Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » НАКАЗ МінФіну N 496 від 03.0 9.20 21 р. Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку
Накази МінФіну

НАКАЗ МінФіну N 496 від 03.0 9.20 21 р. Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.0 9.20 21 р.

м. Київ

496

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України
02 листопада 2021 р. за N 1411/37033

Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку

Відповідно до статті 3 Закону України ” Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг “, Податковим кодексом України та підпунктом 5 пунктом 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку, що додається.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів із дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.

Міністр

Сергій їй МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Виконувач обов’язків Міністра
економіки України

Володимир ГРИНЮК

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
03 вересня 2021 року N 496

ПОРЯДОК
ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон), Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України вiд 20 серпня 2014 року N 375.

Цей Порядок визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку (далі – ФОП), які відповідно до Закону зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж тільки тих товарів, які відображені у такому обліку та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції на місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у наступних значеннях:

документи, що підтверджують облік та походження товарів – форма ведення обліку товарних запасів, визначена додатком до цього Порядку (далі – Форма обліку), та первинні документи;

первинні документи – опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупівлі, фіскальні чеки, товарні чеки, інші реквізити, що містять, документи, що дозволяють ідентифікувати постачальника та одержувача товару (найменування суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки – РНУКНП) або код згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від прийняття РНУКНП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відповідну позначку в паспорті), дату проведення операції , найменування, кількість та вартість товару.

Опис залишку товарів на початок обліку складається у довільній формі та має містити інформацію про: найменування товарів, що є у такого ФОП на дату набуття ним обов’язку щодо ведення обліку товарних запасів, кількості таких товарів (із зазначенням одиниці виміру) та їх вартості, самостійно визначеної ФОП .

У первинних документах, що засвідчують знищення, втрату або використання товарів на власні потреби, зазначається вартість товару за ціною придбання, підтвердженою обліком товарів, визначеним цим Порядком, та не зазначаються реквізити постачальника та одержувача товару;

місце продажу (господарський об’єкт) – стаціонарний чи будь-який пересувний об’єкт, зокрема транспортний засіб, частина пересувного чи стаціонарного об’єкта, зокрема транспортного засобу, де здійснюються розрахункові операції під час продажу товарів (надання послуг);

місце зберігання – стаціонарний чи будь-який пересувний об’єкт, зокрема транспортний засіб, частина пересувного чи стаціонарного об’єкта, зокрема транспортного засобу, земельну ділянку, де зберігаються товарні запаси, що належать ФОП;

товарні запаси – сукупність товарів, що утримуються ФОП для подальшого продажу (надання послуг).

Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, визначених законодавством.

ІІ. Порядок ведення обліку товарних запасів

1. Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.

ФОП, який здійснює діяльність у кількох місцях продажу (господарських об’єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарського об’єкта) на підставі первинних документів, що підтверджують отримання товарів таким ФОП або окремим місцем продажу (господарським об’єктом), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу (господарськими об’єктами). Первинні документи на переміщення товарів є невід’ємною частиною такого обліку.

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних у Форму обліку надходження товарів із первинних документів здійснюється на початок їх реалізації.

2. Форма обліку ведеться на вибір ФОП у паперовій чи електронній формі.

Форма обліку повинна містити зазначені у довільному порядку дані ФОП: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки ФОП або серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від прийняття РНУКНП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відповідну позначку в паспорті, податкову адресу, назву та адресу місця продажу (господарського об’єкта) або місця зберігання, у межах якого ведеться облік. Для паперової форми обліку зазначені дані мають бути на титульному листі.

3. ФОП вносить у Форму обліку відомості у такому порядку:

1) у графі 1 зазначається порядковий номер рядка, в якому здійснено відповідний запис;

2) у графі 2 – дата здійснення запису;

3) у графах 3 – 6 – реквізити первинного документа (вид первинного документа, дата його складання, номер первинного документа (за наявності), найменування суб’єкта господарювання – постачальника або одержувача, його РНУКНП або код згідно з ЄДРПОУ/номер ID картки для фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від прийняття РНУКНП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відповідну позначку у паспорті);

4) у графі 7 – загальна вартість товару відповідно до первинного документа про надходження товару;

5) у графі 8 – загальна вартість товару відповідно до первинного документа про вибуття товарів (крім даних щодо продажу через реєстратор розрахункових операцій/програмний реєстратор розрахункових операцій).

