Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Наказ 436 “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”
Інші документи Нормативна база бухгалтера

Наказ 436 “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

                             У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

       Про застосування штрафних санкцій за порушення норм
                   з регулювання обігу готівки

       ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
         N 173/96 від 11.03.96
         N 646/97 від 15.07.97
         N 949/97 від 03.09.97 ) 

      ( В редакції Указу Президента N 491/99 від 11.05.99 )

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
         N 920/2000 ( 920/2000 ) від 26.07.2000
         N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )
 

     З метою  подальшого  вдосконалення  організації   готівкового
обігу,   зміцнення  касової  дисципліни,  підвищення  ефективності
контролю  за  додержанням  суб’єктами   господарської   діяльності
встановленого  порядку  ведення операцій з готівкою у національній
валюті,  посилення відповідальності  за  додержання  ними  норм  з
регулювання  обігу  готівки  та  виконання своїх зобов’язань перед
бюджетами і державними цільовими фондами  п о с т а н о в л я ю:

 1. Установити, що у разі порушення юридичними  особами  всіх
  форм   власності,   фізичними   особами   –  громадянами  України,
  іноземними  громадянами  та  особами  без  громадянства,   які   є
  суб’єктами   підприємницької   діяльності,   а   також  постійними
  представництвами нерезидентів,  через які  повністю  або  частково
  здійснюється  підприємницька діяльність,  норм з регулювання обігу
  готівки у  національній  валюті,  що  встановлюються  Національним
  банком України,  до них застосовуються фінансові санкції у вигляді
  штрафу:

     за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах –
у  двократному  розмірі  сум  виявленої  понадлімітної  готівки за
кожний день;

     за     неоприбуткування    (неповне    та/або    несвоєчасне)
оприбуткування   у   касах   готівки  –  у  п’ятикратному  розмірі
неоприбуткованої  суми;  (  Абзац третій частини першої статті 1 в
редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )

     за витрачання готівки  з  виручки  від  реалізації  продукції
(робіт,   послуг)   та  інших  касових  надходжень  (крім  коштів,
отриманих із кас  установ  банків)  на  виплати,  що  пов’язані  з
оплатою  праці  (за  винятком  екстрених (невідкладних) обставин –
соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні
дитини,  одиноким  та  багатодітним  матерям,  на лікування в разі
хвороби,   компенсацій   особам,   які    постраждали    внаслідок
Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості
–  в  розмірі  здійснених виплат; ( Абзац четвертий частини першої
статті  1  в редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від
07.09.2001 )

     за перевищення  встановлених строків використання виданої під
звіт готівки,  а також за видачу готівкових коштів  під  звіт  без
повного звітування   щодо   раніше  виданих  коштів  –  у  розмірі
25 відсотків виданих під звіт сум;

     за проведення готівкових розрахунків без подання  одержувачем
коштів   платіжного   документа   (товарного  або  касового  чека,
квитанції до прибуткового ордера,  іншого  письмового  документа),
який  би  підтверджував  сплату  покупцем  готівкових коштів,  – у
розмірі сплачених коштів;

     за використання одержаних в установі банку готівкових  коштів
не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки.

     Установити,  що  за  невстановлення установами банків лімітів
залишку    готівки    в   касах   з   них   стягується   штраф   у
п’ятдесятикратному  розмірі  неоподатковуваного  мінімуму  доходів
громадян за кожний випадок такого невстановлення.

(  Частина  друга  статті  1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )

     Правила організації   контролю   за   додержанням   норм    з
регулювання   обігу  готівки  встановлюються  Національним  банком
України  за  погодженням  з  Державною  податковою  адміністрацією
України.

     Передбачені цією  статтею  штрафи в повному обсязі стягуються
до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

 1. Установити, що штрафні санкції,  передбачені цим Указом,
  застосовуються  до  осіб,  зазначених  у  статті  1  цього  Указу,
  органами   державної  податкової  служби  на  підставі  матеріалів
  проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної
  служби,  фінансових  органів  та  органів  Міністерства внутрішніх
  справ   України   в  установленому  законодавством  порядку  та  в
  розмірах,   чинних  на  день  завершення  перевірок  або  на  день
  одержання органами державної податкової служби зазначених подань.
  ( Стаття 2 в редакції Указу Президента N 920/2000 ( 920/2000 ) від
  26.07.2000,  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Указом Президента
  N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )
   
 2. Контроль  за  додержанням особами, зазначеними у статті 1
  цього  Указу  (крім  банків),  норм  з регулювання обігу готівки в
  національній  валюті,  що   встановлюються   Національним   банком
  України,  здійснюють органи державної податкової служби, державної
  контрольно-ревізійної  служби,   Міністерства   внутрішніх   справ
  України  та  фінансові  органи,  а  банками  –  Національний  банк
  України.

(  Стаття  3  в  редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 )
від 07.09.2001 )
  
 Президент України                                    Л.КУЧМА 

 

 м.Київ, 12 червня 1995 року
         N 436/95

26 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X