Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » НАКАЗ МінФіну від 10.02.2016 № 40
Нормативна база бухгалтера

НАКАЗ МінФіну від 10.02.2016 № 40

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2016  № 40

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2016 р.
за № 300/28430

Про затвердження Порядку скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення

Відповідно до пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою визначення порядку дій контролюючих органів при скасуванні штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

 

Міністр

Н. Яресько


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
10.02.2016  № 40

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2016 р.
за № 300/28430

ПОРЯДОК
скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та визначає послідовність дій платників податків і контролюючих органів при скасуванні штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму визначеного контролюючим органом податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив у терміни, визначені Кодексом, без оскарження податкового повідомлення-рішення.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Кодексом.

3. Цей Порядок застосовується на період дії пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

4. Норми цього Порядку застосовуються до платників податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік становить менше 20 млн гривень та яким уперше протягом року контролюючим органом визначено суму податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору.

ІІ. Порядок прийняття рішення контролюючим органом про скасування штрафних (фінансових) санкцій

1. Платник податків, який має намір скористатися правом, визначеним пунктом 35підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, відповідає вимогам цього пункту та прийняв рішення про неоскарження суми податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом, сплачує суму такого податкового зобов’язання протягом терміну, встановленого абзацом першим пункту 57.3 статті 57 розділу ІІ Кодексу. При цьому платник податків забезпечує заповнення платіжних документів на сплату визначених податкових зобов’язань з дотриманням вимог порядку, затвердженого нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що формує державну фінансову політику, з обов’язковим наведенням роз’яснювальної інформації про призначення платежу із зазначенням дати та номера акта перевірки та податкового повідомлення-рішення, відповідно до якого визначено суму такого податкового зобов’язання.

Платник податків, який має намір скористатися правом, наданим пунктом 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, може письмово повідомити про це контролюючий орган, який склав відповідне податкове повідомлення-рішення, та надати разом з таким повідомленням копії платіжних документів, згідно з якими здійснено сплату податкового зобов’язання.

2. Структурні підрозділи контролюючого органу в межах функціональних повноважень здійснюють контроль за надходженням сплачених протягом встановленого абзацом першимпункту 57.3 статті 57 розділу ІІ Кодексу терміну сум податкових зобов’язань, що визначені контролюючим органом за результатами перевірок платників податків.

Здійснення такого контролю забезпечують структурні підрозділи контролюючого органу, які готували податкові повідомлення-рішення, спільно з підрозділами, відповідальними за ведення обліку платежів.

3. Рішення керівника (заступника керівника) контролюючого органу про скасування штрафних (фінансових) санкцій приймається на підставі письмового подання структурного підрозділу, що готував відповідне податкове повідомлення-рішення, яке погоджується із структурними підрозділами, відповідальними за правову роботу, ведення обліку платежів. У поданні робиться висновок про відповідність (невідповідність) скасування штрафних (фінансових) санкцій положенням пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій приймається протягом 10 календарних днів з дня сплати такого податкового зобов’язання. При цьому в обов’язковому порядку в рішенні зазначаються:

дата прийняття рішення;

найменування/прізвище, ім’я, по батькові платника податків;

податковий номер платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

дата та номер акта перевірки, податкового повідомлення-рішення, а також сума визначеного податкового зобов’язання та нарахованих на нього штрафних (фінансових) санкцій;

дата та номер повідомлення платника податків (у разі його подання) щодо наміру скористатися правом, визначеним пунктом 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, та неоскарження суми податкового зобов’язання в адміністративному або судовому порядку;

реквізити платіжного документа, згідно з яким здійснено сплату податкового зобов’язання, а також відомості про дотримання платником податків встановленого абзацом першим пункту 57.3 статті 57 розділу ІІ Кодексу терміну сплати;

обсяг доходів та/або операцій платника податків за попередній (звітний) рік;

відомості, що підтверджують перше визначення протягом року контролюючим органом суми сплаченого платником податків податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору;

відомості, що підтверджують відсутність факту оскарження у встановлені законодавством терміни платником податків визначеного контролюючим органом у податковому повідомленні-рішенні податкового зобов’язання;

норма Кодексу, яка є підставою для прийняття рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій;

сума скасованих штрафних (фінансових) санкцій.

Рішення реєструється в єдиному журналі реєстрації рішень про скасування штрафних (фінансових) санкцій відповідно до пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України за формою, наведеною в додатку до цього Порядку (далі – Журнал), у день його прийняття. Журнал ведеться структурним підрозділом, до функцій якого віднесено реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції контролюючого органу.

При реєстрації рішення йому присвоюється номер, який вноситься до Журналу та складається з таких частин:

порядковий номер у Журналі;

номер підрозділу, який готував рішення, – наступні чотири цифри номера;

податковий номер платника податків – наступні цифри номера.

4. Інформація щодо рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій в день його прийняття вноситься підрозділом, який готував це рішення, до інформаційної системи контролюючого органу та є підставою для відображення в такій системі скасування штрафних (фінансових) санкцій.

5. У разі встановлення фактів невідповідності встановлених обставин положенням пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій не приймається.

6. Структурний підрозділ, що готував відповідне податкове повідомлення-рішення, повідомляє у порядку, визначеному статтею 42 розділу ІІ Кодексу, платника податків про скасування штрафних (фінансових) санкцій згідно з пунктом 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу не пізніше п’яти робочих днів з дня, що настає за днем скасування.

7. Скасування штрафних (фінансових) санкцій відповідно до пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу не вважається підставою для відкликання податкового повідомлення-рішення у порядку, визначеному статтею 60 розділу ІІ Кодексу.

У разі скасування штрафних (фінансових) санкцій на підставі пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню.

8. У разі отримання контролюючим органом інформації про оскарження податкового повідомлення-рішення, штрафні (фінансові) санкції за яким були скасовані на підставі пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, така інформація вноситься до інформаційної системи контролюючого органу та є підставою для відкликання рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій.

9. Структурний підрозділ контролюючого органу, що готував відповідне податкове повідомлення-рішення, повідомляє у порядку, визначеному статтею 42 розділу ІІ Кодексу, платника податків щодо відкликання рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій не пізніше п’яти робочих днів з дня, що настає за днем його відкликання.

 

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк


 

Додаток
до Порядку скасування штрафних
(фінансових) санкцій, нарахованих
на суму податкового зобов’язання,
яку платник податків сплатив
без оскарження податкового
повідомлення-рішення
(пункт 3 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації рішень про скасування штрафних (фінансових) санкцій відповідно до пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України

__________________________________
найменування органу ДФС

 

№ з/п

Номер рішення

Дата рішення

Податковий номер платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи*

Найменування/ П.І.Б. платника податків

Акт перевірки

Податкове повідомлення-рішення

Код бюджетної класифікації

Сума

Сума скасованих штрафних (фінансових) санкцій

Підстава для прийняття рішення

Примітки

дата

номер

дата

номер

основний платіж

штрафна (фінансова) санкція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

__________
* Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ; для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

40 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X