Головна » Бухгалтеру » Консультації » Спрощена система для юридичних осіб (квартальна звітність)
Консультації

Спрощена система для юридичних осіб (квартальна звітність)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Що включається до доходу

Відповідно до п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку — юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.

Надходження коштів

Датою отримання доходу платником єдиного податку є дата надходження коштів такому платнику у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання таким платником акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Дохід від продажу ОЗ

При продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отримана від продажу таких ОЗ. Якщо ОЗ продано після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких ОЗ, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Земельні ділянки для цілей оподаткування також вважаються  основними засобами.

У бухобліку земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом, згідно з п. 5 ПБО 7 класифікуються як ОЗ (підгрупа 5.1.1 групи 5.1 «Основні засоби»).

Відповідно до п. 7 зазначеного ПБО придбані (створені) ОЗ (у тому числі земельні ділянки) зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю. Перелік витрат, які включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ, міститься у п. 8 ПБО 7.

Залишкова вартість — різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу) (п. 4 зазначеного ПБО).

При цьому згідно з п. 22 ПБО 7 вартість земельних ділянок не є об’єктом для нарахування амортизації у бухобліку, тобто земельні ділянки не мають залишкової вартості.

Враховуючи вищезазначене, юридична особа — платник єдиного податку третьої групи у разі продажу земельної ділянки як окремого об’єкта власності включає до складу доходів усі надходження коштів, отриманих від продажу такої земельної ділянки, у звітному періоді (кварталі) їх отримання.

Безоплатно отримані товари

До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником.

Товари — це матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Відповідно до  ПБО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Якщо ціну у договорі не встановлено і не може бути визначено виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору (п. 4 ст. 632 Цивільного кодексу).

ДОВІДКОВО

Утримані (нараховані) платником єдиного податку суми податків і зборів під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми ЄСВ, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону, не є доходом.

Кредиторська заборгованість

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позов­ної давності.

Датою отримання доходу платником єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позов­ної давності.

Врахування авансів

Вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримано попередню оплату (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, також включається до суми доходу за звітний період.

Договори комісії

У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Іноземний дохід

З метою оподаткування дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до цієї валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів такому платнику у грошовій (готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу).

Водночас на виконання п. 2 постано­ви № 410 щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України частини надходжень в іноземній валюті з-за кордону, зокрема на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, та згідно з пп. 5.3 п. 5 Інструкції № 492 кошти, перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами), зараховуються на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб — резидентів через розподільчі рахунки.

Враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні, доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) є сума коштів, що надійшла на поточний рахунок юридичної особи у гривнях після обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України частини надходжень в іноземній валюті, та решта суми коштів в іноземній валюті, перерахована у гривні за офіційним курсом Нацбанку України на дату її надходження на поточний рахунок в іноземній валюті.

Торговельні автомати

У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не ­передбачає наявності РРО, датою отримання доходу ­вважається дата вилучення з таких автоматів та/або подібного обладнання грошової виручки.

У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

Платники єдиного податку третьої групи — юридичні особи не мають пільги щодо незастосування РРО і у разі проведення готівкових розрахунків РРО використовується на загальних підставах.

ДОВІДКОВО

Застосовувати спрощену систему оподаткування та перебувати на третій групі єдиного податку в наступному календарному році можна за умови, що обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 5 000 000 грн

Що не є доходами

До складу доходу «єдинників» не включаються:

  • суми ПДВ;
  • суми коштів, отримані за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
  • суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
  • суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
  • суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
  • суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, тобто вартість яких було включено до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця;
  • суми ПДВ, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом;
  • суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
  • суми коштів у частині надміру сплачених податків і зборів, установлених Податковим кодексом, та суми ЄСВ, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;
  • дивіденди, отримані платником єдиного податку — юридичною особою від інших платників податків, оподатковувані в порядку, встановленому Кодексом.

При цьому при визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Якщо доходу не було

Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи, у яких протягом І кварталу поточного року відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, не зобов’язані подавати декларацію.

При цьому якщо такий платник самостійно виявив помилку в раніше поданій ним податковій декларації, то відповідно до пп. «б» п. 50.1 ст. 50 ПКУ він може у складі звітної декларації за І квартал зазначити відповідні уточнені податкові зобов’язання (розділ IV декларації). 

Строки подання звітності та сплати податку

Відповідно до п. 294.1 ст. 294 ПКУ (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) (далі — декларація) затверджено наказом № 578.

Декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

 Граничні строки подання квартальної декларації у 2018 р. — 10 травня, 9 серпня, 9 листопада.

Єдиний податок сплачується такими платниками протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації за податковий (звітний) квартал.

 Граничні строки сплати у 2018 р. — 18 травня, 17 серпня, 19 листопада.

Сплата єдиного податку платниками третьої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

Відповідальність

Неподання (крім випадків, коли податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу).

Виправлення помилок

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, установлених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 цієї статті).

Якщо платник здійснює виправлення самостійно виявлених помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку, така юридична особа має подати декларацію з відповідною позначкою «Уточнююча» у рядку 1 розділу І «Загальні відомості» декларації.

Уточнюючі декларації подаються окремо за кожний податковий (звітний) період, що уточнюється.

У рядку 3 розділу І «Податковий (звітний) період», за який уточнюється декларація, проставляється позначка в одній із клітинок: І квартал, півріччя, три квартали або рік та зазначається рік.

У розділах ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню» та ІІІ «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку» уточнюючої декларації зазначаються правильні показники з урахуванням уточнень наростаючим підсумком.

У рядках 11 — 17 розділу ІV уточню­ючої декларації зазначаються сума уточнень податкових зобов’язань, яка розраховується шляхом порівняння показників уточнюючої декларації та декларації, яка уточнюється, а також сума нарахованого штрафу та пені (табл.).

Зверніть увагу, якщо помилки, допущені в розділах ІІ та ІІІ декларації, не призвели до заниження податкового зобов’язання за податковий (звітний) календарний квартал (рядок 10 заповнено правильно), то в уточнюючій декларації у розділі ІV заповнюються показники рядків 11 та 12, а в рядках 13 — 17 проставляються прочерки.

Розділ ІV. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Код рядка

Що зазначається

11

Сума податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, залежно від форми декларації, яка подавалася за податковий (звітний) період, який уточнюється (за наростаючим або ненаростаючим підсумком)

12

Уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період (за календарний квартал), у якому виявлено помилку

13

Сума податку (недоплата), що збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 12 – р. 11 декларації)

14

Сума податку, що зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (зазначається тільки позитивне значення: р. 11 – р. 12 декларації)

15

Сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (р. 13 × 3 %)

16

Цей рядок в уточнюючій декларації не заповнюється

17

Сума пені, самостійно нарахована відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 та абзацу другого п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу

Умовний приклад, як заповнюється декларація.

Приклад

Приватне підприємство «Сан Шайн», яке є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5 % і здійснює діяльність з виробництва харчових продуктів, у  І  кварталі отримало дохід у розмірі 1 800 000,00 грн. Крім того, за домовленістю з постачальником, якому підприємство заборгувало 20 000,00 грн, у цьому самому кварталі на суму боргу відвантажило власну продукцію.

Зазначимо, що при поданні звітної декларації за І квартал юридична особа — платник єдиного податку третьої групи заповнює розділи І, ІІ та ІІІ.

При поданні уточнюючої декларації, якщо помилку виявлено самостійно, також заповнюється розділ IV.

У полі 4 декларації «Код виду економічної діяльності (КВЕД)» відображається код основного виду економічної діяльності підприємства відповідно до реєстраційних документів. 

Розділ І. Загальні відомості

Рядок

Що зазначається

1

Залежно від типу декларації позначкою Х — тип декларації (звітна, звітна нова чи уточнююча)

2

Позначкою Х — податковий (звітний) період (І квартал)

3

Податковий (звітний) період, що уточнюється. У разі подання декларації за І квартал проставляється прочерк

4

Реквізити підприємства (КВЕД має відповідати коду основного виду діяльності підприємства, вказаного в реєстраційних документах)

5

Назва контролюючого органу, до якого подається декларація

Розділ ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню

Код рядка

Що зазначається

Пояснення

1

Сума доходу за податковий (звітний) період, отриманого без порушень вимог, установлених для платника Податковим кодексом

1 800 000,00 грн — дохід підприємства від здійснення виду діяльності, зазначеного у КВЕД

2

Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу

 

3

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу

20 000,00 грн, оскільки відвантаження власної продукції на суму боргу є взаємозаліком

4

Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

 

5

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

1 820 000,00 грн 
(1 800 000,00 грн + 20 000,00 грн)

Розділ ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

Код рядка

Що зазначається

Пояснення

6

Сума єдиного податку (сума доходу, отриманого без порушень, × ставка податку)

90 000,00 грн
(1 800 000,00 грн × 5 % = 90 000,00 грн)

7

Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки (суми, зазначені у рядках 2 — 4, тобто доходи, отримані з порушенням норм Кодексу, × ставка податку × 2)

2 000,00 грн
(20 000,00 грн × 5 % × 2 = 2 000,00 грн)

8

Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7)

92 000,00 грн
(90 000,00 грн + 2 000,00 грн  = 92 000,00 грн)

9

Сума єдиного податку, розрахована в рядку 10 декларації за минулий податковий (звітний) період

У І кварталі цей рядок не заповнюється

10

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 8 – р. 9)

92 000,00 грн (саме цю суму потрібно сплатити до 10 травня)

Враховуючи те, що згідно з наведеним прикладом платник єдиного податку третьої групи застосував інший спосіб розрахунків, ніж зазначений у п. 291.6 ст. 291 ПКУ, тобто здійснив розрахунок не у грошовій формі, він повинен з ІІ кварталу перейти на загальну систему оподаткування.

41 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X