Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » ПОРЯДОК інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
Накази МінФіну

ПОРЯДОК інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти) та Держфінмоніторингом щодо забезпечення відповідно до Закону України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) обміну інформацією щодо фінансового моніторингу, а також вимоги та формати повідомлень такого обміну.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

КЕП – кваліфікований електронний підпис суб’єкта або кваліфікована електронна печатка Держфінмоніторингу;

КЕП суб’єкта:

для юридичної особи – КЕП посадової особи – керівника юридичної особи, або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник) або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, в сертифікаті яких зазначені реєстраційні дані суб’єкта та такої особи;

для фізичної особи – КЕП особи, в сертифікаті якої зазначені реєстраційні дані цієї особи;

реєстраційні дані – ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (далі – Реєстраційний номер ОКПП);

транспортний файл – єдиний підписаний файл-повідомлення (файл-квитанція) разом з КЕП, якому надається розширення.p7s;

тестовий файл-повідомлення – файл інформаційного обміну, що має набір даних та структуру відповідних типів файлів-повідомлень або файлів-квитанцій та використовується для тестування правильності формування та подання інформації, а інформація, що надається таким файлом, не є офіційною та не береться на облік Держфінмоніторингом;

файл-повідомлення – файл інформаційного обміну визначеної структури, що містить інформацію, дані, обмін якими передбачено Законом;

файл-квитанція – файл інформаційного обміну визначеної структури, що містить інформацію про результати обробки відповідного повідомлення та/або інформації в ньому;

PEP – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

 1. Подання суб’єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб’єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.
 2. Електронна інформаційна взаємодія суб’єкта та Держфінмоніторингу здійснюється відповідно до Законів України:

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про електронні довірчі послуги»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

«Про банки і банківську діяльність».

 1. У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб’єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт (крім суб’єкту-банку) подає її в паперовій формі згідно з відповідними візуальними формами повідомлень.

ІІ. Об’єкти інформаційного обміну

 1. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами використовуються наступні повідомлення:

повідомлення про суб’єкта, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить відомості про суб’єкта (відокремлені підрозділи), відповідального працівника суб’єкта та особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, необхідні для взяття суб’єкта на облік, зняття суб’єкта з обліку, а також внесення змін до інформації про суб’єкта, що взята на облік в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

повідомлення про результати обробки інформації про суб’єкта, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить інформацію про обробку відомостей про суб’єкта, його відокремлені підрозділи і відповідального працівника суб’єкта та особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки;

повідомлення про фінансові операції, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (далі – ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій;

повідомлення про взяття (відмову у взятті) інформації про ФО на облік, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить інформацію про обробку інформації про ФО та про взяття (відмову у взятті) її на облік;

повідомлення про підозрілу діяльність, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про підозрілу діяльність;

повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить інформацію про обробку інформації про підозрілу діяльність та про взяття (відмову у взятті) її на облік;

повідомлення про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;

повідомлення про замороження (розмороження) активів, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про замороження (розмороження) активів клієнта суб’єкта;

повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ), отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;

повідомлення-запит, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить запит щодо отримання додаткової інформації (копій документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Одне повідомлення може містити декілька запитів;

повідомлення-відповідь на запит, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Одне повідомлення може містити декілька відповідей на запити;

повідомлення-додаток, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до одного з типів повідомлень і містить додаткові дані та/або копії документів, іншу інформацію у визначених форматах;

повідомлення про рішення/доручення, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить інформацію про рішення (доручення) Держфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій;

повідомлення-лист, що використовується під час інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та суб’єктом з питань фінансового моніторингу;

повідомлення про результат обробки, що містить інформацію про результати оброблення відповідного повідомлення та/або інформації в ньому.

 1. Надсилання повідомлень в електронній формі здійснюється у формі файлів-повідомлень, які підписані КЕП та шифруються на адресу отримувача.
 2. Позначення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 1 до цього Порядку.
 3. Структура, реквізити файлів-повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 2 до цього Порядку.
 4. Вимоги до заповнення візуальних форм повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 3 до цього Порядку.
 5. Довідники, для заповнення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 4 до цього Порядку.

Для посилання на довідники у цьому Порядку використовується позначення K_DFM***, де *** – зазначає номер довідника.

 1. Візуальні форми повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 5 до цього Порядку.
 2. Максимальний об’єм одного файлу-повідомлення не може перевищувати 10 мегабайт.

Якщо виникає потреба у передаванні додаткової інформації більшого об’єму, вона повинна бути заархівована програмними засобами, що підтримують формати, наведені у Довіднику типів вкладень K_DFM34, а в разі потреби – розділена на окремі частини, об’єм яких не може перевищувати 10 мегабайт, та надіслана Держфінмоніторингу окремими файлами-повідомленнями.

III. Правила формування найменувань файлів-повідомлень

 1. Найменування файлу-повідомлення формується з урахуванням ідентифікаційних даних суб’єкта або його відокремленого підрозділу, типу інформації, дати його формування.
 2. Для суб’єктів, які є банками, платіжними організаціями та членами/учасниками платіжних систем, що є банками, філіями іноземних банків (далі – банки), імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

Xt0RxxMD.Ynn,

де

X

ознака належності файлу фінансового моніторингу банкам (може приймати значення U для тестових файлів);

 

t

тип файлу згідно з Довідником типів файлів-повідомлень K_DFM25;

 

0

константа;

 

Rxx

ідентифікатор банку, де: R – ідентифікатор адміністративно-територіальної одиниці України, у якому розташований банк, xx – унікальний ідентифікатор банку у межах цієї адмініст-ративно-територіальної одиниці України. Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора банку в системі електронних платежів Національного банку;

 

M

місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення;

 

D

день формування файлу в 36-знаковій системі числення;

 

Y

рік формування файлу (указується остання цифра року);

 

nn

порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня в 36-знаковій системі числення.

Файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім’я файлу-квитанції формується з імені файлу-повідомлення, що квитується, шляхом заміни символу «тип файлу» на відповідний тип файлу-квитанції.

 1. Для суб’єктів, які не є банками, імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

Zt0XXXXXXXXXXYYYYMMDD.nnn,

де

Z

ознака належності файлу фінансового моніторингу суб’єктів, які не є банками;

 

t

тип файлу згідно з Довідником типів файлів-повідомлень K_DFM25;

 

0

Резерв;

 

XXXXXXXXXX

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП, доповнюється зліва символом «0» до 10 символів;

 

YYYY

рік формування файлу;

 

MM

місяць формування файлу;

 

DD

день формування файлу;

 

nnn

порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня.

Файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім’я файлу-квитанції формується з імені файлу повідомлення, що квитується, шляхом заміни символу «тип файлу» на відповідний тип файлу-квитанції.

IV. Формати файлів-повідомлень та типів даних

 1. Файли-повідомлення формуються відповідно до опису структури та реквізитів повідомлень, визначених у додатку 2 до цього Порядку та містять елементи (реквізити) структури файлів у специфікації XML.

Візуалізація повідомлень здійснюється відповідно до форм візуалізації повідомлень, визначених у додатку 5 до цього Порядку, які містять поля (реквізити), що відповідають елементам (реквізитам) у структурі відповідних файлів повідомлень.

Значення реквізитів (елементів, полів) повідомлень формуються відповідно до графи «Вимоги до змісту» таблиць, наведених у додатку 3 до цього Порядку.

 1. У файлах-повідомленнях допустимі формати вкладень, наведені у Довіднику типів вкладень K_DFM34.
 2. Кодування значень елементів файлів-повідомлень виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення такого кодування першим рядком файлу-повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>.

 1. Під час заповнення значень інформаційних елементів (реквізитів) допускаються лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251, згідно з переліком, наведеним у Довіднику символів, допустимих у повідомленнях K_DFM22.
 2. Файли-повідомлення мають відповідати визначенню типу документа (document type definition, далі – DTD) згідно з файлами-схемами, які оприлюднюються на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.

Для зазначення такого DTD другим рядком файлу-повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<!DOCTYPE transport-file SYSTEM ”Ім’я файлу-схеми”>.

 1. Ім’я файлів-схем для відповідних типів файлів-повідомлень наведено в додатку 6 до цього Порядку.
 2. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами у файлах інформаційного обміну допустимі такі формати даних:

C

Символьний тип даних.
Допускаються також символи від 0 о 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є значущими

N

Числовий беззнаковий тип даних.
Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі

D (8)

Позначення формату даних типу «Дата». Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу «Дата» мають таку структуру:
РРРРММДД, де:
РРРР – чотири цифри року;
ММ – номер місяця (01… 12);
ДД – день місяця (01… 31)

T (4)

Позначення формату даних типу «Час». Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу «Час» мають таку структуру:
ГГХХ, де:
ГГ – години (00… 23);
ХХ – хвилини (00… 59)

 1. Наявність елементів (реквізитів) у повідомлені та кількість елементів (значень), що можуть бути заповнені для такого реквізиту, визначається у колонці «Кратність» додатка 2 до цього Порядку. Перша цифра визначає мінімальну, а друга – максимальну кількість елементів (реквізитів), що можуть зустрічатись, зокрема:

0-1 – елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим один раз;

0-n – елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим декілька разів;

0-3 – елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим до трьох разів;

1 – елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим один раз;

1-n – елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим декілька разів;

2-n – елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим два та більше разів.

Максимальна кількість значень «n», що може бути заповнена для цього реквізиту, не може перевищувати 100.

Файл-повідомлення не може містити не заповнені (пусті) елементи (реквізити).

 1. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами у файлах-квитанціях використовуються довідник помилок інформаційного обміну K_DFM14.
 2. Під час заповнення значень полів повідомлень суб’єкти використовують коди відповідних довідників, а при візуалізації форм повідомлень – відображається відповідний код довідника та, через кому, його відповідне значення.
 3. Поля, що містять дані, встановлені в результаті ідентифікації осіб, заповнюються тільки на підставі та мовою наданих оригіналів документів (чи належним чином завірених копій). Інші поля, які передбачається заповнювати текстом, заповнюються українською мовою.

V. Порядок підписання повідомлень

 1. Держфінмоніторинг, суб’єкти здійснюють накладення/перевірку КЕП / кваліфікованої електронної печатки у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 992«Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг».
 2. КЕП / кваліфікована електронна печатка разом з підписаними даними утворюють єдиний контейнер (файл) з розширенням .p7s. Формат контейнера КЕП повинен містити повний набор даних перевірки, який дозволяє перевірити підпис у довготривалому періоді.

VІ. Особливості формування повідомлень уразі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб’єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі

 1. У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб’єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт (крім суб’єкту-банку) подає заповнені візуальні форми повідомлень на адресу Держфінмоніторингу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050.
 2. Візуальні форми повідомлень у форматі PDF розміщуються на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: https://fiu.gov.ua.
 3. Під час надання інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати назви та послідовність реквізитів інформації у візуальних формах.
 4. Під час заповнення візуальних форм повідомлень, розділ «Загальні відомості про повідомлення» суб’єктами не заповнюється.
 5. Під час заповнення значень полів візуальних форм повідомлень, відповідно до інструкції про їх заповнення, суб’єкти повинні використовувати відповідні довідники та зазначати у відповідному полі код.
 6. Якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, у них ставиться символ «-» (прочерк).

VII. Вимоги до захисту інформації

 1. Інформаційний обмін між суб’єктами та Держфінмоніторингом здійснюється відповідно до вимог законодавства за умови функціонування системи захисту інформації, яка забезпечує цілісність, доступність, конфіденційність та автентичність документів.
 2. Держфінмоніторинг забезпечує захист інформації шляхом впровадження та функціонування комплексної системи захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи «е-кабінет системи фінансового моніторингу» відповідно до вимог законодавства у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.
 3. Суб’єкт самостійно відповідно до вимог законодавства визначає організацію захисту інформації фінансового моніторингу, що ним обробляється та зберігається, та забезпечує захист такої інформації.

