Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » НАКАЗ МінФіна 18.06.2015 № 573
Нормативна база бухгалтера

НАКАЗ МінФіна 18.06.2015 № 573

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2015  № 573

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2015 р.
за № 789/27234

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
18.06.2015  № 573

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2015 р.
за № 789/27234

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами):

1) у тексті до рахунку 31 «Рахунки в банках»:

доповнити після абзацу шостого новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

«315 «Спеціальні рахунки в національній валюті»

316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».

У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятим та десятим;

доповнити новими абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:

«Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо.

Субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства.»;

2) кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

до рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів»:

за дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» з кредитом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»;

до рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»:

за кредитом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» з дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».

2. У розділі І Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):

1) для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва);

представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.»;

2) у пункті 8:

слова та цифри «що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат» замінити словами та цифрами «зазначені у підпункті 2 пункту 2 цього розділу,»;

абзац п’ятий виключити;

3) у пункті 10 слова та цифри «Суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 і 6» замінити словами та цифрою «Юридичні особи – суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3».

3. Третє речення пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (із змінами), виключити.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

Приказ Минфина «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету» от 18.06.15 г. № 573. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X