна перевірка шляхом надсилання до таких органів, підприємств, установ та організацій письмових запитів щодо отримання інформації, перелік якої визначено пунктом 17 додатка 31.

За результатами документальної перевірки складаються акти, які в тридцятиденний строк з дня отримання відповідей на письмові запити надсилаються державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також відповідним органам військового управління Збройних Сил для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством.

84. Головами комісій з перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:

комісії обласного рівня — заступник голови обласної, Київської міської держадміністрацій;

комісії районного (міського) рівня — заступник голови районної держадміністрації, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, заступник міського голови.

До складу комісій включаються представники:

обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

мобілізаційних підрозділів обласних, Київської міської держадміністрацій, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (у частині делегованих повноважень з питань мобілізаційної роботи);

органів (підрозділів) поліції (за згодою);

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій, районних держадміністрацій, виконавчих органів місцевих рад;

структурних підрозділів з питань освіти та науки обласних, Київської міської держадміністрацій, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

підприємств, установ та організацій за згодою.

Склад комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для перевірки стану військового обліку визначається їх керівниками.

Голові комісії або його заступнику, що проводить перевірку стану військового обліку, вручається підписаний відповідним керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації та завірений печаткою (у разі наявності) припис на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 32) та затверджується план його роботи.

85. Голови комісій (заступники голови комісії), що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірки.

86. Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у яких проведено перевірку стану військового обліку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи та усунення недоліків зазначені керівники інформують у тридцятиденний строк з дня отримання результатів перевірки керівника органу, підприємства, установи та організації, який проводив перевірку.

87. Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема за неподання до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та неподання відомостей про таких осіб несуть відповідальність згідно із законом.

88. Облік та зберігання документів військового обліку, штампів, книг і журналів обліку результатів перевірки здійснюється відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770).

89. Витрати, пов’язані із забезпеченням бланками облікових документів, штампами і канцелярським приладдям, відрядженнями та наданням транспортних послуг для забезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, здійснюються за рахунок коштів, передбачених на утримання державних органів, коштів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

_________________

Додаток 1
до Порядку

__________________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про призначення, звільнення (увільнення) керівника та
посадових осіб державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації,
відповідальних за організацію та ведення військового обліку
призовників, військовозобов’язаних та резервістів у
______________________________________________________
(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації)

Поряд-ковий номер

Прізвище,
власне ім’я та
по батькові
(за наявності)

Найменування посади

Дата та номер наказу

Контактний номер телефону, адреса електронної пошти

_____________________
(найменування посади керівника)

___________
(підпис)

_____________________ (ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

_____________________

Додаток 2
до Порядку

ПРАВИЛА
військового обліку призовників,

військовозобов’язаних та резервістів

1. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

1) перебувати на військовому обліку:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані СБУ — у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі ⸺ органи СБУ), військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

за місцем роботи (навчання) — в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;

у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

2) прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів;

3) не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки — без дозволу відповідного керівника);

4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки — за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;

5) проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

6) особисто прибувати до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

7) особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, закордонної дипломатичної установи України), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

8) особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістівˮ, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюˮ;

9) негайно повідомляти районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;

11) подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. Якщо за будь-яких обставин повістка районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

3. Призовники, військовозобов’язані та резервісти за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату, притягуються до адміністративної відповідальності згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4. Громадяни, які ухиляються від військового обліку, навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів, від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, несуть кримінальну відповідальність.

_____________________

Д

Придатний

Обмежено придатний

Непридатний

(потрібне підкреслити)

одаток 3
до Порядку

Команда № ________ час прибуття _______ дільниця № ________
маршрут № ________

Дата проведення звіряння

____” ___________ 20__ р.

(з районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки)

____” _________ 20__ р.

(з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб, з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів)

____” _________ 20__ р.

(з даними списків персонального
військового обліку)

КАРТКА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ

 

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

___ _____ _____ р.
(дата народження)

____________________

(категорія військового обов’язку: призовник, військовозобов’язаний, резервіст)

_____________________
(військово-облікова спеціальність)

1. Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

3. Військове звання

4. Військово-обліковий документ: серія ___ № ____________, виданий
___ _______ 20__ р.

(найменування органу, що видав військово-обліковий документ)

5. Паспорт громадянина України: серія ____ (за наявності) № _______, виданий ___ ______ 20__ р.

(найменування органу, що видав паспорт громадянина України)

6. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

7. Освіта (цивільна, військова)

8. Спеціальність

9. Місце роботи і посада (місце навчання)

 

10. Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання

 

11. Адреса місця проживання

 

12. Склад сім’ї

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), рік народження


членів сім’ї — діти, чоловік/дружина)

13. Стан здоров’я на ____ __________ 20__ р. медичною комісією при

 

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

визнаний

згідно із графою ____ статті _______ розкладу хвороб (наказ Міністра оборони (СБУ) від ___ _____________ 20__ р. № ______).

