Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Наказ Мінфіну №664 від 23.07.2015 р.”Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”
Нормативна база бухгалтера

Наказ Мінфіну №664 від 23.07.2015 р.”Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2015 р.

м. Київ

N 664

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2015 р. за N 963/27408

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 56 глави 10 розділу II Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Визнати такою, що не застосовується на території України “Инструкцию по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР”, затверджену наказом Міністерства фінансів СРСР від 10 березня 1987 року N 61.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

Міністр

Н. Яресько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 липня 2015 року N 664Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2015 р. за N 963/27408

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В абзаці першому пункту 1 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629), слова “, та порядок організації бухгалтерського обліку” виключити.

2. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (зі змінами):

1) доповнити абзац другий пункту 4 розділу I словами “, та/або матимуть потенціал корисності”;

2) у розділі II:

доповнити пункт 7 новим абзацом такого змісту:

“Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 цього розділу.”;

в абзаці другому пункту 11 слова “в гривнях без копійок” виключити;

у пункті 13 слова “та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт” виключити;

3) доповнити абзаци перший та другий пункту 3 розділу III після слів “вартості на”, “вартість на” словом “річну” відповідно;

4) у розділі IV:

доповнити пункт 2 після слів “Про Національний архівний фонд та архівні установи”,” словами “рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України,”;

доповнити абзац перший пункту 3 новим реченням такого змісту: “Також амортизація не нараховується на об’єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.”;

у пункті 5:

доповнити абзац перший новим реченням такого змісту: “За рішенням керівника суб’єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.”;

доповнити абзац третій словами “та введений в експлуатацію”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“При вибутті об’єкта основних засобів суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.”;

абзац шостий виключити;

доповнити пункт 6 після слів “матеріальних активів” словами та цифрою “, амортизація вартості яких здійснюється за методом, визначеним у пункті 7 цього розділу”;

доповнити абзац перший пункту 7 після слів та цифр “у підпункті 3.2” словами та цифрами “(крім підпункту 3.2.7)”;

5) у розділі VI:

в абзаці першому пункту 2 слово “нерухомого” виключити;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

“5. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних засобів, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання основних засобів, проводиться за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена, виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб’єкта державного сектору з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб’єкта державного сектору.”.

3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 “Нематеріальні активи”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1018/18313 (зі змінами):

1) у розділі II:

доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:

“Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 розділу II цього Національного положення (стандарту).”;

у пункті 13 слова “та обліковуються у гривнях без копійок” виключити;

2) у розділі III:

доповнити абзац перший пункту 3 після слів “вартістю на” словом “річну”;

доповнити пункт 5 після слів “вартість на” словом “річну”;

3) у розділі IV:

пункт 3 доповнити новим реченням такого змісту: “Амортизація не нараховується на нематеріальні активи, доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.”;

абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

“6. Вартість нематеріального активу з визначеним строком корисного використання (експлуатації) розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. За рішенням керівника суб’єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.”;

у пункті 8:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

в абзаці другому слова “зносу (амортизації)” замінити словами “накопиченої амортизації”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. При вибутті нематеріальних активів суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці їх вибуття.”;

4) у розділі VI:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі, неможливості отримання суб’єктом державного сектору надалі економічних вигід та/або потенціалу корисності від його використання або невідповідності критеріям визнання активом.”;

доповнити пункт 3 після слів “первісна (переоцінена)” словом “, балансова” і слова “накопиченого зносу (амортизації)” замінити словами “накопиченої амортизації”.

4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (зі змінами):

1) доповнити пункт 5 розділу II новим абзацом такого змісту:

“Первісною вартістю запасів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього розділу.”;

2) в абзаці першому пункту 10 розділу IV:

речення перше викласти в такій редакції: “Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісяця пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули, або розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.”;

доповнити речення друге після слів “яка відноситься” словом “(розподіляється)”.

