Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Резерв відпусток : коротко про головне!
Кадровий облік

Резерв відпусток : коротко про головне!

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р. № 20 (далi – П(С)БО 11), забезпечення – це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат. Одним iз видiв поточних зобов’язань є забезпечення на виплату за час вiдпусток працiвникам.

Забезпечення на виплату за час вiдпусток створюється в тому звiтному перiодi, в якому в пiдприємства виникло внаслiдок минулих подiй зобов’язання, оцiнка якого може бути розрахункове визначена.

Суми забезпечення визнаються витратами перiоду в момент нарахування, тому важливо провести такi господарськi операцiї у зв’язку зi змiною з 1 сiчня 2015 р. роздiлу III «Податок на прибуток» Податкового кодексу України (далi – Кодекс).

Вiдповiдно до п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 «Виплати працiвникам», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 28.10.2003 р. № 601 (далi – П(С)БО 26), виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi. Виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, є виплатою за невiдпрацьований час, право на одержання якої працiвником може бути використано в майбутнiх перiодах.

Упродовж року пiдприємства створюють забезпечення виплат за час вiдпусток, потрiбних для цiлей бухгалтерського облiку, а саме: для планомiрного формування собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Ця норма є iмперативною та регулюється П(С)БО 11 та П(С)БО 26. Щомiсяця розрахована сума резерву включається в бухгалтерському облiку до складу витрат звiтного перiоду.

У статтi 139 Кодексу вiдсутня норма щодо коригування забезпечення виплат за час вiдпусток пiд час складання декларацiї з податку на прибуток. Вiдповiдно до п. 140.5 ст. 140 Кодексу установлення додаткових обмежень щодо складу витрат платника податку, крiм тих, що зазначенi в роздiлi III Кодексу, не дозволяється. При цьому слiд звернути увагу, що в бухгалтерському облiку та пiд час оподаткування до витрат не зараховується сума, нарахована для оплати часу вiдпусток та ЄСВ на цю суму, а враховуються тiльки суми нарахованого забезпечення.

Сума для оплати часу вiдпусток та ЄСВ на таку суму вiдображаються так.

Змiст господарської операцiї Бухгалтерський облiк
дебет кредит
Нарахована сума для оплати часу вiдпусток за рахунок забезпечень за сiчень 471 «Забезпечення виплат вiдпусток» 661 «Розрахунки за виплатами працiвникам»
Нарахований ЄСВ на суму для оплати часу вiдпусток у розмiрi 22% 471 «Забезпечення виплат вiдпусток» 651 «Розрахунки за страхуванням»

До складу витрат платника податку зараховуються

    • витрати на оплату працi фiзичних осiб, що перебувають трудових вiдносинах з таким платником податку, якi враховують нарахованi витрати на оплату основної та додаткової заробiтної плати, iнших видiв заохочень i виплат, що включаються до фонду оплати працi, та виплат, що не враховуються до фонду оплати працi,
  • та створенi забезпечення на виплату за час вiдпусток та iншi забезпечення (13 заробiтна плата, квартальнi премiї тощо).

Тому, як 2015 р., так i в 2016 р. обов’язково потрiбно нараховувати забезпечення на виплату за час вiдпусток тим, хто є платником податку на прибуток.

Вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. № 291 (далi – Iнструкцiя 291), облiк руху i залишкiв коштiв, забезпечення виплат за час вiдпусток працiвникам ведеться на субрахунку 471 «Забезпечення виплат вiдпусток» рахунку 47 «Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв». За кредитом субрахунку вiдображається нарахування забезпечення, за дебетом – його використання. На цьому самому рахунку також узагальнюється iнформацiя про забезпечення обов’язкових нарахувань на оплату часу вiдпусток – єдиний соцiальний внесок.

В Iнструкцiї 291 та П(С)БО 11 наведено механiзм нарахування резерву щомiсячно. Для зручностi наведемо його у виглядi формули:

Рм = Фоп х К,

де Рм – мiсячна сума резерву;

Фоп – сума фактично нарахованого у звiтному мiсяцi фонду оплати працi, що враховується у розрахунку сум для оплати часу вiдпусток вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100;

К – плановий коефiцiєнт дорiвнює (Вп / Фопп + Сстр. ),

де Вп – планова рiчна сума на оплату часу вiдпусток;

Фопп– планова рiчна сума фонду оплати працi;

Сстр – сума єдиного соцiального, внеску, нарахована на суму забезпечення.

Щоб визначити суму Сстр, слiд помножити перший показник (Фоп х Вп / Фопп) на ставку ЄСВ (22%, для iнвалiдiв – 8,41%).

Слiд звернути увагу, що К плановий коефiцiєнт розраховується виходячи iз планових показникiв у сiчнi поточного року та застосовується пiд час нарахування забезпечення щомiсячно впродовж року.

Щомiсяця розрахована сума забезпечення на виплату за час вiдпусток у бухгалтерському облiку враховується до складу витрат (витрат перiоду – за дебетом рахункiв 92, 93, 94) чи виробничої собiвартостi (за дебетом рахункiв 23,91). Отже, створюючи такий резерв (забезпечення виплат за час вiдпусток), пiдприємство рiвномiрно враховує суми забезпечень до витрат перiоду чи виробничої собiвартостi з бухгалтерському облiку i в результатi уникає рiзких коливань собiвартостi продукцiї, робiт, послуг.

Сума забезпечення виплат за час вiдпусток (сальдо за кредитом рахунку 471) зазначає зобов’язання пiдприємства перед працiвниками на оплату часу вiдпусток. У пiдприємств вiдповiдно до Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 02.09.2014 р. № 879, кредитове сальдо за рахунком 471 «Забезпечення виплат вiдпусток» на 31 грудня 2015 р. має бути пiдтверджене iнвентаризацiєю, суми нарахованого забезпечення зараховуються до витрат пiд час оподаткування i коригуванню через податковi рiзницi не пiдлягають.

Приклад. Нарахована за сiчень 2016 р. заробiтна плата – 150000 грн, нарахованi суми для оплати часу вiдпусток працiвникам за сiчень – 18000 грн.

На пiдприємствi працює сiм постiйних працiвникiв та п’ять сумiсникiв. Створювати робоче мiсце iнвалiда законодавством не передбачено, якщо чисельнiсть штатних працiвникiв не бiльш як сiм. Iнвалiд на пiдприємствi вiдсутнiй.

Плановий фонд оплати працi за рiк – 1800000 три, рiчна планова сума на оплату часу вiдпусток – 130000 грн, ЄСВ – 22%. У бухгалтерському облiку створення та використання забезпечення виплат за час вiдпусток вiдображається так.

Змiст господарської операцi Бухгалтерський облiк
дебет кредит сума, грн
Нарахована за сiчень заробiтна плата 23, 91, 92, 93, 94 661 150000
Нарахований на заробiтну плату ЄСВ (22%) 23, 91, 92, 93, 94 651 33000
Створене забезпечення виплат за час вiдпусток з урахуванням ЄСВ 23, 91, 92, 93, 94 471 13216,5
Нарахована сума для оплати часу вiдпусток за рахунок забезпечень за сiчень 471 661 18000
Нарахований на суму для оплати часувятусток ЄСВ ( 18000 грн х 22%) 471 651 3960

* Резерв розраховується за формулою Рм = Фоп х К;

К = (Вп / Фопп + Сстр) = (130000 грн : 1800000) + (130000 грн : 1800000 грн) х 22% = 0,08811;

Рм = Фоп х К = 150000 грн х 0,08811 = 13216,50 грн.

Консультант з бухгалтерського облiку та аудиту Сергiй ПАНТЕЛIЙЧУК

“Праця i зарплата” N 8 (972), 24 лютого 2016 р.

 

По материалам: Навчальний центр “Домінанта”

34 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Реклама

X