Підлягає повторному медичному огляду ___ ___________ 20__ року.

14. Відстрочка від призову на військову службу. Відповідно до рішення ________________ від ____ ________ 20__ р. (протокол № ______) надано відстрочку від призову на військову службу у зв’язку з ________________________________________ до ___ _______ 20__ року.

(підстава для надання відстрочки)

15. З Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних, резервістів (додаток 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487), та відповідальністю за ухилення від виконання військового обов’язку у запасі ознайомлений.

___ _____________ 20 __ р.

__________________

(підпис)

16. Результати оповіщення про виклик громадянина України для призову на військову службу.

Указ Президента України про призов громадян на військову службу, наказ Верховного Головнокомандувача Збройних Сил про призов резервістів на військову службу за призовом
із числа резервістів в особливий період

Підпис громадянина України щодо його оповіщення про виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

від ____ _________ 20 ___ р.
№ _____

про виклик мене особисто повідомлено
о ___ год. ___ хв. ___ _____ 20__ р. _________

(підпис)

від ____ _________ 20 ___ р.
№ _____

про виклик мене особисто повідомлено
о ___ год. ___ хв. ___ _____ 20__ р. _________

(підпис)

від ____ _________ 20 ___ р.
№ _____

про виклик мене особисто повідомлено
о ___ год. ___ хв. ___ _____ 20__ р. _________

(підпис)

17. Відмітка про взяття, виключення з персонально-первинного військового обліку

Взятий на облік

Вихідний номер та дата повідомлення про зміну облікових даних

Виключений
з обліку

Вихідний номер та дата повідомлення про зміну облікових даних

___ _______ 20 __ р.

Прибув з _________

 

___ ________ 20__ р.

__________________

(куди вибув)

 

___ ______ 20 __ р.

Прибув з _________

 

___ ________ 20__ р.

__________________

(куди вибув)

 

___ ______ 20 __ р.

Прибув з _________

 

___ ________ 20__ р.

__________________

(куди вибув)

 

___ ______ 20 __ р.

Прибув з _________

 

___ ________ 20__ р.

__________________

(куди вибув)

 

_____________________________
(найменування посади працівника, відповідального за ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів)

___________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

________

Примітка. Картки первинного обліку виготовляються із цупкого картону форматом 160 х 230 міліметрів.

_____________________

Додаток 4
до Порядку

__________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних

1. Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) _____________

________________________________________________________________

2. Реєстраційний номер облікового запису Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ________________________________________________________________

3. Військово-обліковий документ: серія _____ № _______________, виданий ___ _______ _____ р.

4. Номер військово-облікової спеціальності ______________________

5. Військове звання ___________________________________________

6. Дата народження ___________________________________________

7. Зміна облікових даних ______________________________________

________________________________________________________________

8. Підстава для зміни облікових даних __________________________

________________________________________________________________

(найменування документа, номер та дата видачі)

9. Перебування на військовому обліку ___________________________

(найменування районного (міського)

________________________________________________________________

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ,

підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

10. Адреса місця проживання __________________________________

________________________________________________________________

________________________
(найменування посади керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

___________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

________________

Додаток 5
до Порядку

СПИСКИ
персонального військового обліку _______________________________________________________________

Поряд-ковий номер

Військове звання

Прізвище,
власне ім’я та
по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження

Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних
та резервістів/р
еєстраційний номер облікової картки платника податків

Військово-облікова спеціальність

Склад (профіль підготовки – для офіцера)

Категорія обліку (для офіцерів розряд),
військово-обліковий документ (серія, номер)

Відомості про освіту та спеціальність (серія та номер диплома, свідоцтва, сертифіката тощо)

Реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія (за наявності), номер, ким та коли видано)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання

Адреса
місця проживання

Найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, де перебуває на військовому обліку

Перебування на спеціальному обліку або номер командилужба у військовому резерві

Придатність до військової служби

Сімейний стан, прізвище, власне ім’я та
по батькові
(за наявності)
членів сім’ї та рік їх народження

Посада, реквізити акта про призначення/
звільнення на посаду/з посади

Реквізити повідомлення
про призначення/ звільнення на посаду/з посади

11

12

13

14

15

16

17

18

               

ПЕРЕЛІК
інформації, яка зазначається в облікових записах
списку персонального військового обліку військовозобов’язаних
та резервістів офіцерського складу

Графа 1  номер облікового запису

Графа 2 військове звання, присвоєне військовозобов’язаному, резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Графа 3  прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 4  дата народження військовозобов’язаного, резервіста

Графа 5 — реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графа 6  шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності

Графа 7  профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний) згідно із записами у військово-обліковому документі

Графа 8 розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Графа 9 — відомості, зазначені в дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10  серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11 — адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 12 — адреса місця проживання військовозобов’язаного, резервіста

Графа 13 — найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому військовозобов’язаний, резервіст перебуває на військовому обліку

Графа 14 — пункт, розділ та номер переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаним, або номер команди, зазначений у мобілізаційному розпорядженні військовозобов’язаного, резервіста. У нижній частині графи зазначається літера “Р”, якщо громадянин проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15не заповнюється

Графа 16сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) чоловіка/дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18 — дата та номер повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади (у паперовій формі запис робиться від руки)

ПЕРЕЛІК
інформації, яка зазначається в облікових записах
списку персонального військового обліку військовозобов’язаних та
резервістів рядового, сержантського та старшинського складу

Графа 1 номер облікового запису

Графа 2військове звання, присвоєне військовозобов’язаному, резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Графа 3прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 4 — дата народження військовозобов’язаного, резервіста

Графа 5 — реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графа 6тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності

Графа 7 — належність військовозобов’язаного, резервіста до рядового, сержантського, старшинського складу

Графа 8 — категорія запасу військовозобов’язаного з урахуванням досвіду військової служби (перша, друга) згідно із записом у військово-обліковому документі, а також серія та номер військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Графа 9 — відомості, зазначені у дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10  серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11 — адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 12  адреса місця проживання військовозобов’язаного, резервіста

Графа 13 — найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому військовозобов’язаний, резервіст перебуває на військовому обліку

Графа 14 — пункт, розділ та номер переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаним, або номер команди, зазначений у мобілізаційному розпорядженні військовозобов’язаного, резервіста. У нижній частині графи зазначається літера “Р”, якщо громадянин проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15 — висновок військово-лікарської комісії, графа та пункт відповідного наказу

Графа 16  сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) чоловіка/дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17 найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18 дата та номер повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади

ПЕРЕЛІК
інформації, яка зазначається в облікових записах
списку персонального військового обліку призовників

Графа 1 номер облікового запису

Графа 2  слово “призовник”

Графа 3  прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі призовника

Графа 4  дата народження призовника

Графа 5 — реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графи 6, 7 і 8 — не заповнюються

Графа 9 — відомості, зазначені у дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10  серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11  адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі призовника

Графа 12 — адреса місця проживання призовника

Графа 13 — найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому призовник перебуває на військовому обліку

Графа 14 — норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, на підставі якої надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої надається така відстрочка. У нижній частині графи зазначається літера “Р”, якщо призовник проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15  не заповнюється

Графа 16  сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17  найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18  дата та номер повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади

_________

Примітка. 1. У разі виключення громадянина з персонального військового обліку робиться відмітка “Виключено з обліку”.

2. У разі звільнення з роботи, навчання військовозобов’язаного, резервіста робиться відмітка “Звільнено”.

_____________________

Додаток 6
до Порядку

__________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

СПИСОК
громадян ______ року народження, які підлягають приписці
до призовних дільниць

_________________________________________________________ (найменування підприємства, установи та організації, закладу освіти,
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)

Станом на ____ _________ 20 __ року

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та по батькові

(за наявності)

Місце роботи (навчання) та найменування посади

Місце проживання

Відмітка районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про зміни, що сталися після 1 січня до закінчення строку приписки, та порядковий номер, за яким громадянина внесено до списку

________________________
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації,

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП (за наявності)

_______

Примітка.   Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (місця фактичного проживання).

У районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки списки реєструються, підшиваються в окрему справу і зберігаються протягом трьох років.

_____________________

Додаток 7
до Порядку

Корінець розписки № _______

Про прийом на зберігання військово-облікового документа ________________________________

(прізвище, власне ім’я та по батькові
(за наявності)

рік народження __________________

військове звання ________________

мета прийняття на зберігання військово-облікового документа

________________________________

__________________ _____________

(прізвище і посада особи, (підпис)

яка прийняла на зберігання

військово-обліковий документ)

Розписка призовника, військовозобов’язаного, резервіста у зворотному отриманні військово-облікового документа

________________

(підпис)

___ _________ 20 __ р.

Розписка № ___________

Видана

_________________________________

(прізвище, власне ім’я та по батькові
(за наявності)

______ року народження про те, що військово-обліковий документ, який йому належить, серія _____________, № _________________, прийнятий для зберігання з метою ________________

_________________________________

Розписка дійсна до

___ __________ 20 __ р.

__________________ _____________

(прізвище і посада особи, (підпис)

яка прийняла на зберігання

військово-обліковий документ)

МП

________

Примітка. Бланки розписок формуються у блокноти обсягом не менше 50 аркушів.

Використані та повернуті призовниками, військовозобов’язаними та резервістами розписки про вилучення військово-облікових документів зберігаються протягом року до наступного звіряння облікових даних.