Вибуттям товарів для цілей цього Порядку вважається:

продаж товарів з розрахунком у безготівковій формі, здійснений у встановлених законодавством випадках без застосування реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій;

внутрішнє переміщення товару між належними одному ФОП місцями продажу (господарськими об’єктами) та/або місцями зберігання;

знищення чи втрата товару;

повернення товару постачальнику;

використання товарів для потреб;

6) у графі 9 зазначаються примітки, передбачені цим Порядком.

4. Записи у Формі обліку ведуться у хронологічному порядку надходження чи вибуття товарів.

5. Для ФОП, у яких виникає обов’язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, який вноситься ФОП у Форму обліку, повинен відображати інформацію про залишки товарів, що є у такого ФОП на дату набуття ним обов’язку щодо ведення обліку товарних запасів.

Такий запис вноситься до Форми обліку на підставі самостійно складеного ФОП документа щодо опису залишків товарів у наступному порядку:

графа 1 – цифра “1”;

графа 2 – дата внесення запису;

графа 3 – опис залишку товарів до початку обліку;

графа 4 – дата складання опису залишку товарів на початок обліку;

графа 5 – цифра “1”;

графа 7 – загальна вартість товару відповідно до опису залишку товарів на початок обліку;

графи 6, 8, 9 – не заповнюються.

Перший запис про залишки товарів у Форму не вноситься, якщо у ФОП, у якого виникає обов’язок щодо ведення обліку товарних запасів, відсутні залишки товарів на дату виникнення такого обов’язку.

6. Виправлення інформації у Формі обліку здійснюється у такому порядку:

1) у графі “Примітки” рядка, що вимагає видалення інформації, проставляється відмітка “анульовано”;

2) у разі потреби виправлення інформації:

у графі “Примітки” рядка, інформація в якому видаляється, проставляється відмітка “анульовано – виправлено” із зазначенням порядкового номера рядка, в якому зазначено виправлену інформацію;

у графі “Примітки” рядка, що містить виправлену інформацію, проставляється позначка “виправлено” із зазначенням порядкового номера рядка, інформацію з якої виправлено.

7. Під час ведення обліку товарних запасів у паперовій формі записи у формі обліку виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою.

8. Під час ведення обліку товарних запасів в електронній формі ФОП обирає на свій розсуд програмний формат та метод внесення інформації до Форми обліку з дотриманням вимог цього Порядку.

9. Заборонено продаж товарів, які у місцях продажу таких товарів (господарських об’єктах) відсутні:

1) первинні документи, записи про які внесені до Форми обліку;

2) відповідні записи у Формі обліку про наявні первинні документи;

3) первинні документи та записи у Формі обліку про такі первинні документи.

10. Форма обліку, первинні документи на товари повинні зберігатись у місці продажу (господарському об’єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної у таких первинних документах.

Такі документи щомісяця групуються у хронологічному порядку їх відображення у Формі обліку та/або підшиваються для подальшого зберігання разом із Формою обліку, в якій інформація про такі документи відображена.

11. Форма обліку, первинні документи, що підтверджують облік та походження товарів, надаються посадовцю контролюючого органу на його вимогу під час проведення перевірки. Якщо оригінали первинних документів відсутні в місці продажу, посадовій контролюючому органу можуть бути надані копії таких первинних документів з подальшим пред’явленням їх оригіналів до закінчення перевірки (при необхідності).

Такі документи надаються особисто ФОП або особою, яка фактично здійснює продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції у місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Форма обліку в електронній формі на вимогу посадових осіб контролюючого органу має бути візуалізована у форматі, що дозволяє такій особі здійснити її перегляд та/або копіювання.

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

Форма ведення обліку товарних запасів 

Поділіться з друзями - підтримайте проект