Головна » Для завантаження » Первинні документи » Трудовий контракт з працівником підприємства.Зразок
Первинні документи

Трудовий контракт з працівником підприємства.Зразок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ № _______

м. __________________                                                                                                         “___” ___________ 201_  р.

____________________________________________________________________________, надалі – “Підприємство”, в особі

(назва підприємства)

_______________________________________________________________________________________, який діє на підставі

(посада, ПІП керівника)

________________________________________________________________________________________, з однієї сторони, та гр. ______________________________________________________________________, у подальшому – “Працівник”, з другої

(ПІП Працівника)

сторони, при спільному вживанні “Сторони”, уклали даний Контракт про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі цього Контракту виникають трудові відносини між Працівником та Підприємством.

1.2.Працівник приймається на посаду  (за кваліфікацією) _______________________________________________.

1.3.Діяльність Працівника має сприяти розвиткові Підприємства, підвищенню результатів його господарської та підприємницької діяльності.

1.4.Працівник має виконувати свої обов’язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі розсудливі люди.

1.5.Працівник за цим Контрактом вступає в трудові відносини, які характеризуються як основна робота. В разі, коли Працівник вирішить вступити в трудові відносини з третіми особами, Працівник зобов’язується повідомити про це Підприємство.

1.6.Працівник підпорядковується безпосередньо ______________________________________________________. Рішення прийняті ним згідно з його компетенцією, обов’язкові для Працівника. Оцінка якості виконання Працівником своїх обов’язків за Контрактом здійснюється Підприємством. На період відпустки або відсутності з інших причин обов’язки Працівника виконує особа, яку призначає Підприємство.

1.7.У своїй діяльності Працівник керується чинним законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою діяльність на Підприємство.

2. УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА

2.1.Працівник самостійно вирішує усі питання, віднесені до його відання, якщо цим Контрактом і внутрішніми нормативно-правовими актами Підприємства не передбачено інше.

2.2.Працівникові забезпечуються умови, необхідні для його продуктивної праці. Працівник має право отримувати безпосередній доступ до необхідної інформації та технічних засобів, потреба в яких може виникати у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

3.   ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1.Працівник має право на:

3.1.1.Отримання роботи за цим Контрактом;

3.1.2.Забезпечення відповідних умов праці;

3.1.3.Щомісячне отримання заробітної плати відповідно до штатного розкладу;

3.1.4.Звільнення, письмово попередивши про це безпосередньо Керівника Підприємства за 2 (два) тижні до дати звільнення.

3.2.Працівник зобов’язується:

3.2.1.Особисто виконувати всі покладені на нього обов’язки;

3.2.2.Знати та виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства;

3.2.3.Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних актів Підприємства;

3.2.4.Не вступати в трудові відносини з третіми особами, без повідомлення про це та попередньої на те згоди Підприємства;

3.2.5.Виконувати вимоги по збереженню та нерозголошенню комерційної таємниці чи конфіденційної інформації;

3.2.6.Бережливо відноситися до використання технічних засобів та документації Підприємства.

3.3. Підприємство не має права вимагати від Працівника виконання обов’язків (робіт), не обумовлених цим Контрактом і документами, обов’язковими для Працівника, за винятком випадків передбачених цим Контрактом.

3.4.Додаткові обов’язки (понад тих, що передбачені Контрактом) Працівникові можуть бути встановлені за погодженням Сторін. Додаткові обов’язки та умови їх виконання, а також пов’язані з ними зміни умов цього Контракту оформлюються додатковою угодою.

3.5.Підприємство має право своїм наказом додатково покласти на Працівника обов’язки відсутнього працівника (відпустка, хвороба тощо) на термін не більше, як 1 (один) місяць з оплатою в розмірі, встановленому для замінюваного працівника, якщо інші терміни і розміри оплати не будуть визначені Сторонами додатковою угодою.

3.6.Працівник має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього Контракту. Оплата цих робіт провадиться окремо від виконання обов’язків за Контрактом.

3.7.Підприємство має право:

3.7.1.Встановлювати положення та інструкції, що уточнюють, деталізують функції та обов’язки Працівника, передбачені чинним законодавством і цим Контрактом;

3.7.2.Встановлювати обов’язки Працівника, які хоч прямо і не передбачено чинним законодавством і цим Контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Працівника стосовно служб, службових осіб, інших працівників (у межах посадових обов’язків Працівника).

Зазначені обов’язки й положення можуть установлюватися посадовою інструкцією (інструкцією про функціональні обов’язки, нормативними і іншими документами, затверджуваними Підприємством.

3.8.На вимогу Підприємства, Працівник надає йому поточну інформацію про хід справ, що перебувають у віданні Працівника.

4. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

4.1.Працівник зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію (відомості), а також відомості про розмір своєї заробітної плати та наявних пільг, як інформації, що складає предмет конфіденційної інформації.

4.2.Працівник також зобов’язується не розголошувати будь-яку іншу інформацію, розголошення якої може привести до заподіяння майнової шкоди та шкоди діловій репутації Підприємства.

3 підписанням цього Контракту Працівник засвідчує, що він ознайомлений з окремим положенням та переліком, які визначають склад і обсяг відомостей та порядок ведення діловодства з документами, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію, порядок їх захисту.

4.4.Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також відомості, які не становлять комерційної таємниці, однак є конфіденційними, порядок їх захисту визначаються Керівником Підприємства.

4.5.Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, пов’язані з управлінням, фінансами та іншою діяльністю Підприємства, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

4.6.При вирішенні питання про комерційну таємницю, неправомірними вважаються як дії та бездіяльність, які завдали шкоди, так і дії чи бездіяльність, що могли завдати шкоди.

4.7.Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди Підприємства, з відомостями, що відповідно до рішення Керівника Підприємства становлять комерційну таємницю. Такі відомості можуть бути довірені Працівнику  у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

4.8.Працівник також несе відповідальність за неправомірне використання комерційної таємниці, тобто використання або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу Підприємства неправомірно здобутих відомостей, що становлять комерційну таємницю.

4.9. Підприємство має право повідомити уповноважені державні органи про неправомірні дії Працівника, які можуть стати підставою для відкриття кримінальної справи за фактом вчинення злочину.

5. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНО ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

5.1.За виконання обов’язків передбачених цим Контрактом, Працівникові виплачується заробітна плата, що містить у собі:

5.1.1.Основну заробітну плату – винагороду за виконану роботу відповідно до встановлених посадових обов’язків щомісячно;

5.1.2.Додаткову заробітну плату – винагороду за працю понад установлені норми, за трудові успіхи і особливі умови праці;

5.1.3.Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – виплати у формі винагород за виконання окремих завдань Підприємства, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені чинним законодавством.

5.2.Загальна сума заробітної плати за місяць не може бути нижчою суми офіційно встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

5.3.Розмір  заробітної плати  Працівнику встановлюється згідно штатного розкладу.

5.4.Працівникові надається щорічна відпустка тривалістю 24 (двадцять чотири) календарних днів із збереженням середньої заробітної плати, що визначається за останній повний господарський рік. Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається графіком відпусток, встановленого на Підприємстві.

5.5.Працівник користується усіма видами соціально-культурних та інших благ і пільг, які надає Підприємство.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

6.1.У разі невиконання або неякісного виконання обов’язків за Контрактом Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством і цим Контрактом.

6.2.Працівник не несе відповідальність за неналежне виконання Контракту, якщо це сталося внаслідок невиконання Підприємством своїх обов’язків за Контрактом.

6.3.Дисциплінарне стягнення на Працівника накладається Підприємством.

6.4.Працівник відшкодовує збитки, завдані ним Підприємству, у розмірах і порядку, встановленому чинним законодавством.

6.5.Обов’язок з доведення обґрунтованості притягнення Працівника до відповідальності, у тому числі дострокового звільнення, покладається на Підприємство.

6.6.Суперечності між Сторонами повинні вирішуватися шляхом переговорів та консультацій між Сторонами. У випадку, коли переговори та консультації будуть безрезультатними, Сторони передають спір на розгляд суду загальної юрисдикції.

7. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

7.1.Зміни і доповнення до цього Контракту приймаються у письмовій формі шляхом підписанням сторонами додаткових угод.

7.2.Цей Контракт припиняється:

7.2.1.Після закінчення терміну дії Контракту;

7.2.2.За угодою Сторін;

7.2.3.З ініціативи Підприємства до закінчення терміну дії Контракту, у випадках передбачених у п.7.3 цієї статті цього Контракту;

7.2.4.З ініціативи Працівника до закінчення терміну дії Контракту у випадках передбачених у п.7.4 цієї статті цього Контракту;

7.2.5.З інших підстав передбачених Кодексом Законів про працю України.

7.3.Працівника може бути звільнено з посади, а цей Контракт розірвано з ініціативи Підприємства до закінчення терміну його дії:

7.3.1.У разі систематичного невиконання або неналежного виконання Працівником зобов’язань, обумовлених цим Контрактом;

7.3.2.В разі, якщо Працівник допустив розголошення чи витік конфіденційної інформації та (чи) комерційної таємниці;

7.3.3.В разі виявлення невідповідності Працівника займаній посаді (виконуваній роботі);

7.3.4.В інших, передбачених Кодексом законів про працю України, підстав звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

7.4.Працівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення терміну його дії:

7.4.1.У разі невиконання Підприємством зобов’язань, обумовлених цим Контрактом, з попередженням його про це за 2 (два) тижні;

7.4.2.У разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов’язків за Контрактом;

7.4.3.В разі порушення Підприємством чинного законодавства про працю;

7.5.Працівник має право у будь-який час залишити посаду (роботу) (розірвати цей Контракт), письмово повідомивши про це Керівника Підприємства  за 2 (два) тижні.

7.6.Працівник в разі розірвання цього Контракту може звільнитися тільки після того, як передасть іншій особі названій Підприємством, як мінімум за тиждень до моменту звільнення, всі поточні справи, які знаходилися в його провадженні. За рішенням Підприємства  Працівник може бути звільнений від обов’язку передавати справи іншій особі.

7.7.Додатковими підставами розірвання цього Контракту є:

7.7.1.Накладення на Працівника на протязі календарного року більше одного дисциплінарного стягнення;

7.7.2.Не проходження працівником випробування відповідно до умов даного Контракту.

У випадку розірвання Контракту за ініціативою Працівника, Працівник повинен, до такого розірвання, відшкодувати Підприємству всі матеріальні витрати, які були понесені Підприємством у зв’язку з навчанням та підвищенням кваліфікації такого Працівника.

8. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

8.1.Цей Контракт діє з “___” ____________ 201_ року до “___” ____________ 201_ року. За 1 (один) місяць до закінчення терміну дії Контракту за угодою Сторін він може бути продовжений або укладений на новий термін. Контракт починає діяти з моменту підписання тексту Контракту.

8.2.З метою перевірки здатності Працівника виконувати передбачені цим Контрактом обов’язки, встановлюється випробувальний строк терміном на _____ (______________________) місяців з початку дії Контракту.

У період випробування Працівник виконує обов’язки за Контрактом у повному обсязі. Якщо Підприємство визнає результати випробування незадовільними, він до закінчення строку випробування має право розірвати з Працівником цей Контракт. При цьому Підприємство не зобов’язано обґрунтовувати своє рішення.

Якщо у зазначений термін Підприємство не використає своє право на розірвання Контракту, Працівник вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах Контракту.

У випадку незадовільних, на думку Підприємства, результатів випробування, Контракт розривається до закінчення випробувального терміну.

За рішенням Керівника Підприємства випробувальний строк може бути зменшено.

8.3.Трудова книжка Працівника зберігається і ведеться  на Підприємстві.

8.4.Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності стосовно умов цього Контракту, крім випадків коли:

8.4.1.Сторони за спільною згодою роблять винятки з цього правила;

8.4.2.Сторони посилаються на умови Контракту при захисті своїх інтересів у суді;

8.5.У частині, не передбаченій цим Контрактом, Сторони керуються чинним законодавством та іншими документами обов’язковими для Сторін.

8.6.Цей Контракт складено у 2 (двох) примірниках – по одному для кожної Сторони.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРАЦІВНИК

_____________________________________________

_____________________________________________

________, м. _________________,

вул. ________________________, буд. ____, кв. ____

Податковий номер ________________

тел./факс: (____) ______________, _______________,

п/р _____________________________

в ___________________________________________,

код банку ___________

паспорт серії ____, № ________, виданий  “___” ____ __________ ____ р. ____________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

 

_____________________________

 

прізвище, ім’я та по батькові

 

______________________________________________

підпис

ПІДПРИЄМСТВО

______________________________________________

______________________________________________

________, м. _________________,

вул. _________________________, буд. ____, оф. ____

Ідентифікаційний код ________________

тел./факс: (____) _______________, _______________,

п/р _____________________________

в ____________________________________________,

код банку ___________

Свідоцтво платника ПДВ: ________________________

ІПН: __________________________________________

 

_____________________________

 

посада

_____________________________

прізвище, ім’я та по батькові

 

______________________________________________

підпис, печатка

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X