Головна » Бухгалтеру » Консультації » ЯК ОФОРМИТИ ПН НА ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Консультації

ЯК ОФОРМИТИ ПН НА ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ЯК ОФОРМИТИ ПН НА ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

При постачанні послуг нере­зиденту на території України оформлюють ПН як при постачанні неплатнику ПДВ із зазначенням типу причини «02». Подробиці заповнення ПН викладемо нижче.

 ПН на постачання послуг

Місце постачання маркетингових послуг не­резиденту визначають у загальному порядку — за місцем реєстрації постачальника послуг. Оскільки це територія України, у резидента виникає об’єкт оподаткування (п. 186.4, пп. «б» п. 185.1 Податкового Кодексу України, далі — ПКУ) за ставкою 20%. Базу оподаткування ви­значають виходячи з договірної ціни, а в контро­льованій операції — не нижче за звичайну ціну (п. 188.1 ПКУ). Але при цьому база оподатку­вання постачання послуг не може бути нижчою за їх собівартість (а для послуг, що перепрода­ються. — нижче за ціну їх придбання).

Податкове зобов’язання виникає в постачаль­ника за першою подією — у даному випадку на дату підписання акта наданих маркетингових послуг, і резидент має оформити ПН.

У виписування ПН на постачання послуг нере­зиденту є деякі особливості, характерні для поста­чання неплатнику ПДВ. У лівому верхньому куті ПН проставляють «X» у полі » Не видається покуп­цю» і зазначають тип причини «02» — постачання неплатнику ПДВ. До рядка ПН «Особа (платник податків) — покупець» вписують «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер по­купця» — умовний ІПН «100000000000» (п.п. 9, 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 22.09.14 р. № 957, далі — Порядок № 957). Рядків «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» і «Номер телефону» не заповнюють.

Щодо заповнення умовного позначення й коду одиниці виміру (графи 5.1 і 5.2 ПН) у разі по­стачання послуг зауважимо: пп. 4 п. 15 Порядку № 957 імперативно скеровує постачальників до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затверджено­го наказом Держстандарту України від 09.01.97 р. №8 (далі — КСПОВО). Інших позначень оди­ниць вимірювання (крім тих, що фігурують у КСПОВО) Порядок № 957 не передбачає.

Якщо послуга до постачання не має одиниці обліку (припускаємо, що маркетингові послуги саме до таких і належать), то, на нашу думку, виходом буде запис «грн» у графі 5.1 (код 2454) або «шт.» (код 2009). Принаймні такі позначен­ня не суперечать пп. 4 п. 15 Порядку № 957.

Однак фіскали іншої думки. Вони вважають, що в графі 5.1 треба зазначати «послуга», а графу 5.2 не заповнювати (роз’яснення в кате­горії 101.19 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу). На цьому-таки вони на­полягають і в листі від 28.01.15 р. № 2394/7/99-99-19-03-02-17 (див. газету «Все про бухгал­терський облік» № 15 за 2015 р., стор. 23). Такий варіант заповнення також прийнятний для постачальника послуг нерезиденту.

У графі 6 ПН (кількість) пишуть » 1″ — якщо послугу надано на всю суму постачання, обумов­лену в договорі. А коли склали акт наданих послуг лише на частину договірної суми — пи­шуть дробове число, що відповідає цій частині (наприклад, «0,5»).

Суму постачання послуг в інвалюті (у цьому випадку — доларах) на дату першої події (під­писання акта) перераховують у гривні за кур­сом НБУ Надалі при одержанні оплати (друга подія) базу оподаткування в ту чи іншу сторону не коригують — це р. V ПКУ не передбачено. Аналогічного висновку дійшли контролери в категорії 101.06 ЗІР (щоправда, уже нечинного, але вважаємо його актуальним у частині, що не суперечить діючій редакції ПКУ).

Попри те, що ця ПН залишається в постачаль­ника послуг, він зобов’язаний зареєструвати її в Єдиному реєстрі протягом 15 календарних днів, що настають за датою складання. До 01.07.15 р. реєстрацію здійснюють без обмежень за су­мою, обчисленою за формулою з п. 200!.3 ПКУ (п. 201.10, п. 35 підрозділу 2 р. XX ПКУ).

Собівартість (ціна покупки) послуги перевищує договірну ціну постачання.

Якщо собівартість маркетингової послуги пе­ревищує договірну ціну її постачання нерези­денту, то п. 20 Порядку № 957 наказує продав­цю, крім описаної вище ПН, оформити другу ПН — на суму перевищення собівартості послу­ги над ціною її постачання. Такої ПН покупцю не видають, але реєструють у Єдиному реєстрі. У лівому верхньому куті проставляють тип при­чини «17». До рядків ПН, призначених для да­них покупця, продавець вписує інформацію про себе. А в графі 3 (номенклатура постачання) заповнює відповідну номенклатуру і запитує: «перевищення собівартості самостійно виго­товлених товарів/послуг, зазначених у подат­ковій накладній №_» і фіксує номер згаданої вище ПН, оформленої, виходячи з договірної ціни постачання (п. 15 Порядку № 957).

А якщо резидент придбав маркетингові послуги з метою їх продажу нерезиденту і ціна придбан­ня виявилася вищою за ціну їх продажу, він має оформити другу ПН із типом причини » 15″ — на суму перевищення покупної ціни над ціною про­дажу. В її графі 3, крім номенклатури, потрібно записати: «перевищення ціни придбання над фак­тичною ціною постачання товарів/послуг, за­значених у податковій накладній №_ «.

57 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X