5. У Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року N 372, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за N 426/25203 (зі змінами):

у пункті 2.6 розділу II:

в абзаці першому слова “, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування” виключити;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

6. У Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1214/23746 (зі змінами):

1) доповнити цей План рахунків пунктом 6 такого змісту:

“6. Бюджетні установи у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, наведеною у додатку 2 до цього Плану рахунків, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.”;

2) у розділі I назву субрахунку 221 “Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації” класу 2 “Запаси” викласти в такій редакції:

“221 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”;

3) у додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:

у розділі I “Балансові рахунки”:

у класі 2 “Запаси”:

у рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”:

в абзацах п’ятому та сьомому слова “, що знаходяться на складі і в експлуатації” виключити;

доповнити абзац чотирнадцятий після слів “один рік” словами “, зокрема смарт-картки”;

доповнити абзац вісімнадцятий рахунку 23 “Матеріали і продукти харчування” новим реченням такого змісту: “На цьому субрахунку також обліковуються нафтопродукти, газ, закуплені і передані на зберігання та які будуть відпускатися за талонами і смарт-картками.”;

у класі 3 “Кошти, розрахунки та інші активи”:

в абзаці тринадцятому рахунку 31 “Рахунки в банках” та в абзаці тринадцятому рахунку 32 “Рахунки в казначействі” слова “нерухомого майна” замінити словами “майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету”;

в абзаці першому рахунку 33 “Інші кошти” слова “, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування” виключити;

в абзаці дев’ятому рахунку 71 “Доходи спеціального фонду” класу 7 “Доходи” слова “нерухомого майна” замінити словами “майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету”;

абзац перший рахунку 84 “Витрати на амортизацію” класу 8 “Витрати” викласти в такій редакції:

“На субрахунку 841 “Витрати на амортизацію необоротних активів” ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються суб’єктом державного сектору в процесі звичайної діяльності, організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.”;

4) у додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:

у розділі 1:

рядок 1.1 викласти у такій редакції:

1.1

Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об’єктів необоротних активів

141 – 143

364, 675, 825

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811 – 813

402

“;

рядок 1.5 викласти у такій редакції:

1.5

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів

101 – 122

141 – 143

Водночас відображаються зміни в капіталі

402

401

“;

рядок 1.10 викласти у такій редакції:

1.10

Реалізація необоротних активів (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету)

364, 675, 131 – 133, 401, 402

711, 104 – 122, 141 – 143

“;

доповнити розділ новим рядком такого змісту:

1.28

Збільшення первісної вартості об’єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості

101 – 122

401

“;

рядок 2.11 розділу 2 викласти в такій редакції:

2.11

Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів:
у разі попередньої оплати

221 – 222

362, 364

у разі оплати після їх отримання

221 – 222

675

Водночас проводиться другий запис

801, 802, 811 – 813

411

Відображення сум витрат, що включаються до складу первісної вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси”

221 – 222

362, 364, 675

Водночас проводиться другий запис

801, 802, 811 – 813

411

Сума податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

“;

у розділі 3:

рядок 3.11 викласти в такій редакції:

3.11

Оприбуткування бланків суворої звітності, вартість бланків (без ПДВ)

331

311, 313, 321, 323, 364, 675

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

801, 802, 811

311, 313, 321, 323, 364, 675

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

311, 313, 321, 323, 364, 675

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08

“;

рядок 3.26 викласти в такій редакції:

3.26

Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, макулатуру, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи

313, 323

364, 675

“;

рядок 3.33 викласти в такій редакції:

3.33

Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (у касі):
при збільшенні курсу

318, 302

741

при зменшенні курсу

831

318, 302

“;

рядок 4.6 розділу 4 виключити.

У зв’язку з цим рядки 4.7 – 4.14 вважати відповідно рядками 4.6 – 4.13;

розділ 7 доповнити новими рядками такого змісту:

7.14

Надходження коштів як плати за послуги, дохід за якими визнаватиметься у майбутніх звітних періодах (наступних роках)

323

716

7.15

Списання доходів, раніше врахованих у доходах майбутніх періодів

716

711

7.16

Віднесення здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (наступних роках)

851

364

7.17

Списані витрати, раніше враховані у витратах майбутніх періодів

801, 802, 811 – 813

851

“;

у розділі 8:

рядок 8.13 виключити.

У зв’язку з цим рядки 8.14 – 8.29 вважати відповідно рядками 8.13 – 8.28;

рядок 8.25 викласти у такій редакції:

8.25

Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів

202, 204

631

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

202, 204

631

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

631

“.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X