Директор
Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової
роботи

Ю. Конюшенко

 

 

Додаток 1

ПОЗНАЧЕННЯ
повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом

Позначення

Назва повідомлення

1

2

Повідомлення від суб’єктів первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу

U-FM

Повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу

A-FM

Повідомлення про фінансові операції

N-FM

Повідомлення про підозрілу діяльність

D-FM

Повідомлення – відповідь на запит Держфінмоніторингу

E-FM

Повідомлення – додаток до повідомлення/відповіді

J-FM

Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин

S-FM

Повідомлення про замороження (розмороження) активів

G-FM

Повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

L-FM

Повідомлення лист від суб’єкта Держфінмоніторингу

L-FM-10

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи);

L-FM-11

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про відсутність фінансових операцій за період відстеження);

L-FM-12

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про збільшення строку подання інформації відстеження (моніторингу) фінансових операції клієнта);

L-FM-13

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про збільшення строку подання запитуваної інформації);

L-FM-14

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (для повідомлення – листа суб’єкта з інших питань фінансового моніторингу);

L-FM-15

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання);

L-FM-16

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про поновлення проведення фінансових операцій);

L-FM-17

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (для повідомлення про звернення клієнта);

L-FM-18

Повідомлення – лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про накладання арешту на рахунки клієнта).

Q-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення – запит Держфінмоніторингу

W-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу

K-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення лист від Держфінмоніторингу до суб’єкта

Повідомлення від Державної служби фінансового моніторингу України до суб’єктів первинного фінансового моніторингу

С-FM

Повідомлення – запит Держфінмоніторингу

M-FM

Повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу

H-FM

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу до суб’єкта

H-FM-40

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу суб’єкту (про розгляд заяви про збільшення строку надання запитуваної інформації);

H-FM-41

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу суб’єкту (про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу фінансових операцій клієнта);

H-FM-42

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу суб’єкту (для повідомлень – листа Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу);

H-FM-43

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу суб’єкту (про інформування суб’єкта фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення в кримінальному провадженні або прийняті судами рішення);

V-FM

Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про суб’єкта первинного фінансового моніторингу

B-FM

Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО

R-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення – відповідь на запит Держфінмоніторингу

T-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення – додаток до повідомлення/відповіді

F-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення лист від суб’єкта Держфінмоніторингу

I-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин

X-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про замороження (розмороження) активів

Y-FM

Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників файлу типу G

P-FM

Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність

 

 

Додаток 2

 

       

СТРУКТУРА, РЕКВІЗИТИ
файлів-повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом

 

Додаток 3

ВИМОГИ
до заповнення повідомлень, що використовуються при обміні інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом

 

Додаток 4

ДОВІДНИКИ
для заповнення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом

 

 

Додаток 5

ФОРМИ
візуалізації повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом

Форми візуалізації повідомлень інформаційного обміну між суб’єктами фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом наведені нижче.

Під час візуалізації повідомлень КЕП особи суб’єкта, що підписала це повідомлення візуалізується як QR-код (розміром 21 на 21 мм), який містить назву файлу повідомлення, найменування суб’єкта, прізвище ім’я по батькові (за наявності) підписувача (для юридичних осіб) та реквізити КЕП. Зразок візуалізації QR-коду наведено нижче.

QR-код

Zt0XXXXXXXXXXYYYYMMDD.nnn
Найменування СПФМ
Прізвище ім’я по батькові (за наявності) підписанта
Сертифікат: 341C050E72C685404000000 A6D05009B940D00
Дійсний: з 12.01.2021 12:38:06 по 12.01.2023 12:38:06;

Під час візуалізації повідомлень КЕП Держфінмоніторингу, візуалізується як QR-код, який містить назву файлу повідомлення, назву електронної печатки спеціально уповноваженого органу, реквізити КЕП.

Зразок візуалізації QR-коду наведено нижче.

QR-код

Zt0XXXXXXXXXXYYYYMMDD.nnn
Державна служба фінансового моніторингу України е-кабінет
Сертифікат: 341C050E72C685404000000 A6D05009B940D00
Дійсний: з 12.01.2021 12:38:06 по 12.01.2023 12:38:06;

Повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу

U-FM

1

2

3

1.

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2.

Відомості про суб’єкта

2.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП

 

2.2

Найменування

 

2.3

Тип суб’єкта, відомості про який подаються

 

2.4

Ознака самостійного подання повідомлень відокремленим підрозділом

 

2.5

Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу

 

3.

Інформація повідомлення

3.1

Відомості про реєстрацію повідомлення

3.1.1

Номер повідомлення

 

3.1.2

Дата повідомлення

 

3.1.3

Вид повідомлення

 

3.2

Відомості про суб’єкта

3.2.1

Повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)

 

3.2.2

Вид суб’єкта

 
     
   
   

3.2.3

Ознака припинення або поновлення діяльності

 

3.2.4

Підстави для припинення або поновлення діяльності

 

3.3

Відомості про місце реєстрації

3.3.1

Країна

 

3.3.2

Поштовий індекс

 

3.3.3

Область

 

3.3.4

Населений пункт

 

3.3.5

Вулиця

 

3.3.6

Будинок

 

3.3.7

Корпус (споруда)

 

3.3.8

Офіс (квартира)

 

3.4

Відомості про адреси інформаційного обміну

3.4.1

Країна

 

3.4.2

Поштовий індекс

 

3.4.3

Область

 

3.4.4

Населений пункт

 

3.4.5

Вулиця

 

3.4.6

Будинок

 

3.4.7

Корпус (споруда)

 

3.4.8

Офіс (квартира)

 

3.4.9

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

 

3.4.10

Адреса e-mail

 

3.5

Відомості про відповідального працівника

3.5.1

Відомості про призначення відповідального працівника

3.5.1.1

Реєстраційний номер ОКПП

 

3.5.1.2

Прізвище

 

3.5.1.3

Ім’я

 

3.5.1.4

По батькові (за наявності)

 

3.5.1.5

Посада працівника

 

3.5.1.6

Номер документа про призначення

 

3.5.1.7

Дата документа про призначення

 

3.5.1.8

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

 

3.5.1.9

Адреса e-mail

 

3.5.2

Відомості про звільнення відповідального працівника

3.5.2.1

Реєстраційний номер ОКПП

 

3.5.2.2

Прізвище

 

3.5.2.3

Ім’я

 

3.5.3.4

По батькові (за наявності)

 

3.5.2.5

Номер документа про звільнення

 

3.5.2.6

Дата документа про звільнення

 

3.6

Відомості про особу, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника

3.6.1

Відомості про призначення особи, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника

3.6.1.1

Реєстраційний номер ОКПП

 

3.6.1.2

Прізвище

 

3.6.1.3

Ім’я

 

3.6.1.4

По батькові (за наявності)

 

3.6.1.5

Посада працівника

 

3.6.1.6

Номер документа про призначення

 

3.6.1.7

Дата документа про призначення

 

3.6.1.8

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

 

3.6.1.9

Адреса e-mail

 

3.6.2

Відомості про звільнення особи, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника

3.6.2.1

Реєстраційний номер ОКПП

 

3.6.2.2

Прізвище

 

3.6.2.3

Ім’я

 

3.6.2.4

По батькові (за наявності)

 

3.6.2.5

Номер документа про звільнення

 

3.6.2.6

Дата документа про звільнення

 
         

 

QR-код

 

Повідомлення про фінансові операції

А-ФМ

1

2

3

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

1.4

Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні

 

2

Відомості про суб’єкта який надає інформацію

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Інформація повідомлення

3.1

Порядковий номер фінансової операції у повідомлені (номер структури fm2)

 

3.2

Інформація про фінансову операцію

3.2.1

Тип фінансової операції

 

3.2.2

Вид повідомлення

 

3.2.3

Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

 

3.2.4

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

 

3.2.5

Кількість учасників фінансової операції

 

3.2.6

Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення, замороження

 

3.2.7

Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або зупинення проведення, замороження

 

3.2.8

Вид активу

 

3.2.9

Коментар до виду активу

 

3.2.10

Кількість активів

 

3.2.11

Валюта фінансової операції/банківський метал/віртуальний актив

 

3.2.12

Сума фінансової операції у валюті проведення/вага банківського металу/кількість віртуального активу

 

3.2.13

Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті

 

3.2.14

Опис фінансової операції, призначення платежу

 

3.2.15

Ознака здійснення фінансової операції

 

3.2.16

Підстави відмови

 

3.2.17

Коментар до підстав відмови

 

3.2.18

Напрямок руху активів щодо клієнта фінансової операції

 

3.2.19

Номер фінансової операції в системі автоматизації суб’єкта

 

3.2.20

Ознака (ознаки) порогової фінансової операції

 
     
   
   

3.2.21

Ознаки підозрілої фінансової операції (діяльності)

 
     
   
   

3.2.22

Тип відношення до PEP

 

3.2.23

Вид підозр

 
     
   
   

3.2.24

Коментар до виду підозр

 

3.2.25

Ознака виявлення фінансової операції за результатами перевірки суб’єктами державного фінансового моніторингу

 

3.2.26

Області здійснення операції

 

3.2.27

ІР-адреса ініціатора переказу

 

3.2.28

Відомості щодо фінансової операції, що коригується (виправляється)

3.2.28.1

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється)

 

3.2.28.2

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється)

 

3.2.28.3

Назва файлу повідомлення про фінансову операцію, що виправляється

 

3.2.29

Відомості про пов’язану фінансову операцію (пов’язані фінансові операції)

3.2.29.1

Порядковий номер реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі

 

3.2.29.2

Дата реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі

 

3.2.29.3

Коментар до пов’язаної фінансової операції

 

3.2.30

Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію

3.2.30.1

Вид рішення

 

3.2.30.2

Номер рішення в системі реєстрації Держфінмоніторингу

 

3.2.30.3

Дата рішення

 

3.3

Відомості про зупинені або заморожені активи

3.3.1

Вид активу

 

3.3.2

Коментар до виду активу

 

3.3.3

Кількість зупинених або заморожених активів

 

3.3.4

Відомості про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені

3.3.4.1

Вид рахунку

 

3.3.4.2

Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені

 

3.3.4.3

Валюта залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені/банківський метал/віртуальний актив

 

3.3.4.4

Вид залишку

 

3.3.4.5

Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у валюті проведення/вага банківського металу/кількість віртуального активу

 

3.3.4.6

Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у гривневому еквіваленті

 

3.4

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

3.4.1

Ім’я файлу-додатка

 

3.5

Відомості про учасників фінансової операції (політично значущою особу, з якою пов’язаний клієнт)

3.5.1

Тип участі у фінансовій операції

 

3.5.2

Статус (тип) учасника

 

3.5.3

Ознака резидентності:

 

3.5.4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП

 

3.5.5

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

 

3.5.6

Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)

 

3.5.7

Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім’я)

 

3.5.8

По батькові (за наявності)

 

3.5.9

Дата реєстрації/народження

 

3.5.10

Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції

 

3.5.11

Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника

3.5.11.1

Країна

 

3.5.11.2

Область реєстрації

 

3.5.11.3

Поштовий індекс

 

3.5.11.4

Населений пункт

 

3.5.11.5

Вулиця

 

3.5.11.6

Будинок

 

3.5.11.7

Корпус (споруда)

 

3.5.11.8

Офіс (квартира)

 

3.5.11.9

Місцезнаходження або місце проживання

 

3.5.12

Відомості про місце тимчасового перебування учасника

3.5.12.1

Країна

 

3.5.12.2

Область тимчасового перебування

 

3.5.12.3

Поштовий індекс

 

3.5.12.4

Населений пункт

 

3.5.12.5

Вулиця

 

3.5.12.6

Будинок

 

3.5.12.7

Корпус (споруда)

 

3.5.12.8

Офіс (квартира)

 

3.5.12.9

Місце тимчасового перебування

 

3.5.13

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

3.5.13.1

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.5.13.2

Серія документа

 

3.5.13.3

Номер документа

 

3.5.13.4

Дата видачі документа

 

3.5.13.5

Повне найменування органу, який видав документ

 

3.5.14

Відомості про банк/філію, у якому (якій) відкрито рахунок. що використовується для здійснення фінансової операції

3.5.14.1

Вид рахунку

 

3.5.14.2

Номер рахунку учасника

 

3.5.14.3

Номер електронного платіжного засобу

 

3.5.14.4

Найменування банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку

 

3.5.14.5

Код банку (філії)

 

3.5.14.6

Код за ЄДРПОУ банку (філії)

 

3.5.14.7

Відомості про місцезнаходження банку (філії)

3.5.14.7.1

Країна

 

3.5.14.7.2

Область

 

3.5.14.7.3

Адреса банку/філії/відокремленого підрозділу банку

 

3.5.15

Відомості про кореспондентський рахунок

3.5.15.1

Номер рахунку

 

3.5.15.2

Найменування фінансової установи – кореспондента, у якій відкрито рахунок

 

3.5.15.3

Код фінансової установи – кореспондента

 

3.5.15.4

Код за ЄДРПОУ банку (філії)

 

3.5.15.5

Відомості про місцезнаходження фінансової установи – кореспондента

3.5.15.5.1

Країна

 

3.5.15.5.2

Адреса фінансової установи – кореспондента

 

3.6

Обґрунтований висновок

 
         

 

QR-код

 

Повідомлення про підозрілу діяльність

N-FM

1

2

3

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Інформація повідомлення

3.1

Відомості про контактну особу суб’єкта, що надає інформацію

3.1.1

Посада працівника

 

3.1.2

Прізвище

 

3.1.3

Ім’я

 

3.1.4

По батькові (за наявності)

 

3.1.5

Номер телефону

 

3.1.6

Адреса e-mail

 

3.2

Інформація про підозрілу фінансову діяльність

3.2.1

Номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі

 

3.2.2

Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі

 

3.2.3

Вид повідомлення

 

3.2.4

Орієнтовна кількість підозрілих фінансових операцій у повідомленні

 

3.2.5

Орієнтовна сума підозрілих фінансових операцій у гривневому еквіваленті

 

3.2.6

Тип відношення до PEP

 

3.2.7

Ознака виявлення підозрілої діяльності за результатами перевірки суб’єктами державного фінансового моніторингу

 

3.2.8

IP-адреса ініціатора переказу

 

3.3

Відомості щодо повідомлення про підозрілу діяльність, що коригується (виправляється)

3.3.1

Порядковий номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється)

 

3.3.2

Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється)

 

3.3.3

Назва файлу повідомлення про підозрілу діяльність, що виправляється

 

3.4

Період здійснення підозрілої діяльності

3.4.1

Початкова дата

 

3.4.2

Кінцева дата

 

3.5

Опис підозрілої діяльності

3.5.1

Вид підозр

 

3.5.2

Коментар до виду підозр

 

3.5.3

Ознаки підозр

 

3.5.4

Обґрунтований висновок

 

3.5.5.

Інформація щодо кримінальних проваджень

 

3.5.6

Рішення суду, виконавчі провадження

 

3.6

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

3.6.1

Ім’я файлу-додатка

 

3.7

Відомості про учасника(-ків) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта

3.7.1

Тип участі у підозрілій діяльності

 

3.7.2

Статус (тип) учасника

 

3.7.3

Ознака резидентності

 

3.7.4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

3.7.5

Повне найменування учасника (Прізвище)

 

3.7.6

Скорочене найменування (Ім’я)

 

3.7.7

По батькові (за наявності)

 

3.7.8

Дата реєстрації/народження

 

3.7.9

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

 

3.7.10

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

3.7.10.1

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.7.10.2

Серія документа

 

3.7.10.3

Номер документа

 

3.7.10.4

Дата видачі документа

 

3.7.10.5

Найменування органу, який видав документ

 

3.7.11

Місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування

3.7.11.1

Країна

 

3.7.11.2

Область

 

3.7.11.3

Поштовий індекс

 

3.7.11.4

Населений пункт

 

3.7.11.5

Вулиця

 

3.7.11.6

Будинок

 

3.7.11.7

Корпус (споруда)

 

3.7.11.8

Офіс (квартира)

 

3.7.11.9

Місце знаходження

 
         

 

QR-код

 

Повідомлення – відповідь на запит Держфінмоніторингу

D-FM

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

1.4

Кількість примірників структури inf-otv у файлі відповіді

 

2

Відомості про суб’єкта який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Інформація повідомлення

3.1

Черговий номер екземпляра структури inf-otv у файлі

 

3.2

Вид запиту

 

3.3

Номер запиту в системі Держфінмоніторингу

 

3.4

Дата запиту

 

3.5

Текст відповіді

 

3.6

Відомості про файл-додаток (файли-додатки) до відповіді

3.6.1

Ім’я файлу-додатка

 
         

 

QR-код

 

Повідомлення – додаток до повідомлення/відповіді

E-FM

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Інформація повідомлення

3.1

Формат даних у файлі-додатку

 

3.2

Ім’я головного файлу

 

3.3

Номер екземпляра структури головного файлу

 

3.4

Дані

 
         

 

QR-код

 

Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин

J-FM

1

2

3

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Інформація повідомлення

3.1

Інформація про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин

3.1.1

Порядковий номер реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі

 

3.1.2

Дата реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі

 

3.1.3

Вид повідомлення

 

3.1.4

Дата відмови

 

3.1.5

Вид повідомлення про відмову

 

3.1.6

Підстава (підстави) відмови

 
     
   
   

3.1.7

Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб’єктами державного фінансового моніторингу

 

3.2

Відомості щодо повідомлення про відмову, що коригується (виправляється)

3.2.1

Порядковий номер реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі, що коригується (виправляється)

 

3.2.2

Дата реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі, що коригується (виправляється)

 

3.2.3

Назва файлу повідомлення про відмову, що виправляється

 

3.3

Відомості про особу-клієнта

3.3.1

Статус (тип) учасника

 

3.3.2

Найменування клієнта (Прізвище)

 

3.3.3

Скорочене найменування (Ім’я)

 

3.3.4

По батькові (за наявності)

 

3.3.5

Дата реєстрації/народження

 

3.3.6

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3.3.7

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

 

3.3.8

Ознака резидентності

 

3.3.9

Країна реєстрації/громадянства (підданства)

 

3.3.10

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

3.3.10.1

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.3.10.2

Серія документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.3.10.3

Номер документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.3.10.4

Дата видачі документа

 

3.3.10.5

Найменування органу, який видав документ

 

3.3.11

Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування

3.3.11.1

Країна

 

3.3.11.2

Область

 

3.3.11.3

Поштовий індекс

 

3.3.11.4

Населений пункт

 

3.3.11.5

Вулиця

 

3.3.11.6

Будинок

 

3.3.11.7

Корпус (споруда)

 

3.3.11.8

Офіс (квартира)

 

3.3.11.9

Місце знаходження

 

3.4.

Додаткова інформація

 

3.5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

3.5.1

Ім’я файлу-додатка

 
         

 

QR-код

 

Повідомлення про замороження (розмороження) активів

S-FM

1

2

3

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Інформація повідомлення

3.1

Відомості про інформацію щодо замороження (розмороження) активів

3.1.1

Вид повідомлення

 

3.1.2

Ознака замороження (розмороження)

 

3.1.3

Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі

 

3.1.4

Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі

 

3.1.5

Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб’єктами державного фінансового моніторингу

 

3.2

Відомості щодо повідомлення про замороження (розмороження) активів, що коригується (виправляється)

3.2.1

Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється)

 

3.2.2

Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється)

 

3.2.3

Назва файлу попереднього повідомлення про замороження (розмороження) активів що виправляється

 

3.3

Відомості про особу клієнта

3.3.1

Статус (тип)

 

3.3.2

Повне найменування (Прізвище)

 

3.3.3

Скорочене найменування (Ім’я)

 

3.3.4

По батькові (за наявності)

 

3.3.5

Дата реєстрації/народження

 

3.3.6

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3.3.7

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

 

3.3.8

Ознака резидентності

 

3.3.9

Країна реєстрації/громадянства (підданства)

 

3.3.10

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

3.3.10.1

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.3.10.2

Серія документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.3.10.3

Номер документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.3.10.4

Дата видачі документа

 

3.3.10.5

Повне найменування органу, який видав документ, що посвідчує фізичну особу

 

3.3.11

Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування

3.3.11.1

Країна

 

3.3.11.2

Область

 

3.3.11.3

Поштовий індекс

 

3.3.11.4

Населений пункт

 

3.3.11.5

Вулиця

 

3.3.11.6

Будинок

 

3.3.11.7

Корпус (споруда)

 

3.3.11.8

Офіс (квартира)

 

3.3.11.9

Місцезнаходження

 

3.4

Результат замороження/розмороження

3.4.1

Вид активу

 

3.4.2

Ідентифікація активу (№ рахунку, банківська комірка і т. д.)

 

3.4.3

Коментар до виду активу

 

3.4.4

Кількість активів

 

3.4.5

Валюта/банківській метал/віртуальний актив

 

3.4.6

Вартість (сума) активу(ів) у валюті

 

3.4.7

Вартість (сума) активу(ів) у гривневому еквіваленті

 

3.4.8

Додаткова інформація

 

3.5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

3.5.1

Ім’я файлу-додатка

 
         

 

QR-код

 

Повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників

G-FM

1

2

3

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

1.4

Кількість примірників структури inf-fmg

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає інформацію

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Інформація повідомлення

3.1

Інформація про розбіжності між відомостями про КБВ

3.1.1

Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі

 

3.1.2

Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі

 

3.1.3

Вид повідомлення

 

3.1.4

Дата встановлення розбіжностей між відомостями про КБВ

 

3.1.5

Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб’єктами державного фінансового моніторингу

 

3.2

Відомості щодо повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що коригується (виправляється)

3.2.1

Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі, що коригується (виправляється)

 

3.2.2

Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ у реєстрі, що коригується (виправляється)

 

3.2.3

Назва файлу повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що виправляється

 

3.3

Відомості щодо особи по якій виявлено розбіжності між відомостями про КБВ

3.3.1

Повне найменування юридичної особи

 

3.3.2

Скорочене найменування юридичної особи

 

3.3.3

Код за ЄДРПОУ

 

3.4.

Коментар по виявленій розбіжності між відомостями про КБВ

 

3.5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

3.5.1

Ім’я файлу-додатка

 

3.6

Відомості про КБВ юридичної особи (за даними суб’єкта)

3.6.1

Група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), які здійснюють вирішальний вплив

 

3.6.2

Прізвище

 

3.6.3

Ім’я

 

3.6.4

По батькові (за наявності)

 

3.6.5

Дата народження

 

3.6.6

Відомості про ідентифікацію КБВ

3.6.6.1

Реєстраційний номер ОКПП

 

3.6.6.2

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

 

3.6.6.3

Країна громадянства (підданства)

 

3.6.6.4

Країна постійного місця проживання

 

3.6.6.5

Відомості про документ, що посвідчує КБВ

3.6.6.5.1

Вид документа, що посвідчує особу

 

3.6.6.5.2

Серія документа

 

3.6.6.5.3

Номер документа

 

3.6.6.5.4

Дата видачі документа

 

3.6.6.5.5

Повне найменування органу, який видав документ

 

3.6.6.6

Відомості про вплив на діяльність клієнта

3.6.6.6.1

Ознака здійснення вирішального впливу на діяльність клієнта

 

3.6.6.6.2

Відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу юридичної особи, %

 
           

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

L-FM 10

Повідомлення про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи

1

2

3

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи

4.1.1

Вид рішення

 

4.1.2

Номер рішення

 

4.1.3

Дата рішення

 

4.1.4

Дата отримання рішення

 

4.1.5

Час отримання рішення

 

4.1.6

Відомості про зупинені активи

4.1.6.1

Вид зупиненого активу

 

4.1.6.2

Коментар до Виду зупиненого активу

 

4.1.6.3

Кількість зупинених активів

 

4.1.6.4

Відомості про залишок коштів на рахунку

4.1.6.4.1

Вид рахунку

 

4.1.6.4.2

Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені

 

4.1.6.4.3

Валюта залишку коштів на рахунку/
банківський метал / віртуальний актив

 

4.1.6.4.4

Вид залишку

 

4.1.6.4.5

Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у валюті проведення / вага банківського металу/кількість віртуального активу станом на час та дату отримання рішення

 

4.1.6.4.6

Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на час та дату отримання рішення

 

4.1.6.4.7

Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у валюті проведення / вага банківського металу/кількість віртуального активу станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції

 

4.1.6.4.8

Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції

 

4.1.6.4.9

Дата операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

L-FM-11

Повідомлення про відсутність фінансових операцій за період відстеження

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про відсутність фінансових операцій за період відстеження

4.1.1

Вид рішення

 

4.1.2

Номер рішення

 

4.1.3

Дата рішення

 

4.1.4

Початок періоду відстеження

 

4.1.5

Кінець періоду відстеження

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

L-FM-12

Заява суб’єкта про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

4.1.1

Вид запиту

 

4.1.2

Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта в системі Держфінмоніторингу

 

4.1.3

Дата запиту

 

4.1.4

Дата отримання запиту суб’єктом

 

4.1.5

Відомості про об’єктивні причини необхідності продовження строків щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

 

4.1.6

Кількість фінансових операцій або листів

 

4.1.7

Коментар

 

4.1.8

Строки, необхідні для підготовки інформації на запит

 

4.1.9

Посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву

 

4.1.10

Номер телефону

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

 

QR-код

 

 

             

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

L-FM-13

Заява суб’єкта про збільшення строку подання запитуваної інформації

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про збільшення строку подання запитуваної інформації

4.1.1

Вид запиту

 

4.1.2

Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу

 

4.1.3

Дата запиту

 

4.1.4

Дата отримання запиту суб’єктом

 

4.1.5

Відомості про об’єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит

 

4.1.6

Кількість фінансових операцій

 

4.1.7

Коментар

 

4.1.8

Строки, необхідні для підготовки інформації на запит

 

4.1.9

Посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву

 

4.1.10

Номер телефону

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

L-FM-14

Повідомлення – лист суб’єкта з інших питань фінансового моніторингу

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Повідомлення – лист канцелярії суб’єкта

4.1.1

Вихідний номер

 

4.1.2

Дата реєстрації

 

4.1.3

Короткий зміст документа

 

4.1.4

Посада особи, яка підписала лист

 

4.1.5

Власне ім’я та прізвище, яка підписала лист

 

4.1.6

Тип листа (вкладення)

 

4.1.7

Текст листа (з додатками)

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

L-FM-15

Повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання

4.1.1

Вид рішення (доручення)

 

4.1.2

Номер рішення (доручення)

 

4.1.3

Дата рішення (доручення)

 

4.1.4

Дата отримання рішення (доручення)

 

4.1.5

Час отримання рішення (доручення)

 

4.1.6

Забезпечення виконання рішення (доручення) в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій

 

4.1.7

Коментар

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

L-FM-16

Повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

2.1

Найменування

 

2.2

Тип суб’єкта

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про поновлення проведення фінансових операцій

4.1.1

Номер зупиненої фінансових операції, внесеної в реєстр фінансових операцій

 

4.1.2

Дата зупиненої фінансових операції, внесеної в реєстр фінансових операцій

 

4.1.3

Вид рішення (доручення)

 

4.1.4

Номер рішення (доручення)

 

4.1.5

Дата рішення (доручення)

 

4.1.6

Дата отримання рішення (доручення)

 

4.1.7

Час отримання рішення (доручення)

 

4.1.8

Підстава поновлення проведення фінансових операцій

 

4.1.9

Коментар до підстав поновлення проведення фінансових операцій

 

4.1.10

Дата поновлення проведення фінансових операцій

 

4.1.11

Час поновлення проведення фінансових операцій

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

L-FM-17

 

Повідомлення про звернення клієнта

 

1

Загальні відомості про повідомлення

 

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

 

2.1

Найменування

 

 

2.2

Тип суб’єкта

 

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

 

3.1

Вид листа

 

 

4

Інформація повідомлення

 

4.1

Інформація про звернення клієнта

 

4.1.1

Вид рішення (доручення)

 

 

4.1.2

Номер рішення

 

 

4.1.3

Дата рішення

 

 

4.1.4

Дата отримання звернення клієнта

 

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

 

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

 

QR-код

 
           

 

Повідомлення – лист від суб’єкта

 

Повідомлення про накладення арешту на рахунки клієнта

 

1

Загальні відомості про повідомлення

 

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

 

2

Відомості про суб’єкта, який надає повідомлення

 

2.1

Найменування

 

 

2.2

Тип суб’єкта

 

 

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

 

3

Відомості про повідомлення файл – лист від суб’єкта

 

3.1

Вид листа

 

 

4

Інформація повідомлення

 

4.1

Інформація про накладання арешту на рахунки клієнта

 

4.1.1

Номер в реєстрі зупиненої фінансової операції

 

 

4.1.2

Дата реєстрації зупиненої фінансової операції

 

 

4.1.3

Вид рішення (доручення)

 

 

4.1.4

Номер рішення (доручення)

 

 

4.1.5

Дата рішення (доручення)

 

 

4.1.6

Номер ухвали суду про арешт майна

 

 

4.1.7

Дата ухвали суду про арешт майна

 

 

4.1.8

Найменування суду

 

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

 

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – запит Держфінмоніторингу

C-FM

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

1.4

Кількість примірників структури inf-zap у файлі запиті

 

2

Відомості про суб’єкта, якому надсилається запит

2.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

2.2

Повне найменування

 

3

Інформація повідомлення

 

3.1

Черговий номер екземпляра структури inf-zap у файлі

 

3.2

Вид запиту

 

3.3

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі суб’єкта

 

3.4

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

 

3.5

Номер запиту в системі реєстрації Держфінмоніторингу

 

3.6

Дата запиту

 

3.7

Текст запиту

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу

M-FM

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, якому надсилається рішення (доручення)

2.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

2.2

Повне найменування

 

3

Інформація повідомлення

3.1

Вид рішення (доручення)

 

3.2

Назва файлу-повідомлення типу А

 

3.3

Номер операції у файлі – повідомлені типу А

 

3.4

Номер рішення (доручення) в системі реєстрації Держфінмоніторингу

 

3.5

Дата рішення (доручення)

3.6

Текст рішення (доручення)

 

3.7

Номер рахунку

 

3.8

Номер електронного платіжного засобу

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу

H-FM-40

Повідомлення суб’єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, якому надсилається лист

2.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

2.2

Повне найменування

 

3

Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу

3.1

Вид листа

 

3.2

Дата листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації

4.1.1

Вид запиту

 

4.1.2

Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу

 

4.1.3

Дата запиту

 

4.1.4

Рішення, прийняте Держфінмоніторингом

 

4.1.5

Дата прийняття рішення

 

4.1.6

Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту

 

4.1.7

Кінцевий строк виконання запиту

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу

H-FM-41

Повідомлення суб’єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, якому надсилається лист

2.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

2.2

Повне найменування

 

3

Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

4.1.1

Вид запиту

 

4.1.2

Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій в системі Держфінмоніторингу

 

4.1.3

Дата запиту

 

4.1.4

Рішення, прийняте Держфінмоніторингом

 

4.1.5

Дата прийняття рішення

 

4.1.6

Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання рішення

 

4.1.7

Кінцевий строк виконання рішення

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу

H-FM-42

Повідомлення – лист Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, якому надсилається лист

2.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

3

Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація Держфінмоніторингу з інших питань фінансового

4.1.1

Вихідний номер

 

4.1.2

Дата реєстрації

 

4.1.3

Короткий зміст документа

 

4.1.4

Посада особи, яка підписала лист

 

4.1.5

Власне ім’я та прізвище особи, яка підписала лист

 

4.1.6

Тип листа (вкладення)

 

4.1.7

Текст листа (з додатками)

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу

H-FM-43

Повідомлення про інформування суб’єкта первинного фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

2

Відомості про суб’єкта, якому надсилається лист

2.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП

 

2.2

Повне найменування

 

3

Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу

3.1

Вид листа

 

4

Інформація повідомлення

4.1

Інформація про прийняття процесуального рішення

4.1.1

Номер реєстрації фінансової операції або номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб’єкта

 

4.1.2

Дата реєстрації фінансової операції або дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб’єкта

 

4.1.3

Дата прийняття процесуального або судового рішення

 

4.1.4

Реквізити прийнятого процесуального або судового рішення

 

4.1.5

Суть процесуального або судового рішення

 

4.1.6

Коментар

 

5

Відомості про файл-додаток (файли-додатки)

5.1

Ім’я файлу-додатка

 

QR-код

 
         

 

Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки

*-FM

Загальні відомості про повідомлення

1

Загальні відомості про повідомлення

1.1

Назва файлу-повідомлення

 

1.2

Дата створення файлу-повідомлення

 

1.3

Час створення файлу-повідомлення

 

1.4

Кількість екземплярів структури inf-err у файлі

 

2

Загальні відомості про повідомлення, що квитується

2.1

Назва файлу

 

2.2

Дата створення файлу

 

2.3

Час створення файлу

 

2.4

Кількість екземплярів структури «Інформація повідомлення» у файлі

 

3

Відомості про помилки

3.1

Помилка за файлом у цілому (наявність помилки у файлі-повідомленні)

 

3.2

Коментар до помилки

 

3.3

Відомості про помилки у заголовковій частині файлу

3.3.1

Помилка у заголовковій частині файлу

 

3.3.2

Коментар до помилки

 

3.4

Відомості про помилки в інформації повідомлення

3.4.1

Черговий номер екземпляра структури inf-err у файлі

 

3.4.2

Номер помилкового екземпляра структури «Інформація повідомлення» у файлі

 

3.4.3

Помилка за екземпляром структури «Інформація повідомлення» у файлі

 

3.4.4

Коментар до помилки

 

3.4.5

Відомості про помилки у тегу

3.4.5.1

Номер помилкового тегу

 

3.4.5.2

Помилка за тегом

 

3.4.5.3

Назва помилкового тегу

 

3.4.5.4

Коментар до помилки

 

QR-код

 
         

* – форми візуалізації V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K

 

 

Додаток 6

ІМ’Я ФАЙЛІВ-СХЕМ
для відповідних типів файлів-повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом


з/п

Тип файлу-повідомлення

Ім’я файлу-схеми

1.

U

fm_u_30.dtd

2.

A

fm_a_30.dtd

3.

N

fm_n_30.dtd

4.

D

fm_d_30.dtd

5.

E

fm_e_30.dtd

6.

J

fm_j_30.dtd

7.

S

fm_s_30.dtd

8.

G

fm_g_30.dtd

9.

L

fm_l_30.dtd

10.

C

fm_c_30.dtd

11.

M

fm_m_30.dtd

12.

H

fm_h_30.dtd

13.

V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K

fm_kv_30.dtd

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки