Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну № 601 від 17.11.2021
Накази МінФіну

Наказ МінФіну № 601 від 17.11.2021

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2021 р.

м. Київ

601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 грудня 2021 р. за N 1562/37184

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної податкової адміністрації України

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467), що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 29 січня 2003 року N 42 “Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та порядку її складання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2003 року за N 77/7398;

від 04 лютого 2003 року N 54 “Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та порядку її складання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2003 року за N 100/7421.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

Кирило ШЕВЧЕНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

Руслан МАГОМЕДОВ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Євген ОЛЕЙНІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 листопада 2021 року N 601

Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

1. У Декларації:

1) у рядку 10:

доповнити новою позицією такого змісту:

   

інвестора із значними інвестиціями4

“;

2) у показниках:

після рядка за кодом 03 РІ доповнити новими рядками такого змісту:

Сума перевищення ціни, визначеної за принципом “витягнутої руки”, над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій платником податку – інвестором із значними інвестиціями4

03.1

 

Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом “витягнутої руки”, при здійсненні контрольованих операцій платником податку – інвестором із значними інвестиціями4

03.2

 

“;

3) рядок за кодом 04 викласти в такій редакції:

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ + рядок 03.1 + рядок 03.2) (+, -)

04

 

“;

4) у позиції “Наявність додатків12” абревіатуру “П(С)БО” замінити абревіатурою “НП(С)БО”;

5) позицію

Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності14

Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)15

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)15

Звіт про рух грошових коштів15

Звіт про власний капітал15

Примітки до річної фінан-
сової звітності15

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Баланс

Звіт про фінансові результати

Баланс

Звіт про фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викласти в такій редакції:

Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності15

Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)16

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)16

Звіт про рух грошових коштів16

Звіт про власний капітал16

Примітки до річної фінан-
сової звітності16

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Баланс

Звіт про фінансові результати

Баланс

Звіт про фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про обов’язок платника відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом17

                     

“;

6) після виноски “3” доповнити новою виноскою “4” такого змісту:

“____________
4 Зазначається платниками податку, які застосовують передбачені пунктом 55 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України особливості оподаткування прибутку підприємства – інвестора із значними інвестиціями при виконанні спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні.”.

У зв’язку з цим в тексті Декларації виноски “4” – “18” вважати відповідно виносками “5” – “19“;

7) виноску “15” викласти у такій редакції:

“____________
15 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України платниками податку на прибуток підприємств, які складають фінансову звітність відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу III Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка “+”.”;

8) після виноски “16” доповнити новою виноскою “17” такого змісту:

“____________
17 При складанні Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) рік у відповідній клітинці платником зазначається позначка про наявність обов’язку відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором.”.

У зв’язку з цим в тексті Декларації виноски “17” – “19” вважати відповідно виносками “18” – “20“.

2. У додатках до Декларації:

1) у додатку ВП до рядків 26 – 29, 31 – 33, 35 Декларації:

після рядка за кодом 03 РІ доповнити новими рядками такого змісту:

Сума перевищення ціни, визначеної за принципом “витягнутої руки”, над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій платником податку – інвестором із значними інвестиціями

03.1

 

Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом “витягнутої руки”, при здійсненні контрольованих операцій платником податку – інвестором із значними інвестиціями

03.2

 

“;

рядок за кодом 04 викласти в такій редакції:

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ + рядок 03.1 + рядок 03.2) (+, -)

04

 

“;

2) у виносці “2” додатка ПП до Декларації слово “фіскальною” замінити словом “податковою”.

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки