Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Виплата відпускних у зручний для працівника час:наслідки
Кадровий облік

Виплата відпускних у зручний для працівника час:наслідки

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант,
директор навчального центру “Dominanta”

Як відомо, ст. 115 КЗпП і ст. 21 Закону про відпустки передбачають, що заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її початку.

Але на почату 2012 року Мінсоцполітики своїм листом від 05.01.2012р. №7/13/133-12 припустили можливість виплати відпускних в інший, зручний для працівника, час на підставі його заяви. Відповідну рекомендацію Мінсоцполітики сформувало на підставі Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) № 132, ратифiковану Законом України вiд 29.05.2001 р. №2481.

На жаль, практика перевірок Держпраці не підтверджувала таких висновків. В акті перевірок є відповідний пункт із контролем саме трьохденної виплати. Умови міжнародної конвенції в акті не враховано, як власне, не враховано це і в повноваженнях перевіряючих Держпраці – вони мають перевіряти, як роботодавці виконують українське законодавство, умови міжнародних конвенцій їх не цікавлять. Тому за цим порушенням є факти накладання адміністративного  штрафу у розмірі 510 грн.

Але з’явився світ в кінці тунелю: консультація фахівців Держпраці (див. нижче) допускає можливість врахування умов міжнародної конвенції і виплату заробiтної плати за весь час щорiчної вiдпустки в iншi строки, нiж визначенi нацiональним законодавством, але за наявностi окремої угоди мiж працiвником i роботодавцем!

Залишилось тепер дочекатися, коли інспектори з Держпраці почнуть враховувати під час перевірок консультацію свого ж відділу (підприємства можуть цією консультацію їм принагідно це нагадувати).

*********

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI

Вiддiл нагляду за додержанням законодавства про працю

Заява про надання вiдпусток та їхню оплату

ПИТАННЯ: Чи потрiбно писати заяву про надання вiдпустки та в якi термiни вiдпустка має бути оплачена?

ВIДПОВIДЬ: За частинами 10-11 ст. 10 Закону України «Про вiдпустки» (далi – Закон) черговiсть надання вiдпусток визначається графiками, якi затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником) чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, i доводиться до вiдома всiх працiвникiв. Пiд час складання графiкiв ураховуються iнтереси виробництва, особистi iнтереси працiвникiв та можливостi для їхнього вiдпочинку.

Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, установлених графiком, узгоджується мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiше як за два тижнi до встановленого графiком термiну.

Вiдповiдно до п. 20 Типових правил внутрiшнього трудового розпорядку для робiтникiв i службовцiв пiдприємств, установ, органiзацiй, затверджених постановою Держкомпрацi СРСР за погодженням з ВЦРПС вiд 20.07.84 р. № 213, черговiсть надання щорiчних вiдпусток установлюється адмiнiстрацiєю за узгодженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї з урахуванням забезпечення нормальної роботи пiдприємства, установи, органiзацiї i сприятливих умов для вiдпочинку робiтникiв i службовцiв. Графiк вiдпусток складається на кожен календарний рiк не пiзнiше вiд 5 сiчня поточного року i доводиться до вiдома усiх робiтникiв i службовцiв.

Законодавством не передбачено написання працiвниками заяв на отримання щорiчних вiдпусток. Перенесення щорiчних вiдпусток на iнший перiод проводиться за ст. 11 Закону.

Вiдповiдно до ст. 21 Закону заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її початку.

За статтею 7 Конвенцiї про оплачуванi вiдпустки № 132, ратифiкованої Законом України вiд 29.05.2001 р. № 2481-III, кожна особа, яка користується вiдпусткою, передбаченою в цiй Конвенцiї, одержує за повний перiод цiєї вiдпустки принаймнi свою нормальну чи середню заробiтну плату (враховуючи еквiвалент готiвкою будь-якої частини цiєї винагороди, яка звичайно видається натурою i яка не є постiйною виплатою, що провадиться незалежно вiд того, перебуває ця особа у вiдпустцi чи нi), нараховану вiдповiдно до методу, що визначається компетентним органом влади або iншим вiдповiдним органом у кожнiй країнi.

Суми, що належать до виплати згiдно з п. 1 цiєї статтi, виплачуються зацiкавленiй особi до вiдпустки, якщо iнше не передбачене угодою, що стосується цiєї особи i роботодавця.

Отже, виплата заробiтної плати за весь час щорiчної вiдпустки може бути проведена в iншi строки, нiж визначенi нацiональним законодавством. але за наявностi окремої угоди мiж працiвником i роботодавцем.

Олеся ПЕНЬКIВСЬКА, головний спецiалiст

“Праця i зарплата” №29 (897), 06 серпня 2014 р.

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Департамент заробiтної плати та умов працi

Про виплати сум для оплати часу вiдпустки

ПИТАННЯ: Чи може роботодавець уникнути порушень та штрафних санкцiй за недотримання вимог ст. 21 Закону України «Про вiдпустки» та ст. 115 КЗпП, якщо працiвник у заявi про надання вiдпустки через непереборнi сiмейнi обставини зазначить свою згоду на одержання сум для оплати часу такої вiдпустки у термiни виплати зарплати за першу або другу половину мiсяця, а роботодавець у своїх актах внутрiшнього регулювання зазначить перелiк непередбачених сiмейних обставин (народження дитини, поховання або хвороба родичiв тощо) та кiлькiсть днiв вiдпусток, якi вважаються термiновими та непередбаченими?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з ч. 3 ст. 115 КЗпП та ч. 1 ст.21 Закону України «Про вiдпустки» заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її початку.

Вiдповiдно до з 2 ст. 7 Конвенцiї № 132 «Про оплачуванi вiдпустки (переглянута в 1970 роцi)», ратифiкованої Законом України вiд 29.05.2001 р. № 2481-III, суми, що належать до виплати за час вiдпустки (частину), виплачуються зацiкавленiй особi до вiдпустки, якщо iнше не передбачене в угодi, що стосується цiєї особи i роботодавця.

Отже, враховуючи положення цiєї статтi Конвенцiї i те, що конкретний перiод надання щорiчної вiдпустки або її частини узгоджується мiж працiвником i роботодавцем, за потреби отримання щорiчної вiдпустки (або її частини) у стислi термiни (у зв’язку iз сiмейними обставинами, станом здоров’я тощо), в заявi працiвник може висловити своє бажання одержати заробiтну плату за неї в термiни, визначенi мiж працiвником та роботодавцем.

Пiд угодою сторiн у такому разi, як правило, вважають написання працiвником заяви про надання вiдпустки вiдповiдного змiсту i накладення резолюцiї роботодавцем («погоджую» чи «не погоджую»).

У разi згоди роботодавця на надання працiвниковi щорiчної вiдпустки (чи її частини) у стислi термiни виплата заробiтної плати за час такої вiдпустки у строки, визначенi угодою сторiн, не вбачається порушенням ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону України «Про вiдпустки».

Начальник вiддiлу, Неля СИНЬКО

“Праця i зарплата” N 14 (978), 13 квiтня 2016 р.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X