_____________________

Додаток 8
до Порядку

__________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію утворення, припинення підприємств,
установ та організацій
на території ____________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Поряд-ковий номер

Найменування підприємства, установи, організації

Місце розташування

Дата утворення, код згідно
з ЄДРПОУ

Дата припинення

_________________________________
(найменування посади керівника місцевого органу виконавчої влади, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП

____________________

Додаток 9
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірки стану військового обліку
призовників, військовозобов’язаних та резервістів, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ, підрозділів

Служби зовнішньої розвідки)

________________________________________________________________ (найменування центрального або місцевого органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, органу військового управління (органу управління), військової частини (підрозділу) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, підприємства, установи, організації, закладу освіти, закладу охорони здоров’я)

Дата перевірки (звіряння)

Найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище особи, яка провела перевірку (звіряння)

Результати проведеної перевірки (звіряння), недоліки, висновки та пропозиції

Рішення керівника

Відмітка про усунення виявлених недоліків

_____________________

Додаток 10
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова _______________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

__________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

АКТ
про знищення карток первинного обліку
призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Комісія у складі голови комісії ________________________________ (ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

та членів комісії ___________________________________ склали цей акт,
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

яким засвідчується знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, встановлений строк зберігання яких завершився:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та
по батькові
(за наявності)

Дата народження

Військове звання

Реєстраційний номер облікового запису
в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Примітка

Офіцери запасу (резерву)

Солдати, сержанти, старшини запасу (резерву)

Призовники

Військовозобов’язані (резервісти) жінки

Голова комісії ________________
(найменування посади)

________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

Члени комісії _________________
(найменування посади)

________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

___ __________ 20__ р.

МП

_____________________

Додаток 11
до Порядку

Кому ,

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) адресата)

який проживає

(адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання)

ПОВІСТКА № _________

Згідно з частиною десятою статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та частиною першою статті 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” відповідно до розпорядження

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування

________________________________________________________________
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

від ___ __________ 20__ р. № ______________ Вам належить з’явитися до

.

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

Пропонуємо Вам прибути ____ ___________ 20 __ р. о ________ год. за адресою______________________________________________________.

(адреса районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

При собі мати паспорт громадянина України, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), військово-обліковий документ, обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (у разі наявності).

____________________________________
(найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)

_________
(підпис)

________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

____ ______________ 20 __ р.

МП

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Лінія відрізу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОЗПИСКА

Повістку на ім’я ______________________________________________

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

про виклик ______________________________________________________

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

на _____ год. _____ _________ 20 __ р. одержав ____ __________ 20 __ р.

___________________________

(особистий підпис громадянина)

За неприбуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки без поважних причин передбачена відповідальність згідно із законом.

_____________________

Додаток 12
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ________________________________________________________________________________________________________
(назва державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

________________________________________________________ станом на ________________________________________________________
(дата внесення останніх змін до відомості оперативного обліку)

Порядковий номер

Найменування групи

Усього

Мають мобілізаційні розпорядження

Заброньовані

Військовозобов’язані, які не заброньовані та не мають мобілізаційних розпоряджень

З 1 січня 2020 р. прийнято на роботу, навчання

З 1 січня 2020 р. звільнено з

роботи, навчання

1.

Військовозобов’язані
(у тому числі резервісти),
із них:

           
 

1.1

Військовозобов’язані офіцерського складу
(у тому числі резервісти)

           

1.2

Військовозобов’язані
рядового, сержантського та старшинського складу
(у тому числі резервісти)

           

1.3

Військовозобов’язані-жінки
(у тому числі резервісти)

           

2.

Призовники

           

Особа, відповідальна за ведення військового обліку:_______________________________________________

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

_____________________

Додаток 13
до Порядку

________________________________

(найменування державного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства,
установи або організації)

________________________________

(адреса)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____

1. На виконання Конституції України, Законів України “Про оборону України”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”:

1) з метою

здійснити оповіщення таких призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в

 

(найменування державного органу,

,

органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

про їх виклик до

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

та забезпечити їх прибуття _____ _____________ 20___ р. о _____ год. за адресою:

(адреса пункту збору, призовної дільниці, районного (міського) територіального центру

 

комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

;

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) призовників, військовозобов’язаних та
резервістів, що викликаються)

2) про результати виконання розпорядження поінформувати
до ____ ___________ 20___ р.;

3) інформацію щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які ухиляються від виконання військового обов’язку, подавати до

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

Керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки

   

_________________________
(військове звання)

_________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

____ ______________ 20___ р.

МП

_____________________

Додаток 14
до Порядку

__________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

СПИСОК

жінок ______________________________________________________,

(найменування закладу освіти)

які здобувають освіту у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти за медичною або фармацевтичною спеціальністю:

Порядковий номер

Прізвище,
власне ім’я та
по батькові

(за наявності)

Дата народження

Серія
(
за наявності) та номер паспорта/ реєстраційний номер облікової картки платника податків

Зареєстро-ване місце проживання

Результати підготовки

Серія, номер військово-облікового документа

Примітка

спеціальність та дата закінчення закладу освіти

номер військово-облікової спеціальності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

___________________________
(найменування посади керівника
закладу освіти)

__________
(підпис)

_______________________ (ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

___ ______________ 20 __ р.

МП

_________

Примітка. Графи 6, 7 і 8 заповнюються районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

_____________________

Додаток 15
до Порядку

__________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

СПИСОК
призовників, військовозобов’язаних та резервістів,
які перебувають на тимчасовому консульському обліку __________________________________________________
(найменування закордонної дипломатичної установи України)

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та по батькові

(за наявності)

Дата народ-ження

Дата взяття на кон-сульський облік

Адреса

місця проживання

Найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки

Дата зняття з консуль-ського обліку

___________________________
(найменування посади керівника

закордонної дипломатичної
установи України)

___________
(підпис)

___________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ______________ 20 __ р.

МП

_____________________

Додаток 16
до Порядку

ВИМОГИ
щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання
призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Проведення перевірки наявності таких військово-облікових документів: посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних), військового квитка (для резервістів).

2. Проведення перевірки наявності відміток відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки про взяття (зняття) призовника, військовозобов’язаного або резервіста на військовий облік за новим місцем проживання. У разі відсутності такої відмітки призовник, військовозобов’язаний або резервіст направляється до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки для взяття його на військовий облік або зняття з військового обліку.

3. Дані про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які зареєстрували своє місце проживання, зазначаються у повідомленні про місце проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів від органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб.

4. У разі декларування/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі з використанням засобів Порталу Дія, органи, що здійснюють реєстрацію/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, здійснюють декларування місця проживання зазначених осіб відповідно до вимог Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234).

_____________________

Додаток 17
до Порядку
____________________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ,
підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про декларування/реєстрацію (зняття із задекларованого/зареєстрованого)

місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Інформуємо про громадян, які задекларували (зареєстрували) місце свого проживання та зняті із задекларованого (зареєстрованого) місця проживання на території ____________________________________________________ у період

(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

з ____ ___________ 20 __ р. по _____ __________ 20 __ року.

 

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та по батькові
(за наявності), дата народження

Категорія (призовник, військовозобов’язаний, резервіст)

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення військово-зобов’язаного)*

Військове звання*

Військово-облікова спеціальність*

Найменування
районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), де перебував на військовому обліку

Місце проживання

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, дата реєстрації

Дата зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця проживання

_____________________________________________________
(найменування посади керівника органу, що здійснює
реєстрацію місця проживання фізичних осіб)

______________
(підпис)

________________________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ______________ 20 __ р.

МП

_______

* Заповнюються тільки для військовозобов’язаних, резервістів.

_____________________

Додаток 18
до Порядку

___________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про задеклароване (зареєстроване) місце проживання
призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Відповідно до вимог частини другої статті 38 Закону України
“Про військовий обов’язок і військову службу” та запиту
від ___ ________ 20__ р. № _____ _________________________________

(найменування районного (міського) територіального

_______________________________________________________________

центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

повідомляємо про таких громадян:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне
ім’я та по батькові
(за наявності)

Дата народження

Адреса задекларованого
(зареєстрованого) місця проживання

Примітка

_____________________________
(найменування посади керівника

органу, що здійснює реєстрацію/зняття
з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб)

___________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

МП

_____________________

Додаток 19
до Порядку

Начальникові _____________________________

(найменування територіального органу Національної поліції)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про кримінальне правопорушення

Відповідно до статті 60 Кримінального процесуального кодексу
України
повідомляємо про кримінальне правопорушення за
статтею _____________________ Кримінального кодексу України, вчинене

(зазначаються статті 335337)

громадянином ___________________________________________________,

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

_____ року народження, що проживає за адресою: _____________________

(адреса зареєстрованого

___________________________________________________________________________
(задекларованого) місця проживання)

Ураховуючи викладене, відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України просимо прийняти, зареєструвати зазначене повідомлення та надіслати до ______________________________

(районного (міського) територіального

________________________________________________________________

центру комплектування та соціальної підтримки)

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додаток: на ____ арк.

_____________________________
(керівник районного (міського)
територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

________
(підпис)

_____________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

МП

_____________________

Додаток 20
до Порядку

Начальникові ____________________________

(найменування територіального органу Національної поліції)

ЗВЕРНЕННЯ
щодо доставлення громадян, які вчинили адміністративні

правопорушення за статтею (статтями) _________, до обласного, районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки
для складення протоколів про
адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення просимо доставити до ______________________________
(найменування обласного, районного

________________________________________________________________ (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

таких посадових осіб (громадян), які порушують законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, встановлені правила військового обліку, для складення протоколів про адміністративні правопорушення:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання

Дата народження

Додаткова інформація*

Примітка

______________________________
(керівник обласного (районного, міського, районного об’єднаного) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ)

________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП

_______

* У разі наявності зазначається інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів.

_____________________

Додаток 21
до Порядку

___________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акти цивільного стану щодо призовників,
військовозобов’язаних та резервістів

Відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо про акти цивільного стану щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

Поряд-ковий номер

Військове звання (категорія)*

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення військово-зобов’язаного) або посвідчення про приписку

Задеклароване (зареєстроване) місце проживання

Прізвище, власне ім’я та
по батькові (за наявності)

Дата народ-ження

Зміни, які відбулися

Дата та номер актового запису про зміну цивільного стану

___________________________
(найменування посади керівника

органу реєстрації актів цивільного стану)

________
(підпис)

_______________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП

_______

* Стосовно призовників зазначається ⸺ “призовник”.

_____________________

Додаток 22
до Порядку

___________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

ІНФОРМАЦІЯ
про вручення повідомлення про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення

Відповідно до частини п’ятої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо, що слідчим __________________________________________________________________________________________
(найменування органу досудового розслідування)

________________________________ повідомлено про підозру у вчиненні
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

кримінального правопорушення громадянину ________________________

(прізвище, власне ім’я та по батькові

______________________________________________________________

(за наявності), паспортні дані, адреса задекларованого

______________________________________________________________,
(зареєстрованого) місця проживання)

____________ року народження, за ознаками злочину, передбаченого статтею _____ Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження зареєстровано ___ _________ 20___ р.
за № _______________.

Додаток: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань на ___ арк.

_________________________
(найменування посади слідчого

органу досудового розслідування)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

_____________________

Додаток 23
до Порядку

__________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про призовників, кримінальні справи яких розглядаються судом,

а також про вироки щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що набрали законної сили

Відповідно до вимог частини п’ятої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо, що у ________________________________________________________________

(найменування судового органу)

1. Розглядаються кримінальні справи призовників:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та по батькові
(за наявності)

Дата народження

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання

Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів

2. ___ _____ 20 __ р. набрав законної сили вирок стосовно громадян України:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та
по батькові (за наявності)

Дата народ-ження

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання

Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’яза- них та резервістів

Стаття Криміна-льного кодексу України

Класифікація злочину (нетяжкий,
тяжкий,
особливо тяжкий)

_________________________
(найменування посади керівника судового органу)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

_____________________

Додаток 24
до Порядку

____________________________

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про призовників, військовозобов’язаних та резервістів,

яких визнано особами з інвалідністю

Відповідно до вимог частини сьомої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо про призовників і військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю.

Поряд-ковий номер

Військове звання (категорія)*

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення військовозо-бов’язаного) або посвідчення про приписку

Прізвище, власне
ім’я та
по батькові (за наявності)

Дата народження

Група інвалідності

Дата та номер довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією/довідки до акта огляду лікарсько-консультативною комісією

_________________________
(найменування посади

керівника медико-соціальної

експертної комісії)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

____ _____________ 20__ р.

МП

_______

* Стосовно призовників зазначається “призовник”.

_____________________

Додаток 25
до Порядку

__________________________

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про громадян призовного віку, які перебувають
на стаціонарному лікуванні в

________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

Відповідно до вимог частини восьмої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та
по батькові
(за наявності)

Дата
народження

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання

Дата госпіталізації,
дата та номер історії хвороби

_________________________
(найменування посади керівника закладу охорони здоров’я)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

МП

_____________________

Додаток 26
до Порядку

__________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про осіб, які набули громадянство України
і підлягають взяттю на військовий облік

Відповідно до вимог частини восьмої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо про осіб, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

Дата народження

Дата набуття громадянства України

Примітка

_________________________
(найменування посади
керівника органу ДМС)

__________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП

_____________________

Додаток 27
до Порядку

СПИСОК
призовників, військовозобов’язаних та резервістів,
які перебувають на військовому обліку в
________________________________________________________________,
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

про прийняття на до

 

(військову службу/службу)

 

(найменування органу

___________________________________________________________________________

військового управління (органу управління), військової частини (підрозділу) інших
утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, органу Національної поліції, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, БЕБ, органу і підрозділу цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби)

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та
по батькові
(за наявності)

Рік
народження

Військове звання

Номер військово-облікової спеціальності

Підстава для зняття (виключення) з військового обліку (дата і номер наказу про прийняття на військову службу (прийняття на службу)*

Відмітка про зняття (виключення) з військового обліку

         

(найменування посади командира (керівника)

 

(підпис)

 

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ______________ 20 __ р.

МП

_____________________

Додаток 28
до Порядку

ДОВІДКА

на особу, звільнену з _____________________ в _______________________

(військової служби/служби) (найменування органу

________________________________________________________________

військового управління (органу управління), військової частини (підрозділу) інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, органу Національної поліції, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, БЕБ, органу і підрозділу цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби)

Видана ____________ запасу __________________________________,

(військове звання) (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

________ року народження, в тому, що він (вона) з ____ _________ 20__ р.

по ____ _________ 20__ р. перебував (перебувала) на військовій службі, службі.

