Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Що змінюється у діяльності товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю у зв’язку з появою нового Закону?
Ініціативи законотворців Організація бізнесу

Що змінюється у діяльності товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю у зв’язку з появою нового Закону?

Зміст

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

06 лютого 2018 року Верховна Рада України прийняла довгоочікуваний Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Закон набере чинності всього через три місяці з дня його опублікування, за винятком лише ст.23 Закону  (Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства) яка набирає чинності через рік з дня набрання чинності цим Законом.

ТОВ і ТДВ протягом року з дня набрання чинності цього Закону, можуть безкоштовно привести свої Статути у відповідність до нового Закону та провести держану реєстрацію відповідних змін. Але протягом, цього року положення старого Статуту будуть вважатися чиними.

Отже, вже зовсім скоро ТОВ та ТДВ працюватимуть по-новому. Пропонуємо розглянути основні новели Закону та розібратись, наскільки він змінить життя українського бізнесу.

Основні новели прийнятого Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

1.  Відсутність обмеження максимальної кількості учасників Товариства.

Закон передбачає скасування ліміту учасників в Товаристві (зараз – не більше 100 осіб).

2.  Запровадження корпоративних договорів – «shareholder agreements».

Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає. Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним.

3. Запровадження інституту безвідкличної довіреності.

Для реалізації прав та інтересів сторін такого корпоративного договору законодавець передбачив можливість видачі безвідкличної довіреності. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.​З мінусів – у випадку порушення інтересів однієї зі сторін договору, єдиним засобом правового захисту залишається суд.

4. Замість включення відомостей про статутний капітал, місцезнаходження та учасників до статуту Законом передбачено відображення цих відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Важливою новелою Закону є виключення інформації про розмір статутного капіталу та переліку учасників Товариства з переліку відомостей, що підлягають обов‘язковому закріпленню в статуті. Замість включення відомостей про статутний капітал та учасників до статуту Законом передбачено відображення цих відомостей у Єдиному державному реєстрі та чіткі правила, що захищають права всіх заінтересованих осіб. З цією метою вносяться зміни до Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Також до статуту не потрібно буде включати місцезнаходження Товариства.

5.  Учасниками мають вносити вклади  не пізніше 6 місяців з дня державної реєстрації Товариства.

Тепер при створенні нового Товариства учасники будуть зобов’язані сформувати статутний капітал товариства у повному обсязі протягом 6 місяців з дати державної реєстрації, якщо інше не встановлено статутом (сьогодні цей строк – 1 рік). Важливо, що Закон також нарешті скасовує заборону на конвертацію заборгованості у частку у статутному капіталі ТОВ (debt– to–equity swap).

Крім того, Закон передбачає можливість збільшення статутного капіталу Товариства не лише за рахунок додаткових внесків учасників (як зараз), але й за рахунок нерозподіленого прибутку. При цьому, Закон встановлює переважне право учасників на здійснення додаткових вкладів, тоді як треті особи зможуть здійснювати додаткові вклади лише після реалізації учасниками свого переважного права. На відміну від поточної ситуації, Закон також встановлює строки для внесення учасниками свого додаткового вкладу – 1 рік для учасників та 6 місяців для третіх осіб (раніше, строки повинні були визначатись у рішенні зборів). Крім того, Закон навіть передбачає можливість укладення договору між товариством та учасником та/або третьою особою про внесення додаткового вкладу.

Щодо зменшення статутного капіталу – Закон зменшує строк, протягом якого до Товариства можуть звернутись кредитори, яких було повідомлено про зменшення капіталу. Із набранням чинності Законом такий строк становитиме 30 днів (наразі законодавство прямо не визначає такий строк, але передбачає, що рішення про зменшення статутного капіталу набирає чинності через 3 місяці з дати державної реєстрації саме з метою захисту інтересів кредиторів).

6.  Особливий механізм внесення вкладу у негрошовій формі.

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства, така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

7. Особливості виходу учасника з Товариства.

Учасник, частка якого в капіталі Товариства перевищує 50 відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників, в той час як учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства не перевищує 50 відсотків, може у будь-який час вийти з товариства;

8.   Виплата дивідентів.

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо Товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв’язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства, в тому числі якщо  майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

9.  Запроваджується механізм заочного голосування. 

Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

10.  Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Якщо інше не встановлено статутом Товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

11.  При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов‘язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб.

Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов‘язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п‘ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов‘язана повідомити про це Товариство.

Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов‘язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Встановленно перелік документів які Товариство зобов’язане зберігати. 

Товариство зобов’язано зберігати такі документи (підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства) а саме :

 • протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
 • статут товариства та зміни до статуту;
 • протоколи загальних зборів учасників;
 • документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
 • положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
 • протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
 • аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
 • річну фінансову звітність;
 • документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 • документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;
 • інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;
 • документи, що підтверджують права товариства на майно;
 • документи бухгалтерського обліку.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

13.   Річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року.

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір

14. Статутом Товариства може передбачатися проведення загальних зборів учасників шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій.

Статутом Товариства може передбачатися проведення загальних зборів учасників шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови, що кожен з учасників може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд загальних зборів.

15.   Пропонується надати учасникам Товариства можливість передбачити в статуті створення наглядової ради.

Статутом Товариства може бути передбачено утворення наглядової ради. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства.

Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

16.  Встановлюються правила про значні правочини і правочини із заінтересованістю.

Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

17. Встановлення правила про правочини із заінтересованісю. 

Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

18. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення або про виділ, а в разі припинення Товариства шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім із товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне Товариство, що бере участь у припиненні, зобов’язані письмово повідомити про це всіх відомих їм кредиторів.

Кредитор товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дня направлення йому повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення за вибором Товариства однієї з таких дій:

 • надання забезпечення виконання зобов’язання;
 • дострокового припинення або виконання зобов’язання (зобов’язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язання (зобов’язань) перед ним.

Юридичний інтернет ресурс Протокол

32 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X