Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Стажери на підприємстві: коротко про головне
Кадровий облік

Стажери на підприємстві: коротко про головне

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант,
директор навчального центру “Dominanta”

З 01.01.2013 року в Україні набрав чинності Закон про зайнятість, статтею 29 якого передбачено проведення стажування для молоді. Для реалізації цієї статті КМУ затверджена постанова від 16.01.2013 р. №20 «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях».

Про стажування

Стажування студентів . Чому? Тому що студенти на виробничу практику до підприємств направляються безпосередньо від навчального закладу на підставі укладеного договору між таким підприємством і навчальним закладом.

Що стосується підприємств, на яких студенти бажають проходити стажування, то їх вони обирають самостійно, про що і складають індивідуальній договір між студентом і підприємством про проходження стажування.

Як зазначено у ст. 29 Закону про зайнятість, метою стажування є набуття досвіду фізичною особою з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.

Стажування розширює можливості для підвищення конкурентоспроможності молоді у державі. Тому законодавці передбачили право на проходження стажування студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Для отримання інформації про можливість стажування зазначені вище студенти та учні звертаються до:

 • відповідних підрозділів таких закладів,
 • територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (тобто до центрів зайнятості),
 • організацій роботодавців, а також безпосередньо до керівників підприємств.

Своєю чергою вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з підприємствами надають студентам ВУЗів та учням ПТУ інформацію про можливість стажування.

Зверніть увагу, що підприємство може включати проведення стажування до договору про підготовку кваліфікованих кадрів, що укладається навчальним закладом та підприємством – замовником підготовки кадрів.

Стажування відбувається на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання у вільний від навчання час за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на умовах, визначених договором про стажування. Типова форма договору, а також порядок його укладення затверджено коментованою постановою.

При цьому постановою не зможуть скористатися (оскільки її дія них не поширюється):

 • студенти вищих навчальних закладів, що проходять стажування у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті;
 • студенти вищих медичних навчальних закладів та інтернів;
 • курсанти (слухачів, студенти) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • курсанти та слухачі вищих навчальних закладів МВС і МНС.

 

Укладення договору зі стажистом

Відповідно до п. 8 Постанови КМУ №20 студент вищого, учень професійно-технічного навчального закладу подають керівникові підприємства:

 • заяву, типова форма якої наведена у додатку до коментованої постанови;
 • копію паспорта;
 • копію документа про освіту (за наявності);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Крім того, для осіб, які проходитимуть стажування згідно із переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду (відповідно до постанови КМУ від 23.05.2001 р. №559) додатково подають медичну книжку.

У разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають:

 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду,
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до вимог постанов КМУ від 06.11.1997 р. №1238 та від 27.08.2000 р. №1465.

Після надання усіх необхідних документів підприємству зі стажистом оформлюється типовий договір про стажування, який є додатком до коментованої постанови, у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у стажиста.

Зміни до договору про стажування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід’ємною частиною договору про стажування.

Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі порушення його умов.

Дія договору може бути продовжена на період відсутності стажиста з поважної причини за наявності підтвердних документів.

Зверніть увагу, що укладення договорів про стажування, організація та проведення стажування (в тому числі неповнолітніх осіб) за професіями, пов’язаними з роботами зі шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, здійснюється відповідно до законодавства з охорони праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які регламентують умови праці і навчання за такими спеціальностями (кваліфікаціями) або професіями (кваліфікаційними рівнями).

Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування.

У наказі зазначаються:

 • строки і місце його проходження (структурний підрозділ),
 • спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста,
 • режим стажування (тобто розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку),
 • керівник стажиста – це відповідальний за проведення стажування працівник підприємства, який має досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) не менш як три роки. До речі, за керівником стажування може бути закріплено не більше двох стажистів.

 

Проходження стажування

Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт. Типової форми індивідуальної програми стажиста у коментованій постанові не наводиться (хоча в проекті така форма передбачалась). Отже, форму індивідуальної  програми стажування підприємствам дозволили розробляти самостійно. При цьому вона може бути скоригована під час виконання, зокрема з метою врахування змін, які відбуваються у відповідній сфері професійної діяльності, в організації роботи на підприємстві, особливостей засвоєння стажистом індивідуальної програми стажування.

Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

До речі, типової форми висновку також немає у коментованій постанові (хоча у проекті постанови такий висновок наводився). Отже, і форму, і текст висновку про результати проходження стажування підприємства також розробляють самостійно.

Строк стажування

Строк стажування не може перевищувати шести місяців. А тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

Оплата праці

Відповідно до п. 3 ст. 29 Закону про зайнятість, якщо в період стажування особа виконує професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Така заробітна плата є об’єктом для нарахування ЄСВ, ПДФО і військового збору.

І останнє, робота керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, організації, установи, також може оплачуватися підприємством, організацією, установою за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5% суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи.

16 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X