З обов’язаний (зобов’язана) прибути не пізніше ____ ________ 20__ р. до _____________________________________________________________.

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання ________________________________________________________________

         

(найменування посади командира (керівника)

 

(підпис)

 

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП

_____________________

Додаток 29
до Порядку

_______________________________

(найменування органу, що здійснює
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб)

ЗАПИТ

Прошу повідомити

(найменування районного (міського) територіального центру

________________________________________________________________ комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

про адресу зареєстрованого (задекларованого) місця проживання таких громадян:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я та
по батькові (за наявності)

Дата народження

Примітка

_______________________________
(керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

___________
(підпис)

___________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

МП

_____________________

Додаток 30
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку перевірок стану військового обліку

________________________________________________________________

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

Дата проведення перевірки

Посада, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище особи, яка проводила перевірку

Результати проведеної перевірки, недоліки та висновки

Рішення керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки

Відмітка про усунення недоліків

_____________________

Додаток 31
до Порядку

ПИТАННЯ,
які підлягають перевірці з організації та ведення військового
обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів,
забезпечення функціонування системи військового обліку

1. Під час перевірки центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів (далі — державні органи) перевіряються їх апарати (секретаріати) з питань:

організації військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — військовий облік) у відповідному державному органі, сфері управління (галузі економіки) та здійснення контролю за його станом;

стану ведення військового обліку з питань, зазначених у пункті 4 цього додатка;

стану методологічного та методичного забезпечення заходів військового обліку, організації та стану підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

наявності та змісту наказів (розпоряджень) державних органів з питань військового обліку за минулий рік, завдання на наступний рік, планів перевірок стану військового обліку, графіків звіряння облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, інших документів з питань військового обліку, а також стану виконання зазначених документів;

організації та стану бронювання військовозобов’язаних, які працюють у державному органі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу, перебувають у його підпорядкуванні або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (обґрунтованість бронювання військовозобов’язаних, а також обсягів такого бронювання, наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов’язаних тощо).

Крім того, з питань організації та ведення військового обліку перевіряються територіальні органи (підрозділи), а також два — п’ять підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління державного органу, перебувають у його підпорядкуванні, з питань, зазначених у пункті 3 цього додатка.

2. Перевірка організації та ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування (крім сільських, селищних, міських рад, на виконавчі органи яких покладається ведення персонально-первинного військового обліку) проводиться з питань, зазначених у пункті 4 цього додатка.

3. Під час перевірки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, на які покладається ведення персонально-первинного військового обліку, перевіряється:

порядок взяття на персонально-первинний військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчим органом сільської, селищної або міської ради;

порядок виключення з персонально-первинного військового обліку громадян під час їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання;

наявність та ведення картотеки карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — картки первинного обліку), її побудова, а також порядок зберігання карток первинного обліку; стан дотримання встановлених строків внесення до карток первинного обліку змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та повідомлень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про такі зміни;

стан методологічного та методичного забезпечення заходів військового обліку;

стан забезпечення оповіщення та прибуття призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;

організація планування та здійснення звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними, що містяться у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, з документами з питань реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, а також з місцем їх фактичного проживання (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння);

організація, стан та результати звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння);

організація здійснення контролю за виконанням особами, відповідальними за організацію та ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях (в межах адміністративно-територіальної одиниці), Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487
(далі — Порядок організації та ведення військового обліку), а громадянами України — Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 2 до зазначеного Порядку) (далі — Правила військового обліку);

організація роботи з виявлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не перебувають в них на військовому обліку, а також заходи, які вживаються для взяття таких осіб на військовий облік;

організація та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку;

стан охоплення персонально-первинним військовим обліком громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці; своєчасність надсилання (повнота складання) списків таких громадян до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

організація та стан бронювання військовозобов’язаних, які працюють в органі місцевого самоврядування, на підпорядкованих підприємствах, в установах та організаціях або залучаються таким органом до виконання мобілізаційних завдань (обґрунтованість бронювання військовозобов’язаних, а також обсягів такого бронювання, наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов’язаних тощо);

стан ведення військового обліку з питань, зазначених у пункті 4 цього додатка.

4. Під час перевірки органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, територіальних органів (підрозділів) державних органів, підприємств, установ та організацій, закладів освіти, закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності (далі — підприємства, установи та організації) перевіряється:

наявність структурного підрозділу (посадових осіб), на який (яких) покладається функція з ведення військового обліку (перевіряються положення про структурний підрозділ, інструкції посадових осіб, наказ керівника підприємства, установи та організації про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку, штатний розпис тощо);

стан методологічного та методичного забезпечення заходів військового обліку;

стан забезпечення оповіщення та прибуття призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;

порядок взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на роботу (навчання), та в інших випадках, передбачених Порядком організації та ведення військового обліку; стан дотримання встановлених строків повідомлення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про прийняття на роботу (навчання);

порядок виключення з персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які звільнені з роботи, завершили навчання (відраховані із закладів освіти), та в інших випадках, передбачених Порядком організації та ведення військового обліку; стан дотримання встановлених строків повідомлення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про звільнення з роботи (навчання), відрахування із закладів освіти;

наявність та стан ведення журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки);

організація, стан обліку і порядок ведення та зберігання документів з питань військового обліку;

наявність та стан ведення списків персонального військового обліку, відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів; повнота, актуальність і достовірність облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, внесених до зазначених списків; стан дотримання встановлених строків внесення змін до списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, задекларованого/зареєстрованого місця проживання, місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та повідомлення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про такі зміни;

організація планування та здійснення звіряння облікових даних списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах, а також з обліковими даними, що містяться у картках первинного обліку виконавчих органів сільських, селищних міських рад (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння);

стан взаємодії з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки, у яких призовники, військовозобов’язані та резервісти перебувають на військовому обліку, щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

організація, стан та результати звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з обліковими даними відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, облікових органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння);

стан доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів Правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

організація здійснення контролю за виконанням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами Правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;

організація та стан бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, в установі та організації (перевіряється обґрунтованість бронювання військовозобов’язаних, а також обсягів такого бронювання, наявність переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, оформлення документів з питань бронювання, порядок зберігання та видачі (анулювання) посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов’язаних тощо);

організація та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.

5. Під час перевірки органів, що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється своєчасність надання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

6. Під час перевірки органів держаної реєстрації актів цивільного стану, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється своєчасність надання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про акти цивільного стану щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

7. Під час перевірки органів досудового розслідування, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

8. Під час перевірки судів, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється:

своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про призовників, кримінальні справи щодо яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що набрали законної сили;

організація вилучення та своєчасність надсилання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту.

9. Під час перевірки медико-соціальних експертних комісій, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю.

10. Під час перевірки закладів охорони здоров’я, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

11. Під час перевірки органів Національної поліції, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється:

правильність зберігання військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на службу;

стан реагування на повідомлення про кримінальне правопорушення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки) стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 335, 336, 337 Кримінального кодексу України, та роботи з питань адміністративного затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12. Під час перевірки закладів освіти, крім питань, зазначених у
пункті 4 цього додатка, перевіряється:

своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про жінок, які здобувають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, а також зміну форми здобуття освіти;

зарахування (відрахування) із закладу освіти призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

своєчасна видача під особистий підпис призовників, що навчаються в закладі освіти, оформлених належним чином довідок, що підтверджують право на відстрочку від призову на строкову військову службу.

13. Під час перевірки органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється:

своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки витягів з наказів про прийняття на військову службу призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

правильність зберігання військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на військову службу.

14. Під час перевірки закордонних дипломатичних установ України, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про взяття на консульський облік або зняття з нього призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

15. Під час перевірки територіальних підрозділів ДМС, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про осіб віком від 16 до 60 років, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік.

16. Під час перевірки органів Державного бюро розслідувань, БЕБ, органів і підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється:

своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки витягів з наказів про прийняття на військову службу призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

правильність зберігання військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на службу.

17. У разі проведення документальної перевірки стану організації та ведення військового обліку (у зв’язку з фізичною неможливістю проведення планової перевірки) до визначених об’єктів перевірки надсилається запит щодо подання до відповідних державних органів, підприємств, установ і організацій:

положення про підрозділ, функціональні обов’язки (інструкції) посадових осіб об’єкта перевірки, які визначені відповідальними за організацію та ведення військового обліку, а також організацію бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, положення про структурні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній сфері управління (галузі економіки);

копії наказу про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

списків призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військового обліку;

списків персонального військового обліку;

списків військовозобов’язаних та резервістів, яким видано мобілізаційні розпорядження;

списків військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

інших документів з питань військового обліку.

_____________________

Додаток 32
до Порядку

ПРИПИС
на виконання завдання

_______________________________________________________________

(найменування посади особи, що проводить перевірку)

________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

відряджається до ________________________________________________

(найменування центрального, місцевого органу виконавчої влади,

_______________________________________________________________ іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, органу військового
управління (органу управління), військової частини (підрозділу), підприємства, установи,
організації, закладу освіти, закладу охорони здоров’я)

з метою _________________________________________________________

________________________________________________________________

Підстава для проведення перевірки _________________________________

________________________________________________________________

(найменування органу, що надав доручення, його дата і номер)

__________________________
(найменування посади керівника

органу, який проводить перевірку)

_______
(підпис)

__________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2022 р. № 1487

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3230).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 74 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 16,
ст. 550).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 і від 7 грудня 2016 р. № 921, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1138 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 95, ст. 3076).

4. Пункт 29 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2022 р. № 61 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12,
ст. 662).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний вісник України,
2022 р., № 25, ст. 1234).

_____________________


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка