Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови НБУ » Постанова НБУ № 23 від 28.01.2019 р.
Постанови НБУ

Постанова НБУ № 23 від 28.01.2019 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

28 січня 2019 року м. Київ 23

Про внесення змін до деяких нормативно-правових

актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про електронні довірчі послуги” та з метою вдосконалення порядку відкриття та ведення рахунків клієнтів банків Правління Національного банку України постановляє:

 1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

друге речення пункту 2.2 викласти в такій редакції:

Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання електронних підписів під час залучення банками вкладів (депозитів), установлені Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.”;

у пункті 2.3:

 • абзаці першому слова “та скріплені відбитком печатки банку” виключити;

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:

Використання банком печатки під час укладання договорів банківського рахунку та банківського вкладу не є обов’язковим.”;

 1. в абзаці п’ятому пункту 3.3 глави 3 слова “і відбитка печатки” виключити.

3. Унести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), такі зміни:

 1. в абзаці одинадцятому пункту 1.4 глави 1 слово “засвідчують” замінити словом “посвідчують”;

 1. абзац четвертий пункту 2.13 глави 2 після слова “посильним,” доповнити словами “помічником приватного виконавця,”;

 1. в абзаці восьмому пункту 7.14 глави 7 слова “або печатки” виключити;

 1. абзац третій пункту 9.1 та абзац перший пункту 9.11 глави 9 після слів “самостійно виконавцем” доповнити словами “(посильним, по мічником приватного виконавця)”;

 1. у главі 10:

у пункті 10. 5:

абзац десятий викласти в такій редакції:

електронний(і) підпис(и) відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України;”;

абзац дванадцятий виключити;

 • другому реченні пункту 10.13 слово та цифри “пункт 10.3” замінити словом та цифрами “пункт 10.13”.

 1. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Олександр Яблунівський) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 57

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

28 січня 2019 року №23

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання закриття рахунків у національній та іноземних валютах

 1. У главі 1:

 1. друге речення абзацу першого пункту 1.9 виключити;

 1. абзац четвертий пункту 1.18 виключити;

 1. главу після пункту 1.18 доповнити новим пунктом 1.19 такого змісту: “1.19. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та

використання електронних підписів під час відкриття та закриття банками рахунків клієнтів у випадках, передбачених цією Інструкцією, регулюються Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.”.

У зв’язку з цим пункти 1.19 – 1.26 уважати відповідно пунктами 1.20 –

1.27;

4) у пункті 1.22 слова “, визначених цією Інструкцією, оформлених з урахуванням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис” та нормативно-правового акта Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України” виключити;

 1. главу після пункту 1.25 доповнити новим пунктом 1.26 такого змісту: “1.26. Банк зобов’язаний під час відкриття або закриття рахунку

фізичної особи перевірити наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.

Банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку повідомити орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про відкриття/закриття рахунку клієнта – фізичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржників у день відкриття/закриття рахунку.”.

У зв’язку з цим пункти 1.26, 1.27 уважати відповідно пунктами 1.27,

1.28;

 1. пункт 1.27 доповнити новим реченням такого змісту:

Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку встановлюється банком самостійно згідно з його внутрішнім документом.”.

 1. У першому реченні абзацу другого пункту 2.3 глави 2 слова “Єдиному державному реєстрі” замінити словами “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр)”.

 1. У главі 3:

 1. перше речення абзацу третього пункту 3.1 доповнити словами “та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі – паспорт або інший документ, що посвідчує особу)”;

 1. пункт 3.4 викласти в такій редакції:

3.4. Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана фізичною особою-підприємцем або її представником.”;

 1. у першому реченні пункту 3.6 слова та цифру “/картки із зразками підписів (додаток 5)” виключити.

4. У главі 4:

 1. у пункті 4.7:

 • абзаці другому цифру “6” замінити цифрою “2”; абзац п’ятий виключити;

 1. в абзаці першому пункту 4.8 слова та цифри “пунктом 4.6 цієї глави” замінити словами і цифрами “пунктом 4.7 глави 4 цієї Інструкції”;

 1. в абзаці першому пункту 4.9 цифри “4.6” замінити цифрами “4.7”;

 1. абзац четвертий пункту 4.10 виключити.

 1. У главі 6:

3

 1. абзац третій пункту 6.1 викласти в такій редакції:

фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 4) у рядку “Додаткова інформація”;”;

 1. друге речення абзацу шостого пункту 6.7 виключити.

6. У главі 7:

 1. у пункті 7.7 слово “діяльності” замінити словами “та незалежної професійної діяльності”;

2) абзац десятий підпункту “а” пункту 7.13 після слів “зарахування на” доповнити словом “поточний”.

 1. Абзац третій пункту 10.1 глави 10 викласти в такій редакції:

фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана повідомити банк про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність , у письмовій формі в порядку, визначеному внутрішніми документами банку;”.

8. Абзац п’ятий пункту 16.2 глави 16 доповнити новим реченням такого

змісту:

Від іноземного інвестора ‒ фізичної особи цей документ не вимагається.”.

9. У главі 18:

 1. пункти 18.5, 18.7 викласти в такій редакції:

18.5. Право другого підпису за рахунками юридичних осіб, ведення бухгалтерського обліку яких здійснюються на договірних засадах, може бути надано особам, які відповідно до законодавства України здійснюють діяльність у сфері бухгалтерського обліку.”;

18.7. Банк у разі отримання інформації про зміну місцезнаходження юридичної особи та підтвердження відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, уносить відповідні зміни про місцезнаходження клієнта до картки із зразками підписів (додаток 3).”;

 1. у пункті 18.11 слова “або” та “чи” замінити словами “та/або”;

 1. пункти 18.14, 18.15 виключити.

 • зв’язку з цим пункти 18.16 – 18.18 уважати відповідно пунктами

18.14 – 18.16;

 1. пункт 18.16 викласти в такій редакції:

18.16. Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора – юридичної особи складається за довільною формою із зазначенням таких обов’язкових реквізитів: повного та скороченого найменування, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора.

 • картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми.

Справжність підписів осіб, зазначених у картці, може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля.”.

10. Пункт 19.5 глави 19 викласти в такій редакції:

19.5. Банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про зміну рахунку клієнта ‒ платника податків згідно з вимогами статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України.”.

 1. Друге речення абзацу десятого пункту 20.5 глави 20 виключити.

12. У главі 23:

 1. у підпункті 2 пункту 2 слово та цифри “(додаток 15)” замінити словом та цифрами “(додаток 12)”;

 1. у підпункті 2 пункту 3 слово та цифри “(додаток 15)” замінити словом та цифрами “(додаток 12)”;

 1. у пункті 4 слова та цифри “(додаток 14/додаток 15)” замінити словом та цифрами “(додаток 12)”;

 1. в абзаці другому підпункту 2 пункту 5 слово та цифри “(додаток 16)” замінити словом та цифрами “(додаток 12)”;

 1. у пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

2) фізична особа-резидент, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність у заяві про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 13) у рядку “Додаткова інформація”;”;

 • підпункті 5 слово та цифри “(додаток 16)” замінити словом та цифрами “(додаток 13)”;

 1. в абзаці третьому підпункту 1 пункту 7 слово та цифри “(додаток 16)” замінити словом та цифрами “(додаток 13)”;

 1. в абзаці другому підпункту 2 пункту 8 слово та цифри “додаток 16” замінити словом та цифрами “додаток 13”;

 1. у пункті 9:

абзац перший після першого речення доповнити новим реченням такого

змісту:

Рахунок умовного зберігання (ескроу) використовується також для здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомості.”;

у підпункті 1 слово “отриманих” замінити словом “перерахованих”.

 1. У додатках до Інструкції:

 1. додаток 2 викласти в такій редакції: “Додаток 2

до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 січня 2019 року №23)

(пункт 3.2 глави 3)

Заява

про відкриття поточного рахунку

Найменування банку_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за

Код за Єдиним державним

наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок

реєстром підприємств та

__________________________________________________________

організацій України або

реєстраційний (обліковий)

 

_____________________________________________________

номер платника податків

 

Продовження додатка 2

або реєстраційний номер

облікової картки платника

податків1

__________________

__________________

Код економічної діяльності2 __________________________________________

Назва виду економічної діяльності2 ____________________________________

Просимо/прошу відкрити _________________________ рахунок у __________

(вид поточного рахунку) (вид валюти)

для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків

 • національній та іноземних валютах ознайомлені/ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для нас/мене обов’язкові.

Додаткова інформація 3 ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

Керівник (посада)4 (підпис, прізвище, ініціали)

___” ____________ 20__ р.

М. П. 5

______________________________________________________________________________

Відмітки банку

Відкрити ____________________

(вид поточного рахунку)

рахунок дозволяю.

Керівник (підпис)

(уповноважена керівником особа)

Документи на оформлення відкриття

рахунку перевірив ___________________

(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку

___” ____________ 20__ р.

7

Продовження додатка 2

балансового

особового

Головний бухгалтер

рахунку

рахунку

(інша відповідальна особа, яка контролює

правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

_________________________________

 1. Фізичні особи, які через свої релігійн і переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному

безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

 1. Заповнюється фізичною особою-підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 ”, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).

 1. Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про

порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

 1. Заповнюється керівником юридичної особи.

 1. Використання печатки суб’єктом господарювання не є обов’язковим.

Зазначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.”;

 1. додатки 4, 5 виключити.

У зв’язку з цим додатки 6 – 16 уважати відповідно додатками 4 – 14;

 1. у додатку 4:

слова “із здійсненням підприємницької діяльності”, “Додаткова інформація” замінити відповідно словами та цифрою “із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності”, “Додаткова інформація2”;

примітку 1 викласти в такій редакції:

1 Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).”;

додаток доповнити новою приміткою “2” такого змісту:

2 Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземни х валютах.”;

4) у додатках 6 та 7: слова “Реєстраційний номер облікової картки платника податків” замінити словами та цифрою “Реєстраційний номер облікової картки платника податків1”;

додатки доповнити новою приміткою “1” такого змісту:

________________

 1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному

безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.”;

5) додаток 12 викласти в такій редакції:

Додаток 12

до Інструкції про порядок відкриття,

використання і закриття рахунків у

національній та іноземних валютах

(у редакції постанови Правління

Національного банку України

від 28 січня 2019 року №23)

(підпункт 2 пункту 1 глави 23)

Заява

про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

Найменування банку_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за

Код за Єдиним державним

наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок

реєстром підприємств та

__________________________________________________________

організацій України або

реєстраційний (обліковий)

 

_____________________________________________________

номер платника податків

 

або реєстраційний номер

 

облікової картки платника

 

податків1

 

__________________

 

__________________

Код економічної діяльності2 __________________________________________

Назва виду економічної діяльності2 ____________________________________

Просимо/прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у_________.

(вид валюти)

9

Продовження додатка 12

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків

 • національній та іноземних валютах ознайомлені/ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для нас/мене обов’язкові.

Додаткова інформація3_______________________________________________

__________________________________________________________________.

Керівник (посада)4 (підпис, прізвище, ініціали)

___” ____________ 20__ р.

М. П. 5

______________________________________________________________________________

Відмітки банку

Відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) дозволяю.

Керівник (підпис)

(уповноважена керівником особа)

Документи на оформлення відкриття

рахунку перевірив ___________________

(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку

___” ____________ 20__ р.

балансового № особового Головний бухгалтер

рахунку рахунку

(інша відповідальна особа, яка контролює

правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

____________________________

 1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

 1. Заповнюється фізичною особою-підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 ”,

затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).

 1. Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про

порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

 1. Заповнюється керівником юридичної особи.

 1. Використання печатки суб’єктом господарювання не є обов’язковим.

Зазначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.”;

 

 1. додаток 13 виключити.

У зв’язку з цим додаток 14 уважати додатком 13;

 1. у додатку 13:

слова “Додаткова інформація” замінити відповідно словами та цифрою “Додаткова інформація2”;

примітку 1 викласти в такій редакції:

1 Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за

наявності) та номер паспорта.

За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).”;

додаток доповнити новою приміткою “2” такого змісту:

2 Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. ”.

14. У тексті Інструкції посилання на додатки 6 – 14 замінити відповідно посиланнями на додатки 4 – 12.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку

Олександр ЯБЛУНІВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

______________ С. ХОЛОД

(підпис)

___ ”

___________ 2019 року

(дата)

15 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X