Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ — Порядок 882 від 12.07.2004р. «Питання стипендіального забезпечення»
Постанови КМУ

Постанова КМУ – Порядок 882 від 12.07.2004р. “Питання стипендіального забезпечення”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

 

від 12 липня 2004 р. № 882                                                                                      Київ

 

Питання стипендіального забезпечення

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок призначення і виплати стипендій, що додається.
 2. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, іншим органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, забезпечити призначення і виплату починаючи з 1 липня 2004 р. стипендій відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
 3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 950 “Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1474), крім пункту 4, абзац другий якого після слова “працівникам” доповнити словом “державних”;

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2003 р. № 448 “Про збільшення розміру стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 631).

 1. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, привести власні нормативно-правові акти з питань стипендіального забезпечення у відповідність з цією постановою.
 2. Доручити Міністерству освіти і науки давати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.
 3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2004 року.

Прем’єр-міністр України                                                                         В.ЯНУКОВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2004 р. № 882 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2016 р. № 1050)

 

ПОРЯДОК 
призначення і виплати стипендій

Загальні питання

 1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах (далі – навчальні заклади) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, а саме:

1) учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань (далі – учні);

2) студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням Нацдержслужби (далі – студенти);

3) курсантів денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі – курсанти невійськових вищих навчальних закладів). Переліки невійськових вищих навчальних закладів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка курсантів, затверджуються в установленому порядку;

4) учнів VIII-XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);

5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури, студентів I-II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;

6) слухачів підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів (далі – слухачі);

7) клінічних ординаторів;

8) аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);

9) курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку.

{Підпункт 9 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 32 від 25.01.2017}

 1. Учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій (крім академічних стипендій студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів) здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:

академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу;

соціальної – за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

 1. На загальних підставах відповідно до цього Порядку здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в державних або комунальних навчальних закладах відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються у вищих навчальних закладах України згідно з угодами між такими закладами про міжнародну академічну мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу.

 1. Особам, визначеним пунктом 1цього Порядку, призначаються такі стипендії:

1) академічні:

особам, зазначеним у підпунктах 1-3 і 9 пункту 1 цього Порядку, а також студентам Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного – за результатами навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах (наукових установах);

особам, зазначеним у підпунктах 4-8 пункту 1 цього Порядку (крім студентів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного), – на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів;

2) соціальні – на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

 1. Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії.

До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів (директори інститутів, завідуючі відділеннями), представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цим Порядком, статутом (положенням) навчального закладу.

За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій відповідного навчального закладу.

 1. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Порядку, а також студентам Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку.

У разі зарахування осіб, зазначених у підпунктах 4-8 пункту 1 цього Порядку (крім студентів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного), на навчання до вищого навчального закладу з дати, яка не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

Студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які відповідно до наказу керівника навчального закладу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

 1. У разі коли учень, студент, курсант невійськового вищого навчального закладу має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування).

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

 1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується його вченою (педагогічною) радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

 1. Учням, студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених у кошторисах навчальних закладів, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.
Читати по темі:  ПОРЯДОК №440 ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру

Учням, студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 1. Особи, які згідно із Законом України“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:

учням – 130 гривень;

студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, – 150 гривень;

студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, – 170 гривень.

 1. Студенти, курсанти невійськових вищих навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у відповідному навчальному закладі, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього Порядку, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цього Порядку.

Академічні стипендії у вищих навчальних закладах та наукових установах

 1. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі:

учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у навчанні;

студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

 1. Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів, курсантів невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на одному факультеті (відділенні) певного вищого навчального закладу за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу. Рішенням керівника навчального закладу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості*, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Порядку. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості*, не здійснюється.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 25.01.2017}

Примірний порядок формування рейтингу затверджується МОН.

Порядок формування рейтингу у відповідному навчальному закладі визначається правилами призначення стипендій, затвердженими вченою (педагогічною) радою відповідно до цього Порядку за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються.

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

рейтинг, відповідно до якого студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Рейтинги, відповідно до яких студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті (відділенні), курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) у відповідному вищому навчальному закладі;

навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними кафедрами (цикловими комісіями) залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;

до рейтингу не включаються особи, які:

– протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання. Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

– мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);

– станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;

– під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**;

– до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю вчена (педагогічна) рада відповідного навчального закладу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий  семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

 1. Виплата стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання у вищому навчальному закладі за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11цього Порядку, здійснюється:

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, – у розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку;

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, – протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до навчального закладу за основним місцем навчання за таких умов:

визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;

у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості* така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання.

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, курсанта невійськового вищого навчального закладу семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості*,  питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цього Порядку на загальних підставах.

Читати по темі:  ПОЛОЖЕННЯ про Державну митну службу України (Постанова КМУ № 227 від 06.03.2019р)

У разі коли строк навчання студента, курсанта невійськового вищого навчального закладу в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

 1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу сімнадцятогопункту 13 цього Порядку, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 13 цього Порядку.

 1. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 15цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка*** у разі, коли за результатами навчання студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.
 2. Курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпунктах 1 і 2пункту 20 цього Порядку), академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків*** академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного типу (рівня акредитації) та успішності.
 3. Студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 15 і 16 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків***, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – на 20 відсотків***.
 4. Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме:

викладача – для клінічних ординаторів і аспірантів;

доцента – для докторантів.

{Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 25.01.2017}

Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вчених звань) доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням). Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової (наукової) програми вирішує керівник навчального закладу. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі.

Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від виробництва) у вищому навчальному закладі і не отримують регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цього Порядку, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі.

Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення такої особи до навчального закладу за основним місцем навчання на підставі рішення відповідної кафедри вищого навчального закладу (структурного підрозділу наукової установи) за результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої освіти/наукового ступеня. Обов’язковою умовою прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, не призвели до збільшення строку навчання особи у клінічний ординатурі, аспірантурі, докторантурі у навчальному закладі за основним місцем навчання порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення стипендіальної комісії клінічному ординатору, аспіранту, докторанту виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

Соціальні стипендії у вищих навчальних закладах (наукових установах)

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 32 від 25.01.2017}

 1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Порядку та належать до однієї з таких категорій:

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

4) особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

 1. Особи, зазначені у пункті 20 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 20 цього Порядку, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

 1. У разі коли особи, зазначені у підпунктах 2-4пункту 20 цього Порядку, мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент, курсант невійськового вищого навчального закладу обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що навчальний заклад невідкладно інформує орган соціального захисту населення за місцем розташування навчального закладу.

Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 20 цього Порядку, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 32 від 25.01.2017}

 1. Особам, зазначеним у пункті 20цього Порядку, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Порядком, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 20 і 22 цього Порядку:

1) зменшується на:

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, – 50 відсотків***, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – 20 відсотків***;

курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 20 цього Порядку), – 50 відсотків***;

2) збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, – 30 відсотків***.

Академічні та соціальні стипендії у професійно-технічних навчальних закладах

 1. Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) з числа осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

6) які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

7) яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

 1. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Особи, зазначені у підпунктах 1-4, 6 і 7 пункту 24 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

 1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

учням першого року навчання до першого семестрового контролю.

Дія цього пункту не поширюється на осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 24 цього Порядку.

 1. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 2. У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, призначеної такій особі згідно з абзацами першимі другимпункту 26 та пунктом 27 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка***.
Читати по темі:  ПОСТАНОВА КМУ від 9 листопада 2016 р. № 862

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 25.01.2017}

 1. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або дослідницькій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких здійснюється у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 28 цього Порядку на 65 гривень.

 1. Учням (крім тих, що зазначені у підпункті 1пункту 24 цього Порядку), які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 26, 28, 29цього Порядку, зменшується на 50 відсотків***, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – на 20 відсотків***.
 2. Учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії, призначеної згідно з пунктами 26, 28 і 29 цього Порядку, збільшується на 20 відсотків***, учням, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків***.
 3. Учням, які відповідно до наказу керівника навчального закладу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

Академічні стипендії учнів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), учнів училищ фізичної культури, слухачів підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів

 1. Учням державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) академічна стипендія призначається у такому розмірі: VIII клас – 32 відсотки*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, IX клас – 36 відсотків***, X клас – 40 відсотків***, XI-XII класи – 44 відсотки***.
 2. Учням училищ фізичної культури, студентам Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків*** академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації з урахуванням дії пунктів 15і 16цього Порядку.
 3. Слухачам студій з підготовки акторських кадрів та слухачам підготовчих відділень вищих музичних навчальних закладів академічна стипендія призначається у розмірі відповідно 44 і 48 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації.

__________

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.

** Абзац п’ятнадцятий пункту 13 цього Порядку застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року.

*** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1050 від 28.12.2016}

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2004 р. № 882

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560″Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798):

у другому реченні пункту 1 постанови слово “стипендії” замінити словами “іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії”;

у пункті 3 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова “стипендії аспіранта” замінити словами “іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта”.

 1. У пункті 3Положення про стипендії Президента України для молодих учених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582 (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 291), слова “стипендії аспіранта” замінити словами “іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта”.
 2. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. № 744″Про затвердження Положення про порядок призначення стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам” (ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 19) та затвердженого нею Положення слова “стипендії Президента України” в усіх відмінках замінити словами “академічні стипендії Президента України” у відповідному відмінку.
 3. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 82″Про заснування стипендії імені М.О. Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних закладах” (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 104) та затвердженого нею Положення слово “стипендії” в усіх відмінках замінити словами “академічні стипендії” у відповідному відмінку.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 376 від 31.05.2017}

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. № 1542″Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам” (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 593):

у назві постанови, абзаці другому пункту 2, пунктах 5 і 6 слова “стипендії Президента України” в усіх відмінках замінити словами “академічні стипендії Президента України” у відповідному відмінку;

в абзаці другому пункту 3 і пункті 6 слова “стипендії імені М.С. Грушевського” замінити словами “академічні стипендії імені М.С. Грушевського”;

абзац перший пунктів 2 і 3 та пункт 4 викласти у такій редакції:

“2. Установити, що розмір академічної стипендії Президента України для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів дорівнює 4,375 мінімальної академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації”;

“3. Установити, що розмір академічної стипендії імені М.С. Грушевського дорівнює 3,75 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації”;

“4. Установити, що розмір іменних академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України, дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації”.

 1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 173 “Про увічнення пам’яті Олеся Гончара” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 9, с. 53) слова “стипендії”, “стипендія” замінити відповідно словами “академічні стипендії”, “академічна стипендія”.

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 177 від 07.03.2012}

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 234″Про збільшення розміру стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 218):

у назві постанови слово “стипендії” замінити словами “академічні стипендії”;

пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Установити починаючи з 1 липня 2004 р. такі розміри академічних стипендій Президента України для найбільш обдарованих молодих митців:

учнів мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів – 9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць;

студентів вищих мистецьких навчальних закладів – 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації”.

 1. Абзаци третій і четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 235″Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 219) викласти у такій редакції:

“для учнів мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів – 9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтва – 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації”.

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1461″Про затвердження Положення про стипендію Президента України для студентів Національної гірничої академії” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1653):

у назві та тексті постанови слово “стипендію” замінити словами “академічну стипендію”;

у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

слово “стипендія” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “академічна стипендія” у відповідному відмінку і числі;

пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Розмір академічної стипендії Президента України для студентів, зазначених у пункті 2 цього Положення, визначається виходячи з розміру 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації”.

{Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 177 від 07.03.2012}

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 980″Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1493):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово “стипендія” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “академічна стипендія” у відповідному відмінку і числі;

абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:

“студентам – у розмірі 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації”.

 1. В абзаці другомупункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 982 “Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1528) слова “у розмірі” замінити словами і цифрами “розмір яких дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації”.
 2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 633″Про заснування стипендії імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18, ст. 846):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово “стипендія” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “академічна стипендія” у відповідному відмінку і числі;

пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

“5. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, за результатами якого студенту призначена зазначена стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір академічної стипендії імені В.М. Чорновола дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації”.

 1. У пункті 1постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 694 “Про увічнення пам’яті М.М. Амосова” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, ст. 926):

в абзаці першому слово “стипендії” замінити словами “академічні стипендії”;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Установити, що академічна стипендія імені Миколи Амосова призначається щороку і її розмір починаючи з 1 липня 2004 р. дорівнює 2,5 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації”.

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 566″Про заснування стипендії імені вчених-садівників Симиренків” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1193):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово “стипендія” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “академічна стипендія” у відповідному відмінку і числі;

пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

“5. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, за результатами якої студенту призначена зазначена стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір академічної стипендії дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації”.

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

листопад, 2020

X