Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ від 11 липня 2018 р. № 547 “Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності”
Постанови КМУ

Постанова КМУ від 11 липня 2018 р. № 547 “Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 р. № 547
Київ

Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України 

постановляє:

1. Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344; 2005 р., № 1, ст. 14, № 22, ст. 1203; 2006 р., № 18, ст. 1345; 2009 р., № 77, ст. 2614; 2011 р., № 30, ст. 1308, № 71, ст. 2684, № 93, ст. 3376; 2013 р., № 7, ст. 240, № 90, ст. 3308; 2015 р., № 50, ст. 1618), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу восьмого пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2018 р. № 547

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку подання фінансової звітності

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до законодавства.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, підприємствами – емітентами цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банками, страховиками, кредитними спілками, підприємствами, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, підприємствами, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до великих підприємств, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);

недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);

допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про платежі на користь держави. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про платежі на користь держави.

Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Національному банку в установленому ним порядку.

Розпорядники коштів державного бюджету та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування подають фінансову звітність органам Казначейства, складену згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, за формами, встановленими Мінфіном.

Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Казначейства та місцевим фінансовим органам, складену згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, за формами, встановленими Мінфіном.

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органам доходів і зборів у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову звітність.

Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Підприємства, яким відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (крім тих, які зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва.

У разі коли організація діяльності органів державної статистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність, припинена (порушена) у зв’язку з тимчасовою окупацією території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та/або проведенням антитерористичної операції, підприємства, розміщені на такій території, подають фінансову звітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів або відповідним органам в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі.

Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, у форматі, який виключає можливість внесення змін до фінансової звітності іншими користувачами, та в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.”.

2. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“Датою подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі вважається дата одержання електронного повідомлення про одержання центром збору фінансової звітності такої фінансової звітності.

Датою подання фінансової звітності в електронному форматі для розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування вважається дата одержання повідомлення від Казначейства (органу Казначейства) про подання звітності.”.

3. У пункті 5:

1) в абзаці першому слова “Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої)” замінити словами і цифрою “Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої,”, а після слів і цифри “у пункті 2” доповнити словами “(крім органів Казначейства)”;

2) в абзаці другому слова “Квартальна” та “органові державної податкової служби” замінити відповідно словами і цифрою “Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців)” та “органам доходів і зборів”.

4. У пункті 6:

1) в абзаці першому слово “Квартальна” замінити словами і цифрою “Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців)”, а після слів “місцевих бюджетів” доповнити словами “до органів Казначейства”;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) подається органами фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування не пізніше ніж 10 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність — не пізніше ніж 15 березня року, що настає за звітним роком.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами третім – п’ятим;

3) в абзаці третьому слова “і місцевих бюджетів” та “квартальну” замінити відповідно словами і цифрою “, місцевих бюджетів та органи фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування” та “проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців)”.

5. У пункті 7:

1) в абзаці першому слова “подають квартальну та річну зведену” замінити словами і цифрою “та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) консолідовану та річну консолідовану”;

2) в абзаці другому слова “Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів” замінити словами “Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають консолідовану фінансову звітність органам Казначейства та”.

6. У пункті 8:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти господарювання державного сектору економіки, крім власної звітності, подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління, Мінекономрозвитку і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.”;

2) в абзаці другому слово “Укоопспілка” замінити словом “Укркоопспілка”, а слово “зведену” словом “консолідовану”;

3) в абзацах третьому і четвертому слово “зведену” замінити словом “консолідовану”.

7. У пункті 9:

1) у першому реченні слова “Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності” замінити словами “Органи, які здійснюють управління майном суб’єктів господарювання комунального сектору економіки, крім власної звітності, подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління”;

2) друге речення виключити.

8. Пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), до центру збору фінансової звітності та іншим користувачам не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше строків, передбачених законодавством для оприлюднення річної консолідованої фінансової звітності.

Підприємства, які переходять на складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.”.

9. У пункті 12:

1) в абзаці третьому слова “передачі” і “в оренду” замінити відповідно словами “передачі/повернення” і “в оренду/з оренди”;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об’єднанням), установам та організаціям, майна, переданого Національній академії наук та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — тринадцятим;

3) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“у разі переходу на складення фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (на дату такого переходу);”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим;

4) в абзаці чотирнадцятому слово “МКТ” замінити словом “Мінкультури”.

10. Додаток до Порядку виключити.

Джерело інформації: http://www.kmu. gov.ua

12 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X