Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Ведення військового обліку: притягнення до адмінвідповідальності
Кадровий облік

Ведення військового обліку: притягнення до адмінвідповідальності

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Правила організації військового обліку є складовою законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За порушення порядку його ведення в особливий період передбачено суттєвий розмір адмінштрафу. Тому актуальними є питання щодо притягнення до відповідальності. Про це — далі.

Військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом у мирний час та в особливий період.

Законодавство України зобов’язує роботодавців вести військовий облік. А держава в особі уповноважених органів слідкує за виконанням цієї вимоги та притягує порушників до відповідальності.

Перелік обов’язків роботодавця визначено в Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII (далі — Закон № 2232) та деталізовано в Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487 (далі — Порядок № 1487).

Відповідно до п. 34 Порядку № 1487 з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

 • перевірку в громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у п. 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка порталу «Дія». Прийняття на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки (далі — ТЦК та СП);
 • доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);
 • надсилання у 7-денний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних ТЦК та СП повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • оповіщення на вимогу ТЦК та СП призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до відповідних ТЦК та СП і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 • подання до відповідних ТЦК та СП на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть;
 • проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;
 • забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;
 • взаємодію з відповідними ТЦК та СП щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. Не рідше одного разу на рік проводять звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних ТЦК та СП, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 • внесення у 5-денний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних ТЦК та СП повідомлень про зміну таких облікових даних;
 • складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок (додаток 7) їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних ТЦК та СП з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій вимог цього Порядку, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами — правил військового обліку;
 • постійне інформування відповідних ТЦК та СП про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
 • ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки.

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) передбачена відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме ст. 210-1 КУпАП, яка передбачає накладення штрафу:

 • на громадян:
  • за перше порушення — від 100 до 200 нмдг, або від 1700 до 3400 грн;
  • за повторне порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період — від 200 до 300 нмдг, або від 3400 до 5100 грн;
 • на посадових осіб:
  • за перше порушення — від 200 до 300 нмдг, або від 3400 до 5100 грн;
  • за повторне порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період — від 300 до 500 нмдг, або від 5100 до 8500 грн.

Тож, зважаючи на заходи, які покладено на роботодавця щодо ведення військового обліку, у відповідях на запитання детальніше розкриємо тему відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог.

Відповідальним за організацію військового обліку є керівник підприємства, а за ведення — окремо призначена особа. Кого будуть притягувати до відповідальності: керівника чи особу, відповідальну за ведення військового обліку?

Формулювання у ст. 210-1 КУпАП доволі широке та передбачає відповідальність для двох категорій: громадян і посадових осіб.

Разом з тим у законодавстві про працю визначення понять «громадянин» та «посадова особа» відсутні, тож звернемось до загальних тлумачень.

Під поняттям «громадянин» мається на увазі фізична особа, правовий статус якої зумовлений належністю до громадянства певної держави.

Посадовими (службовими) особами вважаються особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації.

Пунктом 8 Порядку № 1487 встановлено, що організація військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладається на відповідних керівників.

Обов’язки з ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом.

У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації.

Таким чином, посадовими особами на підприємстві, які несуть відповідальність, передбачену ст. 210-1 КУпАП, є: керівник та відповідальний за ведення військового обліку.

Отже, притягнути до відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть як одного з них, так і обох. Адже, виходячи зі змісту ст. 210-1 КУпАП, обмежень щодо вибору порушника немає.

Крім того, ст. 210-1 КУпАП не закріплює переліку порушень, за які громадяни та посадові особі можуть бути притягнутими до відповідальності.

При цьому у ст. 42 Закону № 2232 вказано, що керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні в порушенні правил військового обліку громадян України, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, прибуття за викликом до ТЦК та СП, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Згідно з п. 87 Порядку № 1487 посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема за неподання до районних (міських) ТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районного (міського) ТЦК та СП, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та неподання відомостей про таких осіб несуть відповідальність згідно із законом.

Наведеними нормами законодавства виокремлено порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за які громадяни та посадові особи несуть відповідальність, однак такий перелік не є вичерпним.

З цього випливає, що оскільки положення КУпАП не передбачають іншого, то за кожне таке порушення можуть штрафувати.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка