Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » НАКАЗ МінФіну від 08.07.2016 № 585
Нормативна база бухгалтера

НАКАЗ МінФіну від 08.07.2016 № 585

Поділіться з друзями - підтримайте проект

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

08.07.2016 № 585

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1049/29179
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України – керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08.07.2016 № 585
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1049/29179
ЗМІНИ
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств ( z1415-15 )
1. В тексті декларації:
1) рядок 2 заголовної частини викласти в такій редакції:

2 Звітний (податковий) період 20___ року І квартал Півріччя Три квартали Рік
Базовий звітний період квартал Базовий звітний період рік

“;
2) доповнити першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр “рядок 03” літерами “РІ”;
3) доповнити першу графу рядка за кодом 06 після слова та цифр “рядок 05” літерами “ПЗ”;
4) назву розділу “Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств-8” викласти в такій редакції: “Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств”;
5) першу графу рядка за кодом 26 викласти в такій редакції: “Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця-8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року-9”;
6) доповнити примітку “-7” після цифр “20” та “23” відповідно літерами “АВ” та “ПН”;
7) примітки “-8” та “-9” викласти в такій редакції:
“-8 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.
-9 Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.”.
2. Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації та додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації викласти в новій редакції, що додаються.
3. У додатку ПН до рядка 23 ПН декларації:
1) доповнити таблицю 1 після рядка за кодом 21 новими рядками такого змісту:

Читати по темі:  Наказ Мінфіну від 20.09.2018 р. №773
Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України 22 х х х
Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України 23 х х х
Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України 24 х х х

“;
2) у рядку за кодом 22 цифри “22” замінити цифрами “25”;
3) примітку “-2” викласти в такій редакції:
“-2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України.”;
4) у примітці “5” цифри “22” замінити цифрами “25”.
4. У додатку ВП до рядків 27–30, 32–34, 36–38 декларації:
1) доповнити першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр “рядок 03” літерами “РІ”;
2) першу графу рядка за кодом 26 викласти в такій редакції:
“Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця-8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток (((додатне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року-9.”;
3) у назві таблиці 2 “Результати виправлення помилок(ки)-8” цифру “8” замінити цифрами “10”;
4) примітку “-8” викласти в такій редакції:
“8 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.”;
5) доповнити новими примітками такого змісту:
“-9 Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.
-10 У разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01 січня 2015 року заповнюються показники таблиці 2, у рядках таблиці 1 проставляються прочерки.”.
5. У додатку РІ до рядка 03 декларації:
1) у розділі 3 “Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)”:
графу “назва різниці” за кодом рядка 3.2.2 викласти в такій редакції:
“Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)”;
графу “назва різниці” за кодом рядка 3.2.3 викласти в такій редакції:
“Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)”;
2) доповнити розділ 4 “Інші різниці” новими рядками такого змісту:

Читати по темі:  ЛИСТ ДФС від 05.05.2015 р. N 16030/7/99-99-19-07-02-17
4.1.17 Сума витрат платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення якого здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, що виникають за правилами бухгалтерського обліку при списанні безнадійної дебіторської заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), що підлягали оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України – в розмірі, що не перевищує суму доходів, визначену у рядку 4.2.13 розділу 4 “Інші різниці” цього додатка (пункт 36 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України) 4.2.13 Сума доходу, що виникла у платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення якого здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” (пункт 36 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.1.18 Одна третя частина суми доходів, визнаних у зв’язку із зменшенням (розформуванням) резервів, на яку зменшувався фінансовий результат до оподаткування згідно з підпунктом 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України, в кожному з трьох років, наступних за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план санації згідно із статтею 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації” (пункт 39 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України) 4.2.14 Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у зв’язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації зобов’язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно зі статтею 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування таких резервів регулюється нормами пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України (пункт 39 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
Х Х Х 4.2.15 Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) зобов’язань платника відповідно до положень пункту 37 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та закону щодо фінансової реструктуризації” (пункт 39 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
Читати по темі:  Лист ДФС від 23.11.2016 р. № 2436/2/99-99-14-05-02-10

“.

В.о. директора
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
В.П. Овчаренко

Додаток АВ
до рядка 20 АВ Податкової декларації
з податку на прибуток підприємств
РОЗРАХУНОК
авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)
Додаток ЗП
до рядка 16 ЗП Податкової декларації
з податку на прибуток підприємств
ЗМЕНШЕННЯ
нарахованої суми податку

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

вересень, 2020

X