Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Закони України » ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)”
Закони України

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Верховна Рада України. Закон від 03.11.2016 , №1724-VIII

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  1. Внести зміни до таких законів України:
  2. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):

1) в абзаці тринадцятому статті 1 слова «матеріально оформлена угода» замінити словом «домовленість»;

2) у частині другій статті 6:

перше речення після слів «простій письмовій» доповнити словами «або в електронній»;

після речення першого доповнити новим реченням такого змісту: «У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги».

У зв’язку з цим речення друге і третє вважати відповідно реченням третім і четвертим;

у третьому реченні слова «доручення, статутних документів» замінити словами «доручення (довіреності), установчих документів».

  1. У статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364 із наступними змінами):

1) перше речення частини першої викласти в такій редакції: «Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг»;

2) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

«Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних), прав інтелектуальної власності.

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою».

У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами четвертою – шостою.

  1. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484; 2014 р., № 4, ст.61; 2015 р., № 45, ст. 410):

1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова «та підтверджує її здійснення» виключити;

2) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи»;

у частині другій:

в абзаці першому слова «на паперових або машинних носіях і» замінити словами «у паперовій або в електронній формі та»;

в абзаці третьому слова «і місце» виключити;

в абзаці сьомому слова «аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» виключити;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг»;

в абзаці другому частини третьої слова «на перше число кожного місяця» замінити словами «на кінець останнього дня кожного місяця»;

у частині шостій слова «на машинних носіях» замінити словами «з використанням електронних засобів оброблення».

  1. У статті 31 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):

1) частину першу після слів «місця проживання» доповнити словами «або місцезнаходження»;

2) у частині третій слова «в письмовій формі» замінити словами «у формі, передбаченій законом», а слова «законом або» виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
  2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
  3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

 